Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r.

2 P ROGRAM WYSTĄPIENIA 2015-09-03 2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

3 1) PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE 2015-09-03 3 Ministerstwo Sportu i Turystyki

4 P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE (PPP) Terminem PPP określa się projekty inwestycyjno- eksploatacyjne realizowane na podstawie umowy długoterminowej wspólnie – przez władze publiczne i podmioty sektora prywatnego (podmioty rynkowe), których celem jest stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług publicznych. „Raport o PPP w Polsce” Fundacja Centrum PPP, Warszawa 2013 r. http://www.centrum-ppp.pl/templates/download/rap_PPP_ostateczna_wersja.pdf 2015-09-03 4 Ministerstwo Sportu i Turystyki

5 P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE (PPP) Metoda współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. PPP polega na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się np. z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. 2015-09-03 5 Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 R EGULACJE PRAWNE DOT. PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi reguluje zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie 2015-09-03 6 Ministerstwo Sportu i Turystyki

7 I NSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ PPP W P OLSCE Ministerstwo Gospodarki odpowiada za rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego jest gospodarzem ustawy o PPP Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koncentruje się na kwestii połączenia PPP z wykorzystaniem funduszy UE (projekty hybrydowe) jest gospodarzem ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Pozostałe instytucje (raporty, analizy, seminaria): PARP, Fundacja Centrum PPP, Instytut PPP 2015-09-03 7 Ministerstwo Sportu i Turystyki

8 D ZIAŁANIA MINISTERSTWA GOSPODARKI Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego określa kierunki i przygotowuje rekomendacje, związane z promocją i wdrażaniem w życie PPP Opracowywanie raportów i analiz, w tym m.in. podręcznika pt. ”Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Partnerstwo+publi czno+prywatne dokumentu pt. „Wzory klauzul regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach PPP” http://www.mg.gov.pl/files/20141222_wzory%20klauzul.pdf Rozwój portalu internetowego pn. Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego www.bazappp.gov.plwww.bazappp.gov.pl 2015-09-03 8 Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 D ZIAŁANIA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Platforma PPP – powołana w 2011 r. Obecnie 110 podmiotów jest członkami Platformy. www.ppp.gov.pl/ Działania Platformy: Łączenie dofinansowania UE z PPP (projekty hybrydowe) Szkolenia i promocja PPP, raporty, analizy Wsparcie projektów pilotażowych (kompleksowe wsparcie realizacji 4 typów projektów ppp – drogi samorządowe, ochrona zdrowa, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna) Dostarczenie gotowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające http://www.ppp.gov.pl/Wspierane_projekty/Strony/default.aspx 2015-09-03 9 Ministerstwo Sportu i Turystyki

10 PPP WEDŁUG NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 2015-09-03 10 Ministerstwo Sportu i Turystyki Pomimo stwierdzenia istnienia nieprawidłowości - NIK pozytywnie oceniła przedsięwzięcia PPP realizowane w latach 2009-2012. Zdaniem Izby PPP stanowi dla wielu gmin szansę na zrealizowanie niezbędnych inwestycji. Najlepiej były przygotowane jednostki zaangażowane w realizację PPP w większej skali, które korzystały z fachowego doradztwa. 4P? czyli PPP + prokurator ? = MIT! NIE!  Kluczowe jest 5P – prawidłowo przygotowane partnerstwo publiczno-prywatne!

11 P ROJEKTY HYBRYDOWE – SPECYFICZNY RODZAJ PROJEKTÓW PPP Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w których wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania strony prywatnego. Korzyści: Wypełnienie luki finansowej i optymalizacja kosztów; Brak wpływu na dług publicznych (przy odpowiednim podziale ryzyka) i mniejsze ryzyko opóźnień; Cena za usługi partnera prywatnego staje się dostępna dla społeczeństwa 2015-09-03 11 Ministerstwo Sportu i Turystyki

12 2) PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE - KIERUNKI ROZWOJU - DANE LICZBOWE - PRZYKŁADOWE PROJEKTY 2015-09-03 12 Ministerstwo Sportu i Turystyki

13 PPP W TURYSTYCE – KIERUNEK ROZWOJU ? Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat. Partnerstwo publiczno-prywatne może stać się kluczowe jeśli chodzi o rozwój infrastruktury turystycznej w poszczególnych regionach. 2015-09-03 13 Ministerstwo Sportu i Turystyki

