Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 12 Wstęp do UML PO12-1 / 29 Unified Modeling Language 1.Diagramy modelowania 2.Diagramy przypadków użycia 3.Diagramy klas 4.Przykłady diagramów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 12 Wstęp do UML PO12-1 / 29 Unified Modeling Language 1.Diagramy modelowania 2.Diagramy przypadków użycia 3.Diagramy klas 4.Przykłady diagramów."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 12 Wstęp do UML PO12-1 / 29 Unified Modeling Language 1.Diagramy modelowania 2.Diagramy przypadków użycia 3.Diagramy klas 4.Przykłady diagramów

2 Diagramy modelowania 1.Zestawienie i podział diagramów 2.Diagramy struktury 3.Diagramy zachowania 4.Diagramy interakcji PO12-2 / 29

3 Diagramy modelowania 1.Diagram pakietów 2.Diagram klas 3.Diagram obiektów 4.Diagram struktur złożonych 5.Diagram komponentów 6.Diagram wdrożenia PO12-3 / 29 Diagramy modelowania strukturalnego 1.Diagram przypadków użycia 2.Diagram aktywności (czynności) 3.Diagram stanów (maszyny stanowej) 4.Diagram współpracy (komunikacji) 5.Diagram przebiegu (sekwencji) 6.Diagram przebiegów czasowych 7.Diagram przeglądu interakcji Diagramy modelowania zachowania (dynamiki)

4 Diagramy modelowania PO12-4 / 29 Diagram Diagram strukturyDiagram zachowania Diagram obiektów Diagram klas Diagram struktur Diagram pakietów Diagram wdrożenia Diagram komponentów Diagram maszyny stanowej Diagram przypadków użycia Diagram aktyw- ności Diagram interakcji Diagram komunikacji Diagram przeglądu interakcji Diagram czasowy Diagram sekwencji

5 Diagramy struktury PO12-5 / 29 Diagram struktury Diagram obiektów Diagram klas Diagram struktur Diagram pakietów Diagram wdrożenia Diagram komponentów Diagramy struktury pokazują statyczną strukturę elementów systemu. Np. diagramy struktury systemu rezerwacji miejsc lotniczych mogą zawierać klasyfikatory reprezentujące algorytmy przydziału miejsc, bilety, obsługę autoryzacji oraz związki między mini.

6 Diagramy struktury Diagram pakietów opisuje podział modelu na logiczne kontenery i wysokopoziomowe interakcje między nimi. Ilustruje ogólną organizację systemu. Pakiety są traktowane jako foldery, a elementy pakietu dzielą wspólną przestrzeń nazw i pokazują zależności między klasami. Diagram klas to statyczny diagram, przedstawiający strukturę klas i zależności między nimi. Pokazuje szczegóły imple- mentacji klas. Diagram obiektów obrazuje obiekty występujące w systemie i ich związki. Każdy obiekt może być opisany przy pomocy trzech elementów: tożsamości, stanu i zachowania. PO12-6 / 29

7 Diagramy struktury Diagram struktur złożonych opisuje wewnętrzną strukturę klasyfikatora z uwzględnieniem jego punktów interakcji z innymi częściami systemu (interfejsy i porty). Diagram komponentów przedstawia fizyczne elementy (klasy, obiekty, zasoby sprzętowe) wchodzące w skład systemu i połączenia między nimi. Graf, gdzie węzłami są kompo- nenty systemu, a łuki (strzałki) prowadzą od klienta informacji do jej dostawcy. (Przykładem komponentu może być formularz zamówienia) Diagram wdrożenia pokazuje fizyczne rozmieszczenie procesorów, urządzeń i komponentów oprogramowania wraz z połączeniami odwzorowującymi połączenia komunikacyjne komponentów sprzętowych. (Np. schemat sieci lokalnej) PO12-7 / 29

8 Diagramy zachowania PO12-8 / 29 Diagram zachowania Diagram maszyny stanowej Diagram przypadków użycia Diagram aktyw- ności Diagram interakcji Diagram komunikacji Diagram przeglądu interakcji Diagram czasowy Diagram sekwencji Diagramy zachowania pokazu- ją dynamiczne właściwości elementów systemu, jak ich metody, współdziałanie, aktywności i historię stanów. Diagramy zachowania opisują sys- tem jako zbiory zmian zachodzących w czasie. Opisują czynności wyko- nywane przez elementy systemu. Diagramy interakcji opisują, jak współ- pracują ze sobą grupy obiektów, zwykle w ramach jednego przy- padku użycia.

