Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie konsultacyjne LOKALNA Strategia Rozwoju NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie konsultacyjne LOKALNA Strategia Rozwoju NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie konsultacyjne LOKALNA Strategia Rozwoju NA LATA 2014-2020
Program Spotkania: Przedstawienie LGD Prezentacja materiałów uzyskanych na spotkaniach w marcu 2015 R Analiza SWOT Cele LGD Rozdysponowanie budżetu

2 Gmina Ustronie Morskim
Przedstawienie LGD Nazwa Gminy Liczba ludności Powierzchnia w km2 Gmina Gościno 5 216 116 Gmina Dygowo 5 532 129 Gmina Rymań 4 144 146 Gmina Kołobrzeg 10 497 144 Gmina Siemyśl 3 744 107 Gmina Ustronie Morskim 3 598 57 Gmina Karlino 9 092 141 Gmina Białogard 7 729 328 49 552 1 168

3 Kołobrzeg Ustronie Morskie Karlino Białogard
LGD „Siła w Grupie” Dygowo Gościno Rymań Siemyśl Kołobrzeg Ustronie Morskie Karlino Białogard

4 Projekty współpracy Rok Nazwa działania Kwota LGD Wartość projektu
4.21 Realizacja Projektów Współpracy; I LEADEROWSKIE IGRZYSKA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 7 212,59 zł ,26 4.21 Przygotowanie Projektów Współpracy; NORDIC WALKING PARK POMORZA ŚRODKOWEGO 21 176,26 zł 80 196,35 4.21 Wdrażanie Projektów ,61 ,18 SUMA ,46 ,79

5 Działania aktywizujące
ROK 2010: Szkolenia z zakresu wypełniania wniosków i załączników w programie PROW Oś 4 LEADER: Małe projekty – 6 szkoleń; Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 2 szkolenia Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2 szkolenia ROK 2011: r. – szkolenie pn.”Promocja i techniki sprzedaży produktu turystycznego”. r. - szkolenia z zakresu wypełniania wniosków i załączników w programie PROW Oś 4 LEADER dla „Małych projektów”. r. – szkolenie pn. „Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego”. r. – szkolenie pn. „Pozyskiwanie środków PROW- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. r. – szkolenie pn. „Małe projekty – wypełnianie wniosków i załączników”

6 Działania aktywizujące
ROK 2012: Szkolenie pn.”Obsługa klienta” r. – moduł I „Savoir vivre”. r.– moduł II „Marketing, czyli jak pozyskać klienta?”. r. – Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków i załączników w ramach działania „Małe projekty” r. - Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków i załączników w ramach działania „Małe projekty” r. – szkolenie pn. „Animator turystyki” r. – szkolenie pn. „Nasza miejscowość jest estetyczna i ekologiczna” ROK 2014: r. - Gościno– Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy i załączników w ramach działania „Małe projekty” r. – Szkolenie warsztatowe dla członków Stowarzyszenia pn. „Silna Grupa”. r. – Szkolenie pn. „Decoupage, prosty sposób na biznes” r. – Szkolenie pn. „Instruktor Nordic Walking”

7 Działania aktywizujące
ROK 2015: r. – Nieżyn – Szkolenie z zakresu technik filcowania r. – Karlino - Szkolenie z zakresu technik filcowania

8 Promocja LGD Strona www.silawgrupie.org.pl Ulotki: * „Działalność
Stowarzyszenia LGD „Siła w Grupie”; * „Walory przyrodnicze, Kulturalne i turystyczne Gmin członkowskich”; „Produkty lokalne”; Nordic Walking Park Pomorza Środkowego (mapa) Targi: Wszystkie edycje Targów Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie Piknik nad Odrą (2 edycje) Dożynki Prezydenckie w Spale 2 edycje targów „Fete du Folklore” w Brukseli

