Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych  zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 410230120  realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 723733043  przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 0141173439  przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 17312014  przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 714830133  zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 21756208112 stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 1600007 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 0103326042  inne 241112314417193 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

3 Liczba przeprowadzonych kontroli doraźnych: Liczba kontroli w: przedszkolach szkołach dla dzieci i młodzieży szkołach dla dorosłych placówkach RAZEM szkołach podstawowych gimnazjach szkołach ponadgimnazjalnych a) na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  organu prowadzącego szkołę lub placówkę 24321113  prokuratury 0000011  Rzecznika Praw Obywatelskich 0000000  rodziców 1968211401123  uczniów 0000101  nauczycieli 0502007  Rzecznika Praw Dziecka 45200213  innych podmiotów 013235326 b) na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 15991733016180 RAZEM KONTROLI DORAŹNYCH 4019445243724364 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

4 Obszary funkcjonowania szkół i placówek będące przedmiotem kontroli doraźnych: Liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 33 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 47 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 90 przestrzeganie statutu szkoły lub placówki 42 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia 16 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 103 stosowanie przemocy słownej i/lub fizycznej 1 przestrzeganie przez szkolę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 95 inne 148 RAZEM 575

5 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI DORAŹNYCH: W części szkół dyrektorzy nie kontrolują przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów. W części szkół dyrektorzy nienależycie pełnią nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkołach i placówkach. Zdarzają się przypadki przydzielania nauczycielom zadań niezgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektorów szkół nad organizacją, przebiegiem i dokumentowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym realizacją zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznych zawartych w orzeczeniach lub opiniach, nie zawsze jest skuteczny.

6 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 UOGÓLNIONE WNIOSKI Z KONTROLI DORAŹNYCH: Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (np. dziennik lekcyjny, dziennik zajęć, księga uczniów, arkusz ocen) w części szkół nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W części szkół realizacja podstawy programowej nie jest monitorowana, co może skutkować jej niezrealizowaniem. W części szkół zakres i formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywanie i realizacja IPET-ów nie zawsze są zgodnie z przepisami prawa. Brak uregulowań w statutach dotyczących organizacji i form współdziałania szkoły z rodzicami powoduje trudności w rozwiązywaniu powstających konfliktów pomiędzy szkołą a rodzicami.


Pobierz ppt "KONTROLE DORAŹNE Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google