Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2."— Zapis prezentacji:

1 M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2

2 N ACZELNE ORGANY ADMINISTRACJI Naczelne organy administracji rządowej to te spośród organów administracji publicznej, które są powoływane przez Prezydenta bezpośrednio lub po uprzednim wyborze przez Sejm Naczelnymi organami administracji rządowej są organy zwierzchnie wobec pozostałych organów (i innych podmiotów organizacyjnych państwa) w strukturze administracji rządowej.

3 N ACZELNE ORGANY ADMINISTRACJI Naczelnymi organami administracji rządowej są organy powoływane przez Prezydenta czy Sejm, i których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa. Naczelnymi organami administracji rządowej są organy zwierzchnie wobec pozostałych organów w strukturze administracji rządowej i których właściwość terytorialna obejmuje obszar całego państwa.

4 K WESTIA PREZYDENTA RP Prezydent RP jest naczelnym organem administracji państwowej. Posiada szereg kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, prawodawstwa czy obsadzania stanowisk. Posiada prawo ułaskawienia osób skazanych – nie jest to jednak kompetencja z zakresu władzy sądowniczej.

5 R ADA M INISTRÓW JAKO NACZELNY ORGAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W skład Rady Ministrów wchodzą: - Prezes Rady Ministrów, - Ministrowie, - Przewodniczący określonych w ustawach komitetów (aktualnie takich nie ma). Rada Ministrów posada szereg kompetencji w zakresie tworzenia (wydawanie rozporządzeń) i stosowania prawa (wykonywanie ustaw).

6 P REZES R ADY M INISTRÓW Naczelny organ administracji rządowej. Kieruje pracami Rady Ministrów, wnioskuje o powołanie i odwołanie członków Rady ministrów, powołuje i odwołuje centralne organy administracji państwowej, wojewodów i niektórych organów doradczych. Wydaje rozporządzenia.

7 C ENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Centralne organy administracji rządowej są tworzone w drodze aktów rangi ustawy, tylko wyjątkowo na mocy aktów niższego rzędu. Centralne organy administracji są podmiotami zwierzchnimi w stosunku do terytorialnych organów administracji publicznej. Centralne organy administracji rządowej najczęściej powoływane są przez Prezesa Rady Ministrów; nadzór sprawują z kolei odpowiedni ministrowie.

8 P RZYKŁADY CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Podległe Prezesowi Rady Ministrów: Rzecznik Praw Pacjenta, Komisja Nadzoru Finansowego, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Podległe poszczególnym ministrom: Główny Geolog Kraju (minister właściwy ds. środowiska), Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (minister właściwy ds. kultury), Główny Inspektor Farmaceutyczny (minister właściwy ds. zdrowia).

9 A DMINISTRACJA RZĄDOWA W WOJEWÓDZTWIE Zadania z zakresu administracji rządowej w województwie wykonują: - wojewoda, - organy rządowej administracji zespolonej w województwie, - organy administracji niezespolonej, - organy samorządu terytorialnego, którym powierzono zadania z zakresu administracji rządowej, - starosta.

10 W OJEWODA Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady ministrów. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Wojewoda jest zwierzchnikiem administracji zespolonej w województwie oraz organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

11 W OJEWODA Wojewoda sprawuje nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – w oparciu o kryterium zgodności z prawem. Wojewoda jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym – jeżeli ustawy tak stanowią. Wojewoda jest reprezentantem Skarbu Państwa na zasadach i w zakresie określonym szczególnymi ustawami.

12 O RGANY RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI NIEZESPOLONEJ Obejmują swym zasięgiem różnorodne dziedziny. Są one niejednolite organizacyjnie, posiadają odrębne od podstawowego podziału terytorialnego obszary działania. Obszary właściwości tych organów dostosowane są do pełnionych zadań. Przykłady administracji niezespolonej w województwie: dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej, dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych.


Pobierz ppt "M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji – cz. 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google