Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie z rodzicami r. Porządek zebrania:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie z rodzicami r. Porządek zebrania:"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie z rodzicami 15.09.2015r. Porządek zebrania:
Zmiany w prawie oświatowym. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 (Przedszkole i Szkoła): dowozy, godziny rozpoczynania zajęć, zajęcia w oddziałach przedszkolnych. Informacja Pani Anny Żdaniuk, /zajęcia logopedyczne. Informacja Pani Olgi Wójcik/ wychowanie do życia w rodzinie. Informacja Pani Magdaleny Muńko /program wychowawczy i profilaktyki. Sprawy różne.

2 Zmiany w prawie oświatowym 1.Wychowanie fizyczne
Dyrektor będzie mógł zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego tylko na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń, wskazującej jakiego rodzaju ćwiczeń dziecko nie może wykonywać. Od 1 września nastąpi również zmiana w systemie oceniania uczniów podczas zajęć z wychowania fizycznego. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę nie tylko prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, systematyczność udziału w zajęciach, ale również udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz w zawodach szkolnych, a także „podejście ucznia” do przedmiotu np. brak stroju, częste zwalnianie się z powodu „złego samopoczucia” itp. Podstawa prawna – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

3 2.Żywienie W szkołach i przedszkolach zniknie "śmieciowe jedzenie". Niezdrowego jedzenia nie będzie można również reklamować na terenie szkół i przedszkoli. Dla przykładu zamiast soków tylko soki wyciskane ze świeżych owoców bądź warzyw, słodzić będzie można miodem, potrawy będą pozbawione przypraw typu vegeta, większość posiłków ma być gotowana, a nie smażona. Placówki mają 3 miesiące od wejścia ustawy na dostosowanie się do nowych przepisów. Podstawa prawna – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

4 3.Zmiany dla dzieci niepełnosprawnych
Od 1 stycznia 2016r. Szkoły i przedszkola zobowiązane są do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, specjalistów, asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej), lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone. Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

5 4.Opłaty w szkole i przedszkolu
Ubezpieczenie dziecka – jest dobrowolne, to rodzice decydują czy dzieci powinny być takim ubezpieczeniem objęte. Brak opłaty za e-dzienniki – dostęp do e- dziennika zarówno dla ucznia jak i rodzica jest darmowy. Składki na Radę Rodziców – są całkowicie dobrowolne, Rada Rodziców ustala wysokość składki, którą można wpłacać na osobne konto. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu – za zajęcia dodatkowe prowadzone (w ramach realizacji podstawy programowej) przez przedszkole rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat. W przypadku takich zajęć jak logopedyczne opłata może wynosić 1 zł (tyle ile kosztuje godzina zajęć w przedszkolu po skończonych zajęciach obowiązkowych). Źródło informacji -http://men.gov.pl/niezbednik

6 Ad.2.Organizacja roku szkolnego 2015/2016 (Przedszkole i Szkoła): dowozy, godziny rozpoczynania zajęć, zajęcia w oddziałach przedszkolnych Przedszkole: Bytnica/ Budachów/7.00 do 14.00 W ramach realizowanej podstawy programowej (od 8.00 do 13.00) dodatkowo obowiązkowe zajęcia: język angielski, gimnastyka oraz religia (wg woli rodzica). Po godzinie