Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakłady zagospodarowywania odpadów komunalnych zadania i znaczenie dla ochrony środowiska Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakłady zagospodarowywania odpadów komunalnych zadania i znaczenie dla ochrony środowiska Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy,"— Zapis prezentacji:

1 Zakłady zagospodarowywania odpadów komunalnych zadania i znaczenie dla ochrony środowiska Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy, 27 maj 2010 r.

2 Prawo ochrony środowiska: 1)definiuje: zakład jako jedną lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący te instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami, instalacje jako stacjonarne urządzenie tech- niczne, zespół stacjonarnych urządzeń techni- cznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję,

3 Prawo ochrony środowiska: urządzenia jako niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu, oraz: prowadzącego instalację, użytkownika urządzenia, tytuł prawny i władającego powierzchnią ziemi; 2) wprowadza pojęcie najlepszych dostępnych technik – jako najbardziej efektywny oraz za- awansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wyko- rzystywany jako podstawa ustalania granicz- nych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to prak- tycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie:

4 Prawo ochrony środowiska: technika to zarówno stosowaną technologię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest proje- ktowana, wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, dostępna technika o stopniu rozwoju, który umożliwia jej praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, którą to prowadzący daną działalność może uzyskać, najlepsza technika najbardziej efektywna w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości,

5 Prawo ochrony środowiska: 3)stanowi, że technologia stosowana w nowo uru- chamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania (kryteria najlepszej dostępnej tech- niki), przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: stosowanie substancji o małym potencjale za- grożeń, efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wo- dy i innych surowców oraz materiałów i paliw, stosowanie technologii bezodpadowych i mało- odpadowych oraz możliwość odzysku odpadów,

6 Prawo ochrony środowiska: rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji, wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej, postęp naukowo-techniczny..

7 Krajowy plan gospodarki odpadami: 1)przyjmuje, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospo- darowania odpadów (zzo) o przepustowości wys- tarczającej do przyjmowania i przetwarzania dpadów z obszaru zamieszkałego przez min. 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie tech- nicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki oraz zapewniające co najmniej: mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowanie odpadów zielonych,

8 Krajowy plan gospodarki odpadami: oraz opcjonalnie: sortowanie poszczególnych frakcji (rodzajów) odpadów komunalnych zbie- ranych selektywnie, demontaż odpadów wiel- kogabarytowych, przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 2)preferuje metodę termicznego przekształcania odpadów komunalnych w aglomeracjach lub regionach obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców; 3)wskazuje wojewódzkie plany gospodarki odpa- dami jako dokumenty określające regiony obsłu- giwane przez zzo, które powinny być miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunal- nych wskazanymi w planach i zezwoleniach..,

9 Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla woj. łódzkiego: 1) wyznacza 10 rejonów obsługi i zaleca aby gminy przypisane do danego rejonu utworzyły celowe związki gmin dla prowadzenia wspólnych działań w zakresie gospodarowania odpadów komunal- nych, 2)proponuje dla Rejonu II obsługi obszar obej- mujący miasta: Łowicz, Zgierz, Głowno i Ozorków oraz gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Połud- niowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny, Stryków, Ozorków i Piątek;

10 Ustawa o odpadach: 1)wskazuje jako główne kryteria dla oceny planów w zakresie dotyczącym odpadów komunalnych: realizację polityki ekologicznej państwa w sposób zgodny z zasadami gospodarowania (priorytet dla zapobieganie i odzysku, unieszkodliwianie w ostateczności), utworzenie w kraju wystarczającej sieci instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (wskazującej na obowiązek maksymalnego wykorzys- tania ich wydajności), 2)do obowiązkowych zadań własnych gminy zalicza budo- wę utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

11 Ustawa o odpadach: 2)do obowiązkowych zadań własnych gminy zalicza budowę utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 3)do obowiązkowych zadań własnych woje- wództwa zalicza budowę utrzymanie i eksploatację instalacji do unieszkodli- wiania odpadów niebezpiecznych wy- dzielonych z odpadów komunalnych.

12 Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla woj. łódzkiego: wyznacza: Region I Północ, Region II Centrum i Region III Południe obejmujące ponad 300 tys. mieszkańców z preferowaną metodą termicznego przekształcania odpadów (resztkowe po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowań, zakaźne medyczne i weterynaryjne po wstępnej dezaktywacji, odwodnione osady ściekowe) w instala- cjach zlokalizowanych w Kutnie (Region I), Łodzi (Region II) i Kleszczowie (Region III).

13 Związek Międzygminny Bzura: 1)obejmuje swoim działaniem wszystkich mieszkańców miast/gmin (w nawiasie nr rejonu wskazanego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami): Brzeziny (V), Głowno (II), Łowicz (II), Łęczyca (I), Ozorków (II), Bielawy (II), Brzeziny (V), Budziszewice (VII), Chąśno (II), Dmosin (V), Domaniewice (II), Głowno (II), Jeżów (V), Kiernozia (II), Kocierzew Południowy (II), Łowicz (II), Łyszkowice (II), Nieborów (II), Parzęczew (II), Piątek (II), Rogów (V), Ujazd (VII), Zduny (II), Zgierz (II); razem ponad osób wg stanu na dzień r.,

14 Związek Międzygminny Bzura: 2)realizuje projekt dla wniosku nr IPI/146/2007 zakładający: wdrożenie kompleksowego, szczelnego systemu gospodarki odpadami komunal- nymi obejmującego: selektywną zbiórkę, recykling, odzysk i unieszkodliwianie, a także zagospodarowanie odpadów niebez- piecznych, w tym odpadów azbestowych, Budowę na terenie Gminy Bielawy, utrzy- manie i eksploatację nowoczesngo zakła- du zagospodarowania ok. 60 tys. ton odpa- dów komunalnych rocznie (etap dokumen- tacji i pozwoleń);

15 Związek Międzygminny Bzura: finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, 3)tworzy realne szanse na: zrealizowanie celów ekologicznych z efek- tem ekonomicznym, zapewnienie ochrony środowiska i związa- nego z tym bezpieczeństwa ekologiczne- go, pod warunkiem współdziałania i współ- odpowiedzialności wszystkich uczestni- ków ww. działań

16 Związek Międzygminny Bzura: Zasady działania Związku określa ustawa o samorządzie gminnym 6. Obszar działania Związku jest, z mocy tej ustawy, obszarem świadczenia usług przez zakład stanowiący przedmiot realizowanego projektu, a propo- zycje podane w ŁWpgo nie są dla Związku wiążące.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zakłady zagospodarowywania odpadów komunalnych zadania i znaczenie dla ochrony środowiska Bolesław Maksymowicz PAŃSTWOWA RADA OCHRONY ŚRODOWISKA Bielawy,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google