Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport badawczy. Badani najczęściej odpowiadali, że podjęli pracę za granicą, chociaż mieli pracę w Polsce, jednak zarobki były zbyt niskie. Pracownicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport badawczy. Badani najczęściej odpowiadali, że podjęli pracę za granicą, chociaż mieli pracę w Polsce, jednak zarobki były zbyt niskie. Pracownicy."— Zapis prezentacji:

1 Raport badawczy

2 Badani najczęściej odpowiadali, że podjęli pracę za granicą, chociaż mieli pracę w Polsce, jednak zarobki były zbyt niskie. Pracownicy branży budowlanej częściej niż inni wskazywali na to, że chcieli spróbować swoich sił w pracy za granicą (35,6%) oraz że chcieli zdobyć nowe kwalifikacje (23,7%). Najrzadziej z wszystkich grup wskazywali na brak pracy w Polsce (11,9%), za to odpowiedź tę wskazało 34,3% badanych pracowników zatrudnionych w przemyśle. Na brak pracy w Polsce wskazało ok. 30% pracujących w produkcji oraz usługach. 16% badanych pracujących w produkcji wskazało, że dostało konkretną ofertę pracy za granicą. Najważniejszym powodem podjęcia pracy za granicą były kwestie finansowe – mieli oni pracę w Polsce, ale zarobki były zbyt niskie. W podziale na grupy wiekowe tę odpowiedź najczęściej wskazywały osoby w wieku 21-25 lat (86,5%), a najrzadziej w wieku 31-35 lat (72,5%). Odpowiedź „chciałem/chciałam spróbować swoich sił w pracy za granicą” najczęściej wskazywały osoby z najstarszej grupy wiekowej, powyżej 40 lat (39,5%). Brak pracy w Polsce jako powód wyjazdu wskazał największy odsetek osób w wieku 36-40 lat (42,6%). Najrzadziej tę odpowiedź wskazywali badani z dwóch najmłodszych grup wiekowych. Co czwarty respondent w wieku powyżej 40 lat jako powód podjęcia pracy za granicą wskazał chęć zdobycia nowych kwalifikacji. Większość badanych jest zadowolona z pracy za granicą. Taką odpowiedź wskazało 84,5% respondentów z branży budowlanej, 87,7% pracujących w produkcji, 91,7% pracujących w przemyśle oraz 91,9% pracujących w usługach. Podsumowanie wyników (1/7)

3 W podziale na wiek największy odsetek zadowolonych z pracy za granicą stanowią osoby z dwóch najstarszych grup wiekowych – od 36 do 40 i powyżej 40 lat (po ponad 90%). Najrzadziej zadowolenie wyrażały osoby w wieku 26-30 lat (85,7%). Najwięcej, prawie 60% badanych pracujących w produkcji obawiało się, że za granicą zostaną oszukani (np. nie otrzymają ustalonego wynagrodzenia). Odpowiedź tę wskazało 32% respondentów z branży budowlanej, 38% pracujących w usługach oraz 17,6% pracujących w przemyśle. Pracownicy branży budowlanej najczęściej (38%) wskazywali na obawy związane z rodziną, np. tęsknotę. Spośród badanych grup najrzadziej tę odpowiedź wskazywali pracujący w przemyśle (23,5%). 35,3% pracowników przemysłu nie wskazało żadnych obaw związanych z wyjazdem za granicą, a 29,4% zwróciło uwagę na trudności z aklimatyzacją. Wśród innych grup na ten aspekt wskazywał co piąty badany. Obawę związaną z oszukaniem za granicą (np. nieotrzymaniem ustalonego wynagrodzenia) wyraziło 57,1% procent badanych w wieku 26-30 lat. Takie obawy wyrażał o ponad połowę mniejszy odsetek osób w wieku 36 – 40 lat (22,6%). Ponad 30% respondentów z grup powyżej 26 roku życia posiadało obawy związane z rodziną. W najmłodszej grupie wiekowej co czwarty badany udzielił takiej odpowiedzi. Po 31,4% respondentów w wieku 26-30 lat przed wyjazdem za granicę bało się, że ich umiejętności okażą się zbyt niskie oraz, że będą mieli problemy z aklimatyzacją. 41,9% badanych w wieku 36-40 lat oraz po 28% respondentów z najstarszej i najmłodszej grupy wiekowej nie brało pod uwagę żadnych z wymienionych obaw. Podsumowanie wyników (2/7)

