Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2"— Zapis prezentacji:

1 Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2
Mgr Michał Kiedrzynek Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2

2 Naczelne organy administracji
Naczelne organy administracji rządowej to te spośród organów administracji publicznej, które są powoływane przez Prezydenta bezpośrednio lub po uprzednim wyborze przez Sejm Naczelnymi organami administracji rządowej są organy zwierzchnie wobec pozostałych organów (i innych podmiotów organizacyjnych państwa) w strukturze administracji rządowej.

3 Naczelne organy administracji
Naczelnymi organami administracji rządowej są organy powoływane przez Prezydenta czy Sejm, i których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa. Naczelnymi organami administracji rządowej są organy zwierzchnie wobec pozostałych organów w strukturze administracji rządowej i których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa.

4 Kwestia prezydenta RP Prezydent RP jest naczelnym organem administracji państwowej. Posiada szereg kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, prawodawstwa czy obsadzania stanowisk. Posiada prawo ułaskawienia osób skazanych – nie jest to jednak kompetencja z zakresu władzy sądowniczej.

5 Rada Ministrów jako naczelny organ administracji rządowej
W skład Rady Ministrów wchodzą: Prezes Rady Ministrów, Ministrowie, Przewodniczący określonych w ustawach komitetów (aktualnie takich nie ma). Rada Ministrów posada szereg kompetencji w zakresie tworzenia (wydawanie rozporządzeń) i stosowania prawa (wykonywanie ustaw).

6 Prezes Rady Ministrów Naczelny organ administracji rządowej.
Kieruje pracami Rady Ministrów, wnioskuje o powołanie i odwołanie członków Rady ministrów, powołuje i odwołuje centralne organy administracji państwowej, wojewodów i niektórych organów doradczych. Wydaje rozporządzenia.

7 Centralne organy administracji rządowej
Centralne organy administracji rządowej są tworzone w drodze aktów rangi ustawy, tylko wyjątkowo na mocy aktów niższego rzędu. Centralne organy administracji są podmiotami zwierzchnimi w stosunku do terytorialnych organów administracji publicznej. Centralne organy administracji rządowej najczęściej powoływane są przez Prezesa Rady Ministrów; nadzór sprawują z kolei odpowiedni ministrowie.

8 Przykłady centralnych organów administracji rządowej
Podległe Prezesowi Rady Ministrów: Rzecznik Praw Pacjenta, Komisja Nadzoru Finansowego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podległe poszczególnym ministrom: Główny Geolog Kraju (minister właściwy ds. środowiska), Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (minister właściwy ds. kultury), Główny Inspektor Farmaceutyczny (minister właściwy ds. zdrowia).

9 Administracja rządowa w województwie
Zadania z zakresu administracji rządowej w województwie wykonują: wojewoda, organy rządowej administracji zespolonej w województwie, organy administracji niezespolonej, organy samorządu terytorialnego, którym powierzono zadania z zakresu administracji rządowej, starosta.

10 Wojewoda Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady ministrów. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Wojewoda jest zwierzchnikiem administracji zespolonej w województwie oraz organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

11 Wojewoda Wojewoda sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym – jeżeli ustawy tak stanowią. Wojewoda jest reprezentantem Skarbu Państwa na zasadach i w zakresie określonym szczególnymi ustawami.

12 Organy rządowej administracji niezespolonej
Obejmują swym zasięgiem różnorodne dziedziny. Są one niejednolite organizacyjnie, posiadają odrębne od podstawowego podziału terytorialnego obszary działania. Obszary właściwości tych organów dostosowane są do pełnionych zadań. Przykłady administracji niezespolonej w województwie: dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych.


Pobierz ppt "Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google