Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanieczyszczenia atmosfery wywołane przez człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanieczyszczenia atmosfery wywołane przez człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Zanieczyszczenia atmosfery wywołane przez człowieka

2 Główne źródła zanieczyszczeń:  chemiczna konwersja paliw  wydobycie i transport surowców  przemysł chemiczny  przemysł rafineryjny  przemysł metalurgiczny  cementownie  składowiska surowców i odpadów  motoryzacja

3 Źródła emisji: punktowe - są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku węgla, metale ciężkie. powierzchniowe (rozproszone) - są to paleniska domowe, lokalne kotłownie, niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły, dwutlenek siarki. liniowe - są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne odpowiedzialne za emisję tlenków azotu, tlenków węgla, metali ciężkich (głównie ołów).

4 Jest pięć zasadniczych zanieczyszczeń, które stanowią nieco więcej niż 90% zanieczyszczeń środowiska atmosferycznego : 1. Cząstki stałe w postaci dymów i pyłów 2. Tlenki azotu 3. Tlenki siarki 4. Tlenki węgla 5. Węglowodory

5 Dymy i pyły Pył tworzą cząstki (ziarna) od 0,001 do 100 um, przy czym pył o wielkości ziaren 35-100 um opada na ziemię stosunkowo szybko, pył o ziarnach 0,1-3,5 um dłużej utrzymuje się w powietrzu, natomiast przy uziarnieniu poniżej 0,1 um elektryzuje się ujemnie, wskutek czego nie opada na ziemię. Najbardziej groźne dla życia ludzi i zwierząt o wymiarach rzędu 1,5 do 5 mikrometrów. Węglowodory kancerogenne osadzają się na jednym gramie pyłu w ilości od 15 do 25 mikrogramów.

6 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom

7 Źródła emisji: Powstawanie pyłów wiąże się nierozerwalnie ze wszystkimi procesami produkcyjnymi i procesami spalania. Szczególnie duże ilości pyłów powstają przy spalaniu paliw stałych Szczególnie "pyłotwórcze" są procesy metalurgiczne oraz produkcja materiałów budowlanych, a zwłaszcza produkcja cementu

8 Rozróżniamy: pył atmosferyczny, (aerozol atmosferyczny) i pył powierzchniowy, będący materiałem kumulującym się na drogach, w pomieszczeniach domów i miejsc pracy. Zależnie od aktywności pyły dzieli się na pyły działające: zwłókniająco – są pochodzenia mineralnego. Zawierają krystaliczną SiO (kwarc, krystobalit, ) i niektóre krzemiany (kaolin, szkło kwarcowe, azbest lub inne). Powodują pylicę. alergizująco – są w znacznej mierze pochodzenia organicznego, np. pyły bawełny, lnu, herbaty, zboża, sierści zwierzęcej czy tytoniu. drażniąco – z stałych, nierozpuszczalnych materiałów, np. pyły karborundu, szkła, apatytów, fosforytów i węgla kamiennego. toksycznie – są to w znacznej mierze syntetyzowane chemicznie (mają zdolność rozpuszczania się w płynach ustrojowych człowieka), ale również mogą to być aerozole pyłu związków fluoru, pyłu siarkowego, ołowiowego, arsenu, rtęci, cynku, miedzi.... radioaktywnie – są to aerozole, które zawierają pierwiastki o właściwościach promieniotwórczych.

9 Wpływ na organizmy żywe: patologiczne działanie pyłu na skórę lub błony śluzowe, wywołując stany zapalne spojówek oka, nieżyt nosa, tchawicy, oskrzeli pyły o rozmiarach mniejszych niż 5µm docierają aż do pęcherzyków płucnych i mogą powodować pylicę płuc. alergie

10 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom Pylica płuc Organizm człowieka broni się przed pylicą przez ciągłe usuwanie pyłków, które dotarły do dróg oddechowych. W procesie samooczyszczania obok takich czynników, jak ruch nabłonka rzęskowego, kaszel, kichanie, dużą rolę odgrywają białe krwinki. Jeżeli jednak mechanizmy obronne nie wystarczają, co może mieć miejsce przy dużych stężeniach pyłu w powietrzu oddechowym lub przy dłużej trwającej wdychaniu powietrza średnio zapylonego, następuje odkładanie się pyłu w tkance płucnej prowadzące po pewnym czasie do rozwoju pylicy płuc.

