Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 Przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 Przy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 Przy odpowiednim planowaniu i zaangażowaniu nie ma rzeczy niemożliwych. Tom Lambert

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 Zmiany w prawie oświatowym  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 3

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4 Zmiany w prawie oświatowym  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 4

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5 Zmiany w prawie oświatowym  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 5

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 6 Na wniosek ministrów właściwych dla zawodów, wprowadzono do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowe zawody (częściowo powstałe w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów już istniejących lub zawodów wykreślonych). Są to następujące zawody:  Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego i kucharz (nauczany na poziomie technikum);  Technik renowacji elementów architektury – powstały z połączenia zawodów renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego;  Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – powstały z połączenia zawodów monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych;  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie,  Stroiciel fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych;  Technik budowy fortepianów i pianin – powstały na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych;

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 7  Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej – powstały na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej  Technik realizacji nagrań i nagłośnień – powstały na bazie zawodu asystent operatora dźwięku;  Technik sterylizacji medycznej;  Technik elektroniki i informatyki medycznej – powstały na bazie zawodu technik elektroniki medycznej;  Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu technik poligraf;  Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu technik poligraf;  Wiertacz – powstały na bazie zawodu wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;  Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu murarz;  Wędliniarz – powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 8 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględnia także uzasadnione wnioski właściwych ministrów dotyczące wykreślenia z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których kształcenie w ramach systemu oświaty uznano za nieprzydatne (np. z uwagi na realizowanie kształcenia na odpowiednim kierunku studiów w ramach szkolnictwa wyższego), bądź które stanowiły podstawę do wprowadzenia do klasyfikacji nowych (wyżej wymienionych) zawodów. W związku z tym, z projektu klasyfikacji wykreślono następujące zawody:  1)Technik geofizyk;  2)Technik hydrolog;  3)Technik meteorolog;  4)Technik elektroniki medycznej;  5)Technik poligraf;  6)Technik urządzeń audiowizualnych;  7)Technik dźwięku;  8)Monter instalacji gazowych;  9)Technik informacji naukowej;  10)Technik żywienia i gospodarstwa domowego;

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 11)Technik organizacji usług gastronomicznych; 12)Kucharz małej gastronomii; 13)Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych; 14)Technik instrumentów muzycznych; 15)Asystent operatora dźwięku; 16)Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 17)Murarz; 18)Renowator zabytków architektury; 19)Monter instalacji i urządzeń sanitarnych; 20)Monter sieci komunalnych; 21)Posadzkarz; 22)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie; 23)Malarz-tapeciarz; 24)Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim; 25)Monter instrumentów muzycznych; 26)Rzeźnik-wędliniarz; 27)Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; 28)Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego. 9

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. 10 Przykład wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie KWALIFIKACJA 2 Zawód Kelner KWALIFIKACJA 1 T.9 Wykonywanie usług kelnerskich T.10 Organizacja usług gastronomicznych

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie ELEKTRYK I.KWALIFIKACJA E.8. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1.Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych 2.Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych II.KWALIFIKACJA:E.9. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 1.Montaż instalacji elektrycznych 2.Konserwacja instalacji elektrycznych 11

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12 … obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, (…) uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego; Podstawa programowa kształcenia w zawodzie 12

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13 Oczekiwane efekty kształcenia, ujęte w podstawie programowej kształcenia w zawodach a wymagania egzaminacyjne Kwalifikacja E.8. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczeń: 1)rozpoznaje podzespoły oraz maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie oznaczeń na nich stosowanych, symboli graficznych, parametrów katalogowych i wyglądu; 2)określa funkcje podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych; 3)rozpoznaje na podstawie wyglądu narzędzia monterskie 4)dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; 5)wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 6)wykonuje montaż elektryczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych oraz maszyn i urządzeń elektrycznych; 7)wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; 13

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14 Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie 14 Test pisemny - zadania zamknięte - zdający wskazuje prawidłową odpowiedź spośród 4 zaproponowanych Test praktyczny – ocenie podlegać będzie: -jakość rezultatu końcowego, -jakość rezultatu pośredniego, -przebieg wykonania zadania

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15 Test praktyczny - egzaminator ocenia: 1.jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym, 2.jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym, 3.przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 15

