Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"— Zapis prezentacji:

1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
1 1 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO 2016 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 1 1

2 Program spotkania 2 9.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – Przedstawienie się i wprowadzenie do szkolenia 10.30 – Przedstawienie zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty) – Przerwa kawowa – Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu) – Podsumowanie i zakończenie szkolenia 2

3 O trenerce 3 Aldona Wiktorska - Święcka dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA, zakres specjalizacji: zarządzanie publiczne ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016 W latach 2009 – 2012 członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego 3

4 DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą.
Informacje ogólne 4 Podstawą konkursu FIO 2016 jest przyjęty 27 listopada 2013 r. Program FIO na lata Podstawowym dokumentem dla Oferentów będzie Regulamin Konkursu FIO w 2016 r. DPP MPiPS jest Instytucją Zarządzającą. 4 4

5 Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2005-2007
Program FIO 5 Program jest kontynuacją wcześniej organizowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych: Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata Rezerwa celowa na rok 2008: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 5 5

6 Program FIO 2014-2020 Cel główny
6 Cel główny Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. 6 6

7 Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych
Program FIO 7 Cele szczegółowe Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Wzmocnienie potencjału III sektora. 7 7

8 Program FIO 8 Priorytet 1. Małe inicjatywy: BRAK NABORU NA OPERATORÓW W 2016 ROKU Kierunki działania: Zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych Animowanie działań samopomocowych Wspieranie młodych organizacji pozarządowych 8 8

9 Program FIO 2014-2020 9 Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Kierunki działania: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych Animowanie działań samopomocowych Rozwijanie wolontariatu Poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów Aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych i instytucji publicznych Wspieranie aktywnych form integracji społecznej Rozwój przedsiębiorczości społecznej Tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 9 9

10 Program FIO 2014-2020 10 Priorytet 3. Aktywni obywatele
Kierunki działania: Zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych Wzrost znaczenia organizacji strażniczych i rzeczniczych Wspieranie tworzenia partnerstw (w tym partnerstwa publiczno-społecznego) i innych form współpracy, służących aktywizacji obywateli oraz przekazywaniu im realizacji zadań publicznych 10 10

11 Program FIO 2014-2020 11 Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe
Kierunki działania: Zwiększanie kompetencji organizacji obywatelskich Wspieranie działań o charakterze systemowym 11 11

12 Program FIO 2014-2020 12 Priorytet wysokość środków w %
wysokość środków w zł Priorytet 1 17 10  Priorytet 2 50 30  Priorytet 3 20 Priorytet 4 9 Priorytet 5 4 OGÓŁEM Program FIO 100 12 12

13 Program FIO 13 Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania w ramach Programu FIO są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Te podmioty są zobowiązane do załączenia w generatorze ofert wersji elektronicznej statutu / umowy spółki. 13 13

14 Sfery pożytku publicznego
14 Art. 4. 1. Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: 1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2)   działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3)   działalności charytatywnej; 4)   podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5)   działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6)   ochrony i promocji zdrowia; 7)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9)   działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15)  wypoczynku dzieci i młodzieży; 16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

15 Sfery pożytku publicznego
15 17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19)  turystyki i krajoznawstwa; 20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23)  ratownictwa i ochrony ludności; 24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27)  promocji i organizacji wolontariatu; 28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą; 29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 33)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

16 Informacje ogólne Ogłoszenie konkursu:
16 Ogłoszenie konkursu: 1 września 2015 r. – Priorytet III i IV (składanie do 23 września) 1 grudnia 2015 r. – Priorytet II (składanie do 7 stycznia) Termin składania ofert: 22 / 36 dni W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w: - w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO W dniu ogłoszenia konkursu link do Generatora podany zostanie na stronie 16 16

17 Eksperci Przewidywany termin rozpoczęcia ocen:
17 Przewidywany termin rozpoczęcia ocen: 26 – 30 września 2015 r. – Priorytety III i IV 26 – 30 stycznia 2016 r. – Priorytet II Czas na ocenę: 2-3 tygodnie od otrzymania Przewidywana liczba złożonych ofert: ok ( ocen) 17 17

