Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA RODZICÓW"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA RODZICÓW
SPRAWDZIAN W ROKU SZK. 2015/2016 INFORMACJE DLA RODZICÓW

2 Procedura Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zapoznania rodziców/opiekunów prawnych ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków sprawdzianu do r.

3 Sprawdzian w klasie VI Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych.

4 Szczegółowy opis wymagań, kryteria oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie (na stronie w zakładce: Egzaminy: Sprawdzian) Prezentacja dotycząca nowej formy sprawdzianu znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczeń

5 ZMIANY ORGANIZACYJNE 1) Nowa formuła sprawdzianu: dwie części.
• CZĘŚĆ 1. – język polski i matematyka (80 minut) • CZĘŚĆ 2. – język obcy nowożytny (45 minut) 2) Wynik podawany w % dla: • CZĘŚCI 1. (z dodatkowo wyszczególnionym wynikiem z języka polskiego i matematyki) • CZĘŚCI 2.

6 ZMIANY MERYTORYCZNE Wszystkie zadania sprawdzają poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

7 Zwolnienie ze sprawdzianu
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego), jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

8 Zwolnienie ze sprawdzianu
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, złożony nie później niż do 30 listopada 2015 r.

9 DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2015/2016 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

10 Podstawy prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357), zwaną dalej „ustawą” , która podaje informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb:  zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym  uczniów, o których mowa w art. 94a ust. 1 ustawy o systemie oświaty (cudzoziemców).

11 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12 Uczniowie (słuchacze) chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

13 Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

14 Ważność opinii W przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej, do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

15 PROCEDURY Opinię z PPP rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

16 2. Dostosowanie miejsca zdawania do potrzeb ucznia
Dostosowanie warunków 1.      Zróżnicowane w formie zestawy egzaminacyjne dla zdających stosownie do ich potrzeb (np. arkusze oznaczone symbolem: S2, S4, S5, S6, S7, S8). 2. Dostosowanie miejsca zdawania do potrzeb ucznia

17 Dostosowanie warunków
W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sprawdzian może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).

18 Dostosowanie warunków
Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, nie później niż do 5 stycznia 2016 r.

19 Uczniowie z przewlekłymi chorobami (S1)
1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 2. Dostosowanie warunków zdawania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do specyfiki choroby. 3. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 20. Komunikatu. 4. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu, jeżeli choroba uniemożliwia pisanie i/lub czytanie. W przypadku części drugiej sprawdzianu przyznanie tego dostosowania oznacza automatyczne przyznanie płyty CD z dostosowanym nagraniem (wydłużone przerwy na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie).

20 Zaświadczenie o stanie zdrowia przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do
15 października 2015r.

21 Uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się tj.: dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia (dysleksja rozwojowa). (praca z arkuszem standardowym, o symbolu S1)

22 Problemy z czytaniem i rozumieniem czytanego tekstu (dysleksja właściwa):
1. Pisanie sprawdzianu w oddzielnej sali, w której członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz głośno odczyta instrukcję oraz treść tekstów liczących 250 słów i więcej, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić wzrokiem tekst zapisany w arkuszu. Możliwość wydłużenia czasu pracy, lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego. Czasu przeznaczonego na odczytanie treści arkusza nie wlicza się do czasu trwania sprawdzianu. 2. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

23 2. Niski poziom graficzny pisma (dysgrafia): pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma. Jeżeli pismo jest nieczytelne, możliwe jest zapisywanie odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej odłączonego od sieci wewnętrznej i zewnętrznej. Możliwość wydłużenia czasu lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

24 3. Problemy ze stosowaniem zasad ortografii i interpunkcji, z uwzględnianiem struktury różnych form wypowiedzi, z prawidłowością graficzną zapisu obliczeń i z zachowaniem orientacji przestrzennej (dysortografia, dyskalkulia): samodzielnie formułowane przez uczniów wypowiedzi za zdania otwarte są punktowane z zastosowaniem kryteriów dostosowanych do dysfunkcji uczniów. Możliwość wydłużenia czasu pracy lecz nie więcej niż o 50% czasu regulaminowego, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii PPP.

25 Uczniowie (słuchacze), którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej) 1. Przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt 20. Komunikatu, w zależności od potrzeb. 2. Przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej sali. 3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, jak dla uczniów (słuchaczy) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

26 Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej
1. Przedłużenie czasu, 2. Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu i/lub czytaniu. 3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego oraz języków obcych nowożytnych, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

27 Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej cd.
4. Płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie, zamówiona w porozumieniu z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 31 grudnia br.

28 ORGANIZACJA SPRAWDZIANU
Sprawdzian lub egzamin gimnazjalny powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli uczeń (słuchacz) korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań: a) korzystanie z urządzeń technicznych, np. komputera b) korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku języka obcego nowożytnego, c) udział nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu (członka zespołu nadzorującego).

29 Wydłużony czas pisania sprawdzianu
 w części pierwszej – nie więcej niż o 40 minut  w części drugiej – nie więcej niż o 25 minut

30 Procedury orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania sprawdzianu na wniosek rady pedagogicznej na podstawie: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz opinii, zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

31 Procedury Dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia do 20 listopada 2015 r. o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia sprawdzianu Rodzice ucznia składają oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych uczniowi dostosowań do trzech dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 24 listopada 2014 r.

32 Próbne sprawdziany 17 listopada 2015 r. (język polski, matematyka)
19 listopada 2015 r. (język angielski) 12 stycznia 2016 r. (język polski, matematyka) 14 stycznia 2016 r. (język angielski) 3 marca 2016 r. (język polski, matematyka) 4 marca 2016 r. (język angielski)

33 SPRAWDZIAN 5 kwietnia 2016r. (wtorek)

34 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA RODZICÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google