Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANA USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH RP W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. WRZESIEŃ 2015 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANA USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH RP W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. WRZESIEŃ 2015 R."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANA USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH RP W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.
WRZESIEŃ 2015 R.

2 Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U ) – art. 107 wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 746)

3 ZMIANA NAZWY Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego od 1 października 2015 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa połączy się z Agencją Mienia Wojskowego. Nazwa Agencji ulegnie zmianie na AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO. Siedziba Oddziału Regionalnego w Warszawie AMW nie ulegnie zmianie, numery telefonów także nie ulegną zmianie.

4 ZMIANA PRZEPISÓW O d 1 października 2015 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące realizacji prawa żołnierza zawodowego do zakwaterowania m.in. w zakresie: wypłaty odprawy mieszkaniowej, wypłaty świadczenia mieszkaniowego, oraz zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące: zakwaterowania w kwaterach albo innych lokalach mieszkalnych, zakwaterowania internatowego, dalej będziemy świadczyć dla Państwa wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania.

5 PRZYDZIAŁ KWATERY/LOKALU MIESZKALNEGO
Uprawnienia małżonków w sytuacji gdy oboje są żołnierzami zawodowymi Małżonkowie mają możliwość korzystania z różnych form zakwaterowania. Niemniej jeżeli jednemu z nich przydzielono lokal mieszkalny nie będzie przysługiwać norma na drugiego współmałżonka jeśli ten korzysta z innej formy zakwaterowania (zakwaterowanie internatowe czy świadczenie mieszkaniowe)

6 TERMIN ZWOLNIENIA KWATERY
W przypadku żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej, któremu przysługuje odprawa mieszkaniowa 30 dni od dnia wypłaty odprawy mieszkaniowej albo 90 dni od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w przypadku odmowy przyjęcia odprawy mieszkaniowej lub niezłożenia w tym terminie dokumentów o wypłatę odprawy mieszkaniowej.

7 ZAKWATEROWANIE INTERNATOWE
W przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego żołnierzowi zawodowemu zmiana ustawy umożliwiła żołnierzom zawodowym wychowującym samotnie małoletnie dzieci lub sprawującym samotnie opiekę nad dzieckiem, które stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji wspólne zamieszkiwanie w kwaterze internatowej (lokal mieszkalny przeznaczony na zakwaterowanie internatowe). Zajmowanie miejsca przez żołnierza będzie nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko żołnierz będzie wnosił opłatę w pełnej wysokości. W przypadku gdy członek rodziny odwiedzający żołnierza korzysta z powierzchni przydzielonej na podstawie skierowania ponosi opłatę w wysokości połowy kosztów.

8 ZAKWATEROWANIE INTERNATOWE
Dyrektor Oddziału Regionalnego AMW będzie mógł wyrazić zgodę na pobyt czasowy w internacie albo w kwaterze internatowej, odwiedzających żołnierza członków rodziny (współmałżonek, dzieci). Pobyt członków rodziny żołnierza nie będzie mógł przekroczyć łącznie siedmiu dni w miesiącu. Zakwaterowanie członków rodziny będzie odpłatne.

9 MIEJSCOWOŚĆ POBLISKA Poprzez miejscowość pobliską należy rozumieć miejscowość, do której najkrótszy czas dojazdu lądowym środkiem publicznego transportu zbiorowego nie przekracza zgodnie z rozkładem jazdy 2 godzin, w obie strony łącznie z przesiadkami, licząc od stacji (przystanku) najbliżej miejsca pełnienia służby do stacji (przystanku) najbliżej miejsca zamieszkania. Doprecyzowano, że: „Przy ustalaniu miejscowości pobliskiej nie będzie uwzględniany czas dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, w której żołnierz mieszka oraz miejscowości, w której wykonuje obowiązki służbowe”

10 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Okres, za jaki będzie wypłacane świadczenie mieszkaniowe W terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc - począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek - do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu. Ponieważ nie będzie możliwości wypłaty świadczenia mieszkaniowego za okres poprzedzający złożenie wniosku – żołnierz winien niezwłocznie składać wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego każdorazowo po otrzymaniu decyzji/rozkazu personalnego.

