Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE- Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 6 ewaluacji problemowych 1.06.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE- Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 6 ewaluacji problemowych 1.06."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE- Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 6 ewaluacji problemowych 1.06. 2014 – 31.05. 2015

2 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wymaganie 2). Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wymaganie 3). Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi (wymaganie 8). Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wymaganie 2). Promowana jest wartość edukacji (wymaganie 5). Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju (wymaganie 6). Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie 7).

3 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 1.2.3.4.5.6.7.8. A 221 5 B 12341 11 C D E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

4 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z EWALUACJI PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ: Działanie prowadzone w poradni ukierunkowane są na kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie. Dzięki pracy poradni uczniowie, nauczyciele i rodzice/opiekunowie prawni pogłębiają wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Działania podejmowane w poradni przekładają się na wszechstronną pomoc dziecku i jego rodzinie oraz wpływają na rozwój usług diagnostyczno-terapeutycznych. Placówka systematycznie zbiera informacje w środowisku lokalnym na temat efektów prowadzonej działalności, co przekłada się na realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych.

5 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI- (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono: 3 ewaluacje problemowe

6 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Promowana jest wartość edukacji (wymaganie 5). Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju (wymaganie 6). Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie 7). Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki (wymaganie 4). Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wymaganie 2). Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki (wymaganie 3).

7 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.2.3.4.5.6.7.8. A 11 2 B 11 111 2 7 C D E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

8 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE- (1.06.14 - 31.05.15) Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 4 ewaluacje problemowe

9 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów (wymaganie 1). Respektowane są normy społeczne (wymaganie 3). Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego (wymaganie 2). Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi oraz promowaniu wartości edukacji (wymaganie 5).

10 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH 1.2.3.4.5. A B 2232 9 C 21 3 D 11 2 E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

11 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono 19 ewaluacji, w tym: 2 ewaluacje całościowe 17 ewaluacji problemowych

12 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków (wymaganie nr 1). Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki (wymaganie nr 2). Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (wymaganie 3). Respektowane są normy społeczne (wymaganie 5). Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki współpracują w planowaniu i realizowaniu działań odpowiednich do jej funkcji (wymaganie 6). Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie nr 10). Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi (wymaganie 11).

13 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Wymagania wobec MOW-ów, MOS-ów i innych ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. A 3 1 1 5 B 54224311 1 64 33 C 22 111 7 D E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

14 WNIOSKI 1.Ośrodki skutecznie realizują programy wychowawcze i profilaktyczne kształtując właściwe postawy wychowanków, ukierunkowują swoją pracę na uwewnętrznienie przez nich poczucia odpowiedzialności, wpływu na własne życie, wzajemnej pomocy i poszanowania praw innych. 2.Dzięki realizacji wielu programów autorskich oraz indywidualnych programów edukacyjnych zwiększających efektywność działań edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych wychowankowie ośrodków mają szansę na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe, społeczne i interpersonalne.


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE- Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 6 ewaluacji problemowych 1.06."

Podobne prezentacje


Reklamy Google