Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRONIKA SKO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH SKO ŚWIDRY ROK SZKOLNY 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRONIKA SKO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH SKO ŚWIDRY ROK SZKOLNY 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 KRONIKA SKO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH SKO ŚWIDRY ROK SZKOLNY 2013/2014

2 REGULAMIN SKO Świdry do SKO może należeć każdy uczeń każdy uczeń posiada konto dla ucznia w Banku PKO BP S.A. lub posiada własną książeczkę oszczędności wydaną przez opiekuna SKO wpłaty dokonywane są codziennie na przerwach o dokonywaniu wypłaty należy wcześniej poinformować opiekuna SKO rodzic wyraża pisemną zgodę na każdą wypłatę z książeczki

3 CELE NASZEJ ORGANIZACJI SKO Świdry 1)Zachęcenie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy na książeczkach SKO. 2)Wyrabianie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania. 3)Wdrażanie do prowadzenia umiejętnej gospodarki funduszami własnymi i społecznymi oraz wytrwałości w gromadzeniu wkładów, i celowego ich wydatkowania. 4)Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości w zdobywaniu złotówek np. zbieranie i sprzedaż produktów wtórnych (złom, makulatura, puszki aluminiowe, butelki, itp.). 5)Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Banku PKO BP S.A. 6)Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie zawsze materialne (włączenie się w ogólnopolskie akcje). 7)Całoroczny udział w konkursach organizowanych przez Bank PKO BP S.A.

4  Uczniowie posiadający SKO Konto dla Ucznia – 22 osoby  Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Świdrach – 69 osób  Uczniowie, którzy przystąpili do SKO w Zespole Szkół w Świdrach (1 września 2013 r. – 31 maja 2014 r.) – 6 osób powszechność oszczędzaniapromocja oszczędzania Szkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już od wielu lat. SKO Świdry

5 OPIEKUNOWIE SKO Świdry Barbara GajoElżbieta Soszka

6 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Szkolny Podejmowanie ćwiczeń dotyczących pieniędzy, ich znaczenia, rodzajów, funkcji. Uczniowie wzi ę li udział w cyklu zaj ęć SKO. Wspólnie zastanawiali si ę : Sk ą d si ę wzi ę ły pieni ą dze, do czego słu żą i jakie mamy rodzaje pieni ę dzy? Uczniowie wykazywali si ę du żą wiedz ą na ich temat. Uczniowie wiedzą, że pieniądze otrzymuje się za pracę, znają monety i banknoty w obiegu, wiedzą jak ważna jest praca w życiu człowieka. 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Szkolny Podejmowanie ćwiczeń dotyczących pieniędzy, ich znaczenia, rodzajów, funkcji. Uczniowie wzi ę li udział w cyklu zaj ęć SKO. Wspólnie zastanawiali si ę : Sk ą d si ę wzi ę ły pieni ą dze, do czego słu żą i jakie mamy rodzaje pieni ę dzy? Uczniowie wykazywali si ę du żą wiedz ą na ich temat. Uczniowie wiedzą, że pieniądze otrzymuje się za pracę, znają monety i banknoty w obiegu, wiedzą jak ważna jest praca w życiu człowieka. Zajęcia z edukacji ekonomicznej

7 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Ogólnopolski Pomagamy innym i ratujemy naszą planetę Ziemię. W tym roku równie ż ch ę tnie wł ą czyli ś my si ę do charytatywnej akcji zbierania nakr ę tek, metek od herbaty i baterii, aby pomóc potrzebuj ą cym. Uświadomienie uczniom, jak ważne jest to, co robimy dla innych. 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Ogólnopolski Pomagamy innym i ratujemy naszą planetę Ziemię. W tym roku równie ż ch ę tnie wł ą czyli ś my si ę do charytatywnej akcji zbierania nakr ę tek, metek od herbaty i baterii, aby pomóc potrzebuj ą cym. Uświadomienie uczniom, jak ważne jest to, co robimy dla innych. Zbieramy nakrętki, baterie i metki od herbaty „Lipton”