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. NOWY EGZAMIN ZAWODOWY

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17 Założenia do zmian w egzaminie zawodowym  możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację;  potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie – otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje – warunek odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego;  wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum;  opracowanie koncepcji i utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych;  umożliwienie osobom dorosłym potwierdzania kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym;  możliwość zdawania testu pisemnego z zastosowaniem komputera, docelowo egzamin ON-LINE;  klasa IV technikum – egzamin w lutym ; 17

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18 Dla kogo egzamin potwierdzający kwalifikacje? Egzamin w zakresie kwalifikacji Uczniowie Absolwenci szkół Absolwenci KKZ Egzamin eksternistyczny Deklaracja przystąpienia do dyrektora szkoły 4 miesiące przed egzaminem deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke 4 miesiące przed egzaminem świadectwo ukończenia szkoły deklaracja przystąpienia składana do dyrektora oke właściwej dla miejsca kursu 4 miesiące przed egzaminem zaświadczenie ukończenia kursu wniosek składany do dyrektora oke 30 września/31 stycznia dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe/kształcenie 18

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19 Co będzie sprawdzane na egzaminie? Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 19

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20 Kiedy egzamin?  Egzamin zawodowy może być przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej.  Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.  Dyrektor komisji okręgowej ustala harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych. 20

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21 Struktura egzaminu Część pisemna  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru  czas 60 min Część pisemna  test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru  czas 60 min Część praktyczna  test praktyczny składający się z jednego zadania praktycznego  czas 120-240 min (będzie ustalony w Informatorze zawodowym) 21

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22 Część pisemna egzaminu 22

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23 Formy przeprowadzania części pisemnej egzaminu tradycyjna  wydrukowane arkusze egzaminacyjne,  karty odpowiedzi dostarczane pocztą do szkoły. z wykorzystaniem komputerów upoważnienie Do 2017 r. 23

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24 Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego 1 2 3 4 56 7 9 8 10 24 Stanowisko Zarządzania Egzaminem Wirtualny Serwer Egzaminacyjny Maksymalna liczba stanowisk egzaminacyjnych uzależniona jest od wydajności Stanowiska Zarządzania Egzaminem potwierdzonej w procedurze upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25 Upoważnianie do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy złożony nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzona część pisemna egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. 25

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26 udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. Upoważnienia do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu 26

27 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 27

28 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 28

29 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29 Przykładowa organizacja sieci egzaminacyjnej 29

30 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30 Przykładowa organizacja pomieszczenia egzaminacyjnego 30

31 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31 Warunki otrzymania upoważnienia  Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu elektronicznego Test maszyny wirtualnej na krótko przed egzaminem  Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE)  Pomyślne przejście próby przeprowadzenia części pisemnej z wykorzystaniem systemu (przesłanie raportu do OKE)  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia 31

32 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32 Wniosek o upoważnienie do części pisemnej  Należy:  przeanalizować załącznik 1 zawierający opis minimalnych wymagań  zaplanować sale i sprzęt do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu  wprowadzić dane do wniosku,  wydrukować wniosek i podpisać  przesłać do OKE 32

33 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 33 Część pisemna egzaminu zawodowego Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (PZE) – dyrektor szkoły 1 2 3 4 56 7 9 8 10 Operator systemu Zespół nadzorujący część pisemną 33 Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE Nie jest członkiem ZN część pisemną. Odpowiada za przygotowanie serwera i stanowisk egzaminacyjnych oraz za poprawność ich funkcjonowania w czasie egzaminu. Uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez OKE

34 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 34 Skład zespołu nadzorującego  W skład zespołu nadzorującego wchodzą: – w szkole lub placówce - co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce; – u pracodawcy - co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.  W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.  W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem zawodowym oraz wychowawcy zdających. 34

35 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35 Część praktyczna egzaminu 35

36 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 36  Za organizację i przebieg odpowiada kierownik ośrodka egzaminacyjnego (KOE) (m.in. zapewnia obecność asystenta technicznego).  KOE powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w poszczególnych salach (ZNCP) i wyznacza przewodniczących tych zespołów.  W skład ZNCP wchodzą: – w szkole/placówce – 2 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole/placówce, – u pracodawcy – 2 pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę.  W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Organizacja części praktycznej egzaminu 36

37 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 37 Uczestnicy egzaminu Zespół nadzorujący część praktyczną Egzaminator Asystent techniczny 37

38 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38  wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,  wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke,  niebędąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Egzaminator na egzaminie zawodowym to osoba: 38

