Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce"— Zapis prezentacji:

1 Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce
Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce Regionalne Forum Turystyki Bydgoszcz 3 września 2015 r.

2 Program wystąpienia PPP w Polsce – opis zagadnienia i instytucje zajmujące się tym tematem w Polsce Dane liczbowe, sektory Działania Ministerstwa Gospodarki Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju PPP w turystyce Dlaczego zajmujemy się tym tematem? Kierunki rozwoju, dane liczbowe, przykłady projektów Planowane działania Ministerstwa Sportu i Turystyki Zapisy Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki

3 1) PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE
1) PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W POLSCE Ministerstwo Sportu i Turystyki

4 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Terminem PPP określa się projekty inwestycyjno- eksploatacyjne realizowane na podstawie umowy długoterminowej wspólnie – przez władze publiczne i podmioty sektora prywatnego (podmioty rynkowe), których celem jest stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług publicznych. „Raport o PPP w Polsce” Fundacja Centrum PPP, Warszawa 2013 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki

5 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Metoda współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. PPP polega na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się np. z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Ministerstwo Sportu i Turystyki

6 Regulacje prawne dot. ppp
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którego przedmiotem jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi reguluje zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz środki ochrony prawnej; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie Ministerstwo Sportu i Turystyki

7 Instytucje zajmujące się ppp w Polsce
Ministerstwo Gospodarki odpowiada za rozpowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego oraz perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego jest gospodarzem ustawy o PPP Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju koncentruje się na kwestii połączenia PPP z wykorzystaniem funduszy UE (projekty hybrydowe) jest gospodarzem ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Pozostałe instytucje (raporty, analizy, seminaria): PARP, Fundacja Centrum PPP, Instytut PPP Ministerstwo Sportu i Turystyki

8 Działania ministerstwa gospodarki
Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego określa kierunki i przygotowuje rekomendacje, związane z promocją i wdrażaniem w życie PPP Opracowywanie raportów i analiz, w tym m.in. podręcznika pt. ”Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego” czno+prywatne dokumentu pt. „Wzory klauzul regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w projektach PPP” Rozwój portalu internetowego pn. Baza Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Sportu i Turystyki

9 Działania ministerstwa infrastruktury i rozwoju
Platforma PPP – powołana w 2011 r. Obecnie 110 podmiotów jest członkami Platformy. Działania Platformy: Łączenie dofinansowania UE z PPP (projekty hybrydowe) Szkolenia i promocja PPP, raporty, analizy Wsparcie projektów pilotażowych (kompleksowe wsparcie realizacji 4 typów projektów ppp – drogi samorządowe, ochrona zdrowa, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna) Dostarczenie gotowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające Ministerstwo Sportu i Turystyki

10 PPP według najwyższej izby kontroli
4P czy 5P? PPP według najwyższej izby kontroli Pomimo stwierdzenia istnienia nieprawidłowości - NIK pozytywnie oceniła przedsięwzięcia PPP realizowane w latach Zdaniem Izby PPP stanowi dla wielu gmin szansę na zrealizowanie niezbędnych inwestycji. Najlepiej były przygotowane jednostki zaangażowane w realizację PPP w większej skali, które korzystały z fachowego doradztwa. 4P? czyli PPP + prokurator? = MIT! NIE!  Kluczowe jest 5P – prawidłowo przygotowane partnerstwo publiczno-prywatne!  Ministerstwo Sportu i Turystyki

11 Projekty hybrydowe – specyficzny rodzaj projektów ppp
Projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w których wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania strony prywatnego. Korzyści: Wypełnienie luki finansowej i optymalizacja kosztów; Brak wpływu na dług publicznych (przy odpowiednim podziale ryzyka) i mniejsze ryzyko opóźnień; Cena za usługi partnera prywatnego staje się dostępna dla społeczeństwa Ministerstwo Sportu i Turystyki

12 2) PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W TURYSTYCE - kierunki rozwoju - dane liczbowe - przykładowe projekty Ministerstwo Sportu i Turystyki

13 PPP w turystyce – kierunek rozwoju?
Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być jednym z priorytetowych kierunków rozwoju turystyki w ciągu najbliższych lat. Partnerstwo publiczno-prywatne może stać się kluczowe jeśli chodzi o rozwój infrastruktury turystycznej w poszczególnych regionach. Ministerstwo Sportu i Turystyki

14 Ppp w turystyce – finanse i zadania
Źródło finansowania i rozwoju potencjału turystycznego poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Istotne jest, aby projekty PPP realizowane w obszarze turystyki służyły realizacji zadań publicznych i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. PPP to z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej strony – sposób dostarczania obywatelom określonych usług. Ministerstwo Sportu i Turystyki

15 Ppp w turystyce - liczby
W latach ogłoszono 342 postępowania w trybie PPP – z czego zawarto 82 umowy Oznacza to, że co piąte postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji Na 342 postępowania: 77 dotyczyło sportu i rekreacji – 25% postępowań; 19 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań; Na 82 umowy: 11 dotyczyło sportu i rekreacji – 13% umów; 4 dotyczyło turystyki – ok. 5% postępowań; Ministerstwo Sportu i Turystyki

16 LICZBA ZAWARTYCH UMÓW W LATACH 2009-2014
Ministerstwo Sportu i Turystyki

17 przykładowe projekty PPP z obszaru sportu, rekreacji i turystyki
Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze; Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów; Koncesja na roboty budowlane pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju”; Utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz świadczenie usług pasażerskiego turystycznego transportu kolejowego na wąskotorowej linii kolejowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów; Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki Ministerstwo Sportu i Turystyki

