Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI"— Zapis prezentacji:

1 EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI
„Rola samorządu w tworzeniu optymalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi” Władysław Brudek – Przewodniczący Zarządu Związku

2 Powstanie EZGDK… od 2013r. : Osiek, Dwikozy
Potrzeba zjednoczenia działań w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992 r. władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r. jest 14 gmin województwa świętokrzyskiego z trzech powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, staszowskiego od 1994r. : Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, od 1996 r. :Sandomierz, od 2000r. : Lipnik, Obrazów, Opatów, od 2011r. : Sadowie od 2013r. : Osiek, Dwikozy Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie, Burmistrzowie i Członkowie Rad Gmin wszystkich zrzeszonych 14 gmin. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1342 km2 a zamieszkuje go 123 tys. osób.

3 Zadania EZGDK: Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie: ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki, pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych, ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze, planowanie i wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspólnej polityki zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekami oraz tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin będących uczestnikami Związku w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi. Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku. Realizacja tak szerokiego programu zakrojona jest na wiele lat.

4 Związek w starym systemie gospodarki odpadami
W 1996 roku zostało zawarte porozumienie komunalne, na podstawie którego gminy powierzyły Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki zadanie publiczne związane ze zorganizowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin będących członkami Związku. Przedmiotem porozumienia było zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup specjalistycznego samochodu do wywożenia nieczystości SM-11 na podwoziu Jelcza i 416 pojemników POK -11 opoj. 2,2 m3. Koszt całego przedsięwzięcia w tym okresie zamknął się w kwocie 660 tys. zł. WFOŚ i GW w Tarnobrzegu przyznał środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia na następujących zasadach: 40 % - pożyczka w kwocie 264 tys. zł 40 % - dotacja w kwocie 264 tys. zł 20 % - udział własny – 132 tys. zł Na jedną gminę udział własny wyniósł 16,5 tys. zł. W roku 1998 Związek zakupił drugi samochód SM-11 oraz 204 pojemniki POK-11, koszt inwestycji wyniósł 600 tys. zł. W roku 1999 Związek zakupił kolejne 100 szt. pojemników POK-11. Samochód typ SM-11 z przednim załadunkiem odpadów z pojemników 2,2 m3

5 Związek w starym systemie gospodarki odpadami c.d.
Zadanie było realizowane na terenie dziewięciu gmin Związku. Odpady gromadzone były w 780 pojemnikach rozstawionych w 178 miejscowościach na terenie działania Związku. Ich wywóz odbywał się wg harmonogramu. Odpady z poszczególnych gmin wywożone były od trzech do czterech razy w miesiącu, średnia ilość wywożonych odpadów w ciągu miesiąca z gminy wynosiła około 437 m3. Opłaty za transport i składowanie ponosiły gminy. Na terenie Związku było w tym czasie 6 składowisk odpadów. Każda gmina do końca 2005 r. wywoziła odpady na własne składowisko, a jeżeli nie posiadała własnego składowiska – na składowisko, z którym gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych. Rola Związku w zakresie gospodarki odpadami polegała na wyposażeniu gmin w pojemniki i wywóz odpadów na wskazane przez gminy składowiska. Koprzywnica – wiejski punkt gromadzenia odpadów Samborzec – wysypisko gminne bez jakichkolwiek urządzeń Wysypisko gminne w Podlesiu Składowisko w Szymanowicach Dolnych Składowisko gminne w Jastrzębskiej Woli

6 Związek w starym systemie gospodarki odpadami c.d.
W roku 1997 Związek otrzymał nagrodę w wysokości 350 tys. zł przyznaną przez NFOŚiGW za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”. W roku 1998 Związek otrzymał nagrodę w wysokości zł za zajęcie I miejsca w kategorii „Ochrona Ziemi” w konkursie pod patronatem Wojewody Tarnobrzeskiego z okazji 5-lecia WFOŚiGW w Tarnobrzegu

