Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Dopłaty Art. 177, 178 i 189 par 1 i 2 KSH 12 ust.4 pkt 11 CIT – do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Dopłaty Art. 177, 178 i 189 par 1 i 2 KSH 12 ust.4 pkt 11 CIT – do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Dopłaty Art. 177, 178 i 189 par 1 i 2 KSH 12 ust.4 pkt 11 CIT – do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach 12 ust.4 pkt 3 CIT – do przychodów nie zalicza się zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.

3 Dywidendy KSH : art. 191, 192, 193 par 3 i 4, 348 par 3

4 Bilans Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

5 Bilans Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem

6 Rachunek zysków i strat A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych N. Zysk (strata) brutto (L±M) O. Podatek dochodowy P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

7 Kwota zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy wspólników Zysk za ostatni rok obrotowy + niepodzielone zyski z lat ubiegłych + kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych - niepokryte straty -udziały własne - kwoty, które powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy i rezerwowe

8 Opodatkowanie dywidend Sytuacja ISytuacja I Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP, spółce UE/EOG i spółce Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków dotyczących udziału i okresu posiadaniaSpółka RP wypłaca dywidendy spółce RP, spółce UE/EOG i spółce Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków dotyczących udziału i okresu posiadania Dywidendy są zwolnione z opodatkowania. Odbiorcą dywidend może być zarówno uprawniona spółka, jak i jej zagraniczny zakład.Dywidendy są zwolnione z opodatkowania. Odbiorcą dywidend może być zarówno uprawniona spółka, jak i jej zagraniczny zakład.

9 Państwo członkowskie X Państwo członkowskie Y Polska Spółka UESpółka RP Zakład Spółki UE dywidenda

10 Opodatkowanie dywidend Sytuacja IISytuacja II Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP (brak spełnienia warunków)Spółka RP wypłaca dywidendy spółce RP (brak spełnienia warunków) Spółka wypłacająca dywidendy jest obowiązana pobrać 19 % podatku - spółka otrzymująca dywidendy nie ma prawa do odliczenia tego podatkuSpółka wypłacająca dywidendy jest obowiązana pobrać 19 % podatku - spółka otrzymująca dywidendy nie ma prawa do odliczenia tego podatku

11 Opodatkowanie dywidend Sytuacja III Spółka RP wypłaca dywidendę spółce UE/EOG lub spółce Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółce mającej siedzibę na terytorium państw trzecich Dywidendy są opodatkowane według zasad wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Dotyczy to także wypłaty dywidendy za pośrednictwem zakładu. Jeżeli brak jest umowy – stawka opodatkowania dywidend wynosi 19%.

12 Opodatkowanie dywidend Sytuacja IV Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki RP, spółki UE/EOG i spółki Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunkówSpółka RP otrzymuje dywidendy od spółki RP, spółki UE/EOG i spółki Konfederacji Szwajcarskiej po spełnieniu warunków Dywidendy są zwolnione od opodatkowania; Wyjątek : Ze zwolnienia nie mogą korzystać dywidendy wypłacane spółkom RP z tytułu likwidacji spółki dokonującej wypłaty(art.20 ust.11 u.p.d.o.p.)

13 Opodatkowanie dywidend V SytuacjaV Sytuacja Spółka RP otrzymuje dywidendy od spółki UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółek państw trzecichSpółka RP otrzymuje dywidendy od spółki UE/EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (brak spełnienia warunków) oraz spółek państw trzecich

14 Opodatkowanie dywidend Jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej  dywidendy są łączone z krajowym dochodem podatnika i opodatkowane, a zagraniczny podatek jest odliczany (szczególne zasady są przewidziane dla spółek-córek państw trzecich, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w których spółka RP posiada nie mniej niż 75% udziałów);Jeżeli umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej  dywidendy są łączone z krajowym dochodem podatnika i opodatkowane, a zagraniczny podatek jest odliczany (szczególne zasady są przewidziane dla spółek-córek państw trzecich, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, i w których spółka RP posiada nie mniej niż 75% udziałów);

15 Opodatkowanie dywidend W przypadku gdy dywidendy są łączone z dochodem krajowym i przysługuje odliczenie podatku zagranicznego, kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego w obcym państwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie (art.20 ust.6 u.pd.o.p.)

