Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt opracowany przez

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt opracowany przez"— Zapis prezentacji:

1 Projekt opracowany przez
OCENA Z ZACHOWANIA 2015/2016 Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską

2 Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania:
wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

3 Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy:
Frekwencja 30% Ocena nauczycieli (wszystkich) 20% Ocena wychowawcy 20% Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych10% Udział w apelach, akcjach, promocji szkoły 10% Ocena klasy 5% Samoocena ucznia 5% Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

4 Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium:
% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione w semestrze do 2 godzin nieusprawiedliwionych od 3 do 8 godzin nieusprawiedliwionych od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych od16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych od 31 godzin nieusprawiedliwionych Uzyskana ocena może być obniżona z powodu spóźnień, i tak: 1 lub 2 spóźnienia nie powodują obniżenia oceny od 3 do 10 spóźnień – ocena o 1 stopień niższa więcej niż 11 spóźnień – ocena o 2 stopnie niższa

5 Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6
Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy. Uwzględniają w swej ocenie: Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjna Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz szkoły Pełnienie funkcji w szkole Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Zachowanie poza szkołą Przestrzeganie regulaminu szkolnego

6 Opiekunowie projektów uwzględniają w swojej ocenie przygotowanie projektu oraz prezentację. W zależności od łącznej ilości punktów zdobytych przez ucznia wystawiają mu ocenę: 0 – 6 pkt. ocena 1 7 – 10 pkt. ocena 2 11 – 13 pkt. ocena 3 14 – 17 pkt. ocena 4 pkt. ocena 5 20 pkt. ocena 6 Ocena za projekt występuje w semestrze, w którym projekt jest realizowany. Uczniowie klas trzecich zwolnieni z realizacji projektu otrzymują ocenę taką samą jak w klasie drugiej.

7 Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia:
Pracę na rzecz klasy Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Pełnienie funkcji w klasie Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Przestrzeganie regulaminu szkolnego Aktywność pozalekcyjną Pomoc kolegom Wywiązywanie się ze zobowiązań Przestrzeganie prawa Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Zachowanie poza szkołą Pomoc w organizacji imprez szkolnych

8 Wychowawca na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli ocenia też udział ucznia w konkursach i zawodach na każdym szczeblu począwszy od szkolnego. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 punkt, następnie na podstawie uzyskanej w semestrze sumy punktów wychowawca przyznaje uczniowi ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – pkt – pkt – 5 7 i więcej - 6

9 Konkursy przedmiotowe
Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w konkursach i zawodach L.p Imię i nazwisko Ucznia Konkursy przedmiotowe Konkursy artystyczne Zawody sportowe Suma punktów Ocena 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 Wychowawca odpowiada też za ocenę pracy ucznia na rzecz promocji szkoły, udział w ogólnopolskich akcjach, pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez itp. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 pkt. Na podstawie sumy zgromadzonych punktów otrzymuje ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – pkt – pkt – 5 7 i więcej - 6

11 Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w akcjach, promocji szkoły, pomoc w organizacji imprez itp. L.p Imię i nazwisko ucznia Występy na akademiach itp. Udział w akcjach ogólnopolskich (Góra grosza itp.) Ciasto na Dni Jasienia Pomoc przy organizacji imprez szkolnych (ustawianie krzeseł, przygotowanie sali itp. Suma punktów Ocena 1 2 6 5 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14

12 Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się arkuszem podobnym do arkusza z ocenami nauczycieli.

13 W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzieży - picia alkoholu
Uczeń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przystąpił do realizacji projektu, nie może otrzymać zachowania wzorowego , bardzo dobrego i dobrego na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzieży - picia alkoholu - stosowania oraz rozprowadzania środków odurzających - pobicia - lub innego czynu noszącego znamiona przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na wyżej wymienione kryteria.

14 Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średniej ważonej wyliczonej w arkuszu:
wzorowe powyżej 5,19 bardzo dobre ,61 ÷ 5,19 dobre ,71 ÷ 4,6 poprawne ,81 ÷ 3,7 nieodpowiednie ,9 ÷ 2,8 naganne poniżej 1,9

15 Promocja szkoły, akcje 10%
Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach L.p. Nazwisko i imię ucznia Frekwencja 30% Wychowawca 20% Nauczyciele 20% Klasa 5% Samoocena 5% Konkursy i zawody 10% Promocja szkoły, akcje 10% Średnia ważona Ocena 1 4 3 4,58 4,55 6 5 4,14 dobre 2 4,46 4,64 3,27 poprawne 3,83 4,17 2,58 nieodpowienie 4,31 4,73 4,30 4,92 4,91 4,13 4,09 3,72 7 4,15 4,25 3,84 8 3,82 3,06 9 4,00 4,45 10 4,93 4,82 11 4,62 4,81 bardzo dobre 12 4,08 3,42 13 4,36 3,60 14 5,71 5,82 5,93 wzorowe

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt opracowany przez"

Podobne prezentacje


Reklamy Google