Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU. Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Jak trafić do naszej szkoły? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU. Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Jak trafić do naszej szkoły? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU

2 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Jak trafić do naszej szkoły? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

3 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Jak trafić do naszej szkoły? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek tel./fax. 54 232 32 04 zsb@zsb.wloclawek.pl

4 Dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Budowlanych ? Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl To szkoła dla ludzi z pasją, która: - poszerza horyzonty - lepiej niż liceum przygotowuje do studiów technicznych - pozwala zdobyć zawód ceniony na rynku pracy

5 W RAMACH INFRASTRUKTURY ZAPEWNIAMY Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Nowoczesne sale lekcyjne (Posiadamy pracownie z tablicami multimedialnymi) Pracownie komputerowe z najnowszym oprogramowaniem do projektowania (AutoCAD) Biblioteczne centrum multimedialne Pracownie wyposażone w projektory multimedialne Bezprzewodowy Internet na terenie całej szkoły (WiFi) Zaplecze sportowe – sala gimnastyczna, duża siłownia, Orlik sportowy, Opiekę pedagoga szkolnego Zaplecze medyczne – pielęgniarka Punkt kserograficzny Sklepik z przystępnymi cenami Monitorowany teren szkoły

6 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców KRÓTKA HISTORIA SZOŁY Historia Szkół Budowlanych we Włocławku rozpoczęła się w dniu 1 sierpnia 1958 r., kiedy to zarządzeniem Ministra Oświaty utworzono Szkołę Rzemiosł Budowlanych. Przełomowym rokiem był rok 1974, kiedy w związku z reorganizacją szkolnictwa zawodowego we Włocławku, szkoła otrzymała obiekt przy ulicy Nowomiejskiej 25. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

7 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców REKRUTACJA 2015 / 2016 Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

8 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców REKRUTACJA 2015 / 2016 OFERTA EDUKACYJANA OBEJMUJE KSZTAŁCENIE W II TYPACH SZKÓŁ : TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

9 Dlaczego warto wybrać technikum w „Budowlance” ? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Kończąc Technikum zdobywasz kompetencje bardzo poszukiwane na rynku pracy w zakresie budownictwa a po zdaniu egzaminu tytuł: - technika budownictwa, - technika geodety, - - technika architektury krajobrazu, - technik urządzeń sanitarnych - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

10 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIKUM (4-letnie) - po gimnazjum - technik budownictwa + kurs spawacza - technik architektury krajobrazu - technik geodeta NOWOŚCI - technik urządzeń sanitarnych - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

11 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK BUDOWNICTWA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. REKRUTACJA 2015 / 2016

12 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK BUDOWNICTWA KIERUNEK UMOŻLIWIA NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi, wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych, korzystania z dokumentacji budowlanej, dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych, REKRUTACJA 2015 / 2016

13 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK BUDOWNICTWA KIERUNEK UMOŻLIWIA NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl dokonywania inwentaryzacji obiektów istniejących, prowadzenia dokumentacji budowy, wykonywania kalkulacji robót i sporządzania kosztorysów oraz ofert przetargowych, wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa. REKRUTACJA 2015 / 2016

14 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK BUDOWNICTWA ABSOLWENT TEGO KIERUNKU MOŻE BYĆ ZATRUDNIONY W: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków. REKRUTACJA 2015 / 2016

15 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU CHARAKTERYSTYKA ZAWODU : Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień. REKRUTACJA 2015 / 2016

16 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KIERUNEK UMOŻLIWIA NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania szkiców roboczych, przeprowadzania inwentaryzacji, planowania zagospodarowania dobierania materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń do wykonania określonych zadań, z uwzględnieniem przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy REKRUTACJA 2015 / 2016

17 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU KIERUNEK UMOŻLIWIA NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień, projektowania elementów architektury krajobrazu, pielęgnowania i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, sporządzania kosztorysów oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. REKRUTACJA 2015 / 2016

18 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ABSOLWENT TEGO KIERUNKU MOŻE BYĆ ZATRUDNIONY W: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni – ogrody, parki, skwery, przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. REKRUTACJA 2015 / 2016