14 P PP W TURYSTYCE – FINANSE I ZADANIA Źródło finansowania i rozwoju potencjału turystycznego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest, aby projekty PPP realizowane w obszarze turystyki służyły realizacji zadań publicznych i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. PPP to z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej strony – sposób dostarczania obywatelom określonych usług. 2015-09-03 14 Ministerstwo Sportu i Turystyki

15 P PP W TURYSTYCE - LICZBY W latach 2009-2014 ogłoszono 342 postępowania w trybie PPP – z czego zawarto 82 umowy Oznacza to, że co piąte postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji Na 342 postępowania: 77 dotyczyło sportu i rekreacji – 25% postępowań; 19 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań; Na 82 umowy: 11 dotyczyło sportu i rekreacji – 13% umów; 4 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań; 2015-09-03 15 Ministerstwo Sportu i Turystyki

16 LICZBA ZAWARTYCH UMÓW W LATACH 2009-2014 2015-09-03 16 Ministerstwo Sportu i Turystyki

17 PRZYKŁADOWE PROJEKTY PPP Z OBSZARU SPORTU, REKREACJI I TURYSTYKI Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze; Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów; Koncesja na roboty budowlane pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”; Utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz świadczenie usług pasażerskiego turystycznego transportu kolejowego na wąskotorowej linii kolejowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów; Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki 2015-09-03 17 Ministerstwo Sportu i Turystyki

18 Z ARZĄDZANIE P ODZIEMNĄ T RASĄ T URYSTYCZNĄ W K AMIENNEJ G ÓRZE Przedmiotem koncesji jest świadczenie usługi zarządzania, udostępniania i utrzymania Podziemnej Trasy Turystycznej (umowa na 15 lat) Wynagrodzenie dla strony prywatnej: wpływy z biletów i płatność koncesjodawcy (czyli od miasta) Strona: www.arado.plwww.arado.pl Wkład stron w projekt 2015-09-03 18 Ministerstwo Sportu i Turystyki Strona prywatnaStrona publiczna Nakłady inwestycyjne Obowiązek zorganizowania 1 wydarzenia (imprezy) rocznie na rzecz miasta. Utrzymanie PTT wraz z animowaniem usług na rzecz turystów (ekspozycja, doposażenie obiektu). Udostępnienie infrastruktury Płatność koncesjodawcy na poziomie nieprzekraczającym dwukrotności minimalnego wynagrodzenia

19 Zdjęcia: Dolnośląska Grupa Badawcza http://www.sdgb.eu/?p=175; Leszek Zdrach, http://www.panoramio.com/photo/72211977; Thor http://kamienna_gora.fotopolska.eu/317564,foto.html;http://www.sdgb.eu/?p=175http://www.panoramio.com/photo/72211977http://kamienna_gora.fotopolska.eu/317564,foto.html 2015-09-03 19 Ministerstwo Sportu i Turystyki

20 K ONCESJA NA ROBOTY BUDOWLANE PN. "K OMPLEKS MINERALNYCH BASENÓW W S OLCU – Z DROJU ” – PROJEKT HYBRYDOWY 2015-09-03 20 Ministerstwo Sportu i Turystyki Przedmiotem koncesji jest budowa kompleksu mineralnych basenów z zapleczem leczniczym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem (27 lat) Strona prywatna zobowiązała się do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji http://www.basenymineralne.pl/ Wynagrodzenie dla strony prywatnej: wynagrodzenie z pożytków + udział koncesjodawcy Wkład stron w projekt Strona prywatnaStrona publiczna 50% finansowania (8 mln zł) Dotacje ze środków UE (8 mln zł, w tym 1,2 mln zł – środki krajowe)

21 P ASAŻERSKA ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA STATKIEM BOCZNOKOŁOWYM L UBECKI 2015-09-03 21 Ministerstwo Sportu i Turystyki Przedmiotem koncesji jest odbudowa i wykorzystanie statku Lubecki do usług transportu turystycznego, w tym usług edukacji, opieki nad zabytkami i promocji (umowa na 15 lat) Wynagrodzenie dla strony prywatnej: z przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz pasażerów Wkład stron w projekt Strona prywatnaStrona publiczna Pokrycie w całości lub części nakładów inwestycyjnych poniesionych na statek w celu adaptacji na cele turystyczne Kadłub holownika bocznokołowego Lubecki Dokumentacja projektowa Ewentualnie udział finansowy

