Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
MATURA 2016 Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie procedury maturalne prezentacja dla: uczniów i nauczycieli – 22 września 2015 roku rodziców – 29 września 2015 roku

2 Prezentacja obejmuje kluczowe informacje o egzaminie maturalnym dotyczące:
przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe, harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego, miejsca i terminów składania deklaracji maturalnej, dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego, opisu egzaminów ustnych i pisemnych, warunków zdania egzaminu maturalnego, zgłaszania zastrzeżeń, przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej, warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym lub poprawkowym, informowania o wynikach, warunków przystępowania do egzaminu maturalnego w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, opłat za egzamin maturalny, dostępu do informacji o egzaminie maturalnym.

3 Podstawa prawna ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 959) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania … egzaminu maturalnego rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych przeprowadzania … egzaminu maturalnego informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów opublikowane na stronie internetowej CKE „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016” (opracowana przez CKE) komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4 komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku („komunikat o harmonogramie”) komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/16 egzaminu maturalnego („komunikat o dostosowaniach”) komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych („komunikat o przyborach”) komunikat w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania na egzaminie maturalnym z informatyki („komunikat o egzaminie z informatyki”) wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z egzaminu maturalnego w 2016 roku („wykaz olimpiad”)

5 Charakterystyka egzaminu maturalnego
Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych w komunikacie o harmonogramie. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

6 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2016 roku
mioty obowiązkowe zadaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy bez określania poziomu język polski język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym matematyka język obcy nowożytny (ten sam co w części ustnej) w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym czyli 6 egzaminów

7 Absolwent przystępujący do egzaminu maturalnego w 2016 roku
mioty obowiązkowe dokonuje wyboru przedmiotu dodatkowego spośród przedmiotów: biologia chemia filozofia fizyka geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język polski matematyka wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego ) Egzamin z języka obcego nowożytnego może być zdawany: tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

8 Schemat wyboru języka obcego nowożytnego

9 Absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych.
Egzamin maturalny jest równocześnie egzaminem na wyższe uczelnie, dlatego w wyborze przedmiotów dodatkowych należy kierować się ich wymaganiami. Wybór przedmiotów dodatkowych nie zależy od typu szkoły ani od przedmiotów nauczanych w szkole. UWAGA: wyboru przedmiotów egzaminacyjnych należy dokonywać racjonalnie i odpowiedzialnie wiąże się to z opłatą za egzamin maturalny np.: zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym

10 Harmonogram egzaminu maturalnego w 2016 roku
Część ustna: od 4 do 27 maja 2016 roku – języki obce nowożytne od 9 do 21 maja 2016 roku (oprócz 15 maja) – język polski Część pisemna: od 4 do 24 maja 2016 roku 4 maja – język polski 5 maja – matematyka 6 maja – język angielski …….. Termin dodatkowy – od 1 do 17 czerwca 2016 roku Termin poprawkowy: część pisemna – 23 sierpnia 2016 roku część ustna – od 24 do 26 sierpnia 2016 roku szkolny harmonogram egzaminu maturalnego będzie ogłoszony do 4 marca 2016 roku

11 Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego
Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego jest złożenie do 30 września 2015 roku pisemnej deklaracji wstępnej. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2016 roku. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (wyjątek laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

12 Deklaracja maturalna dotyczy:
Danych identyfikacyjnych i teleadresowych zdających. Przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe. Środowiska komputerowego, programów użytkowych i języka programowania dla zdających informatykę (należy zapoznać się z komunikatem dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2016 roku) Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1182). Oświadczenia, że podane dane teleadresowe umożliwiają kontakt ze zdającym. Oświadczenia, że zdający zapoznał się z zasadami wnoszenia opłaty za egzamin maturalny.

13 W naszej szkole: Wstępną deklarację maturalną uczniowie składają do 28 września 2015 roku u wychowawcy klasy. Wychowawca klasy sprawdza kompletność oraz poprawność wypełnienia i składa deklaracje całej klasy do sekretariatu szkoły do 30 września 2015 roku. Należy zwróć szczególną uwagę na poprawność danych identyfikacyjnych i aktualność danych teleadresowych!!!

14 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Zostało przedstawione w komunikacie dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/16 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (…) z 7 września 2015 roku. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających: z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera słabowidzących niewidomych słabosłyszących niesłyszących z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku: uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną; cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

15 Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego
Zaświadczenie o stanie zdrowia lub orzeczenia lub opinie przedkłada się wraz z deklaracją maturalną. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie o dostosowaniach, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla ucznia lub absolwenta. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub absolwenta o wskazanym odpowiednio przez radę pedagogiczną lub przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 10 lutego 2016 r. (załącznik 4b). Uczeń/absolwent składa oświadczenie (załącznik 4b) o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, tj. nie później niż do 15 lutego 2016 r. W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wystąpiła po 15 lutego 2016 roku, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje niezwłocznie na piśmie ucznia albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wszyscy zainteresowani skorzystaniem z dostosowań zapoznają się dokładnie z komunikatem dyrektora CKE (w razie wątpliwości kontakt z pedagogiem lub wicedyrektorem)

16 Procedury maturalne w skrócie
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie przed salę egzaminacyjną. Godzina i numer sali będzie podany w harmonogramie. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać!!! Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu z jakiegoś przedmiotu w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów.

17 Część pisemna Do przeprowadzenia egzaminu w części pisemnej wykorzystuje się arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD w zależności od zdawanego przedmiotu. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.