11 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Żołnierzowi służby kontraktowej, w przypadku braku możliwości przydziału lokalu mieszkalnego, świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Żołnierz po otrzymaniu informacji od dyrektora oddziału regionalnego o braku możliwości przydziału lokalu mieszkalnego powinien niezwłocznie złożyć wniosek o wypłatę świadczenia mieszkaniowego.

12 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Odmowa wypłaty lub żądanie zwrotu wypłaconego świadczenia nienależnie lub w nienależnej wysokości następować będzie w formie decyzji administracyjnej W przypadku stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego dyrektor oddział regionalnego: - wzywa do zwrotu należności w terminie 14 dni od otrzymania wezwania; - po bezskutecznym terminie wydaje decyzję nakazującej zwrot świadczenia wypłaconego nienależnie lub w nienależnej wysokości.

13 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Został określony również początkowy i końcowy termin wypłaty świadczenia mieszkaniowego w sytuacji dotychczasowego korzystania z innej formy zakwaterowania lub zmiany formy zakwaterowania - co do zasady brak możliwości korzystania z dwóch uprawnień jednocześnie. W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej, świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie. Świadczenie jest wypłacane do dziesiątego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc – począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu.

14 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Prawo do wypłaty świadczenia mieszkaniowego w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego przysługiwać będzie przez czas pobierania uposażenia. Wprowadzono uprawnienie do otrzymywania świadczenia mieszkaniowego w dotychczasowej wysokości przez żołnierza oddelegowanego do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby (np. jeżeli żołnierz służy w jednostce w Warszawie a oddelegowany jest do Mińska Mazowieckiego to świadczenie wypłacane jest po stawce dla Garnizonu Warszawy.)

15 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Świadczenie mieszkaniowe przysługuje do dnia: - protokolarnego przyjęcia kwatery (lokalu), nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale stała się ostateczna; - protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej; - pobierania uposażenia w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

16 ŚWIADCZENIE MIESZKANIOWE
Brak uprawnień do wypłaty świadczenia mieszkaniowego żołnierzowi zawodowemu: przeniesionemu do rezerwy kadrowej nie wykonującemu zadań służbowych, Przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych, pobierającemu dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów (…), zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

17 WAŻNE Przed dniem zakończenia kadencji lub kontraktu wynikającego z wcześniejszego wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego żołnierz powinien niezwłocznie złożyć nowy wniosek. Realizacja świadczenia mieszkaniowego wynikająca z dotychczasowego wniosku zostanie zamknięta. Ponowna wypłata może nastąpić dopiero po wpłynięciu nowego wniosku (nie będzie możliwości wyrównania świadczenia mieszkaniowego za okres pomiędzy „starym a nowym wnioskiem”)

18 ODPRAWA MIESZKANIOWA Uwzględnienie przy ustalaniu wysokości odprawy mieszkaniowej liczby norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza. Żołnierz odchodząc ze służby wojskowej wraz z wnioskiem o wypłatę odprawy mieszkaniowej będzie składał oświadczenie, w którym wskaże posiadany stan rodzinny w wybranej przez siebie dacie pełnienia służby wojskowej.

19 ODPRAWA MIESZKANIOWA Termin wydania decyzji w sprawie wypłaty odprawy mieszkaniowej – do 90 dni od dnia złożenia wniosku. Odprawa mieszkaniowa będzie przysługiwać osobom uprawnionym w razie śmierci: „ żołnierza uprawnionego do odprawy mieszkaniowej w dniu zwolnienia ze służby wojskowej, zmarłego przed dniem wypłaty tej odprawy.

20 ODPRAWA MIESZKANIOWA Art. 47 ust. 1 pkt 3 – Wartość przysługującego lokalu mieszkalnego – iloczyn: *maksymalnej powierzchni użytkowej podstawowej przypadającej na jedną normę, o której mowa w art. 26 ust. 1, *ilości norm należnych żołnierzowi w okresie zawodowej służby wojskowej w dniu wskazanym przez żołnierza, *wskaźnika 1,66, *wskaźnika ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym nastąpiło zwolnienie z tej służby, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” * okres służby liczony w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok, w którym następuje zwolnienie ze służby przyjmuje się jako rok pełny.

21 ZAKOŃCZENIE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…


Pobierz ppt "ZMIANA USTAWY O ZAKWATEROWANIU SIŁ ZBROJNYCH RP W ZAKRESIE ZAKWATEROWANIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH. WRZESIEŃ 2015 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google