Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁKA JAWNA Art. 22- 85 k.s.h. Monika Szczotkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁKA JAWNA Art. 22- 85 k.s.h. Monika Szczotkowska."— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁKA JAWNA Art k.s.h. Monika Szczotkowska

2 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE JAWNEJ
Osobowa spółka prawa handlowego; Regulacje pomocniczo stosowane do innych spółek; Powstaje w sposób pierwotny lub następczy. Cel: prowadzenie działalności gospodarczej – nie może być zawiązana w innym celu, np. dla działalności charytatywnej, religijnej, naukowej czy dla realizacji określonego celu, dlatego że musi być to działalność ciągła. Czy celem spółki jawnej musi być osiąganie zysku?

3 CHRAKTER PRAWNY SP.J. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną. Zdolność sądowa; Zdolność procesowa; Jest podmiotem praw i obowiązków; Ma zdolność deliktową, upadłościową, wekslową.

4 WSPÓLNICY Osoby fizyczne; Osoby prawne;
Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną; Spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje – jeśli dopuszcza to ich statut;

5 Czy osoba zagraniczna może być wspólnikiem spółki cywilnej?
Cudzoziemcy Art. 13 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Pozostali? – tylko spółki kapitałowe, spółki komandytowe i komandytowo akcyjne.

6 Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć – odpowiada każdy wspólnik.
Cechy odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki Nieograniczona – z całego majątku; Osobista - z majątku osobistego, z uwzględnieniem przepisów KRO; Subsydiarna – dopiero po bezskuteczności egzekucji z majątku spółki; Solidarna – wspólnika ze spółką i wspólników pomiędzy sobą. Odpowiedzialności tej nie można wyłączyć – odpowiada każdy wspólnik.

7 Szczególne przypadki odpowiedzialności wspólników
Odpowiedzialność osób, które nie były wspólnikami w czasie powstania zobowiązań. Wskazać przede wszystkim należy, że w przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, tj. zmiany wspólnika, za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 § 3 KSH). Ponadto, osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe nie tylko po, ale także przed dniem jej przystąpienia do spółki (art. 32 KSH; zob. post. SN z r., I CZ 27/66, OSNC 1967, Nr 2, poz. 23). Również w przypadku zawarcia umowy spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym (osobą, która indywidualnie prowadzi działalności gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek), wspólnik odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przez tego przedsiębiorcę przed dniem utworzenia spółki, jeżeli przedmiotem wkładu do spółki jest to przedsiębiorstwo. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu z chwili wniesienia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela (art. 33 KSH).

8 W przypadku wspólników będących osobami fizycznymi pozostającymi w związku małżeńskim istnieje również możliwość zaspokojenia wierzycieli nie tylko z majątku osobistego, ale także z majątku wspólnego małżonków bądź z niektórych składników tego majątku (szerzej zob. komentarz do art. 27 KSH).

9 Forma umowy – pisemna ad solemnitatem KAZUS
1. Istnieją trzy jednobrzmiące egzemplarze umowy spółki jawnej w formie pisemnej. Każdy jest podpisany przez tylko jednego wspólnika. Czy umowa spółki jawnej jest skutecznie zawarta? 2. Jan Kowalski jako wspólnik spółki jawnej wnosi do spółki nieruchomość jako wkład niepieniężny. Czy umowa będzie nieważna jeśli zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej? (tylko w przypadku, gdy nieruchomość byłaby jedynym wkładem wspólnika). 3.

10 Umowa spółki jawnej essentialia negotii
Firma i siedziba; Określenie wkładów wnoszonych przez wspólników i ich wartość; Przedmiot działalności spółki; Czas trwania spółki jeśli jest oznaczony; zobowiązanie do prowadzenia określonego przedsiębiorstwa pod własną firmą spółki - art. 22 § 1 KSH

11 Skutkiem braku któregokolwiek z essentialia negotii w umowie spółki jawnej będzie odrzucenie/oddalenie wniosku/ zwrot wniosku o wpis spółki do rejestru. SPRAWDZIĆ JAKI SKUTEK!!!!!!!

