Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Przekształcenia spółek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Przekształcenia spółek."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Przekształcenia spółek

3 Pojęcia : Spółka nie będąca osobą prawną oznacza spółkę nie będącą podatnikiem podatku dochodowego

4 Przekształcenia spółek- wybrane rodzaje przekształceń Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Przekształcenie spółki niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie będącą podatnikiem Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową

5 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Możliwość przeniesienia prawa do pokrywania straty podatkowej (art. 7 ust. 4 u.p.d.o.p.). Przepisy dotyczące wyceny i amortyzacji środków trwałych : 16g ust. 9 u.p.d.o.p ; 16h ust. 3 u.p.d.o.p. ; art. 16i ust. 2–7 u.p.d.o.p.

6 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Rozliczenie podatkowe spółki przekształcanej na dzień przekształcenia Art.8 ust.6 u.p.d.o.p. Art.12 ust.2- 3 ustawy o rachunkowości Można nie zamykać ksiąg – konsekwencje podatkowe

7 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Jak zmienia się status podatkowy wspólników jeśli chodzi o źródło ich przychodów ? Jaką ewidencję podatkową prowadzi spółka osób fizycznych niebędąca osobą prawną i czy po przekształceniu może zmienić się rodzaj ewidencji ?

8 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącą osobą prawną w spółkę kapitałową Spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie na mocy ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro, ale też mogą prowadzić je dobrowolnie.

9 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Czy przy tym rodzaju przekształcenia występuje sukcesja podatkowa ?

10 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową sukcesja podatkowa na gruncie podatków dochodowych oznacza, że na spółkę przekształconą przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej i ujętych w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce, gdyby przekształcenie nie miało miejsca.

11 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową art. 16g ust. 9 i art. 16h ust. 3 u.p.d.o.p.

12 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Wspólnik spółki jawnej ma stratę podatkową z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki. Czy po przekształceniu strata ta przejdzie na spółkę przekształconą ?

13 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową art. 7 u.p.d.o.p. i 9 u.p.d.o.f.,

14 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Czy wspólnik spółki nie będącej osobą prawną na dzień przekształcenia składa zeznanie roczne ? Czy kończy się jego rok podatkowy ?

15 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych, jeśli spółka takie prowadziła (zakończenie roku obrotowego) lub przejście na księgi rachunkowe dla spółki prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, ale zdarzeniom tym nie towarzyszy zamknięcie roku podatkowego. Podatnikami są bowiem wspólnicy tych spółek jako osoby fizyczne i dla nich rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

16 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Jaka jest alternatywa wobec przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową, jeśli wspólnicy chcą prowadzić nadal przedsiębiorstwo ale w formie spółki kapitałowej ?

17 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Czy z podatkowego punktu widzenia są różnice pomiędzy przekształceniem spółki nie mającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową a wniesieniem przez wspólników aportem całego przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki kapitałowej ?

18 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Jakie względy mogą zadecydować o wyborze przekształcenia w miejsce aportu całego przedsiębiorstwa ?

19 Przekształcenie spółki osób fizycznych niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową Przekształcenie Aport Nie ma obciążenia Nie ma obciążenia PIT PIT wspólników wspólników VAT –nie podlega VAT – nie podlega sukcesja podatkowa brak sukcesji odpowiada jak następca prawny odpowiada jak osoba trzecia

20 Przekształcenie spółki niebędącej osobą prawną w w inną spółkę niebędącą osobą prawną Nie zmienia się status podatkowy Podatnikami są nadal wspólnicy – to samo źródło przychodów Sukcesja podatkowa Spółka może nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych art.12 ust.3 ustawy o rachunkowości

21 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem Czy przy tym rodzaju przekształcenia ma miejsce sukcesja podatkowa ? Czy spółka przekształcona zobowiązana jest do złożenia zeznania rocznego i rozliczenia się z podatku ? Jak zmienia się status podatkowy wspólników w odniesieniu do źródła przychodów ?

22 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem Spółka przekształcana kończy rok obrotowy, zamyka księgi, kończy rok podatkowy ( zeznanie roczne) Spółka przekształcona otwiera księgi i rozpoczyna rok obrotowy Zmiana źródła przychodów u wspólników (osób fizycznych)

23 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f.