18 Liczba złożonych ofert
Krótka informacja o FIO 2015 18 Liczba złożonych ofert (w terminie): priorytet 1 - roczne 2 - letnie Liczba złożonych ofert P 1 P 2 3012 1397 4409 P 3 516 292 808 P 4 248 169 417 SUMA 3776 1858 5634 18 18

19 Krótka informacja o FIO 2015
19 Progi punktowe P 2 P 3 P 4 I - roczne 191 185 189 II - letnie 195 193 19 19

20 FIO 2016 – przygotowania do konkursu
Proces przygotowania Regulaminu: 1. Na podstawie ustaleń, które zapadły podczas posiedzenia KSM 9 czerwca 2015 r. został opracowany projekt Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. 2. Następnie rozpoczęły się konsultacje społeczne Regulaminu, które trwały do 24 czerwca. 3. Zestawienie z konsultacji zostało przedstawione KSM na drugim posiedzeniu KSM 2 lipca 2015 r. 4. Na podstawie ustaleń, które zapadły podczas posiedzenia opracowana została wersja Regulaminu przedstawiona do akceptacji KSM. 5. 3 sierpnia, po uzyskaniu podpisu Ministra Regulamin został opublikowany na stronie 20 20

21 * Organizacja posiadająca oddziały terenowe bez osobowości prawnej.
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 21 W ramach konkursu ogłoszonego na 2016 r., uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę*. Konkurs będzie obejmował nabór ofert na Priorytet 2, Priorytet 3, Priorytet 4 i wyodrębnione komponenty. * Wyjątkiem jest KDS * Organizacja posiadająca oddziały terenowe bez osobowości prawnej.

22 FIO 2016 - omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.):
22 1. W przypadku Priorytetu 2 najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zadania to: 1 maja 2016 r. Nieprzekraczalny termin zakończenia zadania: dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy) dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy) W przypadku Priorytetu 3 i Priorytetu 4 najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia zadania to: 1 marca 2016 r. dla projektów „jednorocznych”: 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy) dla projektów „dwuletnich”: 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy) 22 22

23 2. Rezygnacja ze składania ofert papierowych.
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 23 2. Rezygnacja ze składania ofert papierowych. 3. Ograniczenie liczby kategorii kosztów do 3: I koszty merytoryczne – bez limitu – zakaz przesunięć kosztów na koszty obsługi zadania publicznego II koszty obsługi zadania publicznego- limit 30 % dopuszczalność przesunięć kosztów z dotacji na koszty merytoryczne i na promocję III Inne koszty (promocja) – limit 5% dopuszczalność przesunięć na kategorię kosztów merytorycznych. 23 23

24 5. Wyodrębnienie zostają dwa komponenty:
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 24 4. Ograniczenie ofert składanych przez zarząd główny oraz oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej z 5 do 3. 5. Wyodrębnienie zostają dwa komponenty: Komponent Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie III Komponent Działań Systemowych w Priorytecie IV 6. Zmiany w karcie oceny merytorycznej (dodatkowe pytania: dot. trwałości projektu, przejrzystości budżetu; przeformułowanie pytań w części dotyczącej zaangażowania społeczności w celu ułatwienia ich zrozumienia przez oferentów, a także ekspertów). 24 24

25 FIO 2016 - omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.):
25 7. Zmiany w ofercie (dodanie do oferty pól dotyczących: wskazania celów szczegółowych P FIO, analizy ryzyka). 8. Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert w konkursie FIO 2016 są również podmioty, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektu 2-letniego w konkursie FIO 2015, a także te, które w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu FIO 2015 nie wywiązały się z obowiązku przesłania do Instytucji Zarządzającej (IZ) umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania. 25 25

26 Stawki określone są w następujący sposób:
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 26 9. Wkładem własnym niefinansowym może być świadczenie wolontariatu lub praca społeczna członków organizacji (wkład rzeczowy nie jest wliczany do wkładu własnego). Stawki określone są w następujący sposób: - w przypadku prac administracyjnych i pomocniczych godzina pracy wyceniona jest na 30 zł. - w przypadku prac ekspertów i specjalistów godzina pracy wyceniona jest na 100 zł.

