Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Wykład nr 0 (1x45 min) Wprowadzenie do przedmiotu

2 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Ustalenia ogólne Prowadzący: - Kmdr rez. dr hab. Mariusz Zieliński prof. nadzw. AMW - Nadkomisarz mgr Maciej Januszkiewicz

3 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Standard kierunku BW Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają …….. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiadać ……. III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

4 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Standard kierunku BW Standard (c.d.) III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Psychologii i socjologii Organizacji i zarządzania Nauki o państwie i prawie Bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej

5 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Standard kierunku BW Standard (c.d.) III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH Treści kształcenia w zakresie: Praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych Kryminologii i kryminalistyki Zwalczania przestępczości Bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie Bezpieczeństwa społecznego Ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów Bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych Zwalczania terroryzmu Zarządzania w sytuacjach kryzysowych

6 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Standard kierunku BW Treści kształcenia: Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podmioty posiadające uprawnienia do ingerencji w sferę praw i wolności obywatelskich. Prawne uregulowania w zakresie ochrony obiektów, wartości pieniężnych, broni i amunicji oraz dokumentów zawierających tajemnicę.

7 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Standard kierunku BW Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: określania zasad ochrony i utrzymania bezpieczeństwa osób, mienia, obiektów i obszarów; organizowania fizycznej i technicznej ochrony obiektów; definiowania obowiązków i uprawnień podmiotów kompetentnych do ingerencji w sferę praw i wolności obywatelskich; organizowania i nadzorowania służb ochronnych.

8 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Akty prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740; zmiany: Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4 poz. 23, Nr 27, poz. 298, Nr 123, poz z 2002 r. Nr 71, poz. 656, Nr 74, poz. 676 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz z 2005 r. Nr 90 poz. 757 z 2006 r. Nr 104, poz. 708).

9 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Program (50 godzin 20 wykł.+ 30 ćwiczeń, 7 ECTS) - zagadnienia prawne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów - zagadnienia organizacyjne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów - zagadnienia organizacyjne i praktyczne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów

10 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Program – zagadnienia prawne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów Tematy Prawne uregulowania w zakresie ochrony obiektów Wewnętrzne służby ochrony oraz współpraca z innymi organami porządkowymi Służby ochrony na terenach komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej Ochrona wartości pieniężnych Ochrona materiałów przewożonych Działania pracowników ochrony, podejmowane wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów

11 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Program – zagadnienia prawne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów Tematy c.d Broń oraz jej użycie podczas ochrony osób i mienia Warunki i sposoby użycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego Pracownicy ochrony fizycznej Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia Bezpieczeństwo imprez masowych

12 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Program – zagadnienia organizacyjne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów Tematy Planowanie działań ochronnych Ogólne zasady przygotowania i prowadzenia ochrony Techniczne środki zabezpieczenia Działania załóg interwencyjnych

13 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Program – zagadnienia organizacyjne i praktyczne tematyki ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów Tematy Charakterystyka wybranych obiektów podlegających obowiązkowej ochronie Analiza zagrożeń obiektu podlegającego szczególnej ochronie Podróż studyjna (przykłady działalności w zakresie ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów) Techniczne środki zabezpieczenia obiektów

14 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Obowiązkowa: Bejgier W., Stanejko B.G., Ochrona osób i mienia, Wydawnictwo akademickie i profesjonalne, Warszawa 2010; Służalska B, Służalski J., Pracownik ochrony słownik tematyczny, Wydawnictwo O`CHIKARA, Lublin 2008; Borowicz Z., Podstawy wykonywania zawodu pracownika ochrony: vademecum pracownika ochrony, Wydawnictwo O`CHIKARA, Lublin 2006;

15 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Podstawowa: Enerlich M., Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia, Toruń 2003; Karabin J., Seruga W., Stawski M., Organizacja ochrony osób i mienia oraz taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, Wyd. Format A-B, 2007; Kubiński P., Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie, Wolters Kluwer Polska, 2008; Gozdór G., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, C.H. Beck, 2004; Aleksandrowicz T.R., Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2002;

16 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Podstawowa: Enerlich M., Wojtal J., Milewicz M. (red.), Ochrona osób i mienia. Licencja, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2001; Gozdór G., Ochrona osób i mienia. Elementy prawa wymagane na egzaminie na licencję pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia, Arche 2000; Kotowski W., Ochrona osób i mienia. Poradnik pracownika ochrony, Wyd „ABC”, Warszawa 2000; Kurzępa B., Ochrona osób i mienia, Studio STO, Bielsko-Biała 2001; Grześ P., Kabulek J., Ochrona osób i mienia Vademecum, Wydawnictwo O`chikara, Lublin 1999;

