Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim” Krotoszyn, dnia 27 sierpnia 2015 r.

2 Program: Powitanie gości, wystąpienie Starosty Krotoszyńskiego – Stanisława Szczotki Z doświadczeń powiatu krotoszyńskiego realizującego projekt wdrożeniowy – sprawozdanie z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonego wspomagania – Karina Bratborska: koordynator projektu Z doświadczeń dyrektora szkoły przyjmującej wsparcie przy udziale SORE – Aleksandra Wachowiak: dyr. Szkoły Podstawowej w Roszkach Z doświadczeń uczestnika sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów – Aleksandra Leja: dyr. Gimnazjum nr 4 im. H. Sienkiewicza w Krotoszynie Wykład „Kroki milowe w rozwoju dziecka a ścieżka edukacyjna ucznia” – prof. dr hab. Anna Brzezińska

3 Nowy system doskonalenia nauczycieli powinien spełniać następujące warunki:
być blisko szkoły, a więc funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu; pracować na potrzeby szkoły, czyli dopasowywać ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej szkoły; towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian; organizować sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, by wymieniać doświadczenia, dobre praktyki, wzajemnie się wspierać i uczyć się od siebie wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli

4 Powiat Krotoszyński – beneficjent
Biblioteka pedagogiczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Placówka doskonalenia nauczycieli PRZEDSZKOLE SZKOŁA PRZEDSZKOLE SZKOŁA SZKOŁA

5 Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie
konsultacje w sprawie  scenariuszy zajęć, konsultacje w sprawie  materiałów szkoleniowych, konsultacje w sprawie opracowania ankiet na potrzeby realizacji projektu konsultacje w sprawie opracowania SIWZ na wybór ekspertów zewnętrznych do realizacji szkoleń w projekcie

6 Biblioteka Pedagogiczna
Książnica Pedagogiczna im. A. Fiedlera Filia w Krotoszynie przygotowała zestawienia bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Książnicy na potrzeby: ofert doskonalenia realizowanych w poszczególnych – 47 bibliografii wszystkich sieciach współpracy i samokształcenia – 12 bibliografii

7 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie
utworzenie na terenie PPP biura SORE opracowanie SIWZ (w zakresie merytorycznym) dotyczącą wyłonienia ekspertów zewnętrznych na realizację ofert doskonalenia w szkołach i w sieciach współpracy i samokształcenia dodatkowe realizowanie zapotrzebowania na usługi wynikające z bieżącej pracy sieci tj. przygotowanie i przedstawienie prezentacji na potrzeby spotkań w sieciach nauczycielskich : „Uczeń zdolny” i „Od przedszkolaka do żaka” oraz sieci dyrektorskiej w zakresie tematycznym dotyczącym wspieranie szkół i przedszkoli przez PPP przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów II i III klas gimnazjów na temat preferencji związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej przygotowanie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz pedagogiem szkoły ponadgimnazjalnej propozycji systemowego wsparcia gimnazjów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na potrzeby sieci dyrektorów „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu”

8 Efekty współpracy między instytucjami wspomagania (niezakładane w projekcie)
przygotowanie Informatora dla placówek oświatowych i organów prowadzących zawierający ofertę poradni, placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej przygotowanie wykazu ekspertów zewnętrznych, którzy bardzo dobrze czy wręcz wzorowo realizowali szkolenia w ramach projektu kontunuowanie zainicjowanej współpracy międzyinstytucjonalnej przy procesowym wspomaganiu i funkcjonowaniu sieci po projekcie

9 Główne zadania merytoryczne w projekcie opisuje Powiatowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Krotoszyńskim Realizacja cyklu doskonalenia w placówkach – SORE Sieci współpracy i samokształcenia – koordynatorzy sieci

10 RPW i SORE Diagnoza potrzeb placówki: wywiad z dyrektorem i warsztat diagnostyczno-rozwojowy Tworzenie RPW (Rocznego Planu Wspomagania) Przygotowanie szkoleń (zatwierdzenie scenariuszy i materiałów szkoleniowych) Szkolenia z udziałem eksperta zewnętrznego Konsultacje nauczycieli z ekspertem zewnętrznym

11 Współpraca z SORE (w tym konsultacje indywidualne i grupowe)
Ewaluacja Przygotowanie sprawozdania, podsumowanie, wnioski Przedstawienie przez SORE radzie pedagogicznej raportu z realizacji RPW

