Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Opodatkowanie spółki nie będącej osobą prawną w toku bieżącej działalności Zasady przypisania wspólnikom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Opodatkowanie spółki nie będącej osobą prawną w toku bieżącej działalności Zasady przypisania wspólnikom."— Zapis prezentacji:

1 Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny

2 Opodatkowanie spółki nie będącej osobą prawną w toku bieżącej działalności Zasady przypisania wspólnikom przychodów i kosztów uzyskania przychodów art.5 u.p.d.o.p i art. 8 u.p.d.o.f.

3 Przykład Spółka jawna ma dwóch wspólników A i B, których udziały są równe. Spółka jawna nabyła od przedsiębiorcy Z w marcu 2015 r. towary handlowe o wartości 80 j.p. i sprzedała w kwietniu 2015 r. przedsiębiorcy Y te towary za 120 j.p.. Każdemu ze wspólników zostanie przypisane po 60 j.p. przychodu i po 40 j.p. kosztu, tj. u każdego z nich powstanie dochód w wysokości 20 j.p. i zostanie opodatkowany w zależności od formy opodatkowania wybranej przez wspólników (według skali lub według stawki liniowej 19%).

4 Umowy pomiędzy wspólnikiem a spółką

5 Przykład Wspólnikami spółki jawnej są dwie osoby fizyczne, A i B, których udziały są równe. Przychód spółki wynosi 100 j.p. Koszty uzyskania tego przychodu wynikające z ksiąg spółki wynoszą 40 j.p., w tym 10 j.p. stanowi czynsz należny wspólnikowi A za wynajęcie spółce środka trwałego (przychód z najmu jest opodatkowany na zasadach ogólnych). W przypadku wspólnika A czynsz ten nie zostaje uznany za koszt uzyskania przychodu, natomiast będzie nim dla wspólnika B.

6 Przykład Wspólnik A przychód przydzielony proporcjonalnie50 j.p. przychód z tytułu czynszu10 j.p. koszt przydzielony proporcjonalnie20 j.p. wydatek niestanowiący kosztu5 j.p. (część czynszu przypadająca na wspólnika A) dochód45 j.p.

7 Przykład Wspólnik B przychód przydzielony proporcjonalnie 50 j.p. koszt przydzielony proporcjonalnie 20 j.p. dochód 30 j.p.

8 Likwidacja spółki i wystąpienie wspólnika

9 Założenia Spółka likwiduje się lub wspólnik z niej występuje i otrzymuje z tego tytułu: 1)środki pieniężne; 2)składniki majątkowe w naturze (tj. inne niż pieniężne). W przypadku sytuacji drugiej należy dalej uwzględnić dwa przypadki: –wspólnik zatrzymuje składniki majątkowe w naturze uzyskane w wyniku likwidacji spółki lub wystąpienia z niej w swoim majątku; –wspólnik zbywa składniki majątkowe w naturze uzyskane w wyniku likwidacji spółki lub wystąpienia z niej.

10 Przykład Spółka jawna, której wspólnikami są dwie osoby fizyczne (ich udziały są równe), ulega likwidacji i sprzedaje majątek, w którego skład wchodzi budynek wraz z maszynami i urządzeniami. Przychód ze sprzedaży wynosi 100 j.p., a koszty uzyskania przychodu 70 j.p. Wartości te zostaną przypisane wspólnikom w proporcji do udziałów (po 50 j.p. przychodu i 35 j.p. kosztów), co powoduje powstanie u nich dochodu do opodatkowania w wysokości 15 j.p. Od tego dochodu wspólnicy zapłacą podatek. Jeżeli po likwidacji kwoty uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną wypłacone wspólnikom, to ich opodatkowanie oznaczałoby ponowne pobranie podatku od tej samego przedmiotu. Dlatego otrzymanie środków pieniężnych przy likwidacji nie podlega opodatkowaniu

11 Przychód wspólnika występującego ze spółki w przypadku uzyskania środków pieniężnych przychód = przychód w postaci środków pieniężnych wypłaconych przy wystąpieniu – uzyskana przed wystąpieniem nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania stanowiąca dochód wspólnika pomniejszona o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (od 2015 r.)

12 Dochód wspólnika występującego ze spółki w przypadku uzyskania środków pieniężnych dochód = przychód ( poprzedni slajd)– wydatki na objęcie (nabycie) prawa do udziałów.

13 Przy likwidacji spółki lub wystąpieniu z niej wspólnik otrzymuje składniki majątkowe w naturze Sytuacje : wspólnik zatrzymuje składnik majątkowy lub zbywa go ( sprzedaż, aport ) Artykuł 22g ust. 14c u.p.d.o.f., art. 16g ust. 10c u.p.d.o.p. Artykuł 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Artykuł 14 ust. 2 pkt 17 lit. b i ust. 7 u.p.d.o.f., art. 12 ust. 4 pkt 3b zdanie ostatnie u.p.d.o.p. Artykuł 24 ust. 3d u.p.d.o.f. Artykuł 21 ust. 1 pkt 50b u.p.d.o.f., art. 12 ust. 4 pkt 3c u.p.d.o.p. Artykuł 17 ust. 1 pkt 9 i art. 22 ust. 1e pkt 4 u.p.d.o.f., art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 15 ust. 1j pkt 4 u.p.d.o.p.

14 Literatura Prawo podatkowe przedsiębiorców 2013 Cz. I rozdz. III Punkty : 3.1.1. 3.1.2. 3.1.4.


Pobierz ppt "Opodatkowanie spółek Wykład specjalizacyjny. Opodatkowanie spółki nie będącej osobą prawną w toku bieżącej działalności Zasady przypisania wspólnikom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google