8 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Szkolny Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Na zaj ę ciach SKO uczniowie poprzez gry edukacyjne i zabaw ę uczyli si ę jak kontrolowa ć swoje oszcz ę dno ś ci i wydatki. Członkowie SKO znają zasady komunikacji, kontrolowania emocji, wygrywania i przegrywania. 1.09.2013r. – 31.05.2014r. Szkolny Wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez grę jako formę ułatwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności. Na zaj ę ciach SKO uczniowie poprzez gry edukacyjne i zabaw ę uczyli si ę jak kontrolowa ć swoje oszcz ę dno ś ci i wydatki. Członkowie SKO znają zasady komunikacji, kontrolowania emocji, wygrywania i przegrywania. Gry edukacyjne

9 Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 18.09.2013r. Ogólnopolski Wzrostu świadomości ekologicznej naszych uczniów i ich rodziców w kierunku nieśmiecenia, niezanieczyszczania środowiska i segregacji śmieci. Wszyscy uczniowie i dzieci z przedszkola, zaopatrzeni w foliowe r ę kawiczki do ochrony r ą k i worki na nieczysto ś ci, przyst ą pili do sprz ą tania terenów w pobli ż u szkoły. Posprzątano dwa przystanki autobusowe, część drogi na trasie Świdry – Szczygły Górne oraz las znajdujący się w pobliżu zespołu. 18.09.2013r. Ogólnopolski Wzrostu świadomości ekologicznej naszych uczniów i ich rodziców w kierunku nieśmiecenia, niezanieczyszczania środowiska i segregacji śmieci. Wszyscy uczniowie i dzieci z przedszkola, zaopatrzeni w foliowe r ę kawiczki do ochrony r ą k i worki na nieczysto ś ci, przyst ą pili do sprz ą tania terenów w pobli ż u szkoły. Posprzątano dwa przystanki autobusowe, część drogi na trasie Świdry – Szczygły Górne oraz las znajdujący się w pobliżu zespołu. SKO Świdry Sprzątanie Świata – Polska 2013

10 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 17.10.2013r. Szkolny Pożegnanie jesieni. Członkowie SKO uczestniczyli w ognisku z okazji Ś wi ę ta Pieczonego Ziemniaka. Przy ognisku wybrano „Ziemniaczanego Króla 2013” a „Ziemniaczane Ludki” zło ż yły przysi ę g ę na wierno ść Królowi. Pieczono kiełbaski i ziemniaki, które smakowały wszystkim doskonale. Integracja uczniów. 17.10.2013r. Szkolny Pożegnanie jesieni. Członkowie SKO uczestniczyli w ognisku z okazji Ś wi ę ta Pieczonego Ziemniaka. Przy ognisku wybrano „Ziemniaczanego Króla 2013” a „Ziemniaczane Ludki” zło ż yły przysi ę g ę na wierno ść Królowi. Pieczono kiełbaski i ziemniaki, które smakowały wszystkim doskonale. Integracja uczniów. Święto pieczonego ziemniaka

11 Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 28.10.2013r. Szkolny Promocja oszczędzania w SKO. Dzieci zach ę cały wszystkich uczniów i dorosłych do racjonalnego gospodarowania pieni ę dzmi i umiej ę tnego wydawania ich na co dzie ń. Zaprezentowany biznesowy horoskop ułatwia nam pozna ć wrodzone finansowe skłonno ś ci i pracowa ć nad naszymi wadami. Uczniowie kl. I zostali uroczyście przyjęci w poczet członków SKO – pasowania dokonała Pani dyrektor. 28.10.2013r. Szkolny Promocja oszczędzania w SKO. Dzieci zach ę cały wszystkich uczniów i dorosłych do racjonalnego gospodarowania pieni ę dzmi i umiej ę tnego wydawania ich na co dzie ń. Zaprezentowany biznesowy horoskop ułatwia nam pozna ć wrodzone finansowe skłonno ś ci i pracowa ć nad naszymi wadami. Uczniowie kl. I zostali uroczyście przyjęci w poczet członków SKO – pasowania dokonała Pani dyrektor. ABC… człowieka oszczędnego – uroczystość przyjęcia klasy I w poczet członków SKO SKO Świdry