9 Diagramy zachowania Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widze- nia użytkownika, pokazuje co robi system, a nie jak to robi. Prezentuje interakcje między systemem, a zewnętrznymi jednostkami. (Scenariusze) (Przypadkiem użycia może być np. złożenie zamówienia) Diagram aktywności służy do modelowania czynności i zakresu odpowiedzialności elementów bądź użytkowników systemu. Opisuje działania związane z wieloma obiektami, pomiędzy którymi może występować komunikacja przy wykonywaniu czynności. (bliski schematowi blokowemu) Diagram maszyny stanowej pokazuje możliwe stany oraz przejścia, które powodują zmianę stanu obiektu. Pokazuje maszynę stanów. PO12-9 / 29

10 Diagramy interakcji Diagram sekwencji opisuje współpracę oraz komunikację (wiadomości wymieniane) między obiektami i zarządzanie przesyłaniem wiadomości. Obrazuje kolejność przesyłania komunikatów w czasie. Diagram czasowy łączy diagramy sekwencji i stanów ukazując stany obiektów na przestrzeni czasu oraz komunikaty zmieniające te stany. Diagram przeglądu interakcji służy do opisu zależności przy przesyłaniu komunikatów pomiędzy obiektami, czyli zależności w przepływie sterowania pomiędzy obiektami. Przedstawia zazwyczaj zachowanie systemu dotyczące jednego przypadku użycia. PO12-10 / 29 Diagram komunikacji pokazuje sieć i sekwencje wiadomości lub komunikację między obiektami w czasie rzeczywistym, podczas współpracy.

11 Diagramy przypadków użycia 1.Elementy diagramu 2.Powiązania 3.Przykład przypadku użycia 4.Proste przykłady diagramów PO12-11 / 29

12 Elementy diagramu Diagram przypadków użycia opisuje system z punktu widzenia użytkownika, pokazuje co robi system, a nie jak to robi. Scenariusz to przykład tego, co się dzieje, kiedy ktoś wchodzi w interakcję z systemem. Przypadek użycia to podsumowanie scenariuszy pojedyncze- go zadania lub celu. Aktor to ktoś albo coś, co inicjuje zdarzenia związane z tym zadaniem. PO12-12 / 29

13 Przykład przypadku użycia Aktorzy: pacjent, terminarz. Scenariusz: Pacjent dzwoni do kliniki, aby umówić się na coroczne badania. Recepcjonistka znajduje najbliższy wolny termin w książce przyjęć i wyznacza badanie na tę datę. Przypadek użycia:Ustalenie terminu. Ustalenie terminu Terminarz Pacjent Aktor Przypadek użycia Komunikacja PO12-13 / 29

14 Powiązania Powiązania: liczność (np. 1, 0..1, 1..*, 0..*, itp.), zawieranie >, rozszerzenie >. Ustalenie terminu Terminarz Pacjent PO12-14 / 29 10..10..* 1 Liczność Wypłata Bank Klient 10..1 0..*1

15 Zawieranie PO12-15 / 29 Wypłata Bank Klient Znalezienie książki > System katalogowy Klient Przeglądanie katalogu książek > Identyfikacja karty >

16 Rozszerzenie PO12-16 / 29 Przeglądanie katalogu książek wg kategorii Przeglądanie katalogu książek > Wypłata w EURO Wypłata > Płacenie rachunku kartą Płacenie rachunku > Płacenie rachunku gotówką >

17 Przykład diagramu Ustalenie terminu Terminarz Pacjent Anulowanie wizyty Lekarz Sekretarka Płacenie rachunku Zalecenie lekarskie PO12-17 / 29 1 1 1 1 0..1 0..* 0..1

18 Przykład diagramu Znalezienie książki > System katalogowy Klient Przeglądanie katalogu książek Szef sprzedaży Sprzedawca Zamówienie książki w składnicy Sprzedaż książki > System obsługi sprzedaży > PO12-18 / 29

19 Diagramy klas 1.Diagram i jego elementy 2.Relacje między klasami 3.Proste przykłady diagramów PO12-19 / 29

20 Diagram klas Diagram klas jest ściśle powiązany z projektowaniem obiektowym systemu informatycznego lub wręcz bezpośrednio z jego implementacją w określonym języku programowania. Elementami tego diagramu są klasy, reprezentowane przez prostokąty, które mogą zawierać informację o polach i metodach klasy. Nazwa klasy Atrybuty Operacje Klient imie: String nazwisko: String get autorize PO12-20 / 29

