Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2014/2015. Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2014/2015. Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2014/2015

2 Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych w celu przekonania ich o konieczności ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej. Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli w rozpoznawaniu szczególnych zdolności uczniów, inspirowaniu i mobilizowaniu ich do dalszej pracy. Zorganizowanie w szkole działań wspomagających (np. zadań dodatkowych) w celu rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów. Mądre i konsekwentne wdrażanie do udziału w olimpiadach i konkursach w celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi. W procesie uczenia się ucznia zdolnego musi współpracować ze szkołą dom rodzinny. Rodzice powinni opiekować się pracą samokształceniową ucznia, motywować go do pracy, z pełną życzliwością aprobować jego wysiłek i doceniać postępy. Tworzenie klimatu zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i działań pozalekcyjnych do rozwijania myślenia twórczego oraz działania oryginalnego. Określenie, w jakim stopniu prowadzona jest diagnoza wiedzy i umiejętności uczniów.

3 Odbiorcami ewaluacji  Wszyscy uczniowie klas I do VI oraz dzieci wychowania przedszkolnego  Rodzice  Wychowawcy  Wszyscy nauczyciele Przedmiot ewaluacji  Rozwijanie zainteresowań /artystycznych, naukowych, sportowych, społecznych/ uczniów.  Rozwijanie i poszerzanie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach.  Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących.  Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i aspiracji uczniów.  Uzyskanie wiedzy o wyższym poziomie trudności - zgodnym z poziomem rozwoju ucznia  Kształtowanie umiejętności precyzyjnego, twórczego myślenia i formułowania wypowiedzi.  Kształtowanie postaw społecznych.  Przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych.  Nauka umiejętności kierowania własnym rozwojem oraz rozwojem swojego dziecka.

4

5 Korzystając z posiadanych informacji możemy stwierdzić, że nauczyciele podejmują działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych. oraz obserwując działania nauczycieli podczas szkoleń, warsztatów i wykładów – w ramach „wspomagania na 5” Zaangażowaniu dzieci, ich przeżyć i wystepów podczas rocznicy 160- lecia szkoły

6 Nauczyciele koncentrują swoje działania wokół : podniesienia poziomu nauczania, motywowania uczniów do nauki, pracy z uczniem zdolnym i słabszym w miarę swoich możliwości wzbogacaniu warsztatu pracy

7 Przedstawiają i „ podsuwają ” uczniom ciekawe rozwiązania ukierunkowujące dzieci do dalszego rozwijania swoich umiejętności. Często jednak Nauczyciele, w tych działaniach są osamotnieni. Dzieci nie mają wsparcia w domu rodzinnym, nie są motywowani i doceniani przez otoczenie – co również zawierało się w wynikach przeprowadzonej wcześniej ankiety. Mądrze i konsekwentnie zachęcają do udziału w olimpiadach i konkursach w celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów z innymi.

8 Ankieta przeprowadzona wśród rodziców klas od I do VI. Otrzymaliśmy 58 wypełnionych ankiet. Oto wyniki „ Czy Szkoła podejmuje działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych?”

9 „Czy potrzebne są zajęcia dodatkowe w szkole?”

10 „Z jakich form pomocy powinno korzystać Państwa dziecko?” – rodzice mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

11 „ Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w organizowanych zajęciach?”

12 „Czy Szkoła rozwija uczniów zdolnych i zaspokaja ich oczekiwania?”

13 Rodzice oczekują od szkoły prowadzenia zajęć dodatkowych i nasza Szkoła spełnia te oczekiwania, to przekłada się na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Rodzice przedkładają nad inne formy pomocy – pomoc nauczyciela uczącego na lekcji oraz pomoc w ramach świetlicy szkolnej. Tu nasuwa się wniosek – rodzice poświęcają coraz mniej czasu swoim dzieciom… W organizowanych przez szkołę zajęciach dzieci bardzo chętnie uczestniczą. Szkoła rozwija uczniów zdolnych zaspokaja ich oczekiwania.

14 Duża ilość i sukcesów w konkursach plastycznych, muzycznych, sportowych cieszy i warta jest kontynuacji. Konkursy matematyczne i przyrodnicze, ekologiczne również mają swoje sukcesy i zwolenników wśród uczniów. Należy je nadal pielęgnować ponieważ konkursy wymagające od uczniów „ wiedzy” i ćwiczeń zawsze są mniej konkurencyjne. Należy również zwrócić uwagę na małą liczbę konkursów polonistycznych i humanistycznych w klasach 4-6. Wypadałoby to zmienić patrząc na wyniki w ortografii, interpunkcji oraz w pisowni – stwierdzono to podczas ostatniej Rady po analizie wyników np. Dumy 2015 Podniesienie poziomu czytelnictwa również pomogłoby w realizacji tych celów – przypominamy że jest to wniosek z ubiegłorocznej ewaluacji nadal wymaga pracy

15 W następnym roku należy nadal kontynuować pracę z uczniem zdolnym jak i mającym trudności w nauce. Należy jednak zwrócić większą uwagę na słabszych gdyż oni o wiele więcej muszą włożyć wysiłku aby zostać zauważonym i odnieść ważny dla nich sukces - często już życiowy

16 Za uwagę dziękuje zespół ewaluacyjny


Pobierz ppt "Rok szkolny 2014/2015. Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów zdolnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google