Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów
Umowy gospodarcze Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów

2 Umowa gospodarcza: Umowa gospodarcza to dwustronna lub wielostronna czynność prawna przedsiębiorcy dokonywana w zakresie jego działalności gospodarczej, w tym także w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, Obowiązujące ustawodawstwo obejmuje obszerną grupę czynności prawnych związanych z obrotem gospodarczym.

3 W obrocie gospodarczym jedna lub obie strony stosunku prawnego prowadzą zarobkową działalność gospodarczą. Mamy w takim przypadku do czynienia z obrotem: jednostronnie profesjonalnym (obrót konsumencki) po jednej stronie umowy występuje przedsiębiorca, a po drugiej osoba, która w zakresie dokonywanej czynności nie jest profesjonalistą, zaś co do zasady jedynie konsumentem, dwustronnie profesjonalny (obrót profesjonalny) takie umowy w których po dwóch stronach czynności prawnej występują osoby zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej.

4 Cechy szczególne jakie wykazują umowy gospodarcze:
znaczny zakres swobody kontraktowej, typizacja i szablonowość, szczególne znaczenie zasad pewności i bezpieczeństwa obrotu, złożoność, przewaga umów długoterminowych, podwyższony standard staranności.

5 Cechy normatywne umów gospodarczych
Przyjęcie szczególnego miernika należytej staranności dla prowadzącego działalność gospodarczą, Art. 355 KC.

6 Cechy normatywne umów gospodarczych:
Dopuszczalność ustalenia ostatecznej treści umowy zawartej ustnie za pomocą tzw. pisma potwierdzającego, art.77 ¹ KC W wypadku gdy umowę zawarto pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie.

7 Milczące przyjęcie oferty między osobami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych
Art. 68² KC Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

8 Możliwość modyfikacyjnego przyjęcia oferty
Art. 68¹ KC § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. § 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała.

9 Cechy normatywne umów gospodarczych:
Obowiązki przedsiębiorcy składającego ofertę w postaci elektronicznej, Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 5) językach, w których umowa może być zawarta; 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.

10 Cechy normatywne umów gospodarczych:
Wyłączenie zasady waloryzacji sądowej w stosunku do prowadzących przedsiębiorstwo, jeżeli świadczenie pozostaje w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

11 Cechy normatywne umów gospodarczych:
Przyjęcie zasady oferty odwoływalnej- art. 66² KC, Wyłączenie stosowania formy ad probationem- art. 74 § 3 KC, Regulacja zbiegu wzorców w obrocie profesjonalnym art.385 KC

12 Cechy nienormatywne umów gospodarczych:
Złożoność, Przewaga umów, Typizacja i szablonowość.


Pobierz ppt "Mgr Sabina Wencel Podstawy prawa dla ekonomistów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google