Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw Miejsce i data prezentacji: Kraków, r.

2 DEFINICJE BADANIA PODSTAWOWE – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (było: na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie). BADANIA STOSOWANE – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce (bez zmian). BADANIA PRZEMYSŁOWE – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

3 DEFINICJE PRACE ROZWOJOWE – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów przetwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności: Opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony, Opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

4 DEFINICJE SPECJALNE URZĄDZENIE BADAWCZE – aparatura naukowo-badawcza lub stanowisko badawcze, o co najmniej regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej, służące do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w kierunkach określonych w Krajowym Programie Badań, przy użyciu którego są świadczone, także odpłatnie, usługi z zakresu działalności badawczo-rozwojowej na rzecz innych jednostek naukowych. SPECJALNE URZĄDZENIE BADAWCZE Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ NAUKI – infrastruktura centrów komputerowych o dużej mocy obliczeniowej, akademickie miejskie sieci informatyczne o co najmniej regionalnym znaczeniu i zasięgu oraz koszty łączności międzynarodowej z naukowymi sieciami informatycznymi.

5 DEFINICJE MŁODY NAUKOWIEC – osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowana chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat.

6 Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców

7 WNIOSEK – POTENCJAŁ BADAWCZY
LICZBA N – liczba osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie złożonych pracodawcy przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby: 1) W przypadku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni – będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi, pracownikami naukowymi (Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz pracownikami naukowo-technicznymi i inżynieryjno-technicznymi, zatrudnionymi w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Pracownik może złożyć oświadczenie tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce naukowej, bez względu na liczbę jednostek naukowych, w których jest zatrudniony. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.

8 WNIOSEK – POTENCJAŁ BADAWCZY
LICZBA N Liczbę pracowników podaje się z przyporządkowaniem osoby do określonej dziedziny nauki w obszarach wiedzy, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 179, poz. 1065). Suma podanych liczb nie może być wyższa niż podana liczba ogółem. Dziedzina nauki nie jest uzależniona od stopnia bądź tytułu naukowego pracownika, ale od badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na Wydziale, przy czym badania te muszą być zbieżne z prowadzonymi studiami doktoranckimi oraz z minimum kadrowym. Dziedziny w jakich prowadzone są studia doktoranckie na AGH (14 Wydziałów): nauki techniczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi, nauki ekonomiczne.

9 WNIOSEK – MŁODZI NAUKOWCY
Dane potrzebne do wniosku: Liczba młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (z podziałem na dziedziny); zatrudnienie podaje się na dzień składania wniosku (od rocznika 1980): ogółem – liczba młodych naukowców zatrudnionych na dzień składania wniosku liczba osób, które uzyskały stopień naukowy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (w 2014 r.): - w jednostce naukowej, w której są zatrudnieni - poza jednostką naukową liczba osób, które w dniu złożenia wniosku mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, data zatrudnienia, data urodzenia, data otrzymania stopnia naukowego, miejsce uzyskania stopnia, data otwarcia przewodu doktorskiego pracowników nie będących studentami studiów doktoranckich

10 WNIOSEK – MŁODZI NAUKOWCY
Dane potrzebne do wniosku: 2. Liczba uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek z podziałem na dziedziny. Jeżeli wniosek złożony zostanie przed 1 października 2015 r. to brany jest pod uwagę rok akademicki 2014/2015, jeżeli po 1 października 2015 r. – rok akademicki 2015/2016 3. Informacja o stopniach doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku z podziałem na dziedziny (dotyczy rocznika 1979) liczba nadanych stopni doktora - zatrudnionym w jednostce naukowej - spoza jednostki naukowej liczba nadanych stopni doktora habilitowanego Imię i nazwisko, data urodzenia, data nadania stopnia przez Radę Naukową, miejsce zatrudnienia

11 WNIOSEK – SPUB Dane potrzebne do wniosku:
Regionalne, krajowe lub międzynarodowe znaczenie SPUB dla rozwoju badań naukowych lub prac rozwojowych, w kierunkach określonych w KPB Zakres i stopień wykorzystania SPUB, w tym liczbę projektów krajowych i międzynarodowych Zakres i stopień wykorzystania SPUB do świadczenia, w tym odpłatnie, usług na rzecz innych podmiotów, w tym jednostek naukowych Stosunek kosztów utrzymania SPUB do dotacji przyznanej jednostce naukowej na utrzymanie potencjału badawczego (minimum 9%) Potencjał organizacyjny i ludzki jednostki naukowej oraz doświadczenie zw. Z obsługą i wykorzystanie SPUB w działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej Kategoria naukowa jednostki Zakres i udział współpracy krajowej i międzynarodowej w wykorzystaniu SPUB Przychody uzyskane z odpłatnego świadczenia usług z wykorzystaniem SPUB w stosunku do kosztów jego utrzymania Okres użytkowania urządzenia przed złożeniem wniosku, nie krótszy niż 3 miesiące

