Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2015/2016

2 Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne

3 Składowymi oceny z zachowania są następujące elementy: Frekwencja 30% Ocena nauczycieli (wszystkich) 20% Ocena wychowawcy 20% Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych10% Udział w apelach, akcjach, promocji szkoły 10% Ocena klasy 5% Samoocena ucznia 5% Za frekwencję przyznawane są oceny od 1 do 6. Uczeń ocenia się sam w skali 1 do 6. Wychowawca również ocenia ucznia w skali od 1 do 6. Tam, gdzie ocenę wystawia kilka osób, brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna przyznanych stopni (skala 1 do 6).

4 Do oceny frekwencji posługujemy się następującym kryterium: 6 100% frekwencja lub wszystkie nieobecności usprawiedliwione w semestrze 5 do 2 godzin nieusprawiedliwionych 4 od 3 do 8 godzin nieusprawiedliwionych 3 od 9 do 15 godzin nieusprawiedliwionych 2 od16 do 30 godzin nieusprawiedliwionych 1 od 31 godzin nieusprawiedliwionych Uzyskana ocena może być obniżona z powodu spóźnień, i tak: 1 lub 2 spóźnienia nie powodują obniżenia oceny od 3 do 10 spóźnień – ocena o 1 stopień niższa więcej niż 11 spóźnień – ocena o 2 stopnie niższa

5 Nauczyciele szkoły oceniają każdego ucznia w skali od 1 do 6. Oceny wpisują na arkuszu przygotowanym dla każdej klasy. Uwzględniają w swej ocenie: Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjna Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Praca na rzecz szkoły Pełnienie funkcji w szkole Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Zachowanie poza szkołą Przestrzeganie regulaminu szkolnego

6 Opiekunowie projektów uwzględniają w swojej ocenie przygotowanie projektu oraz prezentację. W zależności od łącznej ilości punktów zdobytych przez ucznia wystawiają mu ocenę: 0 – 6 pkt. ocena 1 7 – 10 pkt. ocena 2 11 – 13 pkt.ocena 3 14 – 17 pkt. ocena 4 18 -19 pkt.ocena 5 20 pkt.ocena 6 Ocena za projekt występuje w semestrze, w którym projekt jest realizowany. Uczniowie klas trzecich zwolnieni z realizacji projektu otrzymują ocenę taką samą jak w klasie drugiej.

7 Wychowawca klasy w swej ocenie uwzględnia: Pracę na rzecz klasy Pełnienie funkcji w klasie Udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych Zachowanie na lekcji, przerwie, w świetlicy Aktywność pozalekcyjną Wywiązywanie się ze zobowiązań Udział i osiągnięcia w konkursach i zawodach Pomoc w organizacji imprez szkolnych Stosunek do cudzej własności i mienia szkolnego Stosunek do innych osób Nieuleganie uzależnieniom Przestrzeganie regulaminu szkolnego Pomoc kolegom Przestrzeganie prawa Zachowanie poza szkołą

8 Wychowawca na podstawie informacji uzyskanych od nauczycieli ocenia też udział ucznia w konkursach i zawodach na każdym szczeblu począwszy od szkolnego. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 punkt, następnie na podstawie uzyskanej w semestrze sumy punktów wychowawca przyznaje uczniowi ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – 3 3 - 4 pkt – 4 5 - 6 pkt – 5 7 i więcej - 6

9 L.p Imię i nazwisko Ucznia Konkursy przedmiotowe Konkursy artystyczne Zawody sportowe Suma punktów Ocena 1 2244 2 01 3 01 4 01 5 01 6 2 23 7 01 8 01 9 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 43 76 Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w konkursach i zawodach

10 Wychowawca odpowiada też za ocenę pracy ucznia na rzecz promocji szkoły, udział w ogólnopolskich akcjach, pomoc w przygotowaniu szkolnych imprez itp. Za każdy udział uczeń otrzymuje 1 pkt. Na podstawie sumy zgromadzonych punktów otrzymuje ocenę: 0 pkt – 1 1 pkt – 2 2 pkt – 3 3 - 4 pkt – 4 5 - 6 pkt – 5 7 i więcej - 6

11 L.p Imię i nazwisko ucznia Występy na akademiach itp. Udział w akcjach ogólnopo lskich (Góra grosza itp.) Ciasto na Dni Jasienia Pomoc przy organizacji imprez szkolnych (ustawianie krzeseł, przygotowanie sali itp. Suma punktów Ocena 1 221165 2 12 34 3 2 23 4 2 23 5 22 44 6 31 155 7 1 123 8 2 134 9 21144 10 1 12 11 2 23 12 21 33 13 111 34 14 421 76 Fragment przykładowego arkusza z ocenami za udział w akcjach, promocji szkoły, pomoc w organizacji imprez itp.

12 Ocena klasy i samoocena powinna mieć miejsce po dyskusji przeprowadzonej w klasie. Można wydrukować listę klasy w tylu egzemplarzach, ilu jest uczniów. Każdy uczeń ocenia swoje koleżanki i kolegów oraz siebie, nie wiedząc, jaką ocenę wystawili mu pozostali. Wychowawca oblicza średnią każdego ucznia. Może w tym celu posłużyć się arkuszem podobnym do arkusza z ocenami nauczycieli.

13 Uczeń, który bez uzasadnionych przyczyn (np. długotrwała choroba) nie przystąpił do realizacji projektu, nie może otrzymać zachowania wzorowego, bardzo dobrego i dobrego na świadectwie ukończenia gimnazjum. W przypadku udowodnienia uczniowi : - kradzieży - picia alkoholu - stosowania oraz rozprowadzania środków odurzających - pobicia - lub innego czynu noszącego znamiona przestępstwa uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na wyżej wymienione kryteria.

14 Ocenę z zachowania wystawiamy na podstawie średniej ważonej wyliczonej w arkuszu: wzorowe powyżej 5,19 bardzo dobre 4,61 ÷ 5,19 dobre 3,71 ÷ 4,6 poprawne 2,81 ÷ 3,7 nieodpowiednie 1,9 ÷ 2,8 naganne poniżej 1,9

15 Fragment przykładowego arkusza z ocenami we wszystkich kategoriach L.p. Nazwisko i imię ucznia Frekwencja 30% Wychowawca 20% Nauczyciele 20% Klasa 5% Samoocena 5% Konkursy i zawody 10% Promocja szkoły, akcje 10% Średnia ważona Ocena 1 434,584,556454,14dobre 2 334,464,643143,27poprawne 3 233,834,17 132,58nieodpowienie 4 644,314,734134,30dobre 5 454,924,914144,13dobre 6 334,584,096353,72dobre 7 634,154,25 133,84dobre 8 323,833,826143,06poprawne 9 334,004,455143,27poprawne 10 654,934,825124,58dobre 11 644,624,735534,81bardzo dobre 12 334,084,094253,42poprawne 13 434,364,644143,60poprawne 14 665,715,826665,93wzorowe

16 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Projekt opracowany przez Lucynę Łuczak we współpracy z: Małgorzatą Zych Elżbietą Wawrzyniak Joanną Stachowiak Bogumiłą Gudzowską OCENA Z ZACHOWANIA 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google