11 Zadymienie powietrza atmosferycznego w dużych miastach i okręgach przemysłowych jest przyczyną znacznego wzrostu zachmurzenia nieba i większej ilości dni mglistych i pochmurnych w ciągu roku. W wyniku tego następuje osłabienie dopływu promieni słonecznych, a zwłaszcza tak ważnych dla zdrowia ludzkiego promieni ultrafioletowych. Zmniejszenie dopływu promienistej energii słonecznej znajdują odbicie w stanie zdrowia ludności zamieszkującej zadymiony obszar kraju. Sprzyja to bowiem rozwojowi bakterii, zmniejsza odporność ludzi na zakażenie, przyczynia się do występowania chorób spowodowanych awitaminozą - zwłaszcza krzywicy.

12 Wpływ na środowisko: Zanieczyszczenia pyłowe mogą powodować bezpośrednie uszkodzenia u roślin. Wynikają one głownie z aktywności chemicznej lub toksycznych właściwości danych cząstek pyłów. Czynnikiem zwiększającym depozycje zanieczyszczeń pyłowych są szorstkość i wilgotność powierzchni liścia oraz długość utrzymywania liści przez rośliny. Bezpośredni wpływ cząstek pyłów na roślinność może się objawiać plazmolizą komórek, łuszczeniem kory drzew, ostrymi uszkodzeniami liści, zamieraniem gałązek i różnymi patologicznymi zmianami na liściach Liście eksponowane na zanieczyszczenia pyłowe wykazują zwiększoną podatność na infekcje grzybicze i bakteryjne.

13 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom cząstki pyłów mogą blokować aparaty szparkowe roślin, uniemożliwiając sprawną wymianę gazową przy długotrwałej depozycji na pyły stwierdzono również zmiany w składzie chemicznym gleb oraz zmiany w obrębie składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych

14 Zanieczyszczenia gazowe

15 Związki azotu  W atmosferze występuje wiele związków azotu: tlenek azotu, dwutlenek azotu, podtlenek azotu, nadtlenek azotu, trójtlenek azotu, pięciotlenek azotu, amoniak, oraz kwasy azotawy i azotowy.  W szczególności groźne są bezbarwny i bezwonny tlenek azotu oraz brunatny o duszącej woni dwutlenek azotu. Mogą się one kolejno ulatniać do pięciotlenku azotu, który w obecności pary wodnej tworzy kwas azotowy, jeden ze składników kwaśnych deszczy.  Tlenki azotu są współodpowiedzialne za podwyższoną zawartość ozonu, jak i za smog fotochemiczny.

16 Źródła emisji  Głównym źródłem związków azotu są silniki samochodowe, elektrownie i wszystkie inne branże przemysłu wykorzystujące obróbkę wysoko termiczną.

17 Wpływ na organizm i środowisko:  Tlenki azotu są substancjami toksycznymi. Powodują uszkodzenie pęcherzyków płucnych, zwiększenie podatności na infekcję dróg oddechowych, działają drażniąco na oczy, powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi.  Większe stężenia tlenków powodują uszkodzenia chloroplastów u roślin, działa toksycznie na rośliny.  Zarówno tlenek azotu jak i dwutlenek azotu są prekursorami powstających w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin (związki chemiczne powstające w wyniku działania kwasu azotowego na aminy.)

18 Związki siarki  Zanieczyszczenie atmosfery powodują gazowe związki siarki: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, siarkowodór, kwas siarkowy (VI)i siarczany różnych metali.  Powstają m. in. w wyniku spalania zanieczyszczonych siarką paliw stałych i płynnych (np. węgla, ropy naftowej) w silnikach spalinowych, w elektrociepłowniach, elektrowniach cieplnych. Największy udział w emisji SO2 ma przemysł paliwowo- energetyczny.

