Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby dodać tekst Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 1 Ubezpieczenie SZKOLNE V 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby dodać tekst Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 1 Ubezpieczenie SZKOLNE V 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby dodać tekst Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 1 Ubezpieczenie SZKOLNE V 2015/2016

2 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 2 Kogo ubezpieczamy? Dzieci, młodzież, osoby uczące się, personel placówki oświatowej w tym: dziecko lub uczeń, w tym również: osoba z upośledzeniem umysłowym (w stopniu umożliwiającym naukę w ramach klas (oddziałów) integracyjnych lub szkolnictwa specjalnego), osoba z upośledzeniem ruchowym, osoba niewidoma oraz niesłysząca nauczyciel lub wychowawca zatrudniony w placówce oświatowej bez względu na podstawę prawną zatrudnienia pracownik administracyjny, zatrudniony w palcówce oświatowej bez względu na podstawą prawną zatrudnienia

3 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 3 Rodzaje placówek Żłobek Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Liceum zawodowe Liceum techniczne Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Zespół szkół Szkoła policealna Uczelnia wyższa Studium Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych Dom dziecka Placówka oświatowo – wychowawcza Szkoła o profilu sportowym Szkoła specjalna Rodzinny dom dziecka

4 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 4 Kiedy jest ochrona z ubezpieczenia nw? podczas nauki lub wykonywania pracy określonej w umowie w drodze z domu do szkoły (pracy) i ze szkoły (pracy) do domu w życiu codziennym które wydarzyły się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą Ważne W przypadku osób studiujących w trybie zaocznym lub wieczorowym zakres ubezpieczenia ograniczony jest wyłącznie do nieszczęśliwych wypadków, do których doszło podczas nauki lub w drodze do i ze szkoły

5 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 5 Zakres ubezpieczenia Za nieszczęśliwy wypadek uważamy również: zawał serca i udar mózgu usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa poparzenie lub odmrożenie ciała niezależnie od stopnia pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie utonięcie atak epileptyczny omdlenie Poważne zachorowanie to: zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia tj. choroba nowotworowa, paraliż, śpiączka, mocznica, transplantacja ważniejszych narządów, poważne uszkodzenie mózgu albo poliomielitis, sepsa

6 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 6 Zakres podstawowy – co nowego? śmierć wskutek nw śmierć wskutek nw w środku lokomocji 100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie świadczenie z tytułu braku orzeczonego uszczerbku zwrot kosztów operacji plastycznych

7 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 7 Zakres podstawowy Śmierć wskutek nw 100% trwały uszczerbek na zdrowiu s. u. od 5 000 zł do 50 000 zł (co 1000 zł) Śmierć wskutek nw w środku lokomocjidodatkowe 50% s.u. (wskazanej s.u. na śmierć i 100% uszczerbek na zdrowiu) Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu s.u. od 5 000 zł do 50 000 zł (co 1000 zł) Pogryzienie, ukąszenie lub użądlenie (pobyt minimum 24 godziny w szpitalu w związku ze zdarzeniem) 200 zł (jednorazowe świadczenie ryczałtowe wypłacane w ramach s.u. wskazanej na częściowy trwały uszczerbek) Świadczenie z tytułu nw gdy nie został orzeczony uszczerbek 1,5% (limit w ramach s.u. wskazanej na częściowy trwały uszczerbek, jednorazowe świadczenie na jedno i wszystkie zdarzenia) Zwrot kosztów operacji plastycznych20% (limit w ramach s.u. wskazanej na częściowy trwały uszczerbek)

8 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 8 Zakres dodatkowy – klauzule Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nw Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy Klauzula nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Klauzula nr 11 – dodatkowy miesiąc ubezpieczenia Klauzula nr 12 – oc dyrektora placówki oświatowej Klauzula nr 13 – oc personelu placówki oświatowej Klauzula nr 14 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni Klauzula nr 15 – oc z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej

9 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 9 Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia Wydatki poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z tytułu: udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów ambulatoryjnych i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych), nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, niezbędnego przewozu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala lub ambulatorium, odbudowy zębów stałych Do wyboru limit w wysokości: 2% lub 5% lub 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Limit na zwrot kosztów z tytułu odbudowy zębów stałych wynosi 1000 zł na jedno i wszystkie nieszczęśliwe wypadki w okresie ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 200 zł na jeden ząb WAŻNE: kosztami leczenia nie są wydatki poniesione na protezy stomatologiczne Kiedy płacimy? świadczenie przysługuje pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową koszty zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zaistnienia nw na podstawie imiennych rachunków/faktur

