Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie."— Zapis prezentacji:

1 Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia

2 Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

3 Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie

4 P RZYCZYNY P OŚREDNIE różnice religijne różnice organizacyjne niemożność zarządzania tak ogromnym organizmem różnice kulturowe (zachód był światem łaciny i kultury rzymskiej, zaś na wschodzie dominowała greka i wpływy kultury śródziemnomorskiej) Absolutystyczny charakter władzy cesarza Kosciól "wschodni" był bardziej otwarty na dysputy teologiczne BRAK FUNDAMENTALNEJ KOMUNIKACJI I TOLERANCJI Najazdy barbarzyńców Schizma akacjańska spór o prymat w świecie chrześcijańskim ZASZŁOŚCI HISTORYCZNE: m.in. konflikty pomiędzy papieżami Grzegorzem II i Grzegorzem III oraz cesarzem Leonem III Izauryjskim Koronacja na cesarz Karola Wielkiego w 800r. rywalizacja pomiędzy Kościołem Bizantyjskim a Rzymskim o strefy wpływów w Europie, szczególnie na Słowiańszczyźnie SCHIZMA FOCJAŃSKA sprawa filioque

5 Filioque Wierz ę w Ducha Ś wi ę tego, Pana i O ż ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem odbiera uwielbienie i chwa łę który mówi ł przez proroków.

6 Synod w Toledo III (589) – wprowadzenie formu ł y Synody niemieckie (791, 794) – pro ś ba wsparta przez Karola Wielkiego do Leona III o wprowadzenie formu ł y Koronacja cesarska w Rzymie Henryka II (1014) – pierwszy raz od ś piewano Credo z formu łą Sobór Lyo ń ski II (1274) – zatwierdzenie formu ł y

7 Chleb przaśny Azyma opłatek Chleb kwaszony Prosfora

8 Kościół wzrastający (590-715)

9 Papież Grzegorz I Wielki (590-604) Sojusz a Merowingami Umowy pokojowe z Longobardami Servus servorum Dei Działalność dobroczynna Praefectus Urbi Działalność liturgiczna Liber regulae pasoralis

10 Papież Marcin I (649-655) Walka z monoteletami Śmierć na wygnaniu na Krymie

11 . Donacja (Darowizna) Pepina (756) Patrimonium S. Petri Egzarchat Rawenny Pentapolis : Ankona, Senigallia, Fano, Pasaro, Rimini)

12 Patrimonium S. Petrii Darowizna Pepina Krótkiego 754-56 Darowizna i Obietnice Pepina Krótkiego i Karola Wielkiego 757/ 774/787 Powstanie Państwa Kościelnego 757/774 Ancona - 757/774 Narni 757/774 787/817Papież św. Paweł I (757-767) Papież Hadrian I (772-795)

13 Donatio Constantini (na podstawie tzw. Legendy Sylwestra, powstała ok. 750-800) Cesarz Konstantyn Papież Sylwester I (314-335)

14 Donatio Constantini Papież uznany zostaje za ważniejszego od wszystkich biskupów w tym: Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopola, Jerozolimy Wzniesiona przez Konstantyna Bazylika św. Jana na Lateranie zostaje uznana najważniejszą świątynią chrześcijańską, Kościoły św. Piotra i św. Pawła otrzymują liczne bogactwa, Najważniejsi duchowni Rzymu otrzymują te same przywileje i insygnia, co rzymscy senatorowie Papież otrzymuje te same insygnia i odbiera te same honory, co cesarz, wśród nich prawo do noszenia korony cesarskiej, purpurowego płaszcza i tuniki; Sylwester miał jednak odmówić noszenia korony, w związku z czym cesarz przyznał mu prawo do noszenia wysokiej białej czapki, Papież i jego następcy otrzymują Pałac Laterański, Rzym z jego prowincjami, dystryktami i miastami Italii oraz wszystkie regiony Zachodu.