7 BUDOWA ZUOK w Janczycach
W lipcu 2000 r. została podjęta decyzja o budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach gm. Baćkowice. W październiku 2000 r zostały zakupione grunty pod budowę zakładu o pow. 7,28 ha w miejscowości Janczyce Gm. Baćkowice. W 2004 r rozpoczęto budowę Zakładu który został oddany do użytku 26 sierpnia 2005r. Łączny koszty budowy ZUOK Janczyce to ,42 zł netto. Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na kwotę ,71 zł Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach na kwotę ,83 zł. Dotacja z Fundacji EkoFundusz z Warszawy w kwocie ,88 zł. Na terenie ZUOK zostało wybudowane: - dwie kwatery składowania odpadów: kwatera nr 1 -1,68 ha i kwatera nr 2 2,01 ha - plac kompostowy 735 m 2 - plac dojrzewania kompostu m 2 - hala segregacji odpadów 569 m 2

8 ZUOK w Janczycach c.d. - budynek administracyjno- socjalny 143 m 2 - garaż na sprzęt składowiskowy 109 m 2 - wiata na odpady problemowe 42 m 2 - wiata na surowce wtórne 72 m 2 - waga samochodowa 64 m 2 - brodzik dezynfekcyjny 43 m 2 - zbiornik retencyjny odcieków m 2 - drogi i place o nawierzchni asfaltowej m 2 - drogi z płyt betonowych 895 m 2 - drogi o nawierzchni tłuczniowej 96 m 2 - chodniki 42 m 2 - pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m m 2 - rezerwa terenu w granicach ogrodzenia m 2

9 Udział gmin w finansowaniu inwestycji
Lp. Nazwa gminy Liczba mieszkańców 2 zł od mieszkańca w latach 15,35 zł od mieszkańca w roku 2004 7,86 zł od mieszkańca w roku 2005 udział gminy w spłacie pożyczki udział gmin po  30 % umorzeniu pożyczki koszty łączne poniesione przez gminy 1 Baćkowice 5 450 33 510 83 657,5 42 837,00 ,18 ,73 ,23 2 Bogoria 8 341 50 136 ,35 65 560,26 ,15 ,31 ,92 3 Iwaniska 7 494 45 330 ,9 58 902,84 ,95 ,47 ,21 4 Klimontów 9 097 55 254 ,95 71 502,42 ,41 ,09 ,46 5 Koprzywnica 7 353 44 322 ,55 57 794,58 ,39 ,97 ,10 6 Lipnik 6 189 38 040 95 001,15 48 645,54 ,63 ,74 ,43 7 Łoniów 7 669 45 798 ,15 60 278,34 ,14 ,50 ,99 8 Obrazów 6 995 42 648 ,25 54 980,7 ,51 ,96 ,91 9 Opatów 13 188 79 590 ,8 ,68 ,39 ,17 ,65 10 Samborzec 9 363 57 600 ,05 73 593,18 ,54 ,18 ,41 11 Sandomierz 26 100 ,53 ,57 ,57 łącznie ,00 ,40 ,83 ,68 6  ,08

10 Zbiórka odpadów komunalnych
EZGDK od 2006 r. prowadził również działalność w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Posiadał ponad 8 tys. podpisanych umów na terenie 6 gmin członkowskich. Do zbiórki odpadów komunalnych wykorzystywał 5 samochodów śmieciarek i 2 hakowce z HDS. Każde gospodarstwo wyposażone było w pojemnik 120 lub 240 l na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady komunalne zmieszane odbierane były raz w miesiącu zgodnie z gminnymi regulaminami, raz w miesiącu odbierane były odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, dwa razy w roku (wiosna – jesień) prowadzona była zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Selektywna zbiórka prowadzona była również w systemie 3 pojemnikowym typu IGLOO 1,5 m3 (szkło, papier, tworzywa sztuczne).