19 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ABSOLWENT TEGO KIERUNKU MOŻE BYĆ ZATRUDNIONY W: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Może również prowadzić własną działalność gospodarczą. REKRUTACJA 2015 / 2016

20 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK GEODETA CHARAKTERYSTYKA ZAWODU : Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie do:. przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i sporządzania na ich podstawie map i podkładów geodezyjnych, map ewidencyjnych i topograficznych,. sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej potrzebnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości i ustalenia ich wartości,. udziału w realizacji budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności prowadzenia i obsługi montażu budowli. REKRUTACJA 2015 / 2016

21 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK GEODETA W WYNIKU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT POTRAFI: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl dobierać instrumenty i metody pomiaru do wymaganej dokładności prac geodezyjnych, projektować i zakładać i szczegółowe i pomiarowe osnowy geodezyjne, wykonywać pomiary sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno – wysokościowe, sporządzać opracowania geodezyjne i kartograficzne z wykorzystaniem określonych technik komputerowych, REKRUTACJA 2015 / 2016

22 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK GEODETA W WYNIKU KSZTAŁCENIA ABSOLWENT POTRAFI: Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl sporządzać mapy sytuacyjne i sytuacyjno- wysokościowe, opracowywać geodezyjnie plany realizacyjne obiektów budowlanych, prowadzić geodezyjną obsługę budowy obiektów budowlanych oraz kontrolować ich przestrzenne usytuowanie, dokonywać pomiarów przemieszczeń i odkształceń budynków oraz budowli inwentaryzować stan zagospodarowania terenu, pozyskiwać i opracowywać dane do prowadzenia i aktualizacji katastru nieruchomości, REKRUTACJA 2015 / 2016

23 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK GEODETA PERSPEKTYWY ZAWODOWE Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, urzędach administracji publicznej. Absolwent z tytułem technika geodety, może uzyskać uprawnienia zawodowe geodezyjne bez kończenia studiów i prowadzić własną działalność gospodarczą jako uprawniony geodeta. REKRUTACJA 2015 / 2016

24 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODU : Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent zawodu Technik Urządzeń Sanitarnych nabiera umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie posługiwania się dokumentacją techniczną, wykonywania rysunków i szkiców inwentaryzacyjnych instalacji sanitarnych, instalacji i sieci gazowych oraz wentylacyjnych i grzewczych, projektowania instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych oraz wentylacyjnych i grzewczych, dobierania materiałów, sporządzania kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, przeprowadzania robót remontowych, konserwacyjnych i eksploatacyjnych. REKRUTACJA 2015 / 2016

25 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH PERSPEKTYWY ZAWODOWE Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń sanitarnych może być zatrudniony w: zakładach wodociągów i kanalizacji jednostkach administrujących spółdzielnie mieszkaniowe firmach wykonawczych branży instalacyjno – budowlanej biurach projektowych, składach i hurtowniach materiałów budowlanych jednostkach samorządowych może prowadzić własną działalności gospodarczą w ramach wyuczonych kwalifikacji zawodowych REKRUTACJA 2015 / 2016

26 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NOWOŚĆ - TECHNIK OZE Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca). REKRUTACJA 2015 / 2016

27 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ CHARAKTERYSTYKA ZAWODU : Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. REKRUTACJA 2015 / 2016

28 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Chodzi głównie o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska. REKRUTACJA 2015 / 2016

29 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik OZE może być zatrudniony w: w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, w organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), w ramach własnej działalności gospodarczej.

30 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Odnawialne źródła energii, to dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. W nadchodzącym czasie wspierane będą inwestycje związane z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W obszarze elektroenergetyki przewiduje się rozwój źródeł opartych na energii wiatru oraz biomasie.

31 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Na dachach domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, natomiast kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, tak samo jak pompy ciepła. Do montowania, eksploatacji oraz konserwacji tych urządzeń niezbędni będą technicy odnawialnych źródeł energii.

32 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej ma możliwość podjęcia zatrudnienia w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej, klimatyzacyjnej oraz ma możliwość podjęcia pracy w firmach konsultingowych i doradczych.

33 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Osoby, które posiadają wysokie kwalifikacje, mogą prowadzić działalność gospodarczą, polegającą na montowaniu i konserwacji urządzeń związanych z odnawialnymi źródłami energii.

