Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWE ODŻYWIANIE. Spożywaj… Spo ż ywaj 4-5 posiłków dziennie, bez podjadania mi ę dzy posiłkami. Zalecane s ą co najmniej 3 posiłki dziennie lecz wskazane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWE ODŻYWIANIE. Spożywaj… Spo ż ywaj 4-5 posiłków dziennie, bez podjadania mi ę dzy posiłkami. Zalecane s ą co najmniej 3 posiłki dziennie lecz wskazane."— Zapis prezentacji:

1 ZDROWE ODŻYWIANIE

2 Spożywaj… Spo ż ywaj 4-5 posiłków dziennie, bez podjadania mi ę dzy posiłkami. Zalecane s ą co najmniej 3 posiłki dziennie lecz wskazane 4-5 posiłki, oparte o pełnowarto ś ciowe i o niskim stopniu przetworzenia produkty. Wa ż ne s ą te ż regularne pory posiłków. Organizm funkcjonuje najlepiej, gdy "otrzymuje" regularnie ś rednioenergetycze posiłki.

3 Pij płyny … Pij płyny przed posiłkiem albo 2 godziny po posiłku. Picie płynów w czasie posiłku powoduje rozcie ń czanie soków ż oł ą dkowych i powoduje zaburzenie procesów trawiennych. Nawyk picia płynów w czasie posiłku prowadzi do powstawania gazów, wzd ęć i zapar ć.

4 Dokładnie gryź … Dokładnie gry ź i prze ż uwaj spo ż ywany pokarm. Pierwsze trawienie odbywa si ę w jamie ustnej. Dokładne gryzienie i prze ż uwanie umo ż liwia sokom ż oł ą dkowym dokładniejsze i szybsze trawienie

5

6 Spo ż ywaj produkty z niskim indeksem glikemicznym i niskim ładunkiem glikemicznym. Wysoki lub za niski poziom insuliny sprzyja powstawaniu nadwagi i chorób metabolicznych. Unikaj nadmiernej ilo ś ci cholesterolu. Tłuszcze zwierz ę ce podnosz ą poziom cholesterolu w surowicy i zwi ę kszaj ą krzepliwo ść krwi. Zast ę puj ą c tłuszcze zwierz ę ce olejami ro ś linnymi nale ż y pami ę ta ć, ż e ogólne spo ż ycie tłuszczu powinno by ć mniejsze, ni ż to wynika ze zwyczajów ż ywieniowych. Du ż a zawarto ść tłuszczu niekorzystnego dla zdrowia znajduje si ę tak ż e w tłustym mi ę sie, tłustych w ę dlinach, lodach, ciastach, kremach, chipsach. Smaruj ą c pieczywo masłem, smaruj cienk ą warstw ą.

7 Spo ż ywaj produkty nieprzetworzone zawieraj ą ce naturalne witaminy, sole mineralne, błonnik, Niezb ę dne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe. Ś wie ż e i nieprzetworzone warzywa i owoce s ą najlepszym i niezast ą pionym przez ż adne preparaty ź ródłem witamin, soli mineralnych, błonnika. Ograniczaj spo ż ywanie ż ywno ś ci z dodatkami sztucznych barwników, konserwantów i innych syntetycznych dodatków!!!

8 Spo ż ywaj ostatniego posiłek najpó ź niej na 2 godziny przed nocnym spoczynkiem. Ostatni posiłek powinien by ć spo ż yty co najmniej 2 godziny przed snem. Zapobiegnie si ę w ten sposób trudno ś ciom z zasypianiem spowodowanym intensywn ą prac ą przewodu pokarmowego. Zachowaj umiar w spo ż ywaniu zarówno masła jak i margaryny.

9 Spo ż ywaj minimum 1 litr wody dziennie. Woda niesie ze sob ą wiele korzy ś ci dla organizmu, pod warunkiem odpowiedniej jej jako ś ci i czysto ś ci. Woda jest napojem zupełnie pozbawionym kalorii, w zwi ą zku z tym diecie niskokalorycznej zalecana jest wi ę ksza ilo ść ni ż tylko 1 l. Nie powinni ś my przesadza ć z wod ą mineraln ą, zbyt du ż a ilo ść wody mineralnej mo ż e powodowa ć powstawanie kamieni nerkowych. Dodatek cytryny ze skórk ą lub jakiego ś innego cytrusu podnosi smakowito ść, a zwłaszcza niesie ze sob ą dodatek naturalnej witaminy C. Pij ą c powinni ś my pami ę ta ć o piciu wody przed posiłkiem albo 2 godziny po posiłku.