12 WYSYŁANIE WNIOSKU Termin składania wniosków: 15 październik 2015 r.
Załączniki: „Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku złożonym w systemie teleinformatycznym pod numerem identyfikacyjnym (ID), są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym” „Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)” Wymagana jest wersja papierowa opatrzona pieczęcią Wydziału oraz podpisem Kierownika jednostki naukowej (Dziekana) (w projekcie jest uwzględniony podpis Kwestora) Adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, Warszawa

13 WNIOSEK – POTENCJAŁ BADAWCZY ZE WZGLĘDU NA SZCZEGÓLNE POTRZEBY JEDNOSTKI NAUKOWEJ
W przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych przez jednostkę badań naukowych i prac rozwojowych, Minister może zwiększyć dotację biorąc pod uwagę: Konieczność pilnego wykonania przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych szczególnie istotnych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa; Konieczność podjęcia, po restrukturyzacji przeprowadzonej w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji bazowej, nowych zadań mających na celu podniesienie efektywności działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, uwzględniając wpływ tych zadań na rozwój innowacyjnej gospodarki; Realizację zadania związanego z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych. Wymagane dane w części „A” – kosztorys oraz dokumenty potwierdzające konieczność realizacji zadania + oświadczenie i zgoda Wymagane dane w części „B” – Opis zadania, Uzasadnienie wniosku o zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Termin składania wniosku: cały rok 25% dotacji bazowej

14 WNIOSEK – POTENCJAŁ BADAWCZY ZE WZGLĘDU NA ZDARZENIA LOSOWE
Za zdarzenie losowe uznaje się sytuację nadzwyczajną, zdarzenie nieprzewidywalne, niemożliwe do usunięcia i niezależne od jednostki naukowej, skutkujące zakłóceniem działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej tej jednostki. Informacje o zdarzeniu losowym: 1. Data wystąpienia zdarzenia losowego. 2. Opis zdarzenia losowego. 3. Uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zdarzenia losowego na zakłócenie działalności naukowej jednostki. 4. Opis działań, jakie jednostka naukowa zamierza podjąć w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego. Wymagane dane w części „A” –oświadczenie i zgoda Termin składania wniosku: cały rok

15 Rozliczenie środków z dotacji na działalność statutową
Czas trwania zadania badawczego Zgodnie z decyzją dotacja podmiotowa została przyznana na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 r. Przeznaczenie: finansowanie zadań wymienionych we wniosku Jednostki, w części dotyczącej utrzymania potencjału badawczego. Jednostka określa samodzielnie zadania oraz zakres finansowania uwzględniając możliwości finansowania z przyznanej dotacji oraz innych źródeł

16 Czas trwania zadania badawczego
Kwota dotacji przyznana decyzją powinna zostać wykorzystana do realizacji zadań badawczych w danym roku (np. 2015); Kontynuacja zadania badawczego: temat badawczy prowadzony w sposób ciągły – finansowany w każdym roku na podstawie wniosku i przyznanej dotacji; Przeniesienie środków: saldo z poprzedniego roku na dokończenie zadania badawczego w następnym roku, niezakończonego w roku poprzednim z różnych przyczyn

17 Sposoby wykazywania dorobku naukowego
Publikacje z podaniem źródła finansowania Referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych Patenty, wzory użytkowe

18 Środki zwrócone na rachunek ministerstwa
Informacja o poniesionych kosztach związanych z zrealizowanymi zadaniami badawczymi środki z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w zł – wysokość przyznanej dotacji + saldo z 2014 r. Tabela: r = rok złożenia raportu Dotacja przyznana w roku r-1 (2016-1=2015) Dotacja wykorzystana w roku r-1, w tym: Ze środków przyznanych na rok r-2 (2014) przeniesionych na rok r-1 (2015) Ze środków przyznanych na rok r-1 (2015) Środki z dotacji przyznanej na rok r-1 (2015) niewykorzystane i przeniesione na rok r (2016); Środki z dotacji przyznanej na rok r-2 (2014), przeniesione na rok r-1 (2015) i niewykorzystane do 31 grudnia roku r-1 (2015) podlegające zwrotowi; Środki zwrócone na rachunek ministerstwa

19 Struktura kosztów Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej, efektów tej działalności oraz opracowanie projektów komercjalizacji; Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

20 Finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców Zasada ogólna –koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania badawczego Uwaga na koszty ponoszone przez kierownika tematu będącego opiekunem naukowym – cel nadrzędny: służące rozwojowi młodych naukowców

21 Dane do kontaktu: Barbara Syposz-Łuczak, tel Dział Obsługi Projektów Krajowych Elżbieta Sura, tel Dział Obsługi Finansowej Projektów


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google