Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Programy Krajowe: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Polska Cyfrowa Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą: Inicjatywa JEREMIE, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Program „Wsparcie w starcie”

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Program Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej krajowy program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono około 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, czyli ponad 36 mld zł. W Polsce to drugi co do wielkości program na lata , finansowany ze środków Unii Europejskiej.

3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Następca programu Innowacyjna Gospodarka ZMIANY! Inteligentny Rozwój Inwestycje firm w B + R i tworzenie innowacji Finansowanie nowej infrastruktury w mniejszym zakresie Priorytetowe znaczenie współpracy nauki i biznesu – znacznie większe ukierunkowanie projektów nauki na potrzeby gospodarki Szerszy zakres wykorzystania instrumentów finansowych (wejścia kapitałowe, pożyczki, gwarancje) Koncentracja wsparcia na profesjonalizacji usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu Koncentracja na inteligentnych specjalizacjach Wsparcie cyfryzacji w obrębie programu PO Polska Cyfrowa Brak wsparcia dedykowanego branży turystycznej

4 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dla kogo program? O dofinansowanie występować mogą przede wszystkim: Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) Jednostki naukowe Konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych

5 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Co można realizować: Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) Wdrożenie wyników prac B+R Infrastrukturę dla prowadzenia prac B+R Transfer technologii Zakup usług niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności innowacyjnej Działania związane z wejściem na rynki zagraniczne Rozwój kadr B+R

6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Jak finansowane są projekty? Zależnie od specyfiki projektu oraz poziomu występowania w nim ryzyka. Dotacje Instrumenty kapitałowe, gwarancje, pożyczki (tzw. instrumenty finansowe) W formie: Refundacji – stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków Zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Rozliczenie na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki W większości wkład własny: (głównie przy pomocy publicznej)

7 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Najważniejszym założeniem Programu Infrastruktura i Środowisko na lata jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjnej gospodarki kraju. W celu jego osiągnięcia działania planowane w bieżącej perspektywie podzielono pomiędzy 9 osi sektorowych i 1 oś pomocy technicznej.

8 i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony
Podstawowymi obszarami tematycznymi programu są gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, transport zrównoważony i bezpieczeństwo energetyczne. Dodatkowymi, ale uzupełniającymi wcześniejsze – ochrona zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego.

9 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Budżet Programu: 2,17 mld EUR Maksymalny poziom współfinansowania z UE dla Województwa Mazowieckiego: 80% Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Priorytet II E- Administracja i otwarty rząd Priorytet III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

10 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa kierowane będzie przede wszystkim na: projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją, czy usługami zdrowotnymi on-line działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów Zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014r.

11 Wsparcie dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
2,08 mld euro OP I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 278  € (EFRR) OP II - Wzrost e-potencjału Mazowsza 153  € (EFRR) OP III - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 213  € (EFRR) OP IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 324  € (EFRR) OP V - Gospodarka przyjazna środowisku 91  € (EFRR) OP VI - Jakość życia 116  € (EFRR) OP VII - Rozwój regionalnego systemu transportowego 367  € (EFRR) OP VIII - Rozwój rynku pracy € (EFS) OP IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem € (EFS) OP X - Edukacja dla rozwoju regionu € (EFS ) OP XI – Pomoc techniczna

13 RPO WM 2014 – 2020 dwie osie priorytetowe I i III
cztery działania przeznaczone dla przedsiębiorstw jedno działanie dla jednostek naukowych, których działania są powiązane z gospodarką alokacja < 491 mln €

14 RPO WM 2014 – 2020 I oś priorytetowa Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Cel – Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Beneficjenci – przedsiębiorstwa (MŚP, duże - warunek efekty dyfuzji), powiązania kooperacyjne Alokacja – 153 mln €, w tym - 15,3 mln € na proces eksperymentowania - 2 mln € na projekt pozakonkursowy dot. rozwoju regionalnego systemu innowacji

15 RPO WM 2014 – 2020 Działanie 1.2 Typy projektów
projekty badawczo-rozwojowe tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego rozwój regionalnego systemu innowacji Warunek konieczny – zgodność z inteligentną specjalizacją regionu, włącznie z procesem eksperymentowania