12 Znaczenie ról i odpowiedzialności w procesowym wspomaganiu
Dyrektor Nauczyciele (zespól zadaniowy wraz z liderem) Ekspert zewnętrzny SORE

13 Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji Joanna Rogowska-Sroka
Irena Grobelna Sylwia Minta Agnieszka Gierłowska Alina Jańczak Joanna Rogowska-Sroka

14 Wybrane oferty dla zbudowania rocznego planu wspomagania (RPW)
Temat Ilość TECHNIKI UCZENIA SIĘ I METODY MOTYWUJĄCE DO NAUKI 8 JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? OFERTA EDUKACYJNA DROGĄ DO WŁAŚCIWEJ REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 6 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY/PRZEDSZKOLA 5 POSTAWY UCZNIOWSKIE. JAK JE KSZTAŁTOWAĆ? 4 BUDOWA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA/SZKOŁY NAUCZYCIEL 45+ 2 SZKOŁA PROMUJE WARTOŚĆ EDUKACJI

15 Temat Ilość UCZEŃ AKTYWNY UCZESTNIK PROCESU UCZENIA SIĘ 2 OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE 1 EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH JAK I PO CO PROWADZIĆ EWALUACJĘ WEWNĘTRZNĄ? WSPIERANIE PRACY WYCHOWAWCÓW KLAS PRACA Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH  DORADZTWO ZAWODOWO- EDUKACYJNE W SZKOLE

16 Wszystkie placówki w projekcie: 47 Liczba nauczycieli: 893 osoby
Szkoły podstawowe: 21 Przedszkola: 9 Gimnazja: 11 Technika: 1 Licea: 4 Zasadnicze szkoły zawodowe: 1

17 Sieci współpracy i samokształcenia – rok szkolny 2013/2014
dla dyrektorów: „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu I” „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu II” dla nauczycieli: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?” „Jak rozmawiać z rodzicem i budować relacje nauczyciel-rodzic?” „Kreatywny wychowawca- kreatywny zespół” „Promocja i budowanie wizerunku placówki”

18 Sieci współpracy i samokształcenia – rok szkolny 2014/2015
dla dyrektorów: „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu III” „Budowa spójności edukacyjnej na poziomie powiatu IV” dla nauczycieli: „Nauczyciel na ścieżce rozwoju osobistego i zawodowego” „TIK – praca z nowoczesnymi technologiami” „Od przedszkolaka do żaka – przedszkolak uczniem” „Zdolni w szkole – zagrożenia i możliwości rozwojowe uczniów zdolnych”

19 Sieci współpracy i samokształcenia
6 w każdym roku szkolnym, w tym: 2 sieci dyrektorskie 4 sieci nauczycielskie Łącznie: 299 osób Platforma internetowa: doskonaleniewsieci.pl

20 Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia
Iwona Nowacka Urszula Woźniak Mariola Kaźmierczak Alicja Zajączkowska Robert Szczotka Ryszard Czuszke

21 Budżet projektu w Powiecie Krotoszyńskim
Zadanie 1: Opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania Szkół i Przedszkoli: Kwota Opis 4 500 opracowanie Powiatowego Programu Wspomagania Szkół i Przedszkoli – cz. II 2 250 organizacja spotkań informacyjno-sprawozdawczych (4)

22 Koszty w zadaniu obejmują:
Kwota Opis Koszty zatrudnienia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (5 osób zatrudnionych na umowę o pracę) Wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych 13 900 Poczęstunki w trakcie szkoleń nauczycieli 30 000 Koszty dojazdu SORE do szkół 12 070 Materiały biurowe na potrzeby SORE 36 906 Wydatki rzeczowe w ramach cross-financingu (komputery, projektory, drukarka, ksero), oprogramowanie i telefon 29 363 Materiały promocyjne (długopis, ołówek, notatnik, teczka)

23 Zadanie 2: Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu
Koszt ogółem: zł Ilość nauczycieli i nauczycielek objętych wsparciem – zaplanowano udział 658 osób: koszt na 1 osobę: 764 zł 893 osoby, koszt na 1 osobę: 600 Każda z osób uczestniczących w zadaniu otrzymuje wsparcie w formie: 6 godzin diagnozy potrzeb przeprowadzonej przez SORE, 6 godzin wykładów, 15 godzin warsztatów, 6 godzin konsultacji grupowych z ekspertem zewnętrznym, 10 godzin konsultacji indywidualnych z SORE, 5 godzin konsultacji grupowych z SORE

