Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA STRATEGII ZAOPATRZENIA W WODĘ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA STRATEGII ZAOPATRZENIA W WODĘ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA STRATEGII ZAOPATRZENIA W WODĘ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Katowice, 23.09.2015 K ONFERENCJA B EZPIECZEŃSTWO ZAOPATRZENIA W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PERSPEKTYWIE 5 – 10 – 20 LAT

2 Miejsce Strategii zaopatrzenia ludności w wodę w systemie planowania rozwoju

3 OBSZAR PRIORYTETOWY (C) PRZESTRZEŃ Cel strategiczny Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni Cel operacyjny C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska Kierunki działań: Wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w zlewni, w tym ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz utrzymanie i rozwój systemów zaopatrzenia w wodę w województwie. Wspieranie działań na rzecz poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrony wód podziemnych i racjonalizacji ich wykorzystania. Strategia zaopatrzenia ludności w wodę jako narzędzie realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa

4  Promowanie wśród przedsiębiorców znaczenia wartości kulturalnych, środowiskowych, społecznych i etycznych przy wytwarzaniu dóbr i usług.  Wsparcie działań na rzecz eksportu innowacyjnych rozwiązań technologicznych tworzonych w regionie.  Wsparcie rozwoju infrastruktury ułatwiającej lokowanie i prowadzenia działalności gospodarczej (strefy aktywności gospodarczej i ekonomicznej, w tym specjalne strefy ekonomiczne, parki technologiczne, produkcyjne, lokalne inkubatory przedsiębiorczości).  Promowanie działań oraz wdrażanie technologii ograniczających antropopresję na środowisko przyrodnicze (infrastruktura ograniczająca negatywny wpływ działalności gospodarczej i komunalnej).  Wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej.  Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.  Wsparcie działań podnoszących jakość planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym działań integracyjnych. Inne zapisy w SRWŚ związane z gospodarowaniem zasobami wody

5  wielopodmiotowy układ formułowania i wdrażania strategii,  spójność strategii ze strategicznymi i planistycznymi dokumentami regionalnymi (w trakcie formułowania oraz wdrażania)  opracowanie rozwiązań zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego,  uwzględnienie zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego:  specyfika rozwiązań ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału endogenicznego i odpowiadających na konkretne wyzwania rozwojowe,  integracja różnych wymiarów rozwoju i poszukiwanie synergii między nimi,  wdrażanie zgodne z zasadą programowania rozwoju (wieloetapowa realizacja),  elastyczność strategii oparta na systemie monitoringu, w tym systemie podejmowania decyzji,  innowacyjność wypracowanych rozwiązań i promowanie ich w regionie,  stosowanie najlepszych dostępnych technik. Zasady strategiczne

6 strategia trwałość rozwoju regionu nowe rozwiązania stymulujące innowacyjność regionu edukacja podmiotów w regionie integracja podmiotów wokół kluczowych zasobów rozwojowych Funkcje strategii bezpieczeństwo: jakość wody, niezawodność infrastruktury, dostępność cenowa, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami wody konsolidacja podmiotów gospodarki wodno-ściekowej, efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz infrastruktury, koordynacja polityk

7 faza przygotowania procesu strategicznego przygotowanie bazy informacyjnej do opracowania diagnoz, włączenie podmiotów w proces strategiczny, faza formułowania strategii uzgodnienie między kluczowymi podmiotami poglądów dotyczących sytuacji aktualnej i prognoz, wieloaspektowa diagnoza, identyfikacja zróżnicowań w regionie, ograniczanie ryzyka proponowanych rozwiązań, faza wdrażania strategii system monitoringu oparty na szeregu wskaźników, trwałość współpracy z podmiotami zasilającymi system informacyjny, Informacja w strategii

8 diagnoza sytuacji dostępność zasobów wody dla regionu, aktualne zapotrzebowanie na wodę, stan infrastruktury i aktualne kierunki jej rozwoju, uwarunkowania prawne decydujące o rozwiązaniach strategicznych i możliwościach ich wdrożenia, regionalne, krajowe i europejskie dokumenty strategiczne i planistyczne, z którymi strategia powinna być spójna, scenariusze rozwoju główne tendencje w aspekcie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w regionie oraz poziomu integracji systemu, prognoza rozwoju regionu w aspekcie społecznym/ demograficznym, ekonomicznym, technologicznym, ekologicznym, przestrzennym (system osadniczy) i infrastrukturalnym, prognozy dotyczące sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę, rozwiązania modelowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę – dobre praktyki, Podstawowe informacje na rzecz opracowania strategii

9 określenie dostępności i wiarygodności danych identyfikacja deficytów informacyjnych ograniczających opracowanie strategii oraz jej przyszły monitoring wskazanie metod, technik i źródeł pozyskania informacji do strategii Wzmocnienie systemu informacyjnego na rzecz opracowania i wdrożenia strategii

10 zbudowanie aktywności i partnerstwa podmiotów w regionie w procesie formułowania strategii, a następnie utrzymanie tych postaw w procesie wdrażania wzmocnienie świadomości na temat własnej roli w systemie współautorstwo rozwiązań strategicznych mechanizmy partycypacji w realizacji strategii Podmiotowe wyzwania związane ze strategią

11 System zarządzania strategią Mechanizmy wdrażaniaFinansowanie strategiiSystem partnerstwa Monitoring – wskaźniki realizacji i podejmowanie decyzji korygujących Ukierunkowanie rozwoju WizjaPriorytety Cele – regionalne i według typów obszarów Uwarunkowania realizacji celów Kierunki – regionalne i według typów obszarów Diagnoza strategiczna PotencjałyProblemyPodmioty Zróżnicowania wewnątrz regionu TrendyWyzwania Zarys struktury strategii

12 kompetencje samorządu województwa obszar pośredniego oddziaływania samorządu województwa obszar działania innych podmiotów Samorząd województwa w procesie wdrażania strategii

13 Dziękuję k.wrana@kreatywnyslask.pl


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA STRATEGII ZAOPATRZENIA W WODĘ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO dr Krzysztof Wrana – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Badań Strategicznych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google