Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Radom, 4 września 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Radom, 4 września 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Radom, 4 września 2015 roku

2 Realizacja PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO rok szkolny 2014/2015

3 95 103 76 119 KOG - 110 KPU - 100 ZSE - 98 Liczba ewaluacji przeprowadzonych w okresie 1.09.2014 r. – 31.07.2015 r.

4 IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVII DCI012716411109914395 DRA06121971413 220119 DPŁ0910125611666576 DOS112519710118146295 DSI0201286111461691103 ZSE091015791481312198 KPU0991551011912182100 KOG01517155137914150110 19282119468491689710214

5 Liczba ewaluacji zrealizowanych w okresie 1.09.2014 – 31.08.2015 r. DRA Lp.Typ szkoły / placówki Liczba ewaluacji całościoweproblemowe łącznie 1.Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego-16 2.Szkoły podstawowe84755 3.Gimnazja31215 4.Licea ogólnokształcące167 5.Technika-44 6.Zasadnicze szkoły zawodowe-44 7.Szkoły specjalne--- 8.Szkoły policealne-88 9.Poradnie psychologiczno-pedagogiczne1-1 10.Biblioteki pedagogiczne--- 11.Placówki doskonalenia nauczycieli--- 12.Placówki oświatowo-wychowawcze--- 13. Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego -11 14. MOW-y, MOS-y i inne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty -88 15. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty 11 13107 120

6 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

7 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

8 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

9 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

10 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

11 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

12 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

13 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

14 Poziomy spełniania wymagań w poszczególnych typach szkół DRA

15

16 Wnioski z ewaluacji Przedszkola 1.Poddane ewaluacji zewnętrznej przedszkola realizowały własną koncepcję pracy zorientowaną na rozwój dzieci, aczkolwiek w procesie jej tworzenia lub modyfikowania nie w każdym przypadku partycypowali rodzice. 2.Przedszkola wypracowały efektywne sposoby prowadzenia diagnozy potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka, co skutkuje adekwatnym wspieraniem rozwoju dzieci. 3.Skuteczność podejmowanych działań, w trakcie realizacji procesów edukacyjnych, jest wynikiem zespołowej organizacji pracy nauczycieli, co sprzyja również promowaniu wartości edukacji przedszkolnej. 4.Inicjowane przedsięwzięcia, obliczone na prezentowanie osiągnięć dzieci, służą pobudzaniu aktywności rodziców, a także integracji środowiska lokalnego.

17 Wnioski z ewaluacji Szkoły 1.Realizacja podstawy programowej przebiega z wykorzystaniem zalecanych sposobów i warunków realizacji. Podejmowane działania, wynikające z realizacji wniosków z prowadzonego monitoringu osiągnięć i wyników analiz, w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 2.Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętności kluczowe w różnym stopniu. Najczęściej czytanie ze zrozumieniem, najrzadziej posługiwanie się technologią informacyjno – komunikacyjną. 3.Szkoły i placówki analizują przebieg procesów edukacyjnych i wychowawczych. Słabym elementem jest formułowanie wniosków z tych analiz, które powtarzają się z roku na rok, są zbyt ogólne i nie zawsze przekładają się na adekwatne działania nauczycieli.

18 Wnioski z ewaluacji Szkoły c.d. 4.Zakres współpracy nauczycieli nie obejmuje pełnego spektrum występujących w szkołach problemów. Współdziałanie nauczyciele obejmuje głównie rozwiązywanie bieżących problemów oraz organizację przedsięwzięć, imprez i uroczystości. Sporadycznie dotyczy ewaluacji pracy własnej. 5.Szkoły zapewniają szeroką ofertę zajęć wspierających uczniów, która uwzględnia wyniki prowadzonych diagnoz potrzeb i możliwości. 6.Szkoły analizują wyniki sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych, wdrażają wnioski z tych analiz. Nie we wszystkich szkołach prowadzona jest analiza jakościowa, realizacja wniosków nie przekłada się na wzrost efektów kształcenia.

19 Rekomendacje 1.Wspieranie szkół w zakresie umiejętności prowadzenia jakościowych analiz wyników sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych i osiągnięć uczniów, formułowania wniosków z tych analiz oraz ich wykorzystywania do podnoszenia efektywności kształcenia. 2.Wzmocnienie nadzoru dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej, w szczególności nad kształceniem u uczniów kluczowych kompetencji. 3.Stwarzanie warunków do współpracy nauczycieli w zakresie prowadzenia ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania informacji o losach absolwentów do doskonalenia procesów edukacyjnych. 4.Włączanie uczniów i ich rodziców w planowanie, modyfikację i realizację zasad określonych w koncepcji pracy szkoły.

