Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2015/ 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2015/ 2016."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2015/ 2016

2 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim: Przewodnicząca: Dorota Kawałko- Wrona Członkowie:  Elżbieta Kajca Dobrochna Rychlewska Paweł Partyka Lidia Hutnik Wioletta Kodyra Katarzyna Pacholik Iwona Komorowska Katarzyna Pępkowska Marta Szczepańska Ilona Ogonowska Magdalena Piętak Anna Świeżowska Joanna Karpińska Anita Jankowska Lucyna Lisowska Beata Krawczyk Paweł Ożga        

3 Pracownicy administracyjno- obsługowi:
Magdalena Bisikiewicz- sekretarz szkoły Regina Kozyrska- sprzątaczka Dorota Kawałko- sprzątaczka Leszek Bordjakiewicz- woźny Magdalena Kotwica- stażystka, opiekunka dziecięca Katarzyna Bordjakiewicz- stażystka, sekretarka

4 klasa imię i nazwisko wychowawcy imię i nazwisko wychowawcy wspierającego nr sali 0 A p. Lidia Hutnik p. Anna Świeżowska 8 0 B 9 I p. Wioletta Kodyra p. Marta Szczepańska 30 II p. Ilona Ogonowska 29 III 12 IV p. Katarzyna Pępkowska p. Paweł Partyka 3 V p. Lucyna Lisowska p. Anita Jankowska 7 VI p. Elżbieta Kajca p. Joanna Karpińska 4 Przydział wychowawstw i wychowawców wspierających oraz sal lekcyjnych w roku szkolnym 2015/2016

5 Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7

6 Dzwonki: 1 2 3 4 5 6 7 8

7 Godziny pracy świetlicy:
Poniedziałek     Wtorek     Środa     Czwartek     Piątek    

8 Rozkład jazdy autobusów szkolnych
KURSY PORANNE: - Ludów Śląski- 7.20 - Jelenin- 7.25 - Świniobród- 6.55 - Jaksin- 7.00 - Kojęcin- 7.05 - Michałowice- 7.15 - Ludów Śląski- 8.15 - Jelenin- 8.20 KURSY POPOŁUDNIOWE: 13.05 Jelenin, Ludów Śląski, 13.50  Michałowice, Kojęcin, Jaksin, Świniobród, Jelenin, Ludów Śląski, 15.00  Michałowice, Kojęcin, Jaksin, Świniobród, Jelenin, Ludów Śląski, Rozkład jazdy autobusów szkolnych

9 Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej im
Oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim w roku szkolnym 2015/ 2016 będą pracowały w następujących godzinach: kl.0A kl.0B

10 SPECJALIŚCI W SZKOLE

11 poniedziałek - 7.30 - 10.30 środa - 11.00 - 14.00
Godziny pracy psychologa p. Katarzyny Pacholik w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim w roku szkolnym 2015/2016 poniedziałek -    7.30   -  środa     -  14.00

12 piątek -7.40 - 13.40 Godziny pracy logopedy p. Magdaleny Piętak
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim w roku szkolnym 2015/2016 piątek 

13 wtorek- 9.00 - 13.00 czwartek- 10.00 - 13.00 piątek- 9.00 - 10.00
Godziny pracy pedagoga p. Lucyny Lisowskiej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim w roku szkolnym 2015/2016        poniedziałek- 9.00         wtorek- 9.00         czwartek       piątek- 9.00 

14 Godziny pracy pielęgniarki środowiskowej p
Godziny pracy pielęgniarki środowiskowej p. Katarzyny Blicharskiej w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Borku Strzelińskim  w roku szkolnym 2015/2016 czwartek    7.30  -  10.00

15 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

16 Podział roku szkolnego na semestry:
I II

17 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
( wtorek ) ( poniedziałek ) ( piątek )

18 ■ Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2015 r.
■ Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2015 r. ■ Ferie zimowe lutego 2016 r. ■ Wiosenna przerwa świąteczna marca 2016 r. ■ Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej- 5 kwietnia 2016 r. ■ Ferie letnie 25 czerwca- 31 sierpnia 2016 r.