10 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 10 Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne Szpital – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa państwa, w którym doszło do nieszczęśliwego wypadku, której zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie przystosowanych do tych celów pomieszczeniach, posiadających odpowiednią infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymująca stałe miejsca szpitalne dla Pacjentów i prowadząca dla nich dzienne rejestry medyczne. Szpitalem nie jest: dom opieki, hospicjum, prewentorium, ośrodek sanatoryjny i uzdrowiskowy, ośrodek leczenia uzależnień, ośrodek rehabilitacyjny lub wypoczynkowy Do wyboru dzienne świadczenie szpitalne w wysokości: 15 zł (nie więcej niż 1 350 zł) lub 25 zł (nie więcej niż 2 250 zł) lub 35 zł (nie więcej niż 3 150 zł) za każdy dzień pobytu (w ramach s.u. częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw) Kiedy płacimy? pobyt w szpitalu trwał co najmniej 3 dni (od pierwszego dnia) za każdy dzień pobytu, aż do wyczerpania limitu odpowiedzialności po przedstawieniu karty informacyjnej z leczenia szpitalnego

11 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 11 Klauzula nr 3 – jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nw Limit wynosi 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu Kiedy płacimy? leczenie Ubezpieczonego w szpitalu trwało nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego

12 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 12 Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytuły poważnego zachorowania Ubezpieczonego Poważne zachorowanie – zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia tj. choroba nowotworowa, paraliż, śpiączka, mocznica, transplantacja ważniejszych narządów, poważne uszkodzenie mózgu albo poliomielitis, sepsa Z tytułu poważnego zachorowania Compensa wypłaca Ubezpieczonemu 1 000 zł. W przypadku wystąpienia kolejnych poważnych zachorowań odpowiedzialność COMPENSY dotyczy tylko sytuacji, w której kolejne poważne zachorowanie, zgodnie z wiedzą medyczną, nie wynika ze zdiagnozowanego już poważnego zachorowania, oraz nie stanowi tej samej jednostki chorobowej za które wypłacono świadczenie. Karencja na poważne zachorowanie wynosi 60 dni liczone od rozpoczęcia się ochrony ubezpieczeniowej Okres karencji nie obowiązuje jeżeli jest ciągłość ubezpieczenia i została wykupiona klauzula nr 4. Kiedy płacimy? gdy nie doszło do śmierci Ubezpieczonego przez okres co najmniej 30 dni od potwierdzenia przez lekarzy poważnego zachorowania w przypadku gdy Ubezpieczony nie ukończył 25 lat w dniu potwierdzenia przez lekarza poważnego zachorowania na podstawie dokumentacji medycznej stwierdzającej poważne zachorowanie

13 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 13 Klauzula nr 5 – zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki lub pracy Krótkotrwała niezdolność do nauki lub pracy – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem niezdolność do nauki (uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych) lub pracy, która nie ma charakteru stałego. Zwolnienie tylko z zajęć sportowych, treningów nie oznacza niezdolności do nauki (zajęć dydaktycznych) lub pracy. Do wyboru zasiłek dzienny w wysokości: 5 zł (nie więcej niż 900 zł) lub 10 zł (nie więcej niż 1800 zł) lub 15 zł (nie więcej niż 2 700 zł) za każdy dzień niezdolnosci do nauki lub pracy (w ramach s.u. częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw) Kiedy płacimy? za każde pełne 30 dni niezdolności do nauki lub pracy na podstawie zwolnienia lekarskiego do wyczerpania limitu odpowiedzialności

14 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 14 Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolną lekarza, mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów Do wyboru limit w wysokości: 2% lub 5% lub 10% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Kiedy płacimy? świadczenie przysługuje pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową gdy koszty zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od dnia zaistnienia nw na podstawie imiennych rachunków/faktur

15 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 15 Klauzula nr 7 – zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych Środki specjalne – zalecone przez lekarza i określone w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do OWU środki niezbędne dla wspomagania procesu leczenia prowadzonego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem Do wyboru limit w wysokości: 5% lub 10% lub 20% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Kiedy płacimy? świadczenia przysługuje pod warunkiem, że konieczność korzystania ze środków specjalnych wynika ze stanu zdrowia Ubezpieczonego będącego bezpośrednim następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową zwrot kosztów następuje w związku z niezbędnymi z medycznego punktu widzenia udokumentowane koszty wypożyczenia, naprawy lub nabycia środków specjalnych, pod warunkiem, że poniesione zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku koszty naprawy lub wypożyczenia nie mogą przekraczać kosztów zakupu nowego sprzętu zwrot kosztów następuje na podstawie imiennych rachunków/faktur w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia leczenia