12 FIRMA - zasady - zasada jedności firmy;
Jawności – wpisana do rejestru; Prawdziwości – nie może wprowadzać w błąd; Zasada wyłączności – musi się odróżniać od przedsiębiorców działających na tym samym rynku – cechy rynku – terytorium, asortyment, Zasada ciągłości firmy.

13 firma Nie można przy tym podzielić liberalnego poglądu SN wyrażonego w uchw. z r. (III CZP 95/94, OwSG 1994, Nr 9-10, poz. 163, s. 35), zgodnie z którym jeżeli w spółce jawnej wspólnikiem jest inna spółka handlowa i jej firma ma być zamieszczona w firmie spółki jawnej, może być ona skrócona, ale w sposób nienaruszający zasad ustalania i rejestracji firmy. Powyższa uchwała SN spotkała się ze słuszną krytyką przedstawicieli piśmiennictwa prawniczego (zob. glosę R. Skubisza, OSP 1995, Nr 9, s. 428). Kiedy powstaje prawo do firmy? Z chwilą wpisu do rejestru bo dopiero wtedy postaje spółka, czyli podmiot tego prawa do firmy.

14 siedziba Siedzibą jest konkretna miejscowość.
Miejscowość musi znajdować się na terytorium RP. Zmiana siedziby spółki powoduje zmianę umowy spółki – czyli po zmienie siedziby spółki konieczne jest uchwalenie tekstu jednolitego spółki. Czy celowe jest wskazywanie całego adresu siedziby spółki w umowie spółki? NIE

15 Brak wskazania siedziby
Siedzibę spółki można ustalić na podstawie art. 41 KC w zw. z art. 2 KSH. Doktryna stoi na stanowisku, że brak określenia siedziby spółki nie powoduje nieważności umowy spółki. Czy zatem spółka zostanie zarejetrowana? Konsekwencją uznania umowy spółki jawnej, która nie określa siedziby lub wartości wkładu wspólnika, za umowę ważną, jest możliwość ponownego jej zgłoszenia do rejestru po uzupełnieniu braku – przerobić to na kazus

16 Wkłady wspólników Pieniężny/niepieniężny; Świadczenie usług lub pracy;
Trzeba określić ich wartość – jak ocenić wartość wkładu niepieniężnego w sp.j.? Jak określić zobowiązanie do świadczenia pracy lub usług? Oznaczenie wartości wkładu wspólnika zobowiązującego się świadczyć na rzecz spółki pracę lub usługi polegać może na wskazaniu wartości pracy w stawkach godzinowych, tygodniowych, miesięcznych, rocznych itp. Rzeczy stanowiące przedmiot wkładu mogą być wnoszone do spółki na własność lub do korzystania. Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw. Prawa, które wspólnik zobowiązuje się wnieść do spółki, uważa się za przeniesione na spółkę (art. 48 § 3 KSH). Ponadto, wkłady nie muszą być wnoszone w momencie rejestrowania spółki. Wspólnicy mogą w umowie wskazać termin wniesienia wkładów przez poszczególnych wspólników.

17 Czy konieczne jest przeniesienie własności wkładu na spółkę przed jej wpisem do rejestru?
Nie, a nawet nie jest to możliwe bo spółka zaczyna istnieć dopiero z chwilą wpisu do rejestru.

18 Przykładowa klauzula § 7
1. Jan Kowalski wnosi wkład pieniężny w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Anna Nowak wnosi wkład niepieniężny w postaci: know-how związanego z organizowaniem wszelkiego rodzaju konferencji oraz imprez firmowych, w tym pozyskiwania kontrahentów, patronatów i sponsorów; zobowiązanie do wykonywania pracy objętej przedmiotem działalności spółki, polegającej w szczególności na organizowaniu konferencji naukowych i biznesowych, organizowaniu eventów pracowniczych: integracyjnych i szkoleniowych, o wartości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

19 W przypadku gdy w umowie spółki nie określono wartości wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika, ale wskazano ogólną wartość wszystkich wkładów, zgodnie z domniemaniem zawartym w art. 48 § 1 KSH należy przyjąć, że wartość wkładów wspólników jest równa (Rodzynkiewicz, Komentarz KSH, 2013, s. 72; K. Strzelczyk, [w:] Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, 2001, s ; K. Strzelczyk, [w:] Potrzeszcz, Siemiątkowski, Komentarz KSH, t. I, 2010, s. 236, Nb 2). Umowa powinna określać wartość wkładów, jednakże umowa spółki nieprecyzyjnie określająca wartość wkładów nie będzie nieważna.