19 Przedział czasowy Nazwa szkolnych działań 70- lecie szkoły 14 października 2015 Dzień Edukacji Narodowej Październik 2015 pasowanie na ucznia klasy I 30 października 2015 Dni Patrona, Apel poświęcony patronowi szkoły, złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem W. Witosa w Węgrach 11 listopada 2015 program artystyczny – z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 20 grudnia 2015 roku jasełka i kiermasz prac bożonarodzeniowych 21 stycznia 2016 roku Dzień Babci i Dziadka 21 marca 2016 roku Przedstawienie profilaktyczne 5 kwietnia 2016 roku Sprawdzian po klasie VI 4 maja 2015 roku apel patriotyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - Maja 5 czerwca 2016r. festyn rodzinny 24 czerwca 2016 zakończenie roku szkolnego 2015/2016 26 września 2015

20 Będą ustalane na spotkaniach z wychowawcami!
Wycieczki! Konkursy!

21 Podręczniki! Za zniszczenie podręcznika odpowiadają rodzice i ponoszą odpowiedzialność finansową. Klasy I, II i IV otrzymały bezpłatne podręczniki. Prosimy aby dbać o nie i szanować ponieważ mają służyć przez trzy lata.

22 Konsultacje dla rodziców:
7 października 2015 4 listopada 2015r. 2 grudnia 2015r. 2 marca 2016r. 6 kwietnia 2016r. 4 maja 2016r.

23 Zmiany w systemie oceniania

24 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
Monitorowanie bieżącej pracy ucznia; Udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; Oprócz tego co już wcześniej obowiązywało!

25 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

26 Jawność oceny: Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Prace pisemne zawierają krótkie pisemne uzasadnienie oceny, w którym nauczyciel wskazuje wiadomości i umiejętności opanowane przez ucznia w porównaniu z wymaganiami edukacyjnymi z obszaru sprawdzanego testem lub klasówką.

27 Wymagania te będą udostępnione uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym) za pomocą dziennika elektronicznego na tydzień przed planowaną pisemną pracą kontrolną.

28 W przypadku kartkówek i form ustnych uzasadnienie oceny nie jest wymagane, ale obowiązkowo te formy sprawdzenia powinny być opatrzone komentarzem ustnym wskazującym w jaki sposób uczeń powinien nadrobić braki oraz jakiego zakresu one dotyczą.

29 Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu.
Okazane prace wraz z podpisem rodzica (opiekuna prawnego) zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi. Odpowiedzialność za prace i ich zwrot ponoszą rodzice (prawni opiekunowie). Ponadto rodzice mają możliwość wglądu w prace pisemne dzieci na konsultacjach w terminie jednego miesiąca od przedstawienia prac kontrolnych uczniom na zajęciach dydaktycznych

30 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące zaufanego dostępu do materiałów dydaktycznych (sprawdziany, karty pracy, itp.)

31 Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły, złożony w sekretariacie szkoły.

32 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Jest możliwość zwolnienia ucznia z wybranych ćwiczeń! Oczywiście musi być wskazanie lekarza!

33 Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym (elektronicznym): - np – uczeń nieprzygotowany, - bz – brak zadania, - 0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej

34 Strój galowy- biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica lub spodnie.

35 Strój sportowy- biała koszulka, ciemne spodenki, obuwie na salę gimnastyczną.
Strój należy założyć w szatni przed zajęciami wychowania fizycznego, po zajęciach należy go zdjąć, zabrać do domu i wyprać.

36 Szkoła bierze udział w akcji "Mleko w szkole".
Mleko białe jest dla dzieci dostarczane bezpłatnie, do mleka smakowego - KONIECZNA dopłata. Ze względów organizacyjnych w m-cu październiku będzie dostarczone mleko białe bezpłatnie dla wszystkich uczniów. Od m-ca listopada do maja istnieje możliwość wyboru między mlekiem białym a smakowym.

37 "Owoce i warzywa w szkole"
W programie "Owoce i warzywa w szkole" w I semestrze roku szkolnego 2015/2016  biorą udział dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci kl. I-III. Dzieci będą otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR.