21 Notacja Atrybuty – składowe do przechowywania danych. Operacje – składowe do wykonywania operacji na atrybutach. + składowa publiczna (public), – składowa prywatna (private), # składowa zabezpieczona (protected), ~ składowa publiczna w zasięgu pakietu, Klient # imie: String # nazwisko: String + get( ):void + autorize( ):void PO12-21 / 29 class Klient { protected: String imie, nazwisko; public: void get( ); void autorize( ); };

22 Uogólnienie Sprzedawca SzefSprzedaży PO12-22 / 29 Uogólnienie (generalizacja) - łącze dziedziczenia, które wskazuje, że jedna klasa jest nadrzędna w stosunku do drugiej. Uogólnienie ma trójkąt wskazujący klasę nadrzędną. class SzefSprzedazy: public Sprzedawca { };

23 Zależność Prostokąt # p1: Punkt # p2: Punkt Punkt # x: int # y: int PO12-23 / 29 Zależność – przerywana strzałka wskazuje na klasę, od której zależy druga klasa. Klasa Punkt nie musi nic „wiedzieć” o klasie Prostokąt, natomiast klasa Prostokąt zależy od klasy Punkt. Zmiany dokonane w klasie Punkt mogą wpływać na klasę Prostokąt.

24 Skojarzenie Klient Zamówienie 1 0..* KrotnośćZnaczenie 0..1Od 0 do 1 instancji 0..*Zero lub więcej instancji 1Dokładnie jedna instancja 1..*Przynajmniej jedna instancja PO12-24 / 29 Skojarzenie - związek między instancjami dwóch klas. Skojarzenie dwóch klas zachodzi wtedy, gdy jedna klasa musi wiedzieć o drugiej, aby wykonywać swoje zadania. Na diagramie skojarzeniem jest linia łącząca dwie klasy.

25 Agregacja Książka Księgozbiór 1..*1 PO12-25 / 29 Agregacja - skojarzenie, w którym jedna z klas należy do kolekcji. Agregacja jest zakończona rombem wskazującym tę część, która zawiera całość. KsiążkaPodręczniki 0..*1 Silna agregacja – usunięcie obiektu klasy agregującej usuwa obiekty klasy agregowanej Słaba agregacja – usunięcie obiektu klasy agregującej nie usuwa obiektów klasy agregowanej

26 Nawigacja między klasami Nawigacja - skojarzenie ze strzałką wskazującą kierunek przechodzenia lub odpytywania. Skojarzenia bez strzałek mają możliwość obustronnej nawigacji. Zamówienie Płatność KlientKatalog 1..*1 Nazwa roli - napis wyjaśniający naturę skojarzenia. 1..*1przegląda PO12-26 / 29

27 Klasy powiązań Przedsiębiorstwo Osoba PO12-27 / 29 Klasa powiązania dodatkowo opisuje cechy pary obiektów dwóch klas. Obiekt klasy Stanowisko jest przypisany do jednej pary obiektów klas Osoba i Przedsiębiorstwo opisując daną osobę jako pracownika określonego przedsiębiorstwa. Stanowisko

28 Biblioteka - diagram użycia Znalezienie książki > System katalogowy Klient Przeglądanie katalogu Bibliotekarz Wypożyczenie/zwrot Edycja katalogu > System wypożyczeń > Kierownik Rezerwacja książki Aktualizacja Zgłoszenie rezerwacji PO12-28 / 29

29 Biblioteka - diagram klas Pracownik imie:String nazwisko:String autorize Bibliotekarz przyjmij wydaj Kierownik zamów dodaj skasuj Klient imie:String nazwisko:String ID:int autorize Pracownik imie: String nazwisko: String autorize Katalog ksiazka:int add Ksiazka autor:String tytul:String ID:int status:int edit Biblioteka Wypozyczenie klient:int ksiazka:int dataw:data dataz:data termin:data wydaj przyjmij 0..*1 używa 0..*1 używa 1 0..* 1..* 1 wypożycza zwraca rezerwuje 1..* 1 przyjmuje edytuje 1..* 1 dodaje informuje1 1 0..* 1 wydaje PO12-29 / 29


Pobierz ppt "Wykład 12 Wstęp do UML PO12-1 / 29 Unified Modeling Language 1.Diagramy modelowania 2.Diagramy przypadków użycia 3.Diagramy klas 4.Przykłady diagramów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google