16 Opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Sytuacja VI Zagraniczny zakład spółki UE/EOG położony na terytorium RP jest odbiorcą dywidendZagraniczny zakład spółki UE/EOG położony na terytorium RP jest odbiorcą dywidend

17 Opodatkowanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych Państwo członkowskie Y Państwo członkowskie X Polska spółka UE 1 spółka UE 2 zakład spółki UE 1 dywidenda

18 Opodatkowanie dywidend Gdy odbiorcą dywidend jest zakład spółki UE/EOG przysługuje zwolnienie od opodatkowania lub ma miejsce opodatkowanie dywidend i odliczenie podatku zagranicznego w zależności od spełnienia lub niespełnienia warunków przez spółkę, do której zakład należy

19 Opodatkowanie dywidend Warunki formalne : Certyfikat, zaświadczenie Posiadanie udziału wynika z tytułu własności art. 20 ust. 15 i art. 22 ust. 4d u.p.d.o.p. Subject to tax art.. 20 ust.4 pkt 4 art.20 ust.16 dodany od 1.01.2015 r.

20 Opodatkowanie dywidend Opodatkowanie dywidend na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Spółka z siedzibą na terytorium RP wypłaca dywidendę Spółka z siedzibą na terytorium RP otrzymuje dywidendę

21 Opodatkowanie dywidend Dywidendy rzeczowe

22 Sytuacja przed 1.01.2015 Spółka ma w swoim majątku nieruchomość, której wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne na dzień wypłaty „dywidendy rzeczowej” wynosi 100 j.p., a wartość rynkowa na ten dzień 150 j.p. Spółka jest zobowiązana do wypłaty dywidendy wspólnikowi w wysokości 150 j.p. i przenosi na niego przedmiotową nieruchomość. Wspólnik w krótkim czasie zbywa ją za 150 j.p., nie płacąc żadnego podatku. Nadwyżka wartości nieruchomości w wysokości 50 j.p., która stanowiłaby dochód podatkowy, np. przy sprzedaży tej nieruchomości lub wniesienia jej aportem przez spółkę do innej spółki, „znika” podatkowo jako dochód przy przekazaniu nieruchomości jako dywidendy rzeczowej.

23 Sytuacja po 1.01.2015 Spółka ma w swoim majątku nieruchomość, której wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne na dzień wypłaty „dywidendy rzeczowej” wynosi 100 j.p., a wartość rynkowa na ten dzień 150 j.p. Spółka jest zobowiązana do wypłaty dywidendy wspólnikowi w wysokości 150 j.p. i przenosi na niego przedmiotową nieruchomość. Spółka ustala przychód w wysokości zobowiązania z tytułu dywidendy w wysokości 150 j.p. i po pomniejszeniu o koszty (100 j.p.) osiąga dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 50 j.p. Art.14 a CIT i 15 ust.1 i CIT

24 CFC Zysk niepodzielony zagranicznej spółki kontrolowanej i skutki podatkowe u wspólnika X Art.24 a CIT

25 Umorzenie udziałów Art.199 KSH Przymusowe Dobrowolne W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Z czystego zysku Wynagrodzenie pieniężne i „ rzeczowe” Art.14 a CIT i 15 ust.1 i CIT

26 Likwidacja spółki Likwidacja spółki kapitałowej Skutki podatkowe dla spółki i dla wspólników Szczególny przypadek art. 16g ust.10 b

27 Art.16 g ust.10 b Spółka A jest właścicielem przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzi grunt nabyty w 2003 r. za 100 j.p. W styczniu 2007 r. spółka A wnosi całe swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki B. Na dzień wniesienia aportu wartość rynkowa gruntu wynosi 150 j.p. Spółka B kontynuuje po spółce A wycenę środków trwałych i wartości niematerialnych. Zakładamy, że pod koniec 2011 r. spółka B ulega likwidacji i wydaje spółce A jako wspólnikowi wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład przedsiębiorstwa wniesionego w styczniu 2007 r. przez spółkę A aportem, w tym grunt, którego cena rynkowa na koniec 2011 r. wynosi 170 j.p. Na spółce A jako wspólniku likwidowanej spółki B ciąży obowiązek podatkowy z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych w dniu likwidacji, a ponadto obowiązek kontynuacji wyceny po spółce B przejętych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zakładamy, że w 2012 r. spółka A sprzeda grunt za 180 j.p. Przychód ze sprzedaży zostanie ustalony w wysokości 180 j.p., a koszt uzyskania tego przychodu − w wysokości 100 j.p. Odpowiada on zatem wydatkom poniesionym w 2003 r. przez spółkę A na nabycie tego gruntu.

28 Literatura Prawo podatkowe przedsiębiorców Rozdz.I pkt 1.2.6.1 i 1.2.6.2. Rozdział IV pkt 4.6.3. Rozdział VI pkt 6.1. M.Wilk Spółki kontrolowane płacą polski podatek Prawo i Podatki styczeń 2015


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Dopłaty Art. 177, 178 i 189 par 1 i 2 KSH 12 ust.4 pkt 11 CIT – do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google