Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji mgr Jakub Szremski przedmiot – Prawo egzekucyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5,6,7,8 – Studia Stacjonarne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji mgr Jakub Szremski przedmiot – Prawo egzekucyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5,6,7,8 – Studia Stacjonarne."— Zapis prezentacji:

1 Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji mgr Jakub Szremski przedmiot – Prawo egzekucyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5,6,7,8 – Studia Stacjonarne Administracji II stopnia

2 Zasada prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej  Zasada ta uregulowana jest w art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Nakłada ona na wierzyciela obowiązek podjęcia działań zmierzających do wszczęcia egzekucji i zastosowania środków egzekucyjnych w razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku.  Wyłącza się tu zasadę rozporządzalności dochodzenia przez wierzyciela wykonania obowiązku, który spoczywa na zobowiązanym. Wierzyciel w tym zakresie nie ma żadnej swobody działania. Wierzyciel powinien dążyć do prawidłowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.  Obowiązkowi wierzyciela odpowiada obowiązek organu egzekucyjnego prowadzenia egzekucji, o ile tylko jest dopuszczalna.

3 Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie  Zasada ta uregulowana jest w art. 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Organ egzekucyjny może stosować środki egzekucyjne wyłącznie wymienione w ustawie. Zasada ta stanowi niejako odbicie zasady praworządności działania organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym.  Skutkiem zastosowania środka egzekucyjnego niedopuszczalnego będzie nakaz umorzenia postępowania – art. 59 § 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4 Zasada celowości  zgodnie z art. 7 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organ stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku  postępowanie egzekucyjne w administracji nie może być prowadzone z nastawieniem się na wyrządzenie zobowiązanemu dolegliwości np. korzystanie ze środków represji, podejmowane środki mają jedynie na celu zmuszenie zobowiązanego do wykonania tego, co stanowi istotę administracyjnego postępowania egzekucyjnego  na przykład - zastosowanie egzekucji z nieruchomości będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy stosowanie innych środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się bezskuteczne – o czym stanowi art. 110 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

5 Zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego  z zasadą celowości związania jest zasada nakazująca wybór spośród kilku środków egzekucyjnych, tego środka lub środków, które są najmniej uciążliwe dla zobowiązanego  zasada ta związania jest również z zasadą proporcjonalności, wedle której władza publiczna powinna stosować środki najmniej uciążliwe dla obywatela  organ egzekucyjny nie jest związany wskazanym przez wierzyciela środkiem egzekucyjnym we wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – może zastosować inny, niż wskazany środek, jeżeli będzie mniej uciążliwy dla zobowiązanego, a prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku

6 Zasada niezbędności  Zgodnie z art. 7 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie można prowadzić egzekucji – stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopuszczalne – gdy egzekwowany obowiązek został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy.  postępowanie egzekucyjne może stosowane wtedy, gdy niezbędne jest zastosowanie środków przymusu dla wykonania obowiązku  dlatego też jeśli zobowiązany sam wykona obowiązek, nie jest konieczne stosowanie już środków egzekucyjnych

7 Zasada poszanowanie minimum egzystencji  dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji administracyjnej o tyle, o ile nie będzie przez to zagrożone minimum utrzymania osoby zobowiązanej oraz tych, których ona utrzymuje w wykonaniu ustawowego obowiązku  ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera szczegółowe wskazania przedmiotów lub praw, które nie podlegają egzekucji administracyjnej  nie podlegają egzekucji np. przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieli- zna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny, papiery osobiste, po jednej obrączce zobowiązanego i jego małżonka; szczególne wyłączenia spod egzekucji dotyczą rolników

8 Zasada zagrożenia  egzekucja administracyjne jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy uprzednio wierzyciel doręczył zobowiązanemu, po upływie terminu do wykonania obowiązku, pisemne upomnienie, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią  brak wymaganego przepisami skutecznego doręczenia pisemnego upomnienia może być podstawą wnoszenia przez zobowiązanego zarzutu, co do prowadzenia egzekucji  chodzi o to, aby nakłonić zobowiązanego do dobrowolnego wykonania obowiązku, po to, aby nie trzeba by stosować środków przymusu  zasada zagrożenia pozwala zobowiązanemu dobrowolnie wykonać obowiązek, bez potrzeby narażenia się na chociażby koszty egzekucji

9 Zasada niekonkurencyjności form przymusu państwowego  stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie jest przeszkodą w stosowaniu innych środków przymusu, przewidzianych innymi przepisami  równocześnie z przymusem administracyjnym można stosować środki przymusu w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub w postępowaniu dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku

10 Zasady prawdy obiektywnej  organ egzekucyjny powinien ustalić niezbędne dane do prowadzenie egzekucji administracyjnej  organ powinien żądać złożenia wyjaśnień przez uczestników postępowania oraz powinien zasięgać niezbędnych informacji od organów administracji publicznej i innych instytucji  osoby do których się zwrócono o informacje, mogą uchylić się od wykonania tego obowiązku, w tych przypadkach w których kpa przyznają prawo do odmowy zeznań lub prawdo do odpowiedzi na pytanie

11 Zachowanie pewnych względów zobowiązanego  Wedle tej zasady organ egzekucyjny powinien starać się wyrządzić jak najmniejszą szkodę zobowiązanemu  Egzekucja administracyjna ma doprowadzić do wykonania ciążącego na zobowiązanym obowiązku, a nie na nakładaniu na niego niepotrzebnych dolegliwości lub wyrządzaniu szkód  Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można dokonywać egzekucji w dni wolne od pracy lub w porze nocnej  Należy tak prowadzić egzekucję, aby zobowiązany nie poniósł dodatkowych strat związanych z zastosowaniem środków egzekucyjnych


Pobierz ppt "Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji mgr Jakub Szremski przedmiot – Prawo egzekucyjne materiały dydaktyczne dla gr. 5,6,7,8 – Studia Stacjonarne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google