Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

18, 19, 20 kwietnia 2016 Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "18, 19, 20 kwietnia 2016 Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r."— Zapis prezentacji:

1

2 18, 19, 20 kwietnia 2016

3 Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - UWAGA: o egzaminach Rozdział 3b w publikowanym tekście ujednoliconym 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r. Nr 0, poz. 959) - UWAGA: obowiązuje od 01.09.2015 r. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2012 r. Nr 0, poz. 977 ze zmianami). Akty prawne udostępnione poprzez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP.

4 Zadania otwarte:  zadania rozszerzonej odpowiedzi  zadania krótkiej odpowiedzi  zadania z luką Zadania zamknięte:  zadania wyboru wielokrotnego  zadania na dobieranie  zadania typu prawda-fałsz

5  Podstawa programowa dzieli wymagania na szczegółowe i ogólne.  Wymagania szczegółowe odwołują się do określonych wiadomości i konkretnych umiejętności.  Wymagania ogólne informują jak rozumieć przyporządkowane im wymagania szczegółowe.  Zadania egzaminacyjne mogą zgodnie z zasadą kumulatywności przyjętą w podstawie programowej odnosić się do wcześniejszych etapów kształcenia.

6  Historia i wiedza o społeczeństwie - egzamin trwa 60 minut i składa się z zadań zamkniętych  Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 20 minut  Język polski - egzamin trwa 90 minut i składa się z zadań zamkniętych i otwartych, w tym dłuższej wypowiedzi pisemnej  Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony 45 minut

7  Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mogą występować pojedynczo lub w wiązkach tematycznych.  Zadania odnosić się będą do różnych epok historycznych i zawierać różne sposoby udzielania odpowiedzi.

8  Zadania z języka polskiego mogą odnosić się do tekstów literackich, popularnonaukowych lub publicystycznych.  Sprawdzana będzie również znajomość utworów literackich oraz dorobku autorów.  Dłuższa wypowiedź pisemna może być w formie: rozprawki, charakterystyki, sprawozdania, opowiadania lub opisu. Mogą być również wykorzystane formy użytkowe: życiorys i CV, list motywacyjny, list oficjalny, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja.

9  Biologia, chemia, fizyka, geografia- egzamin trwa 60 minut i składa się z zadań zamkniętych  Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 20 minut  Matematyka – egzamin trwa 90 minut i składa się z zadań otwartych i zamkniętych  Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 45 minut

10  Egzamin może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z tego języka, który jest nauczany w szkole jako obowiązkowy  Egzamin na poziomie podstawowym trwa 60 minut i może być przedłużony o 20 minut dla uczniów o specjalnych potrzebach  Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut  Dla uczniów o specjalnych potrzebach może być wydłużony o 30 minut

11 Poziom podstawowyPoziom rozszerzony Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Znajomość funkcji językowychZnajomość środków językowych Wypowiedź pisemna

12 Znajomość funkcji językowych sprawdzana jest wyłącznie na poziomie podstawowym Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym.

13 Zasadnicze różnice na poziomie podstawowym i rozszerzonym:  Umiejętności językowe są sprawdzane w szerszym zakresie  Większa różnorodność środków językowych w tekstach  Zakres tematyczny tekstów ze słuchu i pisanych jest szerszy  Typy tekstów są bardziej urozmaicone  Teksty są nieznacznie dłuższe i o nieznacznie większym stopniu złożoności  Teksty sprawdzające rozumienie ze słuchu są czytane nieznacznie szybciej.

14 Tworzenie wypowiedzi pisemnej Obejrzałeś/obejrzałaś film w nowym kinie. W mailu do kolegi z Niemiec: wyjaśnij, dlaczego nowe kino Ci się podobało napisz, dlaczego polecasz obejrzany film opisz, co zdarzyło się, kiedy wracałeś/wracałaś z kina. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, pamiętając, że długość e-maila powinna wynosić od 50 do 100 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność i logika wypowiedzi oraz zakres i poprawność środków językowych.

15  Wypowiedź pisemna – wyłącznie na poziomie rozszerzonym  Wypowiedź ucznia jest oceniana w następujących kryteriach:  treść  spójność i logika wypowiedzi  zakres środków językowych  poprawność środków językowych

16 Wyniki uczniów będą podzielone ze względu na przedmioty oraz podane w dwóch skalach:  Wynik procentowy – odnosi się do zadań, informuje, ile procent zdający uzyskał ze wszystkich możliwych punktów do zdobycia  Wynik centylowy – odnosi się do wyników wszystkich zdających w danym roku, np. centyl 70 oznacza, że 70% gimnazjalistów napisało dany egzamin tak samo lub gorzej, a 30% uczniów zdało lepiej


Pobierz ppt "18, 19, 20 kwietnia 2016 Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google