Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

2 Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach PROW 2007 - 2013

3 Misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa.

4 Cel działalności Wojewódzkiego Funduszu Finansowe wspieranie przedsięwzięć ekologicznych o zasięgu regionalnym

5 Stosowane formy finansowania to: -pożyczki -dotacje -umorzenia -linia kredytowa BOŚ

6 Zadanie zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi spełniać „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

7 Zadanie z dziedziny Ochrona Wód zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi dotyczyć jednego z kryteriów selekcji: Ochrona ujęć i zasobów wody na potrzeby komunalne. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz ochrona ilościowa zasobów eksploatacyjnych. Ochrona i poprawa stanu czystości wód powierzchniowych. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych. Ograniczenie zużycia wody i powstawania ścieków.

8 Zadanie z dziedziny Gospodarka Wodna zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi dotyczyć jednego z kryteriów selekcji: Zwiększenie zasobów wodnych przez budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przez budowę nowych oraz przebudowę istniejących urządzeń ochronnych oraz odbudowę i modernizację urządzeń melioracji podstawowych. Budowa obiektów służących poprawie jakości wody do picia, w tym budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa ujęć wody i sieci tranzytowych dla potrzeb komunalnych. Rekultywacja jezior i zbiorników wodnych. Opracowywanie planów służących gospodarowaniu zasobami wodnymi oraz tworzenie katastru wodnego. Utworzenie lub modernizacja systemów pomiarowych zużycia wody.

9 Zadanie z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi dotyczyć jednego z kryteriów selekcji: Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego składowania odpadów, w tym rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. Ograniczenie wytwarzania odpadów i zwiększenie ich wykorzystania, w tym tworzenie systemów zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów. Utworzenie regionalnych składowisk odpadów oraz zakładów segregacji i przerobu odpadów komunalnych zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Działania techniczno-organizacyjne (np. zakup sprzętu) w zakresie gospodarki odpadami, w tym zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych. Budowa instalacji pozyskiwania biogazu.

10 Zadanie z dziedziny Ochrona Atmosfery zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi dotyczyć jednego z kryteriów selekcji: Ograniczenie emisji SO 2, NO x, gazów wywołujących efekt cieplarniany i pyłów poprzez ograniczenie zużycia ciepła poprzez termomodernizację. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej i wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii: –geotermalnej, –wód płynących, –wiatrowej, –słonecznej, –biomasy.

11 Zadanie z dziedziny Ochrona Atmosfery zgłaszane do dofinansowania przez Fundusz musi dotyczyć jednego z kryteriów selekcji: Pilotażowe i przykładowe instalacje wykorzystania źródeł odnawialnej energii oraz budowa instalacji do produkcji biomasy oraz biokomponentów i biopaliw płynnych. Uruchamianie produkcji urządzeń, wyrobów i technologii służących ochronie środowiska, w tym odnawialnym źródłom energii. Wykorzystanie paliw alternatywnych.

12 Warunki udzielania przez Fundusz dofinansowania określają: –„Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” –Uchwała Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie ustalenia warunków przyznawania w roku 2009 dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13 Pożyczki inwestycyjne i płatnicze –Fundusz udziela pożyczek inwestycyjnych i płatniczych na wniosek pożyczkobiorcy, sporządzony według wzoru określonego przez Zarząd Funduszu. –Pożyczka inwestycyjna, przyznawana na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) współfinansuje koszty zadania i służy pełnemu zbilansowaniu źródeł finansowania. –Pożyczka płatnicza przyznawana na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych funduszy krajowych i zagranicznych zgodnie z celami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) zapewnia czasowe finansowanie inwestycji do momentu otrzymania przez pożyczkobiorcę środków przyznanych przez donatora. –Wysokość przyznawanych pożyczek nie może być niższa niż 100 000 zł.

14 Pożyczki inwestycyjne Udzielona pożyczka inwestycyjna może wynosić do: –90% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu realizowane przez gminy, –95% na zadania umieszczone na liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu, realizowane przez : jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego, jednostki ochrony zdrowia oraz publiczne jednostki organizacyjne oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i kultury, spółki prawa handlowego świadczące usługi komunalne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami (na zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej), w których udział kapitału publicznego stanowi nie mniej niż 51%, związki, stowarzyszenia i porozumienia komunalne, –75% dla pozostałych podmiotów i zadań.