9 Wykorzystanie środków w ramach PROW i zamknięcie perspektywy 2007-2013
Lata realizacji LSR 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 4.31 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, w tym Razem Oś 4 operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: małe projekty Razem 4.1/413 funkcjonowanie LGD (koszty bieżące, administracyjne) nabywanie umiejętności i aktywizacja Razem 4.31 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0,00 77 939,11 30 445,55 108 384,66 2010 86 066,00 696 662,52 110 615,87 893 344,39 7212,59 99 200,00 66 091,14 165 291,14 1 065 848,12 2011 300 000,00 127 600,00 529 695,00 266 176,96 1 223 471,96 147 995,83 47 314,17 195 310,00 1 418 781,96 2012 427 189,50 159 193,50 734 148,00 398 632,77 1 719 163,77 21 176,26 156 698,80 33 729,01 190 427,81 1 930 767,84 2013 99 159,00 100 000,00 678 084,00 266 674,24 1 143 917,24 117 198,15 192 933,82 30 186,92 223 120,74 1 484 236,13 2014 188 638,50 380 416,50 1 108 486,16 655 928,97 2 333 470,13 326 354,76 112 389,84 438 744,60 2 772 214,73 2015 166 917,13 87 545,26 254 462,39 1 014 987,00 853 276,00 3 747 075,68 1 698 028,81 7 313 367,49 ,00 1  ,45 407 701,89 1  ,34 9  ,83

10 Prezentacja materiałów uzyskanych na spotkaniach w marcu 2015 R.
Zgłoszone przez mieszkańców typy projektów: Inwestycje (chodniki, oświetlenie, miejsca spotkań, siłownie zewnętrzne, świetlice, place zabaw, ogrodzenia itp.); Tworzenie miejsc pracy; promowanie obszaru (targi, festyny, strony www, wydawnictwa) kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców; imprezy integracyjne; ochrona przyrody/ działania ekologiczne; sport i rekreacja (organizacja zawodów, zakup sprzętu treningowego, organizacja zajęć cyklicznych dla mieszkańców , wyjazdy itp.)

11 Lokalna strategia rozwoju
PLANY NA NASTĘPNE 7 LAT Lokalna strategia rozwoju Na lata

12 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY
nowoczesna baza kulturalno - rekreacyjna, sportowa i turystyczna - świetlice, place zabaw, miejsca spotkań, siłownie zewnętrzne i biblioteki; ścieżki rowerowe; trasy nordic walking; położenie geograficzne - blisko morza, niedaleko do Kołobrzegu; walory turystyczno- przyrodnicze (morze, rzeki, pomniki przyrody, obszar natura 2000);

13 ANALIZA SWOT MOCNE STRONY zabytki (kościoły, pałace, zabytki ruchome);
lokalne zespoły artystyczne; produkty lokalne (ogórek kołobrzeski, miody, kapusta kiszona, warzywa ekologiczne); stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP spływy kajakowe; kluby seniorów; czyste środowisko;

14 ANALIZA SWOT brak środków finansowych na realizację operacji;
SŁABE STRONY brak środków finansowych na realizację operacji; słaba komunikacja (autobusowa) w poszczególnych miejscowościach; brak wykwalifikowanej kadry w świetlicach wiejskich lub pracownicy sezonowi/ na część etatu; zły stan infrastruktury drogowej; brak wystarczającej ilości aktywnych liderów; brak wystarczającej ilości szkoleń i imprez integracyjnych;

15 ANALIZA SWOT słaba promocja obszarów przyrodniczych, zabytków itp.;
SŁABE STRONY słaba promocja obszarów przyrodniczych, zabytków itp.; słabo rozwinięta infrastruktura dot. turystyki wodnej; brak punktów małej gastronomii przy ścieżkach rowerowych; słabe zainteresowanie społeczne/ brak zaangażowania mieszkańców; roszczeniowa postawa mieszkańców; brak dostępu do Internetu w małych miejscowościach; bezrobocie; brak żłobków/ miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

16 ANALIZA SWOT SZANSE działania podejmowane przez LGD w celu aktywizacji mieszkańców; zwiększenie dostępu do funduszy unijnych poprzez granty; tworzenie miejsc pracy - spadek bezrobocia; możliwość zdobywania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji; wsparcie przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych; wzrost aktywności lokalnych liderów; większa ilość imprez lokalnych;

17 ANALIZA SWOT pozyskanie większej ilości turystów;
SZANSE pozyskanie większej ilości turystów; promocja walorów turystycznych obszaru; wzrost aktywności mieszkańców i prowadzenia zdrowego stylu życia; zwiększenie zainteresowania wsią i produktami lokalnymi; wzrost dochodów mieszkańców; wzrost gospodarczy gmin.