18 Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze
Przedmiotem koncesji jest świadczenie usługi zarządzania, udostępniania i utrzymania Podziemnej Trasy Turystycznej (umowa na 15 lat) Wynagrodzenie dla strony prywatnej: wpływy z biletów i płatność koncesjodawcy (czyli od miasta) Strona: Wkład stron w projekt Ministerstwo Sportu i Turystyki Strona prywatna Strona publiczna Nakłady inwestycyjne Obowiązek zorganizowania 1 wydarzenia (imprezy) rocznie na rzecz miasta. Utrzymanie PTT wraz z  animowaniem usług na rzecz turystów (ekspozycja, doposażenie obiektu). Udostępnienie infrastruktury Płatność koncesjodawcy na poziomie nieprzekraczającym dwukrotności minimalnego wynagrodzenia

19 Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki Zdjęcia: Dolnośląska Grupa Badawcza Leszek Zdrach, Thor

20 Koncesja na roboty budowlane pn
Koncesja na roboty budowlane pn. "Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju” – projekt hybrydowy Przedmiotem koncesji jest budowa kompleksu mineralnych basenów z zapleczem leczniczym oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem (27 lat) Strona prywatna zobowiązała się do zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji Wynagrodzenie dla strony prywatnej: wynagrodzenie z pożytków + udział koncesjodawcy Wkład stron w projekt Ministerstwo Sportu i Turystyki Strona prywatna Strona publiczna 50% finansowania (8 mln zł) Dotacje ze środków UE (8 mln zł, w tym 1,2 mln zł – środki krajowe)

21 Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki
Przedmiotem koncesji jest odbudowa i wykorzystanie statku Lubecki do usług transportu turystycznego, w tym usług edukacji, opieki nad zabytkami i promocji (umowa na 15 lat) Wynagrodzenie dla strony prywatnej: z przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz pasażerów Wkład stron w projekt Ministerstwo Sportu i Turystyki Strona prywatna Strona publiczna Pokrycie w całości lub części nakładów inwestycyjnych poniesionych na statek w celu adaptacji na cele turystyczne Kadłub holownika bocznokołowego Lubecki Dokumentacja projektowa Ewentualnie udział finansowy

22 Ppp w turystyce – rodzaje przykładowych projektów
Budowa ośrodków ruchu turystycznego (tzw.  centrów turystycznych) Inwestycje w infrastrukturę turystyczną (budowa, rozbudowa i modernizacja) Rozwój transportu turystycznego, w tym portów turystycznych, szlaków kolejowych Zarządzanie trasami i szlakami turystycznymi (w tym poprawa dostępu do atrakcji turystycznych dla osób niepełnosprawnych) Ministerstwo Sportu i Turystyki

23 Ppp w turystyce – rodzaje przykładowych projektów
Budowa infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej m.in. punktów rekreacyjnych wzdłuż szlaków, parkingów przy atrakcjach turystycznych, stworzenie punktów widokowych Budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych (parki wodne, kompleksy sportowe) Rewitalizacja obiektów zabytkowych na cele turystyczne Ministerstwo Sportu i Turystyki

24 3) PLANOWANE DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE PPP
3) PLANOWANE DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE PPP Ministerstwo Sportu i Turystyki

25 Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Program Rozwoju Turystyki został przyjęty przez Radę Ministrów 18 sierpnia 2015 r. W Programie zaproponowano, aby Departament Turystyki MSiT pełnił funkcję Krajowego Centrum PPP w Turystyce. Zgodnie z treścią Programu: Centrum zapewni informację i szkolenia na temat warunków prawnych, instytucjonalnych, finansowych czy zarządczych dla projektów PPP w sektorze turystyki. Przygotuje ponadto przykłady dobrych praktyk i określi kryteria wsparcia tego typu projektów. Odbywać się to będzie poprzez opiniowanie, udostępnianie dobrych praktyk czy wsparcie informacyjne (…) Ministerstwo Sportu i Turystyki

26 działania msit w obszarze ppp – perspektywa długofalowa
Dostarczanie informacji nt. warunków tworzenia projektów PPP w turystyce Identyfikacja potrzeb samorządu terytorialnego w turystyce oraz przygotowanie katalogu dobrych praktyk w obszarze turystyki Współpraca z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz współpraca międzynarodowa Udział w działaniach Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w tym tworzenie wspólnych działań Ministerstwo Sportu i Turystyki

27 Planowany warsztat dot. ppp w 2015 r.
Warsztaty organizowane w ramach Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej w dniach października 2015 r. w Świdnicy PPP w turystyce – wybór podmiotu prywatnego do realizacji projektu w PPP (Fundacja Centrum PPP) Zagadnienia m.in.: Tryby proceduralne wyboru partnera prywatnego Rola doradcy w procesie wyboru partnera prywatnego Analizy przedrealizacyjne Konstruowanie umów PPP Ministerstwo Sportu i Turystyki

28 Przydatne strony dot. ppp
Ministerstwo Gospodarki +publiczno+prywatne Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doradztwo ppp dla przedsiębiorców - od 4 sierpnia w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83, w godz. od do Doradztwo będzie dostępne dla zainteresowanych przedsiębiorców co tydzień, w każdy wtorek, aż do końca grudnia r. Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą konsultacji mogą uzyskać więcej informacji kontaktując się z Instytutem PPP pod numerem telefonu 22  indywidualnych-przedsiebiorcow-zainteresowanych-ppp Fundacja Centrum PPP Instytut PPP Ministerstwo Sportu i Turystyki

29 Dziękuję za uwagę Karolina Szuppe Departament Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki


Pobierz ppt "Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google