19 Wpływ na organizm i środowisko: dwutlenek siarki:  Może wywoływać podrażnienie dróg oddechowych,oczu oraz inne objawy chorobowe. Narażeni na jego działanie są szczególnie osoby mieszkające w dużych miastach przemysłowych. Tam notuje się stężenie dwutlenku węgle osiągające nawet wartość 105 g/m3. Największe stężenia tego gazu występują zimą, przy bezwietrznej pogodzie i wysokiej wilgotności.  Podawany zwierzętom doświadczalnym w niskim stężeniu, przy długotrwałej ekspozycji uszkadzał również komórki wątrobowe.  W powietrzu dwutlenek siarki utlenia się do trójtlenku siarki, a ten z kolei łatwo reaguje z wodą (parą wodna zawarta w powietrzu), tworząc kwas siarkowy, jeden ze składników kwaśnych deszczy

20 Siarkowodór  Niekorzystnie wpływa na organizm ludzki, może wywołać nawet porażenie układu nerwowego. Zalicza się go do substancji toksycznych. Siarczek węgla  Siarczek węgla, to podobnie jak siarkowodór substancja o działaniu toksycznym. Stanowi produkt uboczny procesu produkcji tworzyw sztucznych i wiskozowych. Wyższe stężenia siarczku węgla mogą doprowadzić nawet do ślepoty lub śmierci człowieka.

21 Związki węgla tlenek węgla (czad):  powstaje w wyniku niezupełnego spalania węgla lub jego związków  jest gazem silnie toksycznym. Ze względu na mały ciężar właściwy, łatwo rozprzestrzenia się w powietrzu atmosferycznym  jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ jest to gaz bez smaku, zapachu, barwy, a więc zmysły ludzkie nie ostrzegają przed nim. Łączy się on z hemoglobiną w sposób trwały, blokując w ten sposób przenoszenie tlenu  Współcześnie mieszkańcy miast są codziennie zatruwani częściowo tlenkiem węgla zawartym w spalinach samochodowych.

22 dwutlenek węgla:  Jest głównym produktem spalania paliw. Ta gazowa substancja występuje naturalnie w powietrzu atmosferycznym. Stanowi produkt oddychania komórkowego, który wydalają zarówno zwierzęta, jak i rośliny. Naturalne stężenie tego związku chemicznego w powietrzu wynosi ok. 0,03 %.  W atmosferze nie stanowi bezpośredniej groźby pod warunkiem, że nie nastąpi naruszenie równowagi biologicznej, spowodowane nadmierną jego emisją do atmosfery.  W przyrodzie pełni niezwykle ważną rolę jako materiał do budowy substancji organicznej roślin. Jest on podstawowym źródłem węgla pobieranego przez rośliny z powietrza w procesie fotosyntezy.

23  Ma on szczególny wpływ na globalny klimat naszej ziemi. Tlenek węgla (IV) zalicza się do tzw. gazów cieplarnianych (szklarniowych), które z jednej strony przepuszczają widoczne dla ludzkiego oka pasmo fal słonecznych, z drugiej absorbują promieniowanie podczerwone (cieplne), zapobiegające w ten sposób ucieczce ciepła atmosferycznego w kosmos.  Ocenia się, iż całkowite wyeliminowania dwutlenku węgla z atmosfery spowodowałoby spadek globalnej temperatury do ok. -70ºC. Natomiast podwojenie istniejącego obecnie stężenia tego gazu wpłynęłoby na wzrost średniej rocznej temperatury do ok. 40ºC.

24 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)  związki chemiczne zbudowane z węgla i wodoru, zawierające w cząsteczce kilka pierścieni aromatycznych.  węglowodory pojawiają się w powietrzu w wyniku parowania lub spalania paliw, głównie węgla, ropy naftowej i ropopochodnych. Powstają także podczas palenia tytoniu.  są to związki bardzo niebezpieczne, ponieważ wywołują zmiany nowotworowe w różnych tkankach  u glonów, roślin wodnych i organizmów bezkręgowych, jak małże, skorupiaki, mięczaki, dochodzi do silnej akumulacji WWA. Organizmy te, będące w zbiornikach wodnych producentami i konsumentami I rzędu, nie wytwarzają enzymów unieczynniających te trucizny. W związku z tym WWA są przenoszone do wyższych poziomów troficznych, a w konsekwencji mogą trafiać do organizmu człowieka. Stwierdzono również, że WWA działają toksycznie wobec mikroflory bakteryjnej ekosystemów i stanowią zagrożenie dla ich równowagi  u zwierząt w wyniku kontaktu z WWA może dojść do martwicy niektórych narządów lub ich uszkodzenia. Dotyczy to zwłaszcza organów układów: chłonnego, krwiotwórczego (zwłaszcza szpik kostny) i oddechowego. Substancje te działają również szkodliwie na jądra samców oraz na wątrobę

25 Kwaśne deszcze

26 Czym są kwaśne deszcze ? Opady atmosferyczne, o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór, wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów, wyładowań atmosferycznych i innych czynników naturalnych.