38 Obiady w szkole 5 zł- jeden posiłek Wydawane w godz.11.45- 12.15
Opłata do 7 następnego miesiąca Możliwość odwołania posiłku na kolejny dzień- w danym dniu do godz.9.00

39 Wpłaty na Radę Rodziców
30 zł – od rodziny Wpłaty w sekretariacie!

40 Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców
SPOTKANIE NOWO WYBRANYCH OSÓB W ŚWIETLICY SZKOLNEJ O GODZ

41 70-lecie Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim

42 26 września 2015 roku- sobota

43 Program uroczystości:
Godz zbiórka przed budynkiem szkoły, przemarsz z pocztami sztandarowymi do Kościoła pod wezwaniem Św. Wawrzyńca i Św. Antoniego w Borku Strzelińskim, Godz msza św. koncelebrowana w intencji uczniów, pracowników szkoły, zmarłych uczniów i pracowników oraz przyjaciół i sponsorów szkoły, Ok. godz Uroczystości na sali gimnastycznej naszej szkoły: Część oficjalna, Program artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, Spotkania w klasach przy słodkim poczęstunku, możliwość wspomnień, zwiedzenia szkoły, obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. „Szkoła dawniej i dziś”.

44 W trakcie uroczystości będzie możliwość:
wpisania się do Księgi pamiątkowej, obejrzenia kronik szkolnych, obrazujących życie szkoły na przestrzeni 70 lat, obejrzenia wystawy pt. „Wspomnienia ze szkolnych lat”, zakupu publikacji zawierającej historię szkoły, listy absolwentów) oraz wspomnienia absolwentów, zakupu pamiątkowych gadżetów z 70- lecia szkoły- długopisy, notesy, niespodzianki,

45 Zachęcamy do spisania krótkich wspomnień wiążących się ze Szkołą Podstawową im. Wincentego Witosa w Borku Strzelińskim wraz z podpisem i informacją o roku pobytu w szkole lub jej ukończenia. Spisane wspomnienie można wysłać na złożyć w sekretariacie szkoły ( od poniedziałku do piątku w godz ), do dnia 15 września 2015 roku. Wybrane wspomnienia będą za zgodą autora opublikowane w pamiątkowej publikacji książkowej wydanej z okazji 70- lecia szkoły. 

46 Prosimy więc o pisemną zgodę na taką publikację i złożenie jej wraz ze spisanym wspomnieniem. Zgodę można spisać odręcznie lub na wzorze dostępnym na stronie internetowej szkoły: szkolaborek.edupage.org w zakładce „70- lecie szkoły” lub w sekretariacie szkoły.

47 „Spotkanie jubileuszowe”

48 Komitet organizacyjny obchodów 70- lecia Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim serdecznie zachęca absolwentów do wzięcia udziału w „Spotkaniu po latach”, które będzie zorganizowane w Gminnym Centrum Edukacyjno- Kulturalnym w Borku Strzelińskim roku w godz W ramach spotkania będzie obiad, ciasto, kawa, herbata, owoce. Organizatorzy przewidują toast z lampką szampana. Podczas spotkania będzie przygrywał didżej. Koszt udziału w spotkaniu wynosi 35 zł (od osoby). Zapisy oraz wpłaty należy dokonać do dnia roku w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem ”Spotkanie jubileuszowe”.

49 Osoby i instytucje chętne do wsparcia finansowego obchodów 70- lecia szkoły prosimy o dokonywanie wpłat na konto Rady Rodziców działającej przy naszej szkole z dopiskiem „70- lecie szkoły”. Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Borku Strzelińskim:

50 Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej- zakładka „70- lecie szkoły” lub profilu na Facebook „70- lecie Szkoły Podstawowe w Borku Strzelińskim”

51 Spotkania ABSOLWENTÓW

52 Absolwenci roczników 1946- 1965
Klasa IV

53 Absolwenci roczników 1966- 1975
Klasa VI

54 Absolwenci roczników 1976- 1985
Klasa V

55 Absolwenci roczników 1986- 1995
Klasa III

56 Absolwenci roczników 1996- 2005
Klasa I

57 Absolwenci roczników 2006- 2015
Klasa II

58 Klasy 0A i 0B są odpowiedzialne za sprzedaż gadżetów z okazji 70- lecia szkoły

59 Prosimy o trzy ciasta z klasy oraz troje rodziców do pomocy w dniu jubileuszu.

60 Każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie pomieszczenia, ustawienie stolików i krzeseł, przygotowanie ciasta, kawy, herbaty dla wybranych roczników absolwentów. Absolwenci będą mogli podpisać listę obecności znajdującą się w danej klasie.