10 Staraj si ę ogranicza ć ilo ść spo ż ywanej kawy i zwykłej herbaty. Kawa i herbata s ą korzystne dla zdrowia tylko wtedy, gdy spo ż ywane s ą w ilo ś ci nie wi ę kszej ni ż 2 szklanki dziennie i oczywi ś cie bez dodatku cukru. W takiej ilo ś ci maj ą pozytywny wpływ na układ kr ąż enia i mózg. Godna polecenia jest zielona herbata, która zawiera w swym składzie wiele niezb ę dnych dla naszego organizmu elementów. Zielona herbata oczyszcza krew, wzmacnia z ę by, posiada wła ś ciwo ś ci bakteriobójcze, działa przeciwko kamieniom w w ą trobie, nerkach i p ę cherzu moczowym, obni ż a ci ś nienie krwi, obni ż a poziom złego cholesterolu.

11

12 Staraj si ę ogranicza ć ilo ść spo ż ywanej białej m ą ki. Biała m ą ka jest produktem rafinowanym i w zwi ą zku z tym jest pozbawiona witamin i soli mineralnych. Biała m ą ka i wyroby z niej otrzymywane s ą ź ródłem praktycznie tylko kalorii.

13 Staraj si ę ogranicza ć ilo ść spo ż ywanego cukru. Cukier podobnie jak m ą ka jest produktem rafinowanym otrzymywanym w naszym kraju z buraków. W przeciwie ń stwie do buraków cukier jest kompletnie pozbawiony witamin, soli mineralnych, hormonów ro ś linnych. Cukier otrzymywany z buraków jest dokładnie oczyszczany, filtrowany i krystalizowany.

14 Staraj si ę ogranicza ć ilo ść spo ż ywanego homogenizowanego i pasteryzowanego mleka krowiego. Mleko krowie jak wskazuje sama nazwa jest pokarmem dla młodych krów - cielaków, a nie dla ludzi. Mleko jest produktem ci ęż kostrawnym, co powoduje w nast ę pstwie zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Ponadto mleko krowie jest cz ę stym alergenem, zawiera tłuszcze zwierz ę ce, powoduj ą ce zwi ę kszenie ilo ś ci cholesterolu.

15 Staraj si ę ogranicza ć ilo ść spo ż ywanej soli i glutaminianu sodu. Ograniczenie spo ż ycia soli i glutaminianu sodu zmniejsza zagro ż enie nadci ś nieniem t ę tniczym. Sód podnosi ci ś nienie krwi u wielu ludzi. Ogranicza ć spo ż ycie soli powinni w szczególno ś ci ludzie z nadci ś nieniem oraz osoby z rodzin, w których wyst ę puje nadci ś nienie. Poza tym sód sprzyja otyło ś ci, powoduje niektóre choroby serca, nerek, skóry, powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, co obci ąż a układ kr ąż enia. Dzienne spo ż ycie soli nie powinno przekracza ć 6 gram.

16

17

18 ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA Dbaj o ró ż norodno ść spo ż ywanych produktów. Strze ż si ę nadwagi i otyło ś ci, nie zapominaj o codziennej aktywno ś ci fizycznej. Produkty zbo ż owe powinny by ć dla Ciebie głównym ź ródłem energii (kalorii). Spo ż ywaj codziennie co najmniej dwie du ż e szklanki mleka. Mleko mo ż na zast ą pi ć jogurtem, kefirem, a cz ęś ciowo tak ż e serem. Mi ę so spo ż ywaj z umiarem. Spo ż ywaj codziennie du ż o warzyw i owoców. Ograniczaj spo ż ycie tłuszczów, w szczególno ś ci zwierz ę cych, a tak ż e produktów zawieraj ą cych du ż o cholesterolu i izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zachowaj umiar w spo ż yciu cukru i słodyczy. Ograniczaj spo ż ycie soli. Pij wystarczaj ą c ą ilo ść wody. Nie pij alkoholu.

19 POZIOM 1 : CODZIENNA AKTYWNO ŚĆ FIZYCZNA jest ona podstaw ą piramidy i jest równie wa ż na jak zdrowe od ż ywianie. Nie wa ż ny jest rodzaj wysiłku, ale jego systematyczno ść i regularno ść. Mo ż e to by ć spacer, lekka gimnastyka lub jazda na rowerze. Dotyczy to wszystkich ludzi, nie tylko tych zdrowych. Osoby chore powinny poradzi ć si ę swojego lekarza, a zdrowe uprawia ć sport lub sp ę dza ć czas tak jak naprawd ę lubi ą. Zalecany czas - przynajmniej 30 minut dziennie.

20

21 POZIOM 2 : PRODUKTY Z PEŁNEGO PRZEMIAŁU I TŁUSZCZ RO Ś LINNY produkty zbo ż owe z pełnego ziarna nale ż y je ść codziennie w ka ż dym posiłku poniewa ż s ą one najzdrowszym i najlepszym ż ródłem energii. Zawieraj ą błonnik który usprawnia procesy trawienia i zapobiega zaparciom, reguluje poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz co ciekawe ma du ż e wła ś ciwo ś ci syc ą ce przez co jemy miej. Do produktów tych zaliczamy : pieczywo pełnoziarniste, ry ż br ą zowy, płatki owsiane, kasze, otr ę by oraz makaron. Zdrowe tłuszcze ro ś linne to : oliwa z oliwek, olej kukurydziany, rzepakowy, słonecznikowy i arachidowy. S ą one wysokokaloryczne ale dostarczaj ą nam nienasyconych kwasów tłuszczowych omega- 6 i omega-3 które mo ż na czerpa ć jedynie z po ż ywienia. Zalecana ilo ść - 2 lub 3 ły ż eczki dziennie.