27 10. Nowe kryteria strategiczne
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 27 10. Nowe kryteria strategiczne Oferta może otrzymać następującą liczbę punktów: spełnienie kryteriów merytorycznych maks. 200 pkt. od dwóch ekspertów, spełnienie I kryterium strategicznego: 3 pkt., spełnienie II kryterium strategicznego: 3 pkt., spełnienie III kryterium strategicznego: od 0 do 6 pkt., spełnienie IV kryterium strategicznego: 3 pkt.. Łączna liczba punktów, jaką może maksymalnie otrzymać oferta w Priorytetach 2 (poza kierunkiem działania nr 7) 3 i 4 wynosi 212 pkt, a w Priorytecie 2 w kierunku działania nr 7 wynosi 215 pkt. 27 27

28 Kryterium Strategiczne
FIO omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.): 28 Lp. Kryterium Strategiczne Punktacja Priorytet 1 Projekt realizowany przez podmiot, który od 2014 r. nie otrzymał dofinansowania w ramach ogólnopolskiego konkursu FIO. 3 2,3,4 2 Projekt realizowany przez organizację, której roczny przychód za 2014 r. nie przekracza 100 tys. Projekt szczególnie warty dofinansowania (wskazywany przez ekspertów). 0-3 od każdego z oceniających ekspertów 4 Projekt realizowany w ramach kierunku działania nr 7, w którym przewidziano komponent edukacyjny w zakresie edukacji prawnej. Priorytet 2 kierunek działania nr 7 28 28

29 FIO 2016 - omówienie Regulaminu Najważniejsze zmiany w FIO 2016 (w stosunku do 2015 r.):
29 KS 3. Projekt szczególnie warty dofinansowania (wskazywany przez ekspertów). Kryterium strategiczne weryfikowane przez ekspertów. Każdy ekspert będzie mógł przyznać od 0 do 3 pkt. (maksymalnie 6 pkt. od dwóch ekspertów) za to kryterium strategiczne dla jednaj lub kilku ofert przydzielonych mu do oceny. Ekspert będzie mógł: nie przyznać punktów za to kryterium strategiczne żadnej z ocenianych ofert, przyznać jednej z ocenianych ofert od 1 do 3 pkt., przyznać więcej niż jednej ofercie 1 lub 2 pkt. z zastrzeżeniem, iż suma punktów za to kryterium strategiczne, przyznanych przez jednego eksperta ocenianym przez niego ofertom nie może być wyższa niż 3. Punkty za te kryteria strprzyznawane będą po zakończeniu przez eksperta oceny wszystkich przydzielonych mu ofert. 29 29

30 Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu!
FIO omówienie Regulaminu 30 Udział środków własnych – odnosi się do dotacji, a nie do projektu! wartość dotacji wkład własny 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie Co najmniej 10% wartości dotacji środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład własny finansowy 30 30

31 FIO 2016 - omówienie Regulaminu
31 Maksymalna liczba punktów Minimum punktowe Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 3 pkt. 65% z 54 pkt. = 35 pkt. Merytoryczna zawartość oferty 51 pkt. Budżet 20 pkt. 65% z 20 pkt. = 13 pkt. Zaangażowanie społeczności 12 pkt. 50% z 12 pkt. = 6 pkt. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta: 14 pkt. 50% z 14 pkt. = 7 pkt. ŁĄCZNIE 100 pkt. min. 63 pkt. 31 31

32 FIO 2016 - omówienie Regulaminu
32 Ofertę wspólną  może złożyć kilka (co najmniej 2) organizacji pozarządowych lub podmiotów z nimi zrównanych. Oferta wspólna powinna zawierać dodatkowe w stosunku do oferty składanej przez 1 podmiot informacje: podział zadań i sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej. Powinna wskazywać, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty. Do oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki między oferentami, na podstawie ramowego wzoru umowy między oferentami. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnie przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej. 32 32

33 Kto weryfikuje i na jakim etapie?
FIO omówienie Regulaminu 33 Kryteria formalne Kryterium formalne odwołanie Kto weryfikuje i na jakim etapie? Złożenie oferty przez uprawniony podmiot. Nie Eksperci Etap: ocena merytoryczna Czy działania przewidziane w projekcie są zgodne ze statutem organizacji (z działalnością odpłatną i nieodpłatną, w punkcie 12 oferty) Tak Czy oferta zawiera zadania realizowane w ramach działalności odpłatnej, które mieszczą się w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) Czy Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty od adresatów zadania mimo, że organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej (według KRS) – sprawdzane będzie m. in. oświadczenie na końcu oferty oraz informacja znajdująca się w ofercie w tabeli IV.1 (wpłaty i opłaty adresatów)? (jeśli tak, to jest to błąd formalny) 33 33