34 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016 Rosnące inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii sprawią, że zawód technika urządzeń i systemów energii odnawialnej może być jednym z zawodów przyszłości, poszukiwanym na rynku pracy. W związku z tym istnieje duża potrzeba kształcenia w tym zawodzie, szczególnie, że technicy urządzeń i systemów energii odnawialnej już teraz są poszukiwanymi pracownikami.

35 Dlaczego warto wybrać Zasadniczą Szkołę Budowlaną? Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Kończąc zdobywasz kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu, którymi obecnie nie wielu może się wylegitymować na rynku pracy. Dajesz sobie szansę na dobrze płatną pracę po ukończeniu szkoły.

36 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA BUDOWLANA (3-letnia) – po gimnazjum - monter konstrukcji budowlanych NOWOŚĆ - murarz - tynkarz - betoniarz – zbrojarz - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik) Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016

37 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Monter konstrukcji budowlanych to wykwalifikowany pracownik, który montuje konstrukcje drewniane, metalowe i żelbetonowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, halach magazynowych lub handlowych, a także w mostach, kładkach czy słupach energetycznych itp. Z czynnościami tymi związane są prace pochodne polegające na: konserwowaniu elementów konstrukcji budowlanych (zabezpieczaniu przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych), remoncie lub rozbiórce elementów konstrukcji lub też na konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Monter, zwłaszcza przy budowie dużych obiektów, współpracuje z innymi członkami brygady montażowej. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl ZSB - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH REKRUTACJA 2015 / 2016

38 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. REKRUTACJA 2015 / 2016

39 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i szybkości wykonywanych prac montażowych. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych. Uczniowie tego kierunku będą mieli unikalna możliwość pobierania praktyk w realnych warunkach -zakładu pracy. Kształcić się będą w zakładach zajmujących się wykonaniem, montażem konstrukcji stalowych, betonowych, żelbetowych i drewnianych. REKRUTACJA 2015 / 2016

40 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH UWAGA. Firma MODERN DACH z Łochocina w której uczniowie będą pobierać praktyki gwarantuje możliwość najlepszym absolwentom zatrudnia po ukończeniu szkoły. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016

41 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MURARZ - TYNKARZ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Murarz to wykwalifikowany pracownik placu budowy, na którym powstaje nowy budynek lub trwa odbudowa, przebudowa, remont już istniejącego obiektu. Do obowiązków murarza, wbrew popularnym opiniom, nie należy jedynie stawianie fundamentów lub ścian. Murarz rozpoczyna swoją pracę od zapoznania się z planem architektonicznym i założeniami budowlanymi. Kolejnym krokiem jest ustawienie rusztowania, montaż urządzeń do transportu materiałów budowlanych oraz przygotowanie zaprawy. Dopiero gdy przygotuje szalunek (konstrukcja najczęściej drewniana służąca jako rodzaj formy dla murarza) układa na zaprawie cegły, pustaki lub kamienie. Muruje w ten sposób ściany nośne, działowe, stropy lub filary. REKRUTACJA 2015 / 2016

42 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MURARZ - TYNKARZ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. REKRUTACJA 2015 / 2016

43 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - BETONIARZ – ZBROJARZ Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Murarz to wykwalifikowany pracownik placu budowy, na którym powstaje nowy budynek lub trwa odbudowa, przebudowa, remont już istniejącego obiektu. Do obowiązków murarza, wbrew popularnym opiniom, nie należy jedynie stawianie fundamentów lub ścian. Murarz rozpoczyna swoją pracę od zapoznania się z planem architektonicznym i założeniami budowlanymi. Kolejnym krokiem jest ustawienie rusztowania, montaż urządzeń do transportu materiałów budowlanych oraz przygotowanie zaprawy. Dopiero gdy przygotuje szalunek (konstrukcja najczęściej drewniana służąca jako rodzaj formy dla murarza) układa na zaprawie cegły, pustaki lub kamienie. Muruje w ten sposób ściany nośne, działowe, stropy lub filary. REKRUTACJA 2015 / 2016