16 RPO WM 2014 – 2020 III oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Cel – Ulepszone warunki do rozwoju MŚP Beneficjenci – m.in. MŚP, NGO, powiązania kooperacyjne, porozumienia/konsorcja ww., proinnowacyjne instytucje otoczenia biznesu - ośrodki innowacyjności Alokacja – 72,1 mln €

17 RPO WM 2014 – 2020 Działanie 3.1 Typy projektów
wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP

18 RPO WM 2014 – 2020 III oś priorytetowa
Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.2 Cel – Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP Beneficjenci – MŚP, jednostki naukowe, spółki celowe, powiązania kooperacyjne, JST, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy Alokacja - 33,1 mln €

19 RPO WM 2014 – 2020 Działanie 3.2 Typy projektów
internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług promocja gospodarcza regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym

20 Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.3
RPO WM 2014 – 2020 III oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.3 Cel – Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP Beneficjenci – MŚP; porozumienia/konsorcja ww., powiązania kooperacyjne, podmiot, który wdraża instrumenty finansowe Alokacja – 108,1 mln €

21 wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
RPO WM 2014 – Działanie 3.3 Typy projektów: wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK

22 RPO WM 2014 – 2020 Konkurs grudzień 2015 r.
Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw bony na projekty badawczo-rozwojowe, pozwalające przedsiębiorstwom rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub nabycie doświadczenia w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych – w mniejszej skali, do wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych euro Instrumentem wdrażania bonu na innowacje jest udzielenie przedsiębiorcy wsparcia finansowego na zakup usług istotnych dla przedsiębiorcy w procesie opracowywania nowego /ulepszonego produktu/usługi lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie. Bon na innowacje może otrzymać przedsiębiorstwo (MŚP), dążące do rozwoju swojego produktu/usługi i/lub ulepszenia posiadanej technologii. Jedno przedsiębiorstwo może uzyskać, w ciągu danego roku kalendarzowego, wsparcie poniżej 50 tys. zł netto (bez podatku VAT) a w sytuacji gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 50 tys. zł brutto Bon może być udzielany na pokrycie kosztów opracowania lub wdrożenia nowego produktu odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

23 Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą:
Inicjatywa JEREMIE – na rozszerzenie Dla osób fizycznych: - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - Program „Wsparcie w starcie”

24 Pozostałe możliwości uzyskania dofinansowania na działalność gospodarczą:
Inicjatywa JEREMIE Dla kogo wsparcie w województwie mazowieckim? Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku komercyjnym miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim dla tych firm, które: - rozpoczynają działalność (startup-y), - nie posiadają historii kredytowej, - nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości. Z Inicjatywy JEREMIE może skorzystać przedsiębiorca: - zatrudniający od 1 do 250 pracowników, - mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €, - prowadzący działalność gospodarczą w województwie mazowieckim, nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu lub nieposiadający zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

25 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu
jhhk Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu diagnoza klienta pomoc w znalezieniu odpowiedniego projektu warunki, kryteria i procedury przyznania dotacji „krok po kroku” - procesu aplikowania o EF na etapie przygotowywania wniosków/projektów na etapie realizacji projektu wstępną pomoc w rozliczaniu projektów indywidualne konsultacje u klienta Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku.

26 jhhk Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu - zakres usług - Spotkania informacyjne/ szkolenia/warsztaty Konsultacje osobiste mailowe telefoniczne Mobilne Punkty Informacyjne dyżury eksperckie wydarzenia plenerowe konferencje Główny Punkt Informacyjny w Warszawie oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach, Płocku i Ciechanowie od 2010 roku są częścią ogólnopolskiej sieci PIFE koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - zastąpiły Punkty Kontaktowe działające na Mazowszu od 2005 roku.

27 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dziękuję za uwagę Elżbieta Szymanik infolinia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu województwa mazowieckiego w ramach Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego systemu informacji o funduszach europejskich.


Pobierz ppt "Przedsiębiorcy w nowym okresie programowania Funduszy Europejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google