22 POZIOM 3 : WARZYWA I OWOCE wszystkie dostarczaj ą wielu witamin, minerałów, błonnika oraz zawieraj ą antyoksydanty, które chroni ą nas przed wolnymi rodnikami. Warzywa surowe i gotowane na parze mo ż emy je ść bez ogranicze ń. Starajmy si ę nie gotowa ć ich w wodzie, poniewa ż wypłukujemy w ten sposób cenne składniki od ż ywcze. Z owocami troszk ę ostro ż niej, poniewa ż zawieraj ą sporo cukru, przez co s ą bardziej kaloryczne. Zalecana ilo ść - 2 lub 3 razy dziennie.

23 POZIOM 4 : ORZECHY I RO Ś LINY STR Ą CZKOWE orzechy s ą ż ródłem kwasów tłuszczowych jednonienasyconych oraz wielonienasyconych, białka, błonnika, potasu, magnezu, wapnia oraz ż elaza które jest o wiele wy ż sze ni ż w mi ę sie.S ą one jednak kaloryczne i ci ęż kostrawne, wi ę c nie powinno sie ich je ść wi ę cej ni ż kilka dziennie.Ro ś liny str ą czkowe s ą głównym ż ródłem białek i w ę glowodanów.Obydwa te rodzaje produktów pomagaj ą regulowa ć poziom złego cholesterolu, insuliny i cukru we krwi a tak ż e wpływaj ą na obni ż enie ci ś nienia.Zalecana ilo ść - 1 lub 3 razy dziennie.

24

25 POZIOM 5 : RYBY, DRÓB, JAJKA wszystkie te produkty zawieraj ą pełnowarto ś ciowe białko. Ryby (najlepiej morskie) s ą ź ródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które poprawiaj ą prac ę mózgu, chroni ą przed chorobami serca i kr ąż enia oraz hamuj ą rozwój komórek nowotworowych. UWAGA! W jednym danym dniu decydujemy si ę tylko na jeden z tych trzech produktów. Nale ż y unika ć konserw z tu ń czyka, poniewa ż mog ą one zawiera ć du ż e ilo ś ci rt ę ci. Drób najlepiej gotowa ć na parze, grillowa ć lub dusi ć bez tłuszczu. Jajka natomiast (jak wykazały najnowsze badania) nie podwy ż szaj ą poziomu cholesterolu, za to dostarczaj ą aminokwasów i kwasów omega- 6, przeciwutleniaczy, witaminy B12 i kwasu foliowego. Samo ż ółtko za ś to kopalnia lecytyny. Zalecana ilo ść - 1 lub 2 razy dziennie.

26 POZIOM 6 : NABIAŁ najzdrowsze sery, twarogi i jogurty. Warto wybiera ć te o ni ż szej zawarto ś ci tłuszczu np. półtluste ale o wy ż szej zawarto ś ci wapnia. Dostarczaj ą białka, wapnia, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i s ą przez to wa ż nym budulcem naszego układu kostnego. Zalecana ilo ść - 1 lub 2 razy dziennie.

27 POZIOM 7 : CZERWONE MI Ę SO wieprzowina, wołowina, baranina itp. zawieraj ą du ż e ilo ś ci tłuszczów nasyconych i cholesterolu, co jest przyczyn ą otyło ś ci i mia ż d ż ycy. W szczególno ś ci nale ż y unika ć parówek, kiełbas i tłustej szynki. Zalecana dopuszczalna ilo ść - kilka razy w miesi ą cu.

28

29 POZIOM 8 : BIAŁE PIECZYWO, SŁODYCZE to poziom bez którego wła ś ciwie powinni ś my si ę obej ść. Słodycze to puste kalorie i nie dostarczaj ą nam nic oprócz przyjemnych odczu ć smakowych. Je ś li mamy ochot ę na co ś słodkiego, to lepiej zje ść kilka suszonych owoców. Mo ż emy te ż skusi ć sie na 4 kosteczki gorzkiej czekolady która dostarczy nam magnezu i poprawi humor. Wszystko co z białej m ą ki, czyli białe pieczywo, białe makarony oraz biały ry ż i ziemniaki - nie dostarczaj ą nam prawie ż adnych potrzebnych warto ś ci a maj ą du ż o kalorii. Zalecana dopuszczalna ilo ść - wcale lub kilka razy w miesi ą cu.

30

31 SMACZNEGO Autor: Zuzanna Chincz, Kl.3b


Pobierz ppt "ZDROWE ODŻYWIANIE. Spożywaj… Spo ż ywaj 4-5 posiłków dziennie, bez podjadania mi ę dzy posiłkami. Zalecane s ą co najmniej 3 posiłki dziennie lecz wskazane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google