27

28 Skład chemiczny: Związki chemiczne siarki – szacuje się, że w wyniku działalności człowieka rocznie emitowanych jest do atmosfery na całym świecie 60 -70 mln ton siarki rocznie. W wyniku działalności wulkanów i innych czynników naturalnych uwalnia się drugie tyle. Związki chemiczne azotu - emisja wynosi około 20 mln ton rocznie. Najwięcej związków tych powstaje w spalinach silników pracujących na paliwach ropopochodnych, więc ich koncentracja jest tam, gdzie jest duża liczba samochodów.

29 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom

30 Stężenie kwasu w deszczu zależy od ilości trujących gazów obecnych w powietrzu. Na przykład jeśli deszcz pada po długim okresie bezdeszczowej, bezwietrznej pogody, kiedy to istniały warunki sprzyjające powstawaniu warstwy smogu, stężenie kwasu może być bardzo duże o pH wynoszącym 3, a nawet mniej, zwłaszcza jeśli nad danym miejscem unosi się mgła. Naturalne pH deszczu wynosi około 5,6. Kwaśny deszcz jest więc lekko kwaśny - z powodu obecnego w powietrzu dwutlenku węgla, który z wodą tworzy kwas węglowy.

31 Działanie: Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą z wodą kwasy o słabym stężeniu. Dzieje się tak na przykład, gdy rozpuszczają się w kropelkach wody w atmosferze.  depozycja mokra - wraz z opadami atmosferycznymi, zanieczyszczenia spadają na ziemię i roślinność  depozycja sucha – osiadają na cząsteczkach pyłu zawieszonego w powietrzu, które to cząsteczki z czasem opadają

32 Występowanie: Kwaśne deszcze padają często w krajach, które nie są odpowiedzialne za ich powstanie. Szkodliwe gazy mogą być bowiem przenoszone przez wiatr setki, a nawet tysiące kilometrów od miejsca pochodzenia i wywołać niebezpieczne opady w regionie wolnym, zdawałoby się, od ekologicznych zagrożeń - kwaśny deszcz nie zna żadnych granic, poza naturalnymi. Do powstawania kwaśnych deszczy przyczyniają się głównie Stany Zjednoczone i Europa.

33 W XVIII w. kwaśne deszcze występowały głównie w miastach. Od lat 50. XX w. zaczęto budować wysokie kominy, dzięki czemu polepszyła się jakość powietrza w miastach. Niestety, zanieczyszczenia powietrza są za to przenoszone na znaczne odległości, na dużych wysokościach, czasem do innych krajów, lub na obszary, gdzie nie ma ani przemysłu, ani samochodów a jednak tam właśnie pojawia się kwaśny deszcz. Przykładowo w Szwecji i Norwegii około 90% kwaśnej depozycji pochodzi z innych krajów, głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, a także z transportu morskiego.

34 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspekt u Szósty poziom konspekt u Siódmy poziom konspekt u Ósmy poziom konspekt u Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu Rozmieszczenie 600 największych emitorów SO2 w Europie. Na szczycie listy są dwie duże opalane węglem elektrociepłownie w Bułgarii. Łącznie emitują prawie 600 000 ton SO2 rocznie, czyli tyle, co całkowita łączna emisja ze wszystkich następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja.

35 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom Wpływ na roślinność:

36 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom

37

38  wpływ bezpośredni na rośliny- uszkodzeń igieł i liści. Wewnątrz nich uszkadzane są różne błony, co może spowodować zakłócenie w systemie odżywiania i w bilansie wodnym.  wpływ pośredni na rośliny – zakwaszenie gleby. Zmniejsza się wówczas dostępność substancji odżywczych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości szkodliwych dla drzew metali rozpuszczonych w roztworze glebowym. Powoduje to uszkodzenie korzeni i zabicie flory grzybów mikoryzowych. Rośliny nie mogą pobrać wystarczających ilości pożywienia i zmienia się odczyn gleby. Ponadto zmniejsza się odporność roślin na choroby i owady. Tak osłabione drzewo atakują owady lub pasożytnicze grzyby niszcząc je doszczętnie. Podobnie dzieje się z innymi roślinami.

