Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 Programy Krajowe: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 Programy Krajowe: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich Programy Krajowe: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą: Inicjatywa JEREMIE, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Program „Wsparcie w starcie” 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój badaniarozwójinnowacje Program Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej krajowy program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. 36 mld zł Na jego realizację przeznaczono około 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, czyli ponad 36 mld zł. drugi W Polsce to drugi co do wielkości program na lata , finansowany ze środków Unii Europejskiej.

3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Następca programu Innowacyjna Gospodarka ZMIANY! Inteligentny Rozwój Inwestycje firm w B + R i tworzenie innowacji Finansowanie nowej infrastruktury w mniejszym zakresie Priorytetowe znaczenie współpracy nauki i biznesu – znacznie większe ukierunkowanie projektów nauki na potrzeby gospodarki Szerszy zakres wykorzystania instrumentów finansowych (wejścia kapitałowe, pożyczki, gwarancje) Koncentracja wsparcia na profesjonalizacji usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach Wsparcie cyfryzacji w obrębie programu PO Polska Cyfrowa Brak wsparcia dedykowanego branży turystycznej

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Dla kogo program? O dofinansowanie występować mogą przede wszystkim: -Przedsiębiorstwa -Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) -Jednostki naukowe -Konsorcjaprzedsiębiorstw -Konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych

5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Co można realizować: -Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) -Wdrożenie wyników prac B+R -Infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R -Transfer technologii -Zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności innowacyjnej -Działania związane z wejściem na rynki zagraniczne -Rozwój kadr B+R

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Jak finansowane są projekty? Zależnie od specyfiki projektu oraz poziomu występowania w nim ryzyka. -Dotacje -Instrumenty kapitałowe, gwarancje, pożyczki (tzw. instrumenty finansowe) W formie: Refundacji – stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków Zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Rozliczenie na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki W większości wkład własny: (głównie przy pomocy publicznej)

7 Najważniejszym założeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieżącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

8 Podstawowymi obszarami tematycznymi programu są gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowymi, ale uzupełniającymi wcześniejsze – ochrona zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

9 Program Operacyjny Polska Cyfrowa ,17 mld EUR Budżet Programu: 2,17 mld EUR Maksymalny poziom współfinansowania z UE dla Województwa Mazowieckiego: 80% Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

10 Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na: o projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych o wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją, czy usługami zdrowotnymi on-line o działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym o wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów Zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa

11 Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

12 OP I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce € (EFRR) OP II - Wzrost e-potencjału Mazowsza € (EFRR) OP III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości € (EFRR) OP IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną € (EFRR) OP V - Gospodarka przyjazna środowisku € (EFRR) OP VI - Jakość życia € (EFRR) OP VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego € (EFRR) OP VIII - Rozwój rynku pracy € (EFS) OP IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem € (EFS) OP X - Edukacja dla rozwoju regionu € (EFS ) OP XI – Pomoc techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego ,08 mld euro

13  dwie osie priorytetowe I i III  cztery działania przeznaczone dla przedsiębiorstw  jedno działanie dla jednostek naukowych, których działania są powiązane z gospodarką  alokacja < 491 mln € RPO WM 2014 – 2020

14 I oś priorytetowa Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Cel – Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Beneficjenci – przedsiębiorstwa (MŚP, duże - warunek efekty dyfuzji), powiązania kooperacyjne Alokacja – 153 mln €, w tym - 15,3 mln € na proces eksperymentowania - 2 mln € na projekt pozakonkursowy dot. rozwoju regionalnego systemu innowacji RPO WM 2014 – 2020

15 Typy projektów  projekty badawczo-rozwojowe  tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego  rozwój regionalnego systemu innowacji Warunek konieczny – zgodność z inteligentną specjalizacją regionu, włącznie z procesem eksperymentowania RPO WM 2014 – 2020 Działanie 1.2

16 III oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Cel – Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Beneficjenci – m.in. MŚP, NGO, powiązania kooperacyjne, porozumienia/konsorcja ww., proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacyjności Alokacja – 72,1 mln € RPO WM 2014 – 2020

17 Typy projektów  wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw  wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw  uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;  integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP RPO WM 2014 – 2020 Działanie 3.1

18 III oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 Cel – Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Beneficjenci – MŚP, jednostki naukowe, spółki celowe, powiązania kooperacyjne, JST, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy Alokacja - 33,1 mln € RPO WM 2014 – 2020

19 Typy projektów  internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług  promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym RPO WM 2014 – 2020 Działanie 3.2

20 III oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.3 Cel – Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Beneficjenci – MŚP; porozumienia/konsorcja ww., powiązania kooperacyjne, podmiot, który wdraża instrumenty finansowe Alokacja – 108,1 mln € RPO WM 2014 – 2020

21 Typy projektów:  wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług  rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK RPO WM 2014 – 2020 Działanie 3.3

22 Konkurs grudzień 2015 r. Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w mniejszej skali, do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych euro Instrumentem wdrażania bonu na innowacje jest udzielenie przedsiębiorcy wsparcia finansowego na zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy w procesie opracowywania nowego /ulepszonego produktu/usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Bon na innowacje może otrzymać przedsiębiorstwo (MŚP), dążące do rozwoju swojego produktu/usługi i/lub ulepszenia posiadanej technologii. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać, w ciągu danego roku kalendarzowego, wsparcie poniżej 50 tys. zł netto (bez podatku VAT) a w sytuacji gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 50 tys. zł brutto Bon może być udzielany na pokrycie kosztów opracowania lub wdrożenia nowego produktu odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania. RPO WM 2014 – 2020

23 Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą: Inicjatywa JEREMIE – na rozszerzenie Dla osób fizycznych: - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - Program „Wsparcie w starcie”

24 Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą: Inicjatywa JEREMIE Dla kogo wsparcie w województwie mazowieckim? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: - rozpoczynają działalność (startup-y), - nie posiadają historii kredytowej, - nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: - zatrudniający od 1 do 250 pracowników, - mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €, - prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

25 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku. diagnoza klienta pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu warunki, kryteria i procedury przyznania dotacji „ krok po kroku” - procesu aplikowania o EF na etapie przygotowywania wniosków/projektó w na etapie realizacji projektu wstępną pomoc w rozliczaniu projektów indywidualne konsultacje u klienta

26 Spotkania informacyjne/ szkolenia/warsztaty Konsultacje osobiste mailowe telefoniczne Mobilne Punkty Informacyjne dyżury eksperckie wydarzenia plenerowe konferencje Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu - zakres usług - Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku.

27 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik infolinia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich.


Pobierz ppt "Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020 Programy Krajowe: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google