4 Wśród wszystkich badanych najważniejsza obawa związana z wyjazdem za granicę to strach przed oszukaniem. Zaznaczyło ją 35% ogółu respondentów. 31% wskazało przede wszystkim na obawy związane z rodziną, jak tęsknota lub obawa przed problemami rodzinnymi spowodowanymi przez wyjazd. 10% swój strach wiązało z tym, że ich umiejętności/kompetencje okażą się zbyt niskie i szybko stracą pracę. Większość badanych jest zainteresowana przedłużeniem zatrudnienia za granicą lub też ponownym wyjazdem. Takiej odpowiedzi udzieliło 97,3% pracujących w produkcji, 88,9% pracujących w przemyśle, 80,7% badanych z branży budowlanej oraz 73,8% zatrudnionych w usługach. Spośród osób zatrudnionych w usługach 11,5% odpowiedziało, że nie są zainteresowani przedłużeniem pracy za granicą a 14,8% udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Największy odsetek badanych zainteresowanych przedłużeniem zatrudnienia za granicą lub ponownym wyjazdem stanowiły osoby w wieku 26-30 lat (91,5%) oraz powyżej 40 lat (92,9%). Osoby z najmłodszej grupy wiekowej wykazały najmniejsze zainteresowanie przedłużeniem zatrudnienia za granicą (73,1%). Podsumowanie wyników (3/7)

5 Znaczna większość (ponad 90% badanych) odpowiedziała, że praca za granicą spowodowała poprawę ich sytuacji finansowej. Najczęściej takiej odpowiedzi udzielały osoby pracujące w produkcji (98,6%). Prawie połowa pracujących w usługach odpowiedziała, że praca za granicą spowodowała poprawę ich samooceny. Takiej odpowiedzi udzieliło 39,3% badanych z branży budowlanej, 30,1% zatrudnionych w produkcji oraz 44,4% pracujących w przemyśle. Co trzeci badany pracujący w produkcji oraz usługach wskazał, że wyjazd pozwolił mu na zdobycie nowych kwalifikacji, które wykorzysta po powrocie do Polski. Tylko 16,7% badanych z branży przemysłowej udzieliło takiej odpowiedzi. Negatywne konsekwencje, jak rozczarowanie co do warunków zatrudnienia czy też problemy rodzinne wskazało tylko kilka procent badanych. Prawie wszyscy badani z najstarszej i najmłodszej grupy wiekowej odpowiedzieli, że praca za granicą spowodowała poprawę ich sytuacji finansowej. Połowa najmłodszych respondentów, 46,8% badanych w wieku 36-40 lat oraz 40,5% z najstarszej grupy wiekowej jako konsekwencję pracy za granicą podali poprawę swojego samopoczucia. Na zdobycie nowych kwalifikacji dzięki pracy za granicą wskazało 36,8% badanych w wieku 31-35 lat. Podsumowanie wyników (4/7)

6 Spośród badanych grup najwięcej pracujących w przemyśle, ponad 60%, rozważa zostanie za granicą na stałe, a co czwarty udzielił odpowiedzi „nie wiem”. W branży produkcyjnej 54,8% rozważa pozostanie za granicą na stałe, a 28,8% nie wie jeszcze jakie ma plany. W branży budowlanej większość badanych (42,1%) nie planuje pozostać za granicą, a 31,6% ma to w planach. Spośród respondentów pracujących w usługach 37,7% odpowiedziało, że rozważa pozostanie za granicą na stałe, a po 31,1% odpowiedziało, że nie ma takich planów lub nie wie. Największy odsetek badanych, który planuje pozostać za granicą na stałe to badani w wieku 26-30 lat (61,7%). W najmłodszej grupie wiekowej 46,2% rozważa zostanie za granicą na stałe, a o prawie 8 punktów procentowych mniej badanych nie wie jeszcze jaką podejmie decyzję. W najstarszej grupie wiekowej 42,9% badanych nie planuje zostać za granicą. Pracownicy branży budowlanej jako powód pozostania za granicą wskazują najczęściej to, że mają tam stałą pracę lub duże szanse, by ją mieć (70,6%) oraz to, że za granicą poprawią swoje warunki życia (64,7%). Prawie połowa (46,2%) badanych z tej branży odpowiedziała, że czuje się bardziej bezpiecznie za granicą jeżeli chodzi o rynek pracy. Wśród osób pracujących w produkcji 56,4% odpowiedziało, że rozważa pozostanie za granicą, bo ma tam stałą pracę, a 53,8% uważa, że poprawi tam swoje warunki życia. Podsumowanie wyników (5/7)

