Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENIANIE I KLASYFIKOWNIE NA PODSTAWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENIANIE I KLASYFIKOWNIE NA PODSTAWIE"— Zapis prezentacji:

1 OCENIANIE I KLASYFIKOWNIE NA PODSTAWIE
ZMIAN DO USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) oraz ROZPORZĄDZENIA MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 843) Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

2 Art. 44b. OCENIANIE 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

3 3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
Art. 44b. 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

4 Art. 44b. 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; Komentarz: Art język mniejszości, grupy etniczne, … . Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

5 cd. Art. 44b. 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w (…) 5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

6 Art. 44b .8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, a w szkole policealnej - uczniów, o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Komentarz: Niezbędne informacje do przekazania uczniom i rodzicom- zgodne z zapisami w statucie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

7 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
Art. 44b . 9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania; 2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Komentarz: Niezbędne informacje do przekazania uczniom i rodzicom- zgodne z zapisami w statucie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

8 Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej:
Art. 44b Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły. Komentarz: Wszelkie zmiany powinny mieć odzwierciedlenie w statucie szkoły. Powyższe zmiany do wprowadzenia do 1 września r, na podstawie: (Art. 32. Szkoły lub placówki, w terminie do dnia 1 września 2015 r., dostosują swoje statuty do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.) Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

9 Indywidualizacja Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa …, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

10 Art. 44zb. 1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, …, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów, w tym słuchaczy szkół dla dorosłych funkcjonujących w zakładach karnych lub aresztach śledczych; 2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania; Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

11 Komentarz: Zwolnienie ucznia z wykonywania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, oraz zajęć informatyki, zajęć komputerowych, uczeń będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. Art. 44zb.2 ustawy o syst. ośw. i § 5-8 RZPORZADZENIA MEN z 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 843) Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

12 Art. 44p projekt edukacyjny- gimnazjum
Art. 44p. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 2. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu. Do pkt2- konieczność dościślenia w statucie Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

13 GIMNAZJUM, PROJEKT EDUKACYJNY:
Komentarz: Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej przy określaniu warunków realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

14 1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;
UoSO 3) zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego; ORAZ NA PODST. rozporządzenia o ocenianiu §8, 3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala: 1) zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1; 2) czas realizacji projektu edukacyjnego; 3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego; 4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym; 5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego. 4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

15 Ustalanie oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych powinno się odbywać z uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczności udziału w zajęciach oraz aktywności w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

16 Rozporządzenie o ocenianiu. § 11
Rozporządzenie o ocenianiu.. . § 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

17 Art. 44d. Art. 44d. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Dookreślenie w rozporządzeniu. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

18 § Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

19 Art. 44e. 1. Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 1) bieżące; 2) klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, b) końcowe. 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W szkole policealnej oceny są jawne dla ucznia. 3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

20 Określenie obowiązku udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia (w szkole policealnej  – uczniowi, a w szkole dla dorosłych – słuchaczowi); Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

21 Art. 44e. 1. 4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. W szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi. 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,… ,…, egzaminu poprawkowego, … , zastrzeżeń, …, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 6. W szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek. 7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły. DOOKREŚLENIE W STATUCIE SZKOŁY UST. 4-5 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

22 Art. 44f. KLASYFIKOWANIE 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej; 2) końcowej. 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. DOOKREŚLENIE W STATUCIE SZKOŁY UST Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

23 Art. 44f. KLASYFIKOWANIE 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

24 Art. 44f, KLASYFIKOWANIE 4. Klasyfikacja semestralna w szkole policealnej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

25 Art. 44f. KLASYFIKOWANIE 5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym, oraz 2) roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole danego typu, oraz 3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

26 Art. 44f. KLASYFIKOWANIE 6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu, a w szkole policealnej - semestrze programowo najwyższym. 7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ust. 1b. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

27 Art. 44f. KLASYFIKOWANIE 8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

28 Informowanie uczniów i rodziców
Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 2. W szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

29 Art. 44h- ustalenie ocen śródrocznych i rocznych
Art. 44h. 1. Śródroczne i roczne, a w szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Ponadto doprecyzowanie sposobu ustalenia ocen w sz- praktycznej nauki zawodu, w szkole lub oddziale integr., w szkole ogólnodostępnej z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – 44h, pkt 2-5 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

30 Art. 44h- ustalenie ocen śródrocznych i rocznych
Art.44h.6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-5, określa statut szkoły. 7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44 POPRAWKI ZASTRZEŻENIA RODZICÓW Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