17 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Podstawowa: Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia – licencje, bezpieczeństwo imprez masowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008; Boratyński J., Ochrona fizyczna osób i mienia, zagadnienia prawne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2009

18 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Podstawowa: Wojtal J. (red.), Milewicz M., Augustyniak K., Ochrona osób i mienia, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2008; Kotowski W., Ochrona osób i mienia: komentarz praktyczny, Wyd „ABC”, Warszawa 2004; Nowicki Z. T., Ochrona osób i mienia. Podstawy prawnoorganizacyjne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 1999;

19 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Podstawowa: Kozdrowski S., Kurs na pierwszy stopień licencji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, Słupsk 1999; Kierzkowski A., Ochrona programów i danych w praktyce, HELION, Gliwice 1992; Schneider B., Ochrona poczty elektronicznej. Jak chronić prywatność korespondencji w sieci Internet?, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996; Borowicz Z., Drozd K., Ochrona imprez masowych: vademecum pracowników ochrony, Wydawnictwo O`CHIKARA, Lublin 2006; Augustyniak K., Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia, licencje, bezpieczeństwo

20 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Wydawnictwa i czasopisma Ochrona Mienia i Informacji - Dwumiesięcznik Ochroniarz,Kl - Wydawca programu szkoleniowego BodyGuard Ochroniarz - Ogólnopolski Magazyn Zawodowców Ochroniarz KARAT - Wydawnictwo 0'CHIKARA - Wydawnictwo Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony ABITECHNIKA sc - wydawca Vademecum Zabezpieczeń FORMAT-AB KONSALNET - INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU Spółka zoo. Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa KOLTER - Wydawnictwo ELITA - miesięcznik poświęcony bezpieczeństwu Murator - Wydawnictwo Dom Organizatora Magazyn „Ochrona mienia i informacji” ( ……………………………..

21 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Literatura Portale, wortale i strony internetowe Ochroniarz.Kl - Strona internetowa FireArms.pl - Strona o broni, amunicji i akcesoriach Guardia.pl - Serwis Ochrony Osób i Mienia MuratorDom.pl Ochrona Bodygard - prywatna strona internetowa MuratorPius.pl Ochroniarz.net - Forum dyskusyjne …………………………..

22 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Ustalenia ogólne Forma zaliczenia/egzaminu Podstawą rozliczenia przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia (pozytywny wynik kolokwium pisemnego) oraz zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Rozliczenie przedmiotu następuje poprzez zdanie egzaminu (ustnego) z całości materiału Z egzaminu będą zwalniane osoby, które: uzyskały minimum średnią ocenę 4,5 z kolokwium pisemnego oraz ćwiczeń (ocena z zaliczenia)

23 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Ustalenia ogólne Terminy konsultacji: W dniu zajęć – 1 godzina po ich zakończeniu oraz wg planu wydziałowego, Kontakt: - Kmdr rez. dr hab. Mariusz Zieliński prof. nadzw. AMW - Nadkomisarz mgr Maciej Januszkiewicz pom. 222/9

24 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Ustawa o ochronie osób i mienia weszła w życie z dniem 27 marca 1998 r. (zob. art. 58), natomiast w części dotyczącej koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, ustawa zaczęła obowiązywać z dniem 27 marca 2000 r.

25 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Ustawodawca określił w art. 55 ust. 2 cyt. ustawy, że koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, po spełnieniu przez przedsiębiorcę w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy warunków określonych w niej, podlegają wymianie, w pozostałych przypadkach - podlegają wygaśnięciu.

26 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
W okresie vacatio legis pojawiły się poważne problemy z wydaniem aktów wykonawczych do ustawy. Opóźnienia w tym zakresie uniemożliwiły podmiotom podejmowanie działalności gospodarczej w sferze ochrony osób i mienia, natomiast przedsiębiorcom funkcjonującym w tym obszarze gospodarki w sposób wyraźny skróciły okres dostosowania się do nowych warunków prawnych wszczęcia procedury wymiany koncesji.