39 Wpływ na inne elementy środowiska:  Kwaśne deszcze powodują też zakwaszenie wód powierzchniowych. Szczególnie narażone są strumienie, rzeki i jeziora na terenach zalesionych. Badania wykazały, że przy współczynniku pH = 5,4 przestają się rozmnażać ryby. Kwaśne deszcze spowodowały śmierć milionów łososi i pstrągów w tysiącach szwedzkich jezior. Z niektórych rzek na południu tego kraju całkowicie zniknęły łososie. Sytuację próbuje się uzdrowić przez rozpylanie z helikopterów latających nad zakwaszonymi jeziorami wapna, które neutralizuje kwas. Akcja rozpylania wapna objęła blisko 3 tysiące rzek i jezior, a cała procedura musi być powtarzana co 3 do 5 lat.

40  Zanieczyszczenie powietrza nie pozostaje bez wpływu na zwierzęta, np. rozmnażanie ptaków żyjących przy brzegach zakwaszonych jezior jest zaburzone.  Zmiana składu roślinności spowodowana zanieczyszczeniami powietrza wywiera też wpływ na zwierzęta uzależnione od danego zbiorowiska roślinnego. Nie znajdują w nim właściwych dla siebie gatunków roślin, co może spowodować nawet niezdolność do rozmnażania.

41 Wpływ na infrastrukturę: Kwaśne opady niszczą budynki i budowle, pomniki - a więc i nasze dziedzictwo kulturowe. Szczególnie podatne na ich niszczycielskie oddziaływanie są wapienie i marmury, ale pod wpływem opadów korodują też konstrukcje wykonane z metalu. Kwaśne deszcze sieją spustoszenia wśród cennych zabytków, przykładowo: Opactwo Westminsterskie w Londynie zostało tak uszkodzone, że do początku lat 90 ubiegłego wieku odnowienie kosztowało 10 mln funtów.

42 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom

43 Kliknij, aby edytować format tekstu konspektu  Drugi poziom konspektu Trzeci poziom konspektu  Czwarty poziom konspektu Piąty poziom konspektu Szósty poziom konspektu Siódmy poziom konspektu Ósmy poziom konspektu Dziewiąty poziom konspektuKliknij, aby edytować style wzorca tekstu – Drugi poziom Trzeci poziom – Czwarty poziom » Piąty poziom

44 Wpływ na nasze zdrowie: Kwaśne zanieczyszczenia wywołują dolegliwości oddechowe (kaszel, astma, zapalenia oskrzeli), bóle głowy, oczu, gardła, problemy z oddychaniem - w przypadku osób chorych może dojść do takiego nasilenia objawów, że staną się one przyczyną śmierci. Kwasy przyczyniają się też pośrednio do chorób nowotworowych - wypłukują z otoczenia metale ciężkie, które zanieczyszczają m.in. spożywaną przez nas wodę. Metale te, kumulowane w organizmie, stają się przyczyną raka, choroby Alzheimera czy chorób układu wydalniczego (nerek). Skażenie to dotyczy nie tylko ludzi, ale wszystkich organizmów, których przetrwanie uzależnione jest od wody i od powietrza.

45 Zapobieganie kwaśnym deszczom: Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego. Przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter międzynarodowy.

46 Informacje dodatkowe:  180 lat temu wartość pH opadów wynosiła 6-7,6.  pH kwaśnych opadów w Polsce jest to rząd wielkości 4,2-4,6  w Szkocji w roku 1974 w jednej miejscowości pH wynosiło 2,4 (kwaśniejsze niż sok cytrynowy)  pH chmur nad Nowym Jorkiem ustala się w zakresie 3-3,5  Około 1/3 lasów w Czechach i Słowacji jest uszkodzona a 200 do 300 tysięcy hektarów drzewostanu w wyższych partiach górskich to martwy las


Pobierz ppt "Zanieczyszczenia atmosfery wywołane przez człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google