7 Dla osób pracujących w przemyśle najważniejsze argumenty przemawiające za pozostaniem za granicą to posiadanie stałej pracy oraz poczucie bezpieczeństwa. Wskazało je 68% badanych z tej grupy. 56% respondentów zatrudnionych w przemyśle jako powód podało możliwość poprawy swoich warunków życia za granicą. Ten argument wskazała również największa grupa spośród zatrudnionych w usługach – 61,5%. Posiadanie stałej pracy jako powód pozostania za granicą wskazało 57,7% badanych z tej branży, a poczucie bezpieczeństwa jeśli chodzi o rynek pracy – 46,2%. Wśród powodów pozostania za granicą w podziale na wiek, najczęstszy to posiadanie tam stałej pracy lub perspektyw na nią. Najczęściej odpowiedzi tej udzieliły osoby w wieku 36-40 lat (66,7%) a najrzadziej badani z najstarszej grupy wiekowej (52,8%). Szansę na poprawę warunków życia dzięki pozostaniu za granicą najczęściej widzą osoby powyżej 40 roku życia (76,9%) a najrzadziej respondenci w wieku 31-35 lat (40%). Ponad 60% badanych z grup wiekowych 21-25 lat oraz 36-40 lat czuje się bardziej bezpiecznie za granicą jeśli chodzi o rynek pracy. Dla najstarszych respondentów możliwość korzystania ze świadczeń, których nie ma w Polsce jest znacznie ważniejsza niż dla młodszych badanych. Wśród ogółu badanych jako najważniejszy powód pozostania za granicą 30% osób wskazało możliwość poprawy tam swoich warunków życia. 26% odpowiedziało, że ma tam stałą pracę, a 16% wskazało na kwestie finansowe. Podsumowanie wyników (6/7)

8 Wśród badanych z branży budowlanej prawie 70% wskazało jako powód nie pozostania za granicą sprzeciw rodziny co do wyjazdu. Prawie połowa odpowiedziała, że nie wyobraża sobie mieszkania na stałe poza Polską, a 36,4%, że ma pracę w Polsce lub szanse, żeby ją mieć. Takie same argumenty wskazywały osoby zatrudnione w przemyśle. Wśród pracowników produkcji 54,5% odpowiedziało, że rodzina jest przeciwna wyjazdowi, a 45,5% ma pracę w Polsce, dlatego też nie chce wyjeżdżać z kraju na stałe. Prawie połowa pracujących w usługach nie wyobraża sobie mieszkania na stałe poza Polską, a 43,5% ma pracę w Polsce lub szanse, by ją mieć. Wśród badanych, osoby powyżej 31 roku życia częściej niż ci z młodszych grup jako argument pozostania w kraju podawali niechęć rodziny do ich wyjazdu. 57,1% badanych w wieku 26-30 lat nie wyobraża sobie mieszkania na stałe poza Polską lub ma pracę w Polsce lub szanse, by ją mieć. Co trzeci badany z najmłodszej grupy wiekowej odpowiedział, że nie zostanie za granicą, bo nie wyobraża sobie mieszkania na stałe poza Polską. Wśród najważniejszych powodów powrotu do kraju 39,4% wszystkich respondentów wskazało sprzeciw rodziny co do wyjazdu, a 27,3% szanse na zatrudnienie w Polsce lub posiadanie tu pracy. 15,2% nie wyobraża sobie mieszkania na stałe poza Polską a 9,1% stwierdziło, że w kraju mogą lepiej wykorzystywać swoje kwalifikacje. Podsumowanie wyników (7/7)

9 Szczegółowe wyniki badania

10 Jaki były Pana/i główne powody podjęcia pracy za granicą ? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Powody podjęcia pracy za granicą w podziale na branże

11 Jaki były Pana/i główne powody podjęcia pracy za granicą ? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Powody podjęcia pracy za granicą w podziale na wiek

12 Jaki były Pana/i główne powody podjęcia pracy za granicą ? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Powody podjęcia pracy za granicą w podziale na płeć

13 Zadowolenie z pracy za granicą w podziale na branże Czy może Pan/i powiedzieć, że jest zadowolona/y z pracy za granicą?