39 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 39 Uprawnienia egzaminatorów Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzyma także uprawnienia w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie we wszystkich kwalifikacjach wyodrębnionych w tym zawodzie 39

40 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 40 Egzaminator na egzaminie zawodowym  obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje), stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego. W czasie trwania części praktycznej egzaminu  ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających, stosując kryteria oceniania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla danego egzaminu zawodowego  podpisuje protokół przebiegu części praktycznej egzaminu  uczestniczy w przekazaniu przez PZNCP kart oceny i dokumentacji KOE i w pakowaniu ich do zwrotnych kopert. Po zakończeniu części praktycznej egzaminu w obecności ZNCP 40

41 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 41 Egzaminator ocenia: 1.jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym 2.jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym 3.przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem:  przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 41

42 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 42 Czas i miejsce oceny rezultatów końcowych? Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających. 42

43 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 43 Kryteria oceny Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy ……………………………………………….…….. Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 2 końcowy……………………...................................... Kryterium 1….…………………………………………………... …………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Rezultat 3 pośredni……………………...................................... Kryterium 1….…………………………………………………... ………………….…………………………………………………... Kryterium 10….…………………………………………………... Przebieg 1………………………………………………………… Kryterium 1….…………………………………………………... ………………..….…………………………………………………... Przebieg 2……………………………………………………….. Kryterium 1….…………………………………………………... KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: T.6. Sporządzanie potraw i napojów Zawód: 512001 kucharz Numer zadania: …. 43

44 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 44 Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny Rezultat 1 końcowy System Linux Kryterium 1 system Linux jest zainstalowany Kryterium 2 dysk jest podzielony na 2 partycje Kryterium 3 katalog /home jest umieszczony na oddzielnej partycji o wielkości min. 10 GB Rezultat 2 końcowy Interfejs sieciowy Kryterium 1karta sieciowa ma przypisany adres IP 192.168.1.x Kryterium 2maska sieci jest ustawiona na 255.255.255.0 …………………..….…………………………………………………... Przebieg 1Przestrzeganie przepisów bhp Kryterium 1 zdający dbał o porządek w miejscu pracy Kryterium 2zdający posprzątał resztki przewodów i materiałów izolacyjnych KRYTERIA OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO Kwalifikacja: E.13 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych Zawód: 351203 Technik informatyk Numer zadania: …. 44

45 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 45 Karta oceny 45

46 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 46  Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. Liczba egzaminatorów na egzaminie  W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Egzaminator 46

47 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 47  Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator. Liczba egzaminatorów na egzaminie Egzaminator 47

48 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 48 Miejsce przystępowania do części praktycznej egzaminu  Uczniowie przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczają.  Absolwenci przystępują do części praktycznej egzaminu w szkole do której uczęszczali.  Absolwenci KKZ i osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznego - w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez dyrektora oke. 48

49 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 49 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Wspólne kwalifikacje zawodach kształconych w technikach i w zsz Identyczny egzamin Potrzebne takie samo wyposażenie stanowisk 49

50 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 50 Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych Monter mechatronik Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Technik mechatronik 50

51 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 51 Upoważnienie do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy  udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1)zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach 2)zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych … 3)zapewnia zdającym ze specjalnymi potrzebami przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb … 4)zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. 51

52 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 52 Wniosek o upoważnienie do części praktycznej  Należy:  przeanalizować zapisy w PP  wprowadzić dane,  wydrukować i podpisać  przesłać do OKE istotne dla kwalifikacji wyposażenie 52

53 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 53 Uwarunkowania do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  Złożenie wniosku o upoważnienie Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu Upoważnienie przez dyrektora OKE do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem  Pozytywna weryfikacja dotycząca wyposażenia sprawdzenie wyposażenia porównanie ze szczegółowym wykazem 53

54 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 54 Do przeprowadzenia egzaminu potrzebne są:  zasoby ludzkie: – zespoły nadzorujące, – egzaminatorzy, – asystenci techniczni/operatorzy systemu;  zasoby materialne: – wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych; – dostępność wyposażenia w trakcie egzaminu;  czas: – czas na przygotowanie się do egzaminów; – czas na przeprowadzenie egzaminów. 54

55 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 55 Celem informacji nie jest uzyskanie wiedzy na dany temat, lecz umożliwienie dzięki niej podjęcia właściwych działań. Peter Drucer


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 Przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google