11 Rozbudowa ZUOK Janczyce
W roku 2013 r. została podpisana umowa z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Wartość projektu wyniosła: ,30 zł. Ze środków Unii Europejskiej finansowanie wyniosło ,00 co stanowi 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

12 Rozbudowa ZUOK Janczyce c.d.
Celem projektu było zastosowanie technologii pozwalającej spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jest w pełni zgodna z wymogami dokumentów referencyjnych BAT. Elastyczna technologia ma gwarantować funkcjonalność zakładu także w sytuacji znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i wymagających przetwarzania w kompostowni. Zaplanowany zakres prac zakładał odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie ZUOK. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.

13 Rozbudowa ZUOK Janczyce c.d.
Przyjęte technologie i materiały, które zostały wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt lat. ZUOK Janczyce to Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (dla regionu nr 1) o następujących możliwościach: • instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych • instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

14 Rozbudowa ZUOK Janczyce c.d.
Na terenie nowo rozbudowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach zostały wykonane następujące obiekty: - hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacją sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym, - instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym, - plac dojrzewania kompostu, - zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię, - bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe - segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem - drogi i place wewnętrzne, - inne uzupełniające obiekty infrastruktury, - obiekty strefy wjazdu do ZUOK, - waga samochodowa (przeniesienia).

15 Rozbudowa ZUOK Janczyce c.d.
Do obsługi ZUOK Janczyce w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego został zakupiony sprzęt eksploatacyjny w docelowym układzie technologicznym: - ładowarka czołowa (sortownia), - pojemniki kontenerowe do transportu odpadów.

16 Rozbudowa ZUOK Janczyce c.d.
W dniu 15 lutego 2013 r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Związku nr XIII/47/2013 sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Związku Międzygminnego ,,Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki” oraz objęcia przez Związek udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Na podstawie aktu założycielskiego z dnia 4 kwietnia 2013r. została powołana Spółka z o.o. tj. – Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, której 100% udziałowcem jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Spółka ta powstała między innymi w celu świadczenia usług w zakresie wykonywania zadań własnych Związku - w tym odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie Związku oraz zarządzania Regionalną instalacją (RIPOK) i prowadzenia PSZOK-u.

17 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki odpadami Nowa ustawa o odpadach
W dniu 14 grudnia 2012 r. Sejm uchwalił nową ustawę o odpadach. Ustawa wprowadziła m.in. obowiązek powierzenia zarządzania gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi nie będącemu jednostką sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 136 ustawy o odpadach –zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych (JSFP) . Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającemu gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r.. Nr 45, poz. 236) Do 23 stycznia 2014 r. gminy musiały podjąć decyzje o wyborze formy organizacyjno-prawnej dalszego funkcjonowania składowiska. Rozwiązaniu temu towarzyszy art. 243 u.o., który przewiduje, że w przypadku, gdy w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 23 stycznia 2013 r.) składowiskiem odpadów zarządzała gminna JSFP, gmina ma obowiązek dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136 u.o., w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.

18 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami
Tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi może następować w dwojaki sposób: - Gospodarka odpadami komunalnymi jest zorganizowana na poziomie gminy z wykorzystaniem dotychczasowego potencjału organizacyjnego i ekonomicznego; - Drugi sposób, który my stworzyliśmy - gospodarkę odpadami komunalnymi na poziomie ponadgminnym w oparciu o istniejące struktury międzygminne, czyli Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. Stworzenie takiego systemu zależało przede wszystkim od woli współpracy pomiędzy poszczególnymi samorządami gminnymi w celu wypracowania wspólnych zasad gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku. Realizacja międzygminnej gospodarki odpadami, w ramach istniejącego Związku opiera się na przejęciu obowiązków zgodnie z art. 3 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w zakresie gospodarki odpadami od 12 gmin Związku wyrażających taką chęć z regionu 1 (wg „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012–2018), są to: gmina Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Osiek, Sadowie, oraz Samborzec. Pozwala to na prowadzenie gospodarki odpadami w pełnym wymaganym przez przepisy zakresie. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu.