14 Zadowolenie z pracy za granicą w podziale na wiek Czy może Pan/i powiedzieć, że jest zadowolona/y z pracy za granicą?

15 Zadowolenie z pracy za granicą w podziale na płeć Czy może Pan/i powiedzieć, że jest zadowolona/y z pracy za granicą?

16 Proszę odpowiedzieć czy brał/a Pan/i poniższe obawy przed wyjazdem za granicę? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Obawy przed wyjazdem za granicę w podziale na branże

17 Proszę odpowiedzieć czy brał/a Pan/i poniższe obawy przed wyjazdem za granicę? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Obawy przed wyjazdem za granicę w podziale na wiek

18 Proszę odpowiedzieć czy brał/a Pan/i poniższe obawy przed wyjazdem za granicę? * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi Obawy przed wyjazdem za granicę w podziale na płeć

19 A która z powyżej wymienionych obaw była najważniejsza? Najważniejsza obawa przed wyjazdem za granicę - ogółem n=100

20 Zainteresowanie przedłużeniem zatrudnienia w podziale na branże Czy jest Pan/i zainteresowany przedłużeniem zatrudnienia za granicą lub też ponownym wyjazdem?

21 Zainteresowanie przedłużeniem zatrudnienia w podziale na wiek Czy jest Pan/i zainteresowany przedłużeniem zatrudnienia za granicą lub też ponownym wyjazdem?

22 Zainteresowanie przedłużeniem zatrudnienia w podziale na płeć Czy jest Pan/i zainteresowany przedłużeniem zatrudnienia za granicą lub też ponownym wyjazdem?

23 Proszę dokończyć zdanie - "Praca za granicą spowodowała…" Konsekwencje pracy za granicą w podziale na branże * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

24 Proszę dokończyć zdanie - "Praca za granicą spowodowała…" Konsekwencje pracy za granicą w podziale na wiek * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

25 Proszę dokończyć zdanie - "Praca za granicą spowodowała…" Konsekwencje pracy za granicą w podziale na płeć * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

26 Pozostanie za granicą na stałe w podziale na branże Czy rozważa Pan/i zostanie za granicą na stałe?

27 Pozostanie za granicą na stałe w podziale na wiek Czy rozważa Pan/i zostanie za granicą na stałe?

28 Pozostanie za granicą na stałe w podziale na płeć Czy rozważa Pan/i zostanie za granicą na stałe?

29 Jeżeli TAK to co o tym decyduje? Powody pozostania za granicą w podziale na branże * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

30 Jeżeli TAK to co o tym decyduje? Powody pozostania za granicą w podziale na wiek * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

31 Jeżeli TAK to co o tym decyduje? Powody pozostania za granicą w podziale na wiek * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

32 Jeżeli TAK to co o tym decyduje? Najważniejszy powód pozostania za granicą - ogółem n=50

33 Jeżeli NIE to co o tym decyduje? Powody powrotu do kraju w podziale na branże * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

34 Jeżeli NIE to co o tym decyduje? Powody powrotu do kraju w podziale na wiek * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

35 Jeżeli NIE to co o tym decyduje? Powody powrotu do kraju w podziale na płeć * Możliwość wyboru wielu odpowiedzi

36 Jeżeli NIE to co o tym decyduje? Najważniejszy powód powrotu do kraju - ogółem n=33

37 Struktura demograficzna

38 PŁEĆ KATEGORIA WIEKOWA N=235 n=233

39 Struktura demograficzna N=235 WYKSZTAŁCENIE BRANŻA


Pobierz ppt "Raport badawczy. Badani najczęściej odpowiadali, że podjęli pracę za granicą, chociaż mieli pracę w Polsce, jednak zarobki były zbyt niskie. Pracownicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google