12 Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 09.12.2013r. Ogólnokrajowy Pomoc Polakom mieszkającym na Białorusi i Ukrainie. W grudniu członkowie SKO wł ą czyli si ę do akcji „Polacy – Rodakom”. Uczniowie Przygotowali paczki ś wi ą teczno – noworoczne, w których znalazły si ę produkty spo ż ywcze, słodycze, ksi ąż ki oraz małe przytulanki. Uświadomienie uczniom trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Pomoc w przygotowaniu paczek świąteczno-noworocznych. 09.12.2013r. Ogólnokrajowy Pomoc Polakom mieszkającym na Białorusi i Ukrainie. W grudniu członkowie SKO wł ą czyli si ę do akcji „Polacy – Rodakom”. Uczniowie Przygotowali paczki ś wi ą teczno – noworoczne, w których znalazły si ę produkty spo ż ywcze, słodycze, ksi ąż ki oraz małe przytulanki. Uświadomienie uczniom trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Pomoc w przygotowaniu paczek świąteczno-noworocznych. Akcja charytatywna „PACZKA SERCA NA ŚWIĘTA”

13 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 13.12.2013r. Ogólnopolski Zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcja trwała od 25 listopada do 6 grudnia. W ci ą gu dwóch tygodni dzieci z przedszkola i uczniowie klas I–VI zbierali pieni ą dze, a potem nast ą piło liczenie. Dzieci mówiły, ż e rodzicie ch ę tnie dawali im pieni ą dze na ten szczytny cel. Zebrano 2757 monet. W akcji wyróżniła się klasa I, gdzie średnia zebranych monet na jednego ucznia wyniosła 161. 13.12.2013r. Ogólnopolski Zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Akcja trwała od 25 listopada do 6 grudnia. W ci ą gu dwóch tygodni dzieci z przedszkola i uczniowie klas I–VI zbierali pieni ą dze, a potem nast ą piło liczenie. Dzieci mówiły, ż e rodzicie ch ę tnie dawali im pieni ą dze na ten szczytny cel. Zebrano 2757 monet. W akcji wyróżniła się klasa I, gdzie średnia zebranych monet na jednego ucznia wyniosła 161. Góra Grosza 2013

14 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 22.12.2013r. Gminny Sprzedaż świątecznych ozdób. Kultywowanie tradycji i dzielenie się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie Zespołu Szkół w Ś widrach wzi ę li udział w szóstym Jarmarku Bo ż onarodzeniowym. Od pocz ą tku grudnia uczniowie naszej placówki projektowali i wykonywali ozdoby bo ż onarodzeniowe. Przeznaczenie uzyskanych funduszy na zakup pomocy szkolnych oraz na cele charytatywne. 22.12.2013r. Gminny Sprzedaż świątecznych ozdób. Kultywowanie tradycji i dzielenie się atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie Zespołu Szkół w Ś widrach wzi ę li udział w szóstym Jarmarku Bo ż onarodzeniowym. Od pocz ą tku grudnia uczniowie naszej placówki projektowali i wykonywali ozdoby bo ż onarodzeniowe. Przeznaczenie uzyskanych funduszy na zakup pomocy szkolnych oraz na cele charytatywne. Jarmark Bożonarodzeniowy

15 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 6.02.2014r. Szkolny Pomoc ptakom w przetrwaniu zimy. Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znale źć im cokolwiek do jedzenia, gdy ż wszystko zasypał ś nieg. Wielu ptakom nie uda si ę przetrwa ć ci ęż kich zimowych warunków - niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy postanowili ś my je dokarmia ć. Uczniowie prowadzą regularne dokarmianie ptaków z zastosowaniem odpowiedniej karmy dla poszczególnych gatunków. Są systematyczni i odpowiedzialni w realizacji podjętego zadania. 6.02.2014r. Szkolny Pomoc ptakom w przetrwaniu zimy. Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znale źć im cokolwiek do jedzenia, gdy ż wszystko zasypał ś nieg. Wielu ptakom nie uda si ę przetrwa ć ci ęż kich zimowych warunków - niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy postanowili ś my je dokarmia ć. Uczniowie prowadzą regularne dokarmianie ptaków z zastosowaniem odpowiedniej karmy dla poszczególnych gatunków. Są systematyczni i odpowiedzialni w realizacji podjętego zadania. Dokarmiamy ptaki