19 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Teren 12 gmin należących do EZGDK wg. statystyk GUS na koniec 2014 roku, zamieszkuje łącznie 84 tys. 67 osób. Stworzenie optymalnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zapewni właściwą realizację nałożonych na gminę obowiązków, a jednocześnie będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców nie jest proste. Podjęliśmy uchwały o przejęciu obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych a także o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ponieważ uważamy, że najbardziej skuteczny system jest prosty i jednolity. Odpady wytworzone w biurach, sklepach, itp. w swoim składzie mają więcej składników, które można wyselekcjonować i dzięki temu łatwiej jest osiągnąć wymagane przepisami wskaźniki odzysku, recyklingu i redukcji.

20 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c. d
Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d. Ilość złożonych deklaracji Na dzień 30 czerwca 2015 roku złożonych zostało ogółem 23 tys. 632 deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego: FIRMY GOSDPOARSTWA DOMOWE Ponadto zostało złożonych 2 tys. 632 deklaracji zerowych. Z powyższych deklaracji wynika, że na terenie EZGDK ponad 95% właścicieli nieruchomości zbiera odpady komunalne w sposób zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

21 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d. Odbiór odpadów
W ramach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gmin należących do EZGDK prowadzony jest system zbiórki odpadów: - papieru i tektury, - tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych, - metali, - opakowań wielomateriałowych, - szkła i opakowań ze szkła, - odpadów wielkogabarytowych, - zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu w/w 12 gmin odpady komunalne są transportowane przez firmy wyłonione w trybie postępowania przetargowego do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, którym jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

22 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami Odbiór odpadów c.d.
Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. wygrał przetarg w 9-u gminach Związku i obsługuje ok. 103 tys. 500 mieszkańców. Zorganizowany PSZOK funkcjonuje przy RIPOK w Janczycach, do którego są przyjmowane wszystkie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny od mieszkańców gmin należących do EZGDK. Odpady w punkcie tym przyjmowane są bez limitu wagowego czy też ilościowego. Jedynym warunkiem przyjęcia tam odpadów jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. W punkcje selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane są odpady zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie EZGDK.

23 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c. d
Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d. Opłaty za odbiór odpadów Oczywiście cały ten system nie funkcjonowałby, gdyby nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opracowaliśmy sposób naliczania opłat, gdzie w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego: jednoosobowego lub wieloosobowego. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: - od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 13,50 zł - od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 27 zł W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: - od gospodarstwa domowego jednoosobowego – 9 zł - od gospodarstwa domowego wieloosobowego – 18 zł W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za dany pojemnik zmieszanych czy segregowanych odpadów komunalnych. Opłata uiszczana jest „z dołu”, raz na miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

24 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach - funkcjonującego od stycznia 2015 r. z zastosowaną odpowiednią technologią - pozwala spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Masa odpadów zebranych z terenów gmin należących do EZGDK: RODZAJ ODPADÓW ROK 2013 2014 ROK 2015 I PÓŁROCZE – opakowania z papieru i tektury 20,4 - 17,8 – opakowania z tworzyw sztucznych 28,5 11,5 1,3 – zmieszane odpady opakowaniowe 908,8 2 024,8 924,6 – opakowania ze szkła 70,0 37,3 12,3 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 0,02

25 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
RODZAJ ODPADÓW ROK 2013 2014 ROK 2015 I PÓŁROCZE – zużyte opony 2,2 54,2 3,0 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 194,8 - – papier i tektura 150,0 szkło 317,9 – urządzenia zawierające freony 2,3 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w , lub oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 0,53 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w i zawierające niebezpieczne składniki 13,3 10,4 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w , i 1,3 1,0 – tworzywa sztuczne 219,7 – niesegregowane odpady komunalne 6 086,1 8 121,7 5 561,7 – odpady z targowisk 10,8 – odpady z placów i ulic 14,0 – odpady wielkogabarytowe 44,7 134,8 5,1 – zmieszane odpady z betonu 22,4 ŁĄCZNIE 8 085,4 10 420,3 6 525,8