15 Boże Narodzenie 800 r. Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III (795-816)

16 Boże Narodzenie 800 r. Wznowienie Cesarstwa zachodniego Koronacja Karola Wielkiego przez papieża Leona III

17 Schizma Focjusza I Wielkiego vel Miko ł aja I Wielkiego 867- 879

18 Ś w. Focjusz I Wielki 810-893 Ś w. Ignacy I 797-877

19 Papież Mikołaj I Wielki (858-867) Prymat papie ż a Dekrety pseudoizydoria ń skie Zast ę pca Chrystusa Prymat jurysdykcyjny Oddzielenie w ł. ś wieckiej i duchownej Prymat nad Wschodem i Zachodem Spór z patriarcha Focjuszem (863-867)

20 Sobór Konstantynopolita ń ski IV 869-870 Uwa ż any jest przez Ko ś ció ł Katolicki za ósmy Sobór Powszechny, dla Ko ś cio ł a Prawos ł awnego ma charakter soboru lokalnego przywrócenie porz ą dku kanonicznego za cen ę publicznego upokorzenia wi ę kszo ś ci episkopatu bizanty ń skiego : (sprawa patriarchy Focjusza Prymat Rzymu ) Libellum satisfactionis Pentarchia jako pi ęć zmys ł ów Ko ś cio ł a Zakaz mieszania si ę w ł adzy ś wi ę ckiej w sprawy ko ś cio ł a

21 Papież Jan VIII (872-882) Zapobiegł najazdowi Saracenów Walki z rzymską arystokracją (Spoletańczykami i bp Formuzosem) Walka z niewolnictwem Zakończenie schizmy focjańskiej Papież początku saeculum obscurum

22 Cluny

23

24 Papież Leon IX (OSB) (1049-1054) Rozpoczęcie reform na wzór Cluny Liczne synody reformatorskie Walka z symonia i nikolaizmem Po jego śmierci nastąpiła Wielka Schizma Wschodnia (za sprawą m. in. jego legata Humberta z Moyenmoutier)

25 Normanowie w XII wieku

26 Przyczyny bezpośrednia Problemy z obrządkami w Italii i Konstantynopolu Problemy liturgiczne i dyscyplinarne Problem z Normanami na PD Włoch Sprawy ambicjonalne Cesarz Konstantyn IX

27 Patriarcha Michała Cerulariusz (1043-1058)

28 POCZĄTEK WIELKIEJ SCHIZMY: Legat pp. Leona IX Humbert z Moyenmoutier (kard. de Silva Candida) złożył na ołtarzu w bazylice Hagia Sophia bullę wyklinającą patriarchę Michała Cerulariusza i innych. Synod w Konstantynopolu ekskomunikuje legatów papieskich (24 lipca 1054)

29 Cesarz Aleksy Komnen (1048-1118)

30 Zjazd w Clermont (27 XI 1095)

31 I Krucjata 1096-1099

32

33 IV Krucjata 1202-1204

34

35 Zdobycie Konstantynopola 17 lipca 1203

36

37 Sobór Lyoński II 1274 Pierwsze próby ekumeniczne: unia z Ko ś cio ł em bizanty ń skim: unia lyo ń ska, zawarta przez ustn ą przysi ę g ę wyrzeczenia si ę schizmy, któr ą z ł o ż yli wys ł annicy cesarza Micha ł a VIII Paleologa, nie zosta ł a poparta przez duchowie ń stwo na Wschodzie i ostatecznie zerwana w 1282 r. Potwierdzenie nauki o czy ść cu Ko ś ció ł po raz pierwszy moc ą najwy ż szego autorytetu okre ś li ł prawd ę o łą cznym pochodzeniu Ducha Ś wi ę tego – od Ojca i Syna – Filioque Śmierć Św. Tomasza z Akwinu św. Bonawentury

38 *Jedyny nieomylny dokument wydany przez Sobór Florencki (Zob. B. Sesboue, Poza Kościołem…, Poznań 2007, s. 104)

39 UNIA FLORENCKA 6 VII 1439 Bulla Laetentur coeli * G ł ówne zagadnienia : Filioque, Czy ś ciec, Eucharystiia, Prymat Unia z Ormianami: bulla Exultate Deo (1439) Unia z Koptami: bullaCantate Domino (1442) *Jedyny nieomylny dokument wydany przez Sobór Florencki (Zob. B. Sesboue, Poza Kościołem…, Poznań 2007, s. 104)

40 29 maja 1453 Upadek Konstantynopola

41 Wjazd Mehmeda II Zdobywcy do Konstantynopola

42 Koniec


Pobierz ppt "Ko ś ció ł podzielony Wielka Schizma Wschodnia. Schizma (od gr. σχίζω, σχίσμα) rozdarcie, rozszczepienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google