34 Komponent Działań Systemowych
FIO omówienie Regulaminu konkurs FIO 2016 Priorytet Priorytet 3 Priorytet 4 Komponent Wsparcia Działań Strażniczych Komponent Działań Systemowych 34 34 34

35 Kwestia horyzontalna i kryteria merytoryczne
Karta oceny 35 Kwestia horyzontalna i kryteria merytoryczne Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa Przyznana ocena punktowa 1. Kwestia horyzontalna dla Priorytetu 1.1. W jakim stopniu projekt uwzględnia kwestię horyzontalną wskazaną dla Priorytetu? 3 Razem: Szczegółowe uzasadnienie przyznanej oceny, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny odjęcia punktów. 35 35

36 Karta oceny 36 Ocenie podlegają kwestie horyzontalne ustalone dla danego priorytetu (zapis programowy). Priorytet 1. Małe inicjatywy Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Priorytet 3. Aktywni obywatele Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych. Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe Kwestia horyzontalna: Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora. 36 36

37 Karta oceny 37 37 37 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa
Przyznana ocena punktowa 2. Merytoryczna zawartość Oferty 2.1. W jakim stopniu realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Programu? 3 2.2. W jakim stopniu problem został zidentyfikowany przez Oferenta? 6 2.3. W jakim stopniu wskazany cel/cele projektu wynika/wynikają ze zidentyfikowanego problemu? 4 2.4. W jakim stopniu trafnie zidentyfikowana jest grupa docelowa projektu? 2.5. W jakim stopniu osiągnięcie zakładanych rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu? 37 37

38 Karta oceny 38 38 38 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa
Przyznana ocena punktowa 2.6. W jakim stopniu projekt jest przydatny z punktu widzenia beneficjentów (adresatów zadania)? 7 2.7. W jakim stopniu zakładane rezultaty są wymierne i możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji zaplanowanych działań? 6 2.8. W jakim stopniu Oferent dokonał trafnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, jego oddziaływania, wpływu na realizację projektu oraz sposobu minimalizacji? 3 2.9. Czy opis działań tworzy spójną całość, jest adekwatny wobec zidentyfikowanych problemów, a harmonogram ich realizacji jest przejrzysty/klarowny? 2.10. W jakim stopniu projekt przyczyni się do wzmocnienia potencjału Oferenta lub Partnera? 2.11 W jakim stopniu efekty realizacji projektu będą trwały po zakończeniu realizacji projektu? 38 38

39 Karta oceny 39 2 39 39 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa
Przyznana ocena punktowa 3. Budżet 3.1. Na ile przedstawione koszty są racjonalne, spójne i niezbędne z perspektywy realizacji projektu? 6 3.2. Prawidłowość kwalifikacji kosztów? 3 3.3. Adekwatność i realność przyjętych w kalkulacji stawek jednostkowych? 3.4 W jakim stopniu znaczenie projektu i jego jakość uzasadniają wysokość kosztów obsługi zadania publicznego? 3.5 Czy konstrukcja budżetu jest przejrzysta? 2 Razem: (min 65% = 13 pkt) 20 39 39

40 Karta oceny 40 40 40 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa
Przyznana ocena punktowa 4. Zaangażowanie społeczności 4.1. W jakim stopniu beneficjenci/adresaci zostali zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu (zasada empowerment, w zależności od skali projektu)? 3 4.2. W jakim stopniu (w zależności od skali projektu) członkowie wspólnoty lokalnej (poza beneficjentami) zostali zaangażowani w realizację projektu ? 4.3. W jakim stopniu (w zależności od skali projektu) przewidziano zwiększenie wartości projektu, korzystając z pomocy wspólnoty lokalnej (poza zasobami partnerów)? 2 4.4. W jakim stopniu projekt może wpłynąć na wzrost poziomu zaufania społecznego beneficjentów/adresatów? 4.5. W jakim stopniu projekt może wpłynąć na wzrost poziomu zaufania członków wspólnoty lokalnej (poza beneficjentami)? Razem: (min 50% = 6 pkt) 12 40 40