24 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem Przykład Spółka z o.o. A, której wspólnikami są trzy osoby fizyczne, przekształca się w spółkę jawną B. Dniem przekształcenia jest dzień 1 marca 2015 r. W majątku spółki A znajdują się zapasy, które spółka nabyła za 120 j.p., a ich wartość rynkowa na koniec 2014 r. została wyceniona na 150 j.p. Jeżeli spółka A sprzedałaby te zapasy jeszcze przed przekształceniem, to od dochodu w wysokości 30 j.p. zapłaciłaby podatek według stawki obowiązującej w podatku dochodowym od osób prawnych. Dalsze obciążenie tego dochodu zależałoby od tego, czy zostanie on wypłacony wspólnikom. Jeżeli natomiast zapasy te sprzeda już spółka przekształcona za tę samą cenę, wówczas każdemu ze wspólników zostanie przypisane po 50 j.p. przychodu i po 40 j.p. kosztu, tj. u każdego z nich powstanie dochód w wysokości 10 j.p. i zostanie opodatkowany w zależności od formy opodatkowania wybranej przez wspólników (według skali lub według stawki liniowej 19%).

25 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem Problem niepodzielonych zysków przy przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę nie będącą osobą prawną.

26 Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie będącą podatnikiem Od 2009 r. – art.10 ust.1 pkt 8 Problem : Co należy rozumieć pod pojęciem „ niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych „ ? Wyrok NSA z 29 listopada 2011 r. (II FSK 930/10); wyrok NSA z 7 marca 2012 r. (II FSK 1671/10); wyrok WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012 r. (I SA/Po835/11)

27 II FSK 1671/10 - Wyrok NSA Zdaniem rozpatrującego sprawę składu orzekającego odpowiedzi na pytanie o znaczenie pojęcia "niepodzielonego zysku" szukać należy w przepisach K.s.h. Zgodnie z art. 191 § 1 tego Kodeksu, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1 K.s.h. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 (art. 191 § 2). Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 3). Ponadto, w myśl art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h., przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 K.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Już zatem sama treść art. 191 § 2 K.s.h. wskazuje, że podzielenie zysku może nastąpić nie tylko między wspólników. Sytuacja taka może wiązać się z wypłatą na rzecz zarządu bądź rady nadzorczej (tantiemy), utworzeniem funduszu rezerwowego, zapasowego, amortyzacyjnego, inwestycyjnego. Prawo dysponowania zyskiem należy do zgromadzenia wspólników, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji tego organu. Wynika to m.in. z cytowanego art. 231 § 2 pkt 2 K.s.h. Dysponowanie zyskiem może się odbywać na rzecz wspólników albo zysk może zostać podzielony w inny sposób, jeżeli umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku.

28 Od 1.01. 2015 art.10 ust.1 pkt 8 CIT i 24 ust.5 pkt 8 PIT Dochodem ( przychodem ) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód ( przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także : Wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia

29 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Z dniem 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową

30 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Przekształcenie – neutralne podatkowo Zbycie udziałów (akcji) Dochód = przychód – kup Kup = przyjęta dla celów podatkowych wartość składników majątku wynikająca z ksiąg, ewidencji, wykazu określona na dzień objęcia udziałów (akcji) nie wyższa niż wartość nominalna z dnia objęcia 22 ust.1 ł u.p.d.o.f.

31 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Art.15 ust.1 w u.p.d.o.p. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość poszczególnych składników majątku ustala się na podstawie wykazu sporządzonego na dzień przekształcenia

32 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Art. 16 g ust.1 pkt 4 b u.p.d.o.p. Za wartość początkową u spółki kapitałowej uważa się: – wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne, bądź – w przypadku rzeczy lub praw, które nie były amortyzowane przez osobę fizyczną – wartość poniesionych przez osobę fizyczną wydatków na nabycie albo wytworzenie składników majątku, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie

33 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Art. 15 ust.1 x u.p.d.o.p. Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu przez spółkę kapitałową powstałą z przekształcenia

34 Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę kapitałową Art.16 h ust.3 d u.p.d.o.p. Zasady dokonywania amortyzacji przez spółkę przekształconą

35 Literatura Prawo Podatkowe Przedsiębiorców Rozdz.4 pkt 4.2


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Przekształcenia spółek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google