18 ANALIZA SWOT ZAGROŻENIA
brak środków finansowych na realizację projektów; brak umiejętności pisania wniosków, brak wiedzy; brak odwagi; brak zaangażowania mieszkańców; biurokracja; brak zrozumienia problemów mieszkańców przez osoby z zewnątrz; starzejące się społeczeństwo;

19 Propozycje LGD do konsultacji z mieszkańcami:
Cele ogólne LSR Propozycje LGD do konsultacji z mieszkańcami: Rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD „Siła w Grupie”. Rozwijanie aktywności społeczno-kulturowej mieszkańców. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarze LGD.

20

21 PROW 2014 – 2020

22 Zatwierdzone akty prawne:
Aktualny stan prawny dotyczący instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) Zatwierdzone akty prawne: PROW , Ustawa o RLKS ( r.), Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW

23 Projekty aktów prawnych:
Projekt rozporządzenia MRiRW ws. działania (wdrażanie LSR), Projekt rozporządzenia MRiRW ws. działania (Funkcjonowanie LGD).

24 PROW 2014-2020 Zakres wsparcia w ramach celu 6B:
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, Dywersyfikacja źródeł dochodu (w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego), Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej oraz dywersyfikacją dochodu (w szczególności rolnicy i osoby długotrwale bezrobotne),

25 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji, Rozwój produktów lokalnych, Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk), Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

26 PROW : Wsparcie w zakresie zakładania i rozwoju działalności oraz dywersyfikacji dochodów nie może dotyczyć: usług rolniczych, produkcji i przetwórstwa ryb, mięczaków i skorupiaków oraz górnictwa, hutnictwa, transportu lotniczego etc. Obowiązek wskazania w LSR grupy/grup defaworyzowanych w dostępie do rynku pracy i opisanie stosowanego wobec nich podejścia i proponowanych rozwiązań.

27 PROW 2014-2020: Beneficjenci w ramach LSR: - osoby fizyczne,
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub planujące jej podjęcie (z wyłączeniem projektów grantowych), - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność do czynności prawnych, - osoby prawne, w tym organizacje pozarządowe, kościoły, JST i instytucje kultury (ograniczenie w udziale sektora publicznego w projektach grantowych – maksymalnie 20% wartości projektu grantowego), - sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (tylko w projektach grantowych), - LGD w przypadku operacji własnych i projektów grantowych.

28 PROW Ze wsparcia na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej mogą korzystać: Rolnicy ubezpieczeni w niepełnym zakresie, Osoby nie ubezpieczone w KRUS, Osoby prowadzące działalność gospodarczą. Rolnicy ubezpieczeni w pełnym zakresie w KRUS mogą korzystać ze wsparcia jedynie na operacje z zakresu przetwórstwa lub sprzedaży produktów rolnych.

29 PROW Koszty kwalifikowalne obejmują (nie dotyczy premii ryczałtowych): Zakup dóbr i usług, Wykonanie robót budowlanych, Organizację i przeprowadzanie szkoleń, spotkań, wydarzeń promocyjnych itp., Najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów, Zakup środków transportu (do 30% pozostałych KK projektu), Zatrudniania osób zaangażowanych w realizację operacji (tylko w przypadku szkoleń, nowych sieci i inkubatorów przetwórstwa lokalnego), Koszty ogólne i inne koszty związane z operacją, Wkład niepieniężny wnioskodawcy.

30 PROW 2014-2020 Ze wsparcia wyłączone są operacje:
Służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta, Dotyczące promocji indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług, Dotyczące organizacji imprez cyklicznych (z wyjątkiem wydarzenia inicjującego lub specyficznego dla obszaru, wskazanego w LSR).

31 PROW 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców:
Na zakładanie działalności (raz w trakcie Programu, premia ryczałtowa, wartość pomocy maksymalnie zł, konieczność stworzenia jednego miejsca pracy, w tym samozatrudnienie), Na rozwój działalności zł (tylko mikro- i małe przedsiębiorstwa, przy pomocy przekraczającej zł konieczność stworzenia jednego miejsca pracy, jeśli wspierano uruchomienie firmy ze środków PROW to wsparcie na rozwój może zostać przyznane po 2 latach od przyznania pomocy na rozpoczęcie działalności). Wybrane mogą zostać te LSR, w których co najmniej 50% środków na działanie „Wdrażanie LSR” zostanie przeznaczone na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