20 Przedmiot działalności
Czy musi być określony w oparciu o PKD? Dlaczego warto określić przedmiot działalności w oparciu o PKD? Art. 40 Ustawy o KRS: W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: 1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;

21 Przedmiot działalności wskazany w umowie spółki nie musi być działalnością rzeczywiście wykonywaną. Należy wskazać, że w uchw. SN z r. (III CZP 72/88, PiP 1990, Nr 2, s. 148) dotyczącym spółki z o.o., wyrażony został ogólny pogląd, że sąd rejestrowy nie jest władny badać okoliczności, które mają wystąpić w przyszłości. Stanowisko to jest zgodne z poglądami wyrażanymi w literaturze prawniczej.

22 Przykładowa klauzula:
§ 7 Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30); Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2); Pozaszkolne formy edukacji (85.5); Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z); Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B); Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

23 Czas trwania spółki Umowa spółki jawnej może zostać zawarta na czas oznaczony. W takim przypadku czas trwania spółki należy określić w umowie spółki. Można to uczynić poprzez wskazanie terminu końcowego (np. 31 grudnia 2010 r.), okresu (np. na 10 lat), zdarzenia (osiągnięcie celu spółki polegające na…) itp. Nadejście terminu określonego w umowie spółki stanowi przyczynę rozwiązania spółki określoną w umowie spółki, o której mowa w art. 58 pkt 1 KSH. Jednakże, zgodnie z przepisem art. 59 KSH, pomimo wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki, spółka może prowadzić dalej swoją działalność za zgodą wszystkich pozostałych wspólników. W takim przypadku uważa się, że czas trwania spółki został przedłużony na czas nieoznaczony. Okoliczność, czy spółka została zawarta na czas oznaczony czy czas nieoznaczony, ma znaczenie dla możliwości wypowiedzenia umowy przez wspólnika. Zgodnie z art. 61 § 1 KSH, dopuszczalne jest wypowiedzenie jedynie umowy spółki zawartej na czas nieoznaczony, z wyjątkiem dla wierzyciela wspólnika, wykonującego uprawnienie określone w KSH, który może wypowiedzieć umowę spółki jawnej, nawet jeżeli była ona zawarta na czas oznaczony Czy umowa w której nie oznaczono czasu trwania spółki jest ważna?. W przypadku gdy w umowie spółki nie określono czasu jej trwania albo określono, iż umowa została zawarta na czas życia wspólnika (art. 62 § 2 KSH), należy przyjąć, że spółkę zawiązano na czas nieokreślony.

24 dodatkowe Umowa spółki jawnej może regulować sposób dokonywania zmian umowy (art. 9 KSH), kwestię przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika (art. 10 KSH), reprezentację spółki (art. 29 i 30 KSH), sposób prowadzenia spraw spółki (art KSH), oznaczanie uczestnictwa wspólników w zyskach i stratach spółki (art KSH), zakazy konkurencji i tryb udzielania zgody na działalność konkurencyjną (art. 56 KSH), przyczyny rozwiązania spółki (art. 58 pkt 1 KSH) oraz skutki śmierci wspólnika (art. 60 i 64 KSH), określać czy za prowadzenie spraw spółki przysługuje wynagrodzenie (zob. art. 46 KSH), a jeżeli tak to określać jego wysokość, określać termin wniesienia i sankcje z tytułu niewniesienia lub nienależytego wniesienia wkładów (zob. art. 48 i 49 KSH), określać czy wspólnicy mają prawo żądania odsetek (art. 53 KSH), a jeżeli tak to w jakiej wysokości i w jakich przypadkach (zob. S. Sołtysiński, [w:] Sołtysiński, Szajkowski, Szumański, Szwaja, Komentarz KSH, t. I, 2012, Nb 9–10). W umowie spółki można, ale nie trzeba zamieszczać przepisów o charakterze bezwzględnym, tzw. iuris cogentis, gdyż normy te znajdują zastosowanie z mocy prawa.