15 Pożyczki inwestycyjne W razie finansowania przedsięwzięcia jednocześnie ze środków Funduszu i z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych i/lub krajowych, wysokość dofinansowania w formie pożyczki inwestycyjnej nie może przekroczyć 90% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami inwestycyjnymi przedsięwzięcia, a dofinansowaniem ze środków zagranicznych i/lub krajowych.

16 Umorzenia Pożyczki płatnicze oraz pożyczki inwestycyjne udzielone na zadania finansowane jednocześnie ze środków Funduszu i z nie podlegających zwrotowi środków zagranicznych i/lub krajowych nie podlegają umorzeniu.

17 Dotacje Udział dotacji przyznawanych w roku 2009 ze środków Funduszu na instalacje wykorzystania źródeł odnawialnych energii nie może być wyższy niż 40 % w kosztach netto, lecz nie więcej niż 100 000 zł.

18 Promesy Udzielenie pożyczki lub dotacji może być poprzedzone wydaniem promesy.

19 Oprocentowanie pożyczek 1)Fundusz udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do stopy redyskontowej weksli, określanej dalej jako „s.r.w.”, obwieszczanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oprocentowanie to nie może być niższe niż 2,5 procent w stosunku rocznym dla zadań z listy przedsięwzięć priorytetowych i 3,5 procenta w stosunku rocznym dla zadań dofinansowywanych spoza tej listy.

20 Oprocentowanie pożyczek 2)Oprocentowanie nie niższe niż 0,4 s.r.w. w stosunku rocznym stosowane jest przy udzielaniu pożyczek: a) publicznym jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia, oświaty i kultury, związkom, stowarzyszeniom i porozumieniom komunalnym, jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, utworzonym przez gminy spółkom prawa handlowego świadczącym usługi komunalne w zakresie gospodarki wodno- ściekowej (na zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej), w których udział kapitału publicznego stanowi nie mniej niż 51% (z zastrzeżeniem ust. 3), domom pomocy społecznej,

21 Oprocentowanie pożyczek b) dla podmiotów innych niż określone w ust. 2a, na zadania związane z ochroną wód i gospodarką wodną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz rekultywacją terenu, ochroną i hodowlą lasu, rolnictwem ekologicznym, urządzaniem i utrzymywaniem parków oraz innych form ochrony przyrody ustanowionych przez radę gminy, usuwanie azbestu z budynków i budowli, a także na zadania wymienione w § 9 (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).

22 Oprocentowanie pożyczek 3)oprocentowanie nie niższe niż 0,6 s.r.w. w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na urządzenia i systemy ochrony przed hałasem, zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, racjonalizację zużycia energii i wody (w tym na montaż urządzeń pomiarowych zużycia wody i ciepła), przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji budynków, zadania z zakresu ograniczenia i likwidacji niskiej emisji, modernizację źródeł ciepła i energii elektrycznej, oczyszczanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów (w tym wprowadzanie czystszej produkcji) oraz wspieranie ekologicznych form transportu.

23 Oprocentowanie pożyczek 4)Oprocentowanie nie niższe niż 0,8 s.r.w. w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na inne cele związane z ochroną środowiska niewymienione w ust. 2 i 3, w tym na zakup samochodów śmieciarek i samochodów do wywozu nieczystości płynnych.

24 Oprocentowanie pożyczek 5)Minimalną wysokość oprocentowania określonego w ust. 1 – 4 stosuje się dla pożyczek na realizację zadań z listy przedsięwzięć priorytetowych Funduszu danego lub przyszłego roku (jeśli w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki lista roku przyszłego była już zatwierdzona). Oprocentowanie pożyczek na realizację zadań nie objętych listą przedsięwzięć priorytetowych ustala Zarząd Funduszu indywidualnie i nie może ono być niższe od oprocentowania określonego w ust. 1 – 4, powiększonego co najmniej o 0,1 s.r.w., z zastrzeżeniem ust. 1.

25 Fundusz może uzależnić dofinansowanie zadania od: zdolności Pożyczkobiorcy do spłaty pożyczki; zakres badania i sposób określania zdolności do spłaty pożyczki ustala Zarząd Funduszu, pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, udokumentowania pełnego zbilansowania finansowania kosztów zadania, wywiązania się przez wnioskodawcę i podległe mu lub nadzorowane przez niego jednostki organizacyjne z obowiązku składania sprawozdań z tytułu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia opłat i kar stanowiących dochody Funduszu i innych zobowiązań wobec Funduszu.

26 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google