27 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Poważnym zagrożeniem w zakresie wymiany koncesji było w szczególności opóźnienie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczące wydania rozporządzenia w zakresie badań lekarskich dla pracowników ochrony. Brak tych przepisów nie pozwalał rozpocząć procedury uzyskania przez tych pracowników licencji jako ważnego warunku do podejmowania i prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

28 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Największym jednak zagrożeniem było to, że zgodnie z obowiązującym wówczas art. 55 ust. 2 u.o.o.m. z dniem 27 marca 2000 r. miały utracić moc koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w sferze ochrony osób i mienia. W tym stanie rzeczy istniała pilna potrzeba nowelizacji ustawy w taki sposób, aby zapewnić odpowiedni czas dla zainteresowanych na spełnienie warunków prawnych do wykonywania koncesjonowanych usług ochrony.

29 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Brak tych zmian mógł oznaczać pogorszenie stanu bezpieczeństwa ważnych obiektów związanych z obronnością, interesem gospodarczym państwa oraz bezpieczeństwem publicznym, takich jak np. zakłady produkcji specjalnej, porty, elektrownie, rafinerie, ciepłownie, ujęcia wodne, banki, przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, instytucje państwowe, samorządowe.

30 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Ponadto kierownicy jednostek, w których obligatoryjnie według ustawy należało chronić obiekty, obszary i urządzenia (zob. art. 5 cyt. ustawy), byli narażeni na odpowiedzialność karną za niezapewnienie w tym zakresie ochrony przewidzianej przepisami prawa (zob. art. 48 cyt. ustawy).

31 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Wiele obiektów podlegających obowiązkowej ochronie nie miało uzgodnionych z komendantem wojewódzkim Policji planów ochrony (zob. art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). Do lutego 2000 r. wydano ok. 13 tys. licencji, natomiast potrzeby rynku w tym względzie szacowano wówczas na 50 tys.

32 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Liczba wydanych tym czasie nowych koncesji i wymienionych starych była niewystarczająca w stosunku do potrzeb. W związku z tym dokonano, w niezwykle szybkim trybie, nowelizacji omawianej ustawy, wprowadzając nowe brzmienie art. 55 ust. 2: „koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób mienia, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w ustawie, podlegają wymianie w terminie do 31 grudnia 2000; w pozostałych przypadkach tracą moc" oraz dodano art. 55 ust. 3 w brzmieniu: „przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę koncesji, o których mowa w ust. 2, obowiązani są złożyć organowi właściwemu do udzielenia koncesji wniosek o wymianę koncesji w terminie do dnia 30 września 2000r.".

33 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Wprowadzenie tych zmian umożliwiło przeprowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wymiany koncesji dla przedsiębiorców wykonujących usługi ochrony osób i mienia.

34 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Organ koncesyjny zamiast stwierdzania, że przedsiębiorcy spełniają warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz wymiany koncesji, prowadził postępowania w taki sam sposób, jak to ma miejsce przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie koncesji. W trakcie tego postępowania dosyć często nie tylko zasięgano opinii na temat wnioskodawcy (zob. art. 16 cyt. ustawy), ale również na temat osób reprezentujących wnioskodawcę, czyniąc to bez podstawy prawnej.

35 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
W środowisku podmiotów prowadzących komercyjną działalność gospodarczą w sferze ochrony osób i mienia, powszechnie przyjmowano, że organ koncesyjny dokonuje w ten sposób weryfikacji w tym obszarze gospodarki. Słusznie podkreślano, że chociaż weryfikacja ta była w dużym stopniu w interesie branży ochroniarskiej, niemniej sposób jej przeprowadzenia budził kontrowersje, tym bardziej, że można było wtedy zauważyć zróżnicowaną politykę organu koncesyjnego na terenie kraju w tym zakresie.

36 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów” Wejście w życie „ustawy”
Wejście w życie u.o.o.m. oraz przepisów wykonawczych do ustawy zakończyło okres koncesjonowania usług ochrony osób i mienia na zasadach określonych w ustawie o działalności gospodarczej. Wyraźnie dało się wówczas zauważyć, że brak odrębnej ustawy regulującej usługi ochrony osób i mienia jest poważną niedogodnością nie tylko z punktu zabezpieczenia interesów państwa w sferze bezpieczeństwa, ale jest ona również potrzebna przedsiębiorcom do ich prawidłowego funkcjonowania.

37 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Akty prawne Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady wykonywania zadań ochrony osób i mienia jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740; zmiany: Dz.U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357, z 2001 r. Nr 4 poz. 23, Nr 27, poz. 298, Nr 123, poz z 2002 r. Nr 71, poz. 656, Nr 74, poz. 676 z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz z 2005 r. Nr 90 poz. 757 z 2006 r. Nr 104, poz. 708).

38 „Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google