25 Rejestracja – art. 26 czytamy
Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej wpisem do rejestru istnieje tylko szczególny stosunek obligacyjny pomiędzy wspólnikami. Wniosek – Sąd Rejonowy właściwy ze względu a adres siedziby, wydział gospodarczy KRS, Formularze: 1) KRS-W1 – wniosek o rejestrację podmiotu plus załączniki – formularze: - KRS-WB – wspólnicy spółki jawnej - KRS-WK – wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki; KRSWM – przedmiot działalności; Umowa spółki; Wykaz wspólników; Dokument poświadczający prawo do lokalu w którym spółka ma siedzibę; Zgoda wspólników o której mowa w art. 19a § 5 ustawy o KRS Dodatkowo: Formularz: Rg-1, ewentualnie z załącznikiem RG-RD, ZUS ZPA, NIP-2.

26 Art.. 19b ustawy o KRS Dodatkowo: Formularz: Rg-1, ewentualnie z załącznikiem RG-RD, ZUS ZPA, NIP-2. zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz ze zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten składa się na formularzu NIP-2 wraz z załącznikiem NIP-D (Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową).

27 Wskazać jednakże należy, że w chwili składania wniosku o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców nie jest jeszcze możliwe przedstawienie wielu informacji wymaganych we wnioskach RG-1 oraz NIP-2. Dane takie jak data rozpoczęcia działalności, numer REGON czy też numer rachunku bankowego przedsiębiorca musi już sam zgłosić do właściwego organu po dokonaniu odpowiednich wpisów. W konsekwencji, pomimo złożenia wniosku RG-1 wraz z wnioskiem o wpis spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców, po zarejestrowaniu podmiotu w KRS zasadniczo spółka będzie zobowiązana poinformować właściwy urząd statystyczny o dacie rozpoczęcia działalności, składając ponownie odpowiedni formularz. Podobnie, mimo złożenia wraz z wnioskiem formularza NIP-2, po uzyskaniu numeru REGON i zawarciu umowy rachunku bankowego spółka będzie musiała poinformować naczelnika urzędu skarbowego o tych danych, składając zgłoszenie aktualizacyjne NIP.

28 odpis umowy spółki jawnej, który sąd rejestrowy przesyła do urzędu skarbowego (art. 19b ust. 3 KRSU, art. 5 ust. 4b ustawy z r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; wskazać należy, że ten ostatni przepis wymaga złożenia uwierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów);

29 opłaty 100 zł – msig ogłoszenie - podstawa
500 zł- opłata za rejetrację – art. 52 UKSCU Termin 7 dni od momentu powstania obowiązku wpisu

30 KAZUS Do wniosku o wpis do KRS należy dołączyć dokument poświadczający prawo do lokalu, w którym spółka ma mieć siedzibę. Jakie to mogą być dokumenty? Kto ma podpisać umowę najmu lokalu, aby można było zarejestrować spółkę?

31 Klauzula w umowie najmu
Umowa zawarta pomiędzy X orazY, Z, V Działających wspólnie na rzecz zawiązanej spółki o nazwie YZV spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu. zwanymi dalej Najemcami. [….] Najemcy działają w imieniu zawiązanej spółki jawnej YZV Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, a wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy najmu z chwilą rejestracji ww. Spółki przejdą ze wspólników na Spółkę. Po wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zawarty zostanie aneks do umowy najmu polegający na zmianie stron umowy z Najemców na Spółkę.

32 Zarejestrowanie spółki i potwierdzenie przez nią czynności dokonanych przez osoby trzecie na rzecz spółki w jej okresie przedrejetrowym nie zwalnia tych osób odpowiedzialności na podstawie art. 25 z ind. 1 ksh

33

34 PODSUMOWANIE

35 Dziękuję za uwagę ! Monika Szczotkowska


Pobierz ppt "SPÓŁKA JAWNA Art. 22- 85 k.s.h. Monika Szczotkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google