16 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 16 Klauzula nr 8 – zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidy Do wyboru limit w wysokości: 5% lub 10% lub 20% sumy ubezpieczenia wskazanej na częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Kiedy płacimy? świadczenia z tytułu niniejszego ryzyka przysługuje pod warunkiem, że konieczność przeszkolenia zawodowego Ubezpieczonego spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem objętym umową zwrot kosztów następuje w związku z niezbędnymi z medycznego punktu widzenia udokumentowane koszty przekwalifikowania zawodowego inwalidy, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 30 miesięcy od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku celowość przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego oceniana jest na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego inwalidy dokonywany jest na podstawie imiennych rachunków/faktur

17 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 17 Klauzula nr 9 – zwrot kosztów pogrzebu w przypadku śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000 zł w całym okresie ubezpieczenia, niezależnie od ilości zdarzeń objętych niniejszym ryzykiem i ilości Ubezpieczonych, którym świadczenie z tytułu śmierci danego prawnego opiekuna przysługuje w ramach umowy Kiedy płacimy? gdy Ubezpieczony nie ukończył 25 roku życia i pozostawał na utrzymaniu prawnego opiekuna w dniu jego śmierci śmierć opiekuna prawnego nastąpiła w okresie ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest w oparciu o uzasadnione okolicznościami, faktycznie poniesione i udokumentowane rachunkami koszty pogrzebu oraz na podstawie aktu zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego Ważne: w przypadku, gdy w następstwie danego zdarzenia, uprawnionymi do otrzymania zwrotu kosztów z tytułu pogrzebu prawnego opiekuna jest więcej niż jeden Ubezpieczony, kwota świadczenia wypłacana jest proporcjonalnie na wszystkie osoby uprawnione do tego świadczenia

18 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 18 Klauzula nr 10 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku Do wyboru limit w wysokości: 15% lub 25% lub 50% sumy ubezpieczenia wskazanej na śmierć i 100% trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nw Kiedy płacimy? śmierć prawnego opiekuna nastąpiła w okresie ubezpieczenia zgon prawnego opiekuna Ubezpieczonego nastąpił w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie przysługuje pod warunkiem, że Ubezpieczony w dniu zajścia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia nie ukończył 25 roku życia i pozostawał na utrzymaniu prawnego opiekuna świadczenie wypłacane jest na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu prawnego opiekuna Ubezpieczonego wystawionego przez szpital, policję lub inną uprawnioną instytucję

19 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 19 Klauzula nr 11 – dodatkowy miesiąc ubezpieczenia Tylko dla uczniów ostatnich klas liceów i techników

20 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 20 Klauzula nr 12 – OC Dyrektora Placówki Oświatowej Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego popełnionego w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego zawodu Dyrektora placówki oświatowej Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Suma gwarancyjna wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na każde zdarzenie w wysokości trzech pensji brutto Ubezpieczonego z dnia zaistnienia zdarzenia

21 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 21 Klauzula nr 13 – OC personelu placówki oświatowej Przedmiotem ubezpieczenia jest wynikająca z przepisów prawa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego popełnionego w związku ze sprawowaniem przez Ubezpieczonego funkcji oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych, administracyjnych w odniesieniu do dzieci, młodzieży, osób uczących się objętej działaniem palcówki oświatowej, w tym funkcji sprawowanych przez Ubezpieczonego w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz na koloniach, wycieczkach i obozach Wysokość sumy gwarancyjnej, w zależności od wyboru Ubezpieczającego, może być równa:  wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie dla następstw nieszczęśliwych wypadków określonej na ryzyko śmierci i 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu odpowiadającej sumie ubezpieczenia jednego ucznia;  kwocie 100 000 zł

22 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 22 Klauzula nr 14 – odpowiedzialność na za mienie powierzone na przechowanie do szatni Ubezpieczonym jest właściciel mienia powierzonego od kradzieży lub zaginięcia, z szatni prowadzonej przez placówkę oświatową i zlokalizowanej na jej terenie zajście zdarzenia musi być w okresie ubezpieczenia i zgłoszone pisemnie w placówce oświatowej najpóźniej następnego dnia roboczego od zaistnienia zdarzenia COMPENSA ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że mienie powierzone znajduje się w:  szatni, a potwierdzeniem oddania mienia jest dokument lub numerek przypisany do danego wieszaka  pomieszczeniu wydzielonym boksami dla poszczególnych grup (np. klas)  szafkach, w których przechowywane jest mienie (szafki indywidualne) suma ubezpieczenia wynosi 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności na jedno zdarzenie w wysokości 150 zł

23 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 23 Klauzula nr 15 – OC z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej Ubezpieczonym w ramach niniejszej klauzuli jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadząca kuchnię i stołówkę dla potrzeb danej placówki oświatowej Suma gwarancyjna wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia nie więcej niż 500 zł na jedno zdarzenie Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody będące następstwem zdarzenia, który wystąpił na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

24 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kliknij, aby dodać tekst Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Szkolne 2015 / 2016 1 Ubezpieczenie SZKOLNE V 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google