20

21 Kontrole planowe

22 Lp. Tematyka kontroli planowych przeprowadzonych w Delegaturze w Radomiu Typ szkoły/ rodzaj placówki Liczba placówek kontrolowanych Placówki, w których wydano zalecenia 1. Zgodność realizacji wybranych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. publiczne gimnazja 10 2. Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 28 12 11 543543 3. Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja 28 12 13 3 4. Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja (oddziały ogólnodostępne lub integracyjne) 2 20 8 076076 5. Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 146 13647

23 TEMATYKA: Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Najczęściej zalecenia wynikały z: braku dostosowania szkolnych zasad oceniania do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, w szczególności: braku trybu uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana, braku sformułowania wymagań na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z wychowania fizycznego, przywołania w WSO zapisów rozporządzenia, które straciło moc obowiązującą braku poinformowania rodziców lub uczniów o wymaganiach edukacyjnych z wychowania fizycznego błędów w dokumentacji dotyczącej zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego np. ilość decyzji o zwolnieniu mniejsza niż ilość zwolnionych, brak opinii będącej podstawą zwolnienia 23

24 TEMATYKA: Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 24 Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły: opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i zawarcia w niej wszystkich elementów wymienionych w rozporządzeniu MENiS z 31.01. 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.2003.26.226) przygotowania nauczycieli do przeciwdziałania narkomanii.

25 TEMATYKA: Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. Zalecenia najczęściej dotyczyły: opracowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych i dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka bez udziału wszystkich nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem braku w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym zakresu współpracy z rodzicami w realizacji wszystkich zadań wymienionych w rozporządzeniu MEN z 17.11.2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych (Dz.U.2014.392) zbyt małej ilości godzin rewalidacji 25

26 TEMATYKA: Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zalecenia dotyczyły: niezgodności orzeczeń z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) 26

27 1.Formułować wymagania niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego. 2.Informować na początku roku szkolnego rodziców o wymaganiach edukacyjnych. 3.Rozpoznawać zagrożenia i korzystać z rekomendowanych programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wczesnej interwencji. 4.Dokonywać wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zgodnie z przepisami. 5.Opracowywać indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zgodnie z zaleceniami określanymi w orzeczeniach. 6.Zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. 7. Formułować w wydawanych orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, rewalidacji, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz określać spodziewane efekty udzielanej pomocy. Uwagi i wnioski do realizacji

28 Kontrole doraźne

29 Kontrole doraźne w roku szkolnym 2014/2015 W ramach 150 kontroli – wydano 268 zaleceń 88 dyrektorom

30 30

31 31

32 32

33

34 Najczęściej wydawane zalecenia dotyczyły Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie: wypełniania arkuszy ocen należy po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej uzyskanych w klasie programowo najwyższej w następnej kolumnie wpisywać wyniki klasyfikacji końcowej zgodne z zapisami ust. 20 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.). 34

35 Odnotowywania obecności uczniów należy do dziennika zajęć przedszkola wpisywać godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170), należy odnotowywać obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych zgodnie z zapisami § 10 ust. 3 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170), 35

36 Sprostowania błędów i oczywistych pomyłek należy dokonywać sprostowania błędów w dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z § 26 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170) 36

37 37 Przestrzegania kompetencji rady pedagogicznej realizować kompetencje rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 41 oraz art. 42 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

38 Czasu trwania zajęć specjalistycznych zgodnie z zapisami § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 ) godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut 38

39 KONTROLE WYPOCZYNKU ZIMOWEGO I LETNIEGO w 2015 r.

40 Wypoczynek zimowy 2015 r. Liczba zgłoszeń od organizatorów wypoczynku Zgłoszenia dokonane z przekroczeniem obowiązującego terminu Liczba kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Delegatury w Radomiu Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach i wydanych zaleceniach 53178nie wydano zaleceń

41 Wypoczynek letni 2015 r. Liczba zgłoszeń od organizatorów wypoczynku Zgłoszenia dokonane z przekroczeniem obowiązującego terminu Liczba kontroli przeprowadzonych przez wizytatorów Delegatury w Radomiu Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach i wydanych zaleceniach Razem 22435 17 w jednym przypadku wydano 3 zalecenia dla organizatora półkolonii.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Radom, 4 września 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google