44 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - BETONIARZ – ZBROJARZ z kursem spawacza Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. REKRUTACJA 2015 / 2016

45 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Technolog robót wykończeniowych w budownictwie prowadzi prace związane z wykańczaniem budynków. Różnorodność robót, które ma do wykonania, wynika ze specyfiki budynków, stosowanych materiałów i narzędzi oraz stosowanej technologii. W ramach swojej pracy może on przeprowadzać roboty tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie oraz malarsko tapeciarskie oraz wykonywać m.in. okładziny ścienne (z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli), kłaść podłogi, emulsje, ale także wykonywać roboty murarskie, remontowe, konserwacje i docieplenia budynków. Do zastosowania odpowiednich materiałów (zaprawy, płyty, glazura, panele, farby itp.) potrzebna jest szeroka wiedza na temat ich właściwości. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie musi ponadto bardzo dobrze znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl ZSB - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE REKRUTACJA 2015 / 2016

46 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji B.20. Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych i B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego. REKRUTACJA 2015 / 2016

47 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (HYDRAULIK) Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Celem kształcenia w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do: montażu instalacji i urządzeń sanitarnych montażu przewodów, armatury, definiowania i usuwania przyczyn awarii, wykonywania prac demontażowych, nadzorowania eksploatacji instalacji, wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem instalacji sanitarnych. REKRUTACJA 2015 / 2016

48 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZSB - MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (HYDRAULIK) z kursem spawacza Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony w na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo – montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową. REKRUTACJA 2015 / 2016

49 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY: DO SZKÓŁ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM: - punkty za egzamin gimnazjalny - punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - punkty za osiągnięcia w gimnazjum, np. olimpiady Do szkoły zasadniczej i technikum wymagane jest zaświadczenie o przydatności do zawodu wystawione przez ośrodek medycyny pracy. DRUKI WYDAJE SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl REKRUTACJA 2015 / 2016

50 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl SZKOŁA NA WESOŁO - DZIEŃ BUDOWLAŃCA

51 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl SZKOŁA NA WESOŁO - WYCIECZKI

52 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl SZKOŁA NA WESOŁO - WYCIECZKI

53 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl SZKOŁA NA WESOŁO - WYCIECZKI

54 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl SZKOŁA NA WESOŁO - WYCIECZKI

55 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl BOISZ SIĘ MATEMATYKI, FIZYKI, itd. … Z POMOCĄ PRZYCHODZĄ PROJEKTY UNIJNE

56 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

57 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców W NAUCZNIU KORZYSTAMY Z TABLIC MULTIMEDIALNYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

58 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców PRACOWNIE JĘZYKOWE Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl UCZYMY JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO

59 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców PRACOWNIE OGOLNOBUDOWLANA Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

60 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

61 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

62 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Współpracujemy z: Centrum Doskonalenia i Edukacji, które współpracuje z lokalnymi firmami Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

63 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Reprezentacja naszej szkoły zajmuje od lat czołowe lokaty w Mistrzostwach Szkół Budowlanych w takich dyscyplinach jak: - PIŁKA KOSZYKOWA - PIŁKA RĘCZNA - PIŁKA NOŻNA - TENIS STOŁOWY - PŁYWANIE - BIEGI PRZEŁAJOWE - BIEGI NA ORIENTACJĘ - SZACHY JEŻELI JESTEŚ DOBRY W SPORCIE, U NAS BĘDZIESZ MÓGŁ SIĘ WYKAZAĆ!

64 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców ZAJECIA SPORTOWE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl

65 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl JEŻELI JESTEŚ DOBRY W SPORCIE, U NAS BĘDZIESZ MÓGŁ SIĘ WYKAZAĆ!

66 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl JEŻELI JESTEŚ DOBRY W SPORCIE, U NAS BĘDZIESZ MÓGŁ SIĘ WYKAZAĆ!

67 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl Już dziś postaw na siebie i zdobądz zawód, poszukiwany na rynku pracy Polskim i zagranicznym. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU

68 Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH WE WŁOCŁAWKU. Od ponad 50 lat kształcimy fachowców Jak trafić do naszej szkoły? Zespół Szkół Budowlanych we Włocławku www.zsb.wloclawek.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google