Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATUTSZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE.. CO TO JEST STATUT SZKOŁY? Statut szkoły, dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATUTSZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE.. CO TO JEST STATUT SZKOŁY? Statut szkoły, dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły."— Zapis prezentacji:

1 STATUTSZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE.

2 CO TO JEST STATUT SZKOŁY? Statut szkoły, dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów. Statut uchwala rada szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną.

3 SYMBOLE SZKOŁY SZTANDARLOGOMUNDUREK STRÓJ GALOWY WWW.sp2rogozno.pl

4 ZADANIA SZKOŁY Szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami, szanując godność osobistą i wolność światopoglądu i wyznania.

5 CECHY ABSOLWENTA S.P.2 ROGOŹNO Uczeń, który kończy naszą Szkołę powinien: -posiadać wysoki poziom wiedzy -być sprawny fizycznie i dbać o zdrowie -posiadać twórczy umysł -potrafić rozpoznawać wartości -posiadać poczucie własnej wartości -szanować godność każdego człowieka -być dumnym z bycia Polakiem i Europejczykiem

6 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA S.P.2 ROGOŹNO Prawa i obowiązki ucznia naszej Szkoły zapisane są w Konwencji o prawach dziecka, przepisach oświatowych, Statucie Szkoły, regulaminach Szkoły.

7 PRAWA UCZNIA UCZEŃ MA PRAWO DO NAUKI !!!

8 Uczeń ma prawo do zwolnieia z niektórych zajęć edukacyjnych przez Dyrektora szkoły na zasadach określonych w przepisach oświatowych.

9 Uczeń ma prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych przez nauczyciela do jego potrzeb i możliwości.

10 Uczeń ma prawo do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników.

11 Uczeń ma prawo do wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych.

12 Uczeń ma prawo do informacji o programach nauczania, podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania.

13 Uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

14 Uczeń ma prawo do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych.

15 Uczeń ma prawo do udziału w wycieczkach szkolnych.

16 Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.

17 OBOWIĄZKI UCZNIA S.P.2 ROGOŹNO Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia lekcyjne i przychodzić na nie punktualnie.

18 Uczeń ma obowiązek regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych.

19 Uczeń ma obowiązek aktywnego uczenia się, właściwego przygotowania do zajęć, oraz właściwego zachowania podczas zajęć.

20 Uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.

21 Uczeń ma obowiązek w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę i aktywnie w nich uczestniczyć.

22 Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów szkolnych, dbania o wspólne mienie szkoły, oraz o ład i porządek.

23 Uczeń ma obowiązek przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników.

24 Uczeń ma obowiązek kulturalnie i życzliwie zachowywać się w szkole i poza szkołą. Zasada ta obowiązuje podczas imprez i uroczystości, w czasie wycieczek i reprezentowania szkoły na konkursach i zawodach.

25 Uczeń jest zobowiązany do zachowania schludnego i czystego stroju.

26 OBOWIĄZKOWY STRÓJ UCZNIA WSZYSCY UCZNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ BEZWARUNKOWO DO NOSZENIA MUNDURKA WE WSZYSTKIE DNI NAUKI Z WYJĄTKIEM ŚRODY oraz ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.

27 Jeżeli uczeń trzy razy w semestrze nie przyjdzie do szkoły w mundurku otrzymuje naganę wychowawcy klasy. Każde następne trzy braki stroju to: -nagana wychowawcy na piśmie -nagana dyrektora szkoły -obniżenie oceny z zachowania o jeden stopień -obniżenie oceny z zachowania, aż do oceny naganej!!!

28 MOJE OBOWIĄZKI SĄ MOIMI PRAWAMI!!!


Pobierz ppt "STATUTSZKOŁYPODSTAWOWEJ NR 2 W ROGOŹNIE.. CO TO JEST STATUT SZKOŁY? Statut szkoły, dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Statut szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google