18 Czas trwania poszczególnych części egzaminu pisemnego

19 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego Przedmiot Materiały i przybory język polski słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób zapewnia szkoła matematyka wybrane wzory matematyczne - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, cyrkiel – obowiązkowo, przynosi każdy zdający biologia chemia fizyka wybrane wzory i stałe fizykochemiczne - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła geografia linijka, kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła, lupa – fakultatywnie, przynosi zdający historia historia sztuki informatyka kalkulator prosty - dla każdego zdającego zapewnia szkoła wiedza o społeczeństwie

20 Część ustna z języka polskiego
Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Przebieg egzaminu ustnego z języka polskiego: zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem w sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowuje się do egzaminu, drugi udziela odpowiedzi zdający losuje zadanie egzaminacyjne zdający otrzymuje opieczętowane czyste kartki do robienia notatek zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania i poleceniem; w czasie maksymalnie15 minut przygotowuje się do odpowiedzi przez około 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową; członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu po zakończeniu wypowiedzi zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem przedmiotowym na jej temat.

21 Część ustna z języka polskiego
W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych notatek. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie.

22 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i dwóch zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. W rozmowie wstępnej oraz zadaniu 1. egzaminujący zadaje wyłącznie pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. W czasie trwania egzaminu zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceniania. Wyniki tej części egzaminu przewodniczący przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego ogłasza tego samego dnia o godzinie określonej w harmonogramie.

23 Część ustna z języka obcego nowożytnego
Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego: zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności w sali przebywa jeden zdający zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań 1. i 2.: zadanie pierwsze polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego; zadanie drugie polega na wygłoszeniu około trzyminutowej prezentacji na temat podany w zestawie egzaminacyjnym i udzieleniu odpowiedzi na pytania egzaminującego, związane z tematyką prezentacji.

24 Egzaminy ustne Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

25 Warunki zdania egzaminu maturalnego
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu maturalnego w części pisemnej z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego i ten egzamin nie został mu unieważniony. Wynik egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie wpływa na zdanie egzaminu maturalnego. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia.

26 Unieważnienia egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (Dyrektora Szkoły)
W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu absolwentowi egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej. Absolwent, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny nie zdał egzaminu maturalnego i nie może przystąpić w tym samym roku do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Unieważnienie egzaminu z jednego z przedmiotów nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminów z pozostałych przedmiotów.

27 Zgłaszanie zastrzeżeń przez zdającego
Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 22a). Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia (załącznik 22b). Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 22c). Dyrektor CKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia (załącznik 22c). Rozstrzygnięcie dyrektora CKE jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE może unieważnić egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu (załącznik 23a). Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich absolwentów, absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych absolwentów. Termin ponownego egzaminu maturalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Tryb postępowania w przypadku unieważnienia w związku ze zgłoszeniem przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego jest przedstawiony na diagramie w dokumencie: „ Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 (opracowana przez CKE)”

28 Unieważnienie egzaminu przez Dyrektora OKE
następuje w przypadku: stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego, zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu, zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu), niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

29 Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej
Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej swojej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez absolwenta lub osobę występującą w jego imieniu lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 25a). Szczegółowe informacje dotyczące wglądu określone są w dokumencie: „ Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 (opracowana przez CKE)”.

30 Termin dodatkowy W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2016 r.). Absolwent lub jego rodzice/prawni opiekunowie składają do dyrektora szkoły wniosek nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami (np. zwolnienie lekarskie) dyrektorowi OKE nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE, egzamin maturalny jest przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE (informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej OKE w ostatnim tygodniu maja). Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 17 czerwca 2016 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego odbędzie się od 6 do 11 czerwca 2016 r., a z języków obcych nowożytnych od 1 do 17 czerwca 2016 r.

31 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej pod warunkiem, że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2016r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2016 r. Część pisemna egzaminu w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się między 24 a 26 sierpnia 2016 r.

32 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzyma swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie w systemie OBIEG dla ucznia.

33 Świadectwa dojrzałości
Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny w następujących terminach: 5 lipca 2016 roku – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym 12 września 2016 roku – dla absolwentów, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Dokumenty wydawane są w macierzystej szkole zdającego

34 Opłata za egzamin maturalny
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla: absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/ dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w określonym terminie na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE. Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu. Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie na jej wniosek.

35 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w 2016 roku z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej albo chce podwyższyć wynik egzaminu może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego według zasad określonych przez CKE.

36 Szczegółowe procedury dotyczące przebiegu egzaminu maturalnego
zostaną omówione na następnym szkoleniu dla maturzystów w kwietniu 2016 roku będą przećwiczone w czasie próbnych egzaminów maturalnych Szkolny harmonogram części ustnej i części pisemnej zostanie ogłoszony do 4 marca 2016 roku

37 Uczeń/absolwent przed egzaminem maturalnym powinien:
zapoznać się z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym, uczestniczyć w szkoleniach, przystąpić do egzaminów próbnych, zapoznać się szczegółowo z informatorami maturalnymi z przedmiotów, które będzie zdawał na egzaminie. Informatory dostępne są na stronie Zawierają opis egzaminu z danego przedmiotu, zakres, kryteria oceniania oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Na tej samej stronie dostępne są przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnej 2015 z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

38 Pełna informacja o egzaminie maturalnym MATURA 2016 znajduje się w Internecie na stronach:
Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: na tablicy ogłoszeń maturalnych przed sekretariatem szkoły, na stronie internetowej szkoły.

39 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Pawłowska wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google