16 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 13.04.2014r. Gminny Kultywowanie staropolskich obyczajów. Zespół Szkół w Ś widrach wzi ą ł udział w Jarmarku Wielkanocnym. Stoisko naszego zespołu wygl ą dało bardzo atrakcyjnie – w ś wi ą tecznych koszyczkach misternie wykonane króliczki, kurczaczki i baranki. Jak ka ż e tradycja nie mogło zabrakn ąć wypieków: bab, mazurków i innych słodko ś ci. Przeznaczenie uzyskanych funduszy na zakup pomocy szkolnych oraz na cele charytatywne. 13.04.2014r. Gminny Kultywowanie staropolskich obyczajów. Zespół Szkół w Ś widrach wzi ą ł udział w Jarmarku Wielkanocnym. Stoisko naszego zespołu wygl ą dało bardzo atrakcyjnie – w ś wi ą tecznych koszyczkach misternie wykonane króliczki, kurczaczki i baranki. Jak ka ż e tradycja nie mogło zabrakn ąć wypieków: bab, mazurków i innych słodko ś ci. Przeznaczenie uzyskanych funduszy na zakup pomocy szkolnych oraz na cele charytatywne. Jarmark Wielkanocny

17 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 6.05.2014r. Szkolny Zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy i celowego ich wykorzystania, spełniania swoich marzeń. Marzenia to bardzo wa ż na rzecz w ż yciu człowieka, to one mobilizuj ą nas do realizacji swoich celów, osi ą gni ę cia sukcesu. Ka ż dy ma jakie ś cele i marzenia zwi ą zane z oszcz ę dzaniem. Pomoc w określeniu celu odkładanych pieniędzy. Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami. 6.05.2014r. Szkolny Zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania pieniędzy i celowego ich wykorzystania, spełniania swoich marzeń. Marzenia to bardzo wa ż na rzecz w ż yciu człowieka, to one mobilizuj ą nas do realizacji swoich celów, osi ą gni ę cia sukcesu. Ka ż dy ma jakie ś cele i marzenia zwi ą zane z oszcz ę dzaniem. Pomoc w określeniu celu odkładanych pieniędzy. Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami. Konkurs plastyczny „OSZCZĘDZAM W SKO, BO MARZĘ O…”

18 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 28.05.2014r. Szkolny Nabywanie wiedzy dotyczącej funkcji pieniądza, doskonalenie umiejętności wykonywania prostych obliczeń pieniężnych. W ś ród członków SKO przeprowadzono konkurs na temat wiedzy ekonomicznej. O tytuł „Najlepszy ekonomista” walczyli uczniowie klas I - III, odpowiadaj ą c na pytania zwi ą zane z oszcz ę dzaniem i pieni ę dzmi. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Najlepsi ekonomiści: Wiktoria Jastrzębska, Hubert Świderski, Dominika Jaroszkiewicz, Bartosz Oleszkiewicz, Zuzanna Filutowska, Kinga Zając. 28.05.2014r. Szkolny Nabywanie wiedzy dotyczącej funkcji pieniądza, doskonalenie umiejętności wykonywania prostych obliczeń pieniężnych. W ś ród członków SKO przeprowadzono konkurs na temat wiedzy ekonomicznej. O tytuł „Najlepszy ekonomista” walczyli uczniowie klas I - III, odpowiadaj ą c na pytania zwi ą zane z oszcz ę dzaniem i pieni ę dzmi. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom. Najlepsi ekonomiści: Wiktoria Jastrzębska, Hubert Świderski, Dominika Jaroszkiewicz, Bartosz Oleszkiewicz, Zuzanna Filutowska, Kinga Zając. Konkurs wiedzy ekonomicznej „NAJLEPSZY EKONOMISTA”

19 SKO Świdry Data: Zasięg: Cel: Opis działań: Efekty: 29.05.2014r. Gminny Podtrzymanie tradycji ludowej. Członkowie SKO wzi ę li udział w XI Gminnym Przegl ą dzie Recytatorskim kultywuj ą c tradycj ę naszego regionu. Uczniowie ś piewali piosenk ę ludow ą „Zachodzi słoneczko”, a Emilka Gajek recytowała wiersz pt. „……..” Uczniowie znają i śpiewają utwory ludowe naszego regionu. 29.05.2014r. Gminny Podtrzymanie tradycji ludowej. Członkowie SKO wzi ę li udział w XI Gminnym Przegl ą dzie Recytatorskim kultywuj ą c tradycj ę naszego regionu. Uczniowie ś piewali piosenk ę ludow ą „Zachodzi słoneczko”, a Emilka Gajek recytowała wiersz pt. „……..” Uczniowie znają i śpiewają utwory ludowe naszego regionu. Zespół śpiewaczo-taneczny „RUMIANKI”

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ SKO ŚWIDRY


Pobierz ppt "KRONIKA SKO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIDRACH SKO ŚWIDRY ROK SZKOLNY 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google