32 PROW 2014-2020 Obowiązkowe kryteria wyboru operacji przez LGD:
Innowacyjność, Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, Generowanie nowych miejsc pracy, Podmioty zakładające działalność opartą na lokalnych produktach rolnych, Ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów grup docelowych wskazanych w LSR, W przypadku operacji z zakresu infrastruktury (turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej i drogowej) premia dla miejscowości liczących mniej niż 5 tysięcy osób,

33 PROW 2014-2020 Limity pomocy na beneficjenta: LGD – brak limitu
Jednostki sektora finansów publicznych – brak limitu Pozostali – zł w okresie Programu W przypadku projektów grantowych – maksymalnie zł na jednego grantobiorcę (20% dla sektora publicznego). Limity pomocy na operację: zł – uruchomienie działalności gospodarczej, zł – inkubator przetwórstwa lokalnego, zł - pozostałe (nie dotyczy jst – bez limitu), zł – operacje własne i pojedyncze granty.

34 Rozdysponowanie budżetu Minimum 50% budżetu (3 mln)
na realizację LSR ma być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości Wskaźnik MRIRW: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

35 Założenia LEADER Pomoc ma formę refundacji kosztów. WYSOKOŚĆ WSPARCIA: Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD do 2 mln zł /beneficjenta - infrastruktura techniczna propozycja LGD do zł W przypadku operacji dotyczących infrastruktury technicznej, w tym z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, beneficjentami mogą być jedynie gminy lub jednostki organizacyjne. do 500 tys. zł/miejscowość, do 500 tys. zł. /beneficjenta w okresie realizacji Programu - utworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego do 300 tys. zł/ beneficjenta/ okres realizacji Programu – poza jednostkami sektora finansów publicznych

36 Założenia LEADER Projekt grantowy: składa się z szeregu mikroprojektów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR . Całkowita wartość projektu grantowego – 300 tys. zł do dyspozycji LGD (pula do rozdania w konkursach LGD) w ramach projektów grantowych całkowita wartość „mikroprojektu” w konkursach organizowanych przez LGD wynosi od 5 do 50 tys. zł (propozycja Ministerstwa Rolnictwa i RW), Propozycja LGD - do zł Odbiorcami realizującymi mikroprojekty mogą być m.in. sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Do wykorzystania 100 tys. zł /okres realizacji Programu / na odbiorcę realizującego „mikroprojekty”

37 BUDŻET LSR 2014 -2020 PROPOZYCJA
zł w tym: zł– infrastruktura techniczna ( zł /gminę) zł – projekty współpracy zł – projekty grantowe zł – inkubator przetwórstwa lokalnego zł – nowe miejsca pracy w obszarze rozwoju turystyki, produktów lokalnych, zielone miejsca pracy (np. zielone usługi – serwis- wypożyczalnie rowerów, ekoturystyka).

38 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 MRiRW
wsparcie na koszty bieżące LGD (19.7) (Funkcjonowanie LGD) Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa animacja (19.8) Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami realizacja LSR (19.3) w tym: przedsiębiorczość Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przedsięwzięcia szkoleniowe Liczba szkoleń

39 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 MRiRW
turystyka Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba nowych miejsc noclegowych Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR dziedzictwo Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

40 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 MRiRW
infrastruktura służąca przetwarzaniu produktów rolnych udostępniania lokalnym przetwórcom Liczba centrów przetwórstwa lokalnego Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego innowacyjność Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje projekty współpracy Liczba przygotowanych projektów współpracy Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy

41 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 MRiRW
wsparcie na koszty bieżące LGD (19.7) (Funkcjonowanie LGD) Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD animacja (19.8) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD realizacja LSR (19.3) w tym: przedsiębiorczość Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) przedsięwzięcia szkoleniowe Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych

42 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 MRiRW
turystyka Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej objętej siecią, która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR dziedzictwo Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty infrastruktura służąca przetwarzaniu produktów rolnych udostępniania lokalnym przetwórcom Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych

43 WSKAŹNIKI planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 MRiRW
infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego projekty współpracy Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze - kulturowe - historyczne turystyczne - produkty lokalne Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: -przedsiębiorcy - grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież - turyści - inne

44 Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” ul. IV Dywizji WP 58 Gościno tel Biuro Stowarzyszenia czynne jest w następujących dniach: wtorek, środa: czwartek:


Pobierz ppt "Spotkanie konsultacyjne LOKALNA Strategia Rozwoju NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google