61 JESTEŚMY GOSPODARZAMI!
- strój galowy i obecność obowiązkowa!

62 Dziennik elektroniczny

63 3. Przeglądanie pochwał i uwag - wyciągi w formie plików pdf.
Konto bezpłatne posiada następujące funkcjonalności: 1. Dostęp do ocen i obecności – wyciągi w formie plików pdf (osobno dla każdego przedmiotu). 2. Poczta systemowa umożliwiająca kontakt ze szkołą, nauczycielami i dyrekcją. 3. Przeglądanie pochwał i uwag - wyciągi w formie plików pdf. 4. Przeglądanie planu lekcji ucznia - wyciągi w formie plików pdf. Czas oczekiwania na pobranie pliku pdf uzależniony jest od obciążenia serwerów.

64 Dodatkowe aplikacje dla Rodziców:
Platforma MobiReg umożliwia rodzicom korzystanie z dodatkowych funkcjonalności takich jak wyliczanie średniej, obliczanie frekwencji, rankingi i porównania, rejestr ostatnio dodanych ocen, wykresy postępów w nauce czy aplikacje na urządzenia mobilne. Każdy z dodatkowych pakietów dla rodziców zawiera nakładkę graficzną GRATIS, która pozwala szybciej i wygodniej przeglądać oceny i obecności (wszystkie przedmioty od razu, miesięczna frekwencja)

65 Panel rozszerzony "RODZIC EXTRA" - Premium (wyliczanie średniej, podsumowanie frekwencji, szybki dostęp i nakładka graficzna - GRATIS Moduł rankingów i porównań, Moduł podręczników, lista sprawdzianów i zadań domowych) - Aktywacja grupowa: 10 zł za 1 ucznia / 1 rok (uczeń+ rodzice) Aktywacja indywidualna 1 konta przez Rodzica: 29 zł

66 UWAGA: Do 16 września br. w systemie uruchomione będą dla Rodziców i uczniów bezpłatne konta podstawowe, z możliwością przetestowania funkcjonalności rozszerzonych, aby umożliwić Rodzicom ich porównanie.

67 Wpłaty w sekretariacie szkoły!
Od 17 września, do czasu zakończenia przez Radę Rodziców zbierania wpłat na grupowy zakup kont rozszerzonych, wszyscy użytkownicy otrzymają konta Premium Plus- ROZSZERZONE. - Do 28 września Wpłaty w sekretariacie szkoły!

68 Po zakończeniu zbiórki, - od 1 października 2015 roku-
wybrane konta rozszerzone zostaną aktywowane Rodzicom, którzy dokonali wpłaty. Pozostali użytkownicy systemu wrócą do bezpłatnych kont podstawowych

69 Od 1 października zostanie również włączony moduł Uprawnienia w pakietach, przy pomocy którego będzie można dokonywać zakupów indywidualnych (jak w sklepie internetowym).

70 Ubezpieczenie uczniów

71 Rada Rodziców zdecydowała, że uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2015/ 2016 będą objęci ubezpieczeniem towarzystwa ubezpieczeniowego AXA. Rodzice według uznania będą mogli wybrać kwotę i sumę ubezpieczenia. 

72

73

74 Bezpieczny.pl Online- 10 % taniej wówczas nie wypełniamy deklaracji!
Należy wpisać kod opiekuna!

75 Ubezpieczenie działa od momentu dokonania wpłaty!

76 Oferujemy to samo, a nawet dużo więcej!
W nowym roku szkolnym oczekujemy: - współpracy, - zrozumienia, - zaufania, - życzliwości. Oferujemy to samo, a nawet dużo więcej!


Pobierz ppt "Rok szkolny 2015/ 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google