31 Komentarz: W klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące mogą być ocenami opisowymi , ŚRÓDROCZNE I ROCZNE - OPISOWYMI. Forma opisowa w postaci przekazywanych uczniowi opinii zawierających informacje o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić i jak ma się dalej uczyć. Ocena powinna informować ucznia i jego rodziców o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, a także pomóc uczniowi pokonać trudności w nauce poprzez wskazanie błędów i sposobów radzenia sobie z nimi; Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

32 Art. 44i. Art. 44i. 1. W klasach I-III szkoły podstawowej: 1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane w sposób określony w statucie szkoły; 2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi. art. 13 ust. 3 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

33 Komentarz: Istnieje możliwości ustalania opisowych ocen: bieżących oraz klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) również na wyższych etapach edukacji – począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Możliwość ta będzie dotyczyła wszystkich lub wybranych zajęć edukacyjnych. W przypadku szkół, które stosują opisową ocenę, roczne oceny klasyfikacyjne są zawsze dodatkowo ustalane w skali stopni szkolnych, określonej w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania- Art. 44i. ust. 3 i 4. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

34 Art. 44k. Egzamin klasyfikacyjny
Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

35 Art. 44l. Egzamin klasyfikacyjny
Art. 44l. 1. Egzamin klasyfikacyjny, …, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem. 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

36 Art. 44l. Egzamin klasyfikacyjny
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n. 5. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

37 Egzamin klasyfikacyjny- ustawa
Art.. 44l. 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - z uczniem. 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

38 Rozporządzenie o sposobie oceniania …
§17.9 rozporządzenia…: Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

39 Art. 44m. Egzamin poprawkowy
Art. 44m. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z: 1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

40 Art. 44n. Zastrzeżenia Art. 44n. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 2. Uczeń w szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

41 Przepisy z rozporządzenia o sposobie oceniania …
Dot. zastrzeżeń: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej – z uczniem. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

42 Art. 44n. Zastrzeżenia 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w szkole policealnej - semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

43 Art. 44n. Zastrzeżenia a poprawka
5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w szkole policealnej - semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb z: 1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo 2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

44 Art. 44n. Zastrzeżenia a egzamin poprawkowy
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w szkole policealnej - w uzgodnieniu z uczniem. 7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

45 Ocena zachowania. Zastrzeżenia, skład komisji.
W skład komisji, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy (zastrzeżenia do trybu ustalenia oceny zachowania), wchodzą (7osób): dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; 2) wychowawca oddziału; 3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 7) przedstawiciel rady rodziców. 8. Komisja, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ust. 1 ustawy. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

46 Świadectwo z wyróżnieniem Rozporządzenie o sposobie oceniania ..
§ Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. Dotyczy ta zasada także ocen końcowych. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

47 Świadectwo z wyróżnieniem Rozporządzenie o sposobie oceniania ..
§ Uczeń, o którym mowa w art. 16 ust. 11 (edukacja poza szkołą) ustawy, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Dotyczy ta zasada także ocen końcowych. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

48 Konsekwencja zmian w ustawie.
Rezygnacja z uzależnienia promowania ucznia od oceny nagannej zachowania. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

49 INNE ZMIANY. Nadzór pedagogiczny.
art. 33 3. Nauczyciele, o których mowa w art. 35 ust. 5, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo: 1) wstępu do szkół i placówek; 2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy; 3) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły; 4) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę; 5) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

50 INNE ZMIANY. Nadzór pedagogiczny.
art. 33 ust. 9 . Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

51 INNE ZMIANY. Nadzór pedagogiczny.
art. 41. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki; 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki; 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów; 6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

52 PROWADZENIE ZAJĘĆ art. 64 3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy. 3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; (…) 5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

53 Liczebność klas Liczba uczniów w oddziałach klas I – III
Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia w klasach I szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W kolejnych latach szkolnych zasada ta obowiązywać będzie również w oddziałach klas II i III. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty dopuszcza możliwość zwiększenia w trakcie roku szkolnego liczby uczniów nie więcej niż o 2 w oddziale klas I – III. Wówczas powstaje obowiązek zatrudnienia asystenta nauczyciela. W przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I – III, dyrektor szkoły będzie obowiązany uzyskać zgodę organu prowadzącego. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

54 Awans zawodowy Karta Nauczyciela - awans zawodowy
art. 9d ust. 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. 5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

55 sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych,
Statut ocenianie zachowania, uzasadnienie oceny, sposób udostępniania sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, termin klasyfikacji śródrocznej, termin informowania o przewidzianych ocenach, sposób ustalania ocen bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, sposób ustalania ocen opisowych w klasach I – III, możliwość stosowania ocen opisowych z zajęć edukacyjnych i zachowania począwszy od klasy IV. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

56 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:

57 Dziękuję Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul.Swobodna 73a, Wroclaw, tel: fax:


Pobierz ppt "OCENIANIE I KLASYFIKOWNIE NA PODSTAWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google