Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

2 Czym jest „Wars i Sawa”? Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. G ł ównym celem przyznawania Certyfikatu WARS i SAWA jest potwierdzanie osi ą gni ę cia przez szko łę okre ś lonego, po żą danego standardu pracy w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym za ł o ż eniem jest teza, i ż uczniowie posiadaj ą ró ż norodne uzdolnienia, a szko ł a jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju.

3 Aplikujemy aby stać się jedną ze szkół posiadającą Certyfikat Wars i Sawa.

4 CEL OGÓLNY Zidentyfikowanie ucznia zdolnego i wspieranie jego wszechstronnego rozwoju zgodnie z jego predyspozycjami.

5 TERMIN I ODBIORCY Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych zosta ł zaplanowany na trzy kolejne lata, poczynaj ą c od roku szkolnego 2015/16. Adresatami Programu s ą uczniowie NASZEJ SZKO Ł Y.

6 UCZE Ń UZDOLNIONY Każdy uczeń rodzi się zdolny. Posiada określone cechy osobowości, umiejętności, zainteresowania i zdolności. Ma możliwości twórcze, które szkoła wspiera, rozwija i pielęgnuje. Wszystkie osiągnięcia ucznia, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami, uznajemy za jego sukces.

7 OBSZAR UZDOLNIE Ń UCZNIA: humanistyczny matematyczno-logiczny j ę zykowy przyrodniczy artystyczny spo ł eczny sportowy

8 CELE SZCZEGÓ Ł OWE: Identyfikacja i diagnoza uzdolnień uczniów w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych; Rozwijanie zainteresowań i zwiększenie motywacji uczniów do aktywności twórczej; Doskonalenie form współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym w zakresie wspierania uzdolnień; Promocja osiągnięć uczniów w szkole i w środowisku lokalnym.

9 Harmonogram działań praca na kołach zainteresowań, konkursy szkolne, konkursy zewnętrzne, szkolenia w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google