26 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Z w/w mas frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z gmin należących do EZGDK poddaliśmy recyklingowi i przygotowaliśmy do ponownego użycia następujące masy odpadów komunalnych: Biorąc pod uwagę osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło, to obserwujemy wymagany ich wzrost: ROK 2013 2014 ROK 2015 I PÓŁROCZE Masa odpadów poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użytku 764,4 938,9 539,7 2013 2014 2015 I PÓŁROCZE Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wymagany [%] uzyskany [%] 12 17,4 14 24,6  33,1% Wymagany poziom dla roku 16%

27 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych mogliśmy obliczyć jedynie za 2014 rok, ponieważ ani w 13 roku ani do tej pory roku 15 nie były odebrane. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę osiąganie poziomów ograniczenia masy odpadów kom. ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, to kształtowało się to następująco: 2014 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wymagany [%] uzyskany [%]    100 2013 2014 2015 I PÓŁROCZE Poziom ograniczenia masy odpadów kom. ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wymagany [%] uzyskany [%]  50  53,5  75,1  44,7% Wymagany poziom dla roku 50%

28 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Jak widzimy w I półroczu 2015 roku przy zastosowaniu odpowiednich technologii poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania znacząco się poprawił osiągając 44,7% . W gospodarce odpadami dla EZGDK zostały podjęte działania mające na celu zapobieganie powstawania i zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców. Jest to najbardziej pożądana i zdecydowanie najlepsza metoda gospodarowania. Przeprowadzane są akcje informacyjne oraz edukacyjne dla mieszkańców gmin promujące zachowania społeczne minimalizujące powstawanie odpadów a także prawidłowy sposób postępowania z nimi. W obszerny sposób są opisane i umieszczone wszystkie te informacje na naszej stronie internetowej. Dzięki tym działaniom oraz ze względu na wiejski charakter gmin należących do EZGDK oraz dominującą zabudowę jednorodzinną odpady ulegające biodegradacji są najczęściej kompostowane w tzw. kompostownikach przydomowych. Ze względu na dużą rozległość terenu obsługiwanego przez EZGDK podjęliśmy decyzję o zakupie programu informatycznego „Odpady w gminie”. Umożliwia on, dla prawidłowego administrowania gospodarką odpadami komunalnymi, elektroniczne zakładanie i prowadzenie kartotek każdego podmiotu składającego deklarację. W łatwy i przejrzysty sposób można śledzić zarówno wpłaty, zaległości jak i zmiany deklaracji.

29 Związek w nowym systemie gospodarki odpadami c.d.
Do chwili obecnej zostało wystawionych 115 decyzji określających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co stanowi zaledwie 0,5% w stosunku do osób, którzy złożyli deklaracje przed 1 lipca 2013 roku. Świadczy to o prawidłowo przeprowadzonej przez EZGDK kampanii informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gmin członkowskich. Obecnie jesteśmy w trakcie wystawiania tytułów wykonawczych stosowanych w należności egzekucji pieniężnych. Z siedmiu gmin (Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Obrazów, Osiek) wystawiliśmy i przesłaliśmy do Urzędów Skarbowych 920 tytułów, z pozostałych gmin będą sukcesywnie wystawiane i przesyłane do odpowiednich US. Przy weryfikacji rzetelności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie Związku – olbrzymią rolę pełnią samorządy gminne. To od nich w dużej mierze zależy jakość i szybkość przekazywania informacji, szczególnie w przypadku osób samotnych, zgonów, nowo- zamieszkałych budynków. Bez współpracy z samorządami gminnymi a także powiatowymi, praca Związku obciążona byłaby ogromną barierą – brakiem możliwości uzyskania i przepływu informacji.

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google