41 Karta oceny 41 41 41 Kryterium oceny Maksymalna ocena punktowa
Przyznana ocena punktowa 5. Zasoby osobowe i rzeczowe Oferenta 5.1. Kwalifikacje i doświadczenie kluczowych osób zaangażowanych w realizację projektu. 4 5.2. Zaangażowanie wolontariuszy 2 5.3. Zasoby rzeczowe i lokalowe oferenta i partnerów w odniesieniu do skali proponowanych działań. 5.4. Doświadczenia Oferenta (oraz partnerów) w realizacji podobnych projektów (merytoryczne i co do skali przedsięwzięcia) 5.5. Czy Oferta zakłada partnerstwo, które przyczyni się do skutecznej realizacji projektu? Razem: (min 50% = 7 pkt) 14 41 41

42 Karta oceny 42 Weryfikacja budżetu Kwestionowane pozycji wydatków jako niekwalifikowalnych oraz wysokości kosztów jednostkowych wydatków wraz z uzasadnieniem i rekomendowaną kwotą.* Pozycja w kosztorysie Kwota kwestionowana Kwota rekomendowana Uzasadnienie Informacje dodatkowe Czy projekt zawiera inne błędy, niewskazane w karcie oceny. tak nie (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać inne błędy dostrzeżone przez eksperta, niewskazane w karcie oceny Czy projekt przewiduje innowacyjne działania lub dobre praktyki, które zasługują na szczególną uwagę? (jeżeli powyżej zaznaczono "tak") Proszę opisać innowacyjne działania projektowe lub dobre praktyki, zasługują na szczególną uwagę. Inne błędy  np. finansowanie własnej działalności gospodarczej * Kwestionować należy tylko pozycje z dotacji 42 42

43 FIO – gdzie szukać informacji
43 43 43

44 FIO – gdzie szukać informacji
44 44 44

45 Aldona Wiktorska-Święcka
45 Dziękuję za uwagę Aldona Wiktorska-Święcka 45 45

46 Logika projektów społecznych
46 46 Logika projektów społecznych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego 46 46

47 Projekt to przedsięwzięcie: 1. jednorazowe; 2. niepowtarzalne; 3
Projekt to przedsięwzięcie: 1. jednorazowe; 2. niepowtarzalne; 3. złożone.

48 CEL POTRZEBA (PROBLEM) PROJEKT

49

50 50

51 Koszty Czas Zakres 51

52 52 Zmiany dokonane w jednym z elementów mają wpływ na pozostałe: Skrócenie czasu realizacji projektu pociąga za sobą wzrost kosztów i zmniejszenie zakresu Redukcja kosztów (korekta zgodności z budżetem projektu) sprawia, że harmonogram wydłuży się, a zakres zmniejszy Zwiększenie zakresu pociąga za sobą wydłużenie czasu realizacji i wzrost kosztów

53 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Złożone Wzajemnie zależne Nierutynowe Wymaga planowania, sterowania i kontroli

54 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektem
Zarządzanie integralnością Zarządzanie komunikacją Zarządzanie zakresem Zarządzanie kosztami Zarządzanie projektem Zarządzanie czasem Zarządzanie jakością Zarządzanie ludźmi Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zamówieniami

55 55

56 Przykłady projektów w ramach FIO
56 Razem dla lepszego jutra - cykl szkoleń kompetencyjnych dla organizacji pozarządowych z terenu województwa xxxxxx Akademia piłkarska xxxxxxx – szansą na lepszy start POWIAT XXXXXXXX - SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Akademia Seniora Wypoczywam zdrowo na sportowo OSWOIĆ MEDIA - warsztaty dla xxxxxxx organizacji pozarządowych Małymi kroczkami ku społeczeństwu obywatelskiemu. Świadomy młody obywatel. 56 56

57 Aldona Wiktorska-Święcka
57 Dziękuję za uwagę Aldona Wiktorska-Święcka 57 57


Pobierz ppt "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google