24 Ilość nauczycieli i nauczycielek objętych wsparciem:
Zadanie 3: Utworzenie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia Koszt ogółem: zł Ilość nauczycieli i nauczycielek objętych wsparciem: planowano osób, koszt na 1 osobę: 939 zł zrealizowano – 299 osób, koszt na jedną osobę: 722 zł Każda z osób uczestniczących w zadaniu otrzymała następujące wsparcie: udział w sieci współpracy i samokształcenia – 5 spotkań w każdym roku szkolnym, w tym: 3 godziny wykładów, 4 godziny warsztatów, 13 godzin bezpośredniej współpracy w ramach zorganizowanych spotkań grupowych; nieograniczony dostęp do platformy doskonaleniewsieci udostępnionej przez ORE

25 Koszty w zadaniu obejmują:
Kwota Opis Koszty zatrudnienia koordynatorów sieci współpracy (6 osób) 10 080 Wynagrodzenie ekspertów zewnętrznych 30 042 Organizacja spotkań w ramach sieci 8 760 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3 000 Drobne materiały biurowe na potrzeby sieci

26 Zadanie 4: Zarządzanie projektem
Koszt ogółem: zł W projektach o wartości powyżej 500 tys. i do 1 mln złotych mogą wynosić maksymalnie 25% wartości projektu. W projekcie realizowanym przez Powiat Krotoszyński udział kosztów zarządu wynosi: 15, 8 % wartości projektu Kwota Opis Wynagrodzenie kadry zarządzającej (3 osoby) 2 400 Informacja prasowa 2 650 Materiały promocyjne 10 000 Organizacja spotkania podsumowującego projekt

27 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem: 8% Koszt ogółem: 73 395 zł
Koszty pośrednie dotyczą wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem projektu tj. koszty personelu obsługowego: obsługa kadrowa, finansowa, zamówienia publiczne Obsługę prowadzą pracownicy Starostwa Powiatowego w Krotoszynie: Biuro Promocji i Rozwoju: bezpośredni nadzór nad realizacją projektu, Wydział Finansów: obsługa finansowa, Wydział Organizacyjny: obsługa kadrowa, prawna i zamówienia publiczne

28 Wnioski Integracja, konsolidacja środowiska, lepsze/bliższe poznanie się – przekonanie, że dyrektorzy to potężny zasób ludzki Potrzeba kontynuowania spotkań w sieciach, zwłaszcza dyrektorskich z nowym kryterium doboru z uwzględnieniem etapów edukacyjnych: Dyrektorzy przedszkoli Dyrektorzy szkół podstawowych Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Krótsze spotkania – do 2 godzin zamiast 4! Tylko dobrzy eksperci! Wykorzystanie platformy internetowej?

29 Jak będzie wyglądać wspomaganie po projekcie?
rozporządzenie nakłada na instytucje wspomagania 2 nowe zadania: 1) sieci współpracy i samokształcenia: już działające w poradni: sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych: konsultacyjno-informacyjna superwizyjna wspomaganie procesowe

30 przymierzamy się do uruchomienia:
sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych z gimnazjów sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas I– III szkół podstawowych sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas IV– VI szkół podstawowych sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas gimnazjalnych sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców klas ponadgimnazjalnych

31 Sieci współpracy i samokształcenia przedmiotowe (wynikające z zapotrzebowania środowiska) – Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie Sieć współpracy i samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych – Biblioteka Pedagogiczna

32 Wspomaganie procesowe
diagnoza potrzeb, przygotowanie RPW, wsparcie eksperckie w zakresie kompetencji i wiedzy merytorycznej specjalistów poradni, ewaluacja, wnioski (wsparcie SORE) – PPP wsparcie eksperckie – SODN wsparcie informacyjne/bibliografia i dostęp do zbiorów – BP

33 Finansowanie wspomagania po projekcie ???
2 rzeczywistości: projektowa i poza projektowa Zasoby kadrowe - instytucje wspomagania Środki w budżetach placówek na doskonalenie nauczycieli Udział SODN w finansowaniu doskonalenia w porozumieniu z organami prowadzącymi Pomoc w aplikowaniu o dodatkowe środki unijne Wspomaganie nieobligatoryjne, ale dla prawdziwie zainteresowanych i zmotywowanych odbiorów

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja poświęcona podsumowaniu projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google