22 P PP W TURYSTYCE – RODZAJE PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW Budowa ośrodków ruchu turystycznego (tzw. centrów turystycznych) Inwestycje w infrastrukturę turystyczną (budowa, rozbudowa i modernizacja) Rozwój transportu turystycznego, w tym portów turystycznych, szlaków kolejowych Zarządzanie trasami i szlakami turystycznymi (w tym poprawa dostępu do atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych) 2015-09-03 22 Ministerstwo Sportu i Turystyki

23 P PP W TURYSTYCE – RODZAJE PRZYKŁADOWYCH PROJEKTÓW Budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej m.in. punktów rekreacyjnych wzdłuż szlaków, parkingów przy atrakcjach turystycznych, stworzenie punktów widokowych Budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych (parki wodne, kompleksy sportowe) Rewitalizacja obiektów zabytkowych na cele turystyczne 2015-09-03 23 Ministerstwo Sportu i Turystyki

24 3) PLANOWANE DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE PPP 2015-09-03 24 Ministerstwo Sportu i Turystyki

25 P ROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DO 2020 ROKU Program Rozwoju Turystyki został przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2015 r. W Programie zaproponowano, aby Departament Turystyki MSiT pełnił funkcję Krajowego Centrum PPP w Turystyce. Zgodnie z treścią Programu: Centrum zapewni informację i szkolenia na temat warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych czy zarządczych dla projektów PPP w sektorze turystyki. Przygotuje ponadto przykłady dobrych praktyk i określi kryteria wsparcia tego typu projektów. Odbywać się to będzie poprzez opiniowanie, udostępnianie dobrych praktyk czy wsparcie informacyjne (…) 2015-09-03 25 Ministerstwo Sportu i Turystyki

26 DZIAŁANIA MSIT W OBSZARZE PPP – PERSPEKTYWA DŁUGOFALOWA Dostarczanie informacji nt. warunków tworzenia projektów PPP w turystyce Identyfikacja potrzeb samorządu terytorialnego w turystyce oraz przygotowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze turystyki Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpraca międzynarodowa Udział w działaniach Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym tworzenie wspólnych działań 2015-09-03 26 Ministerstwo Sportu i Turystyki

27 P LANOWANY WARSZTAT DOT. PPP W 2015 R. Warsztaty organizowane w ramach Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej w dniach 21- 22 października 2015 r. w Świdnicy http://www.kongresturystyki.pl/ http://www.kongresturystyki.pl/ PPP w turystyce – wybór podmiotu prywatnego do realizacji projektu w PPP (Fundacja Centrum PPP) Zagadnienia m.in.: Tryby proceduralne wyboru partnera prywatnego Rola doradcy w procesie wyboru partnera prywatnego Analizy przedrealizacyjne Konstruowanie umów PPP 2015-09-03 27 Ministerstwo Sportu i Turystyki

28 P RZYDATNE STRONY DOT. PPP Ministerstwo Gospodarki www.bazappp.gov.pl http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Partnerstwo +publiczno+prywatne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju www.ppp.gov.pl/ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.ppp.parp.gov.pl/ Doradztwo ppp dla przedsiębiorców - od 4 sierpnia w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83, w godz. od 10.00 do 14.00. Doradztwo będzie dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców co tydzień, w każdy wtorek, aż do końca grudnia 2015 r. Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą konsultacji mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z Instytutem PPP pod numerem telefonu 22 435 95 02. http://www.ppp.parp.gov.pl/news/read/321?page_id=40&slug=parp-wspiera- indywidualnych-przedsiebiorcow-zainteresowanych-ppp http://www.ppp.parp.gov.pl/news/read/321?page_id=40&slug=parp-wspiera- indywidualnych-przedsiebiorcow-zainteresowanych-ppp Fundacja Centrum PPP http://www.centrum-ppp.pl/ http://www.centrum-ppp.pl/ Instytut PPP http://ippp.pl/ http://ippp.pl/ 2015-09-03 28 Ministerstwo Sportu i Turystyki

29 Dziękuję za uwagę Karolina Szuppe karolina.szuppe@msit.gov.pl Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl 29 Ministerstwo Sportu i Turystyki 2015-09-03


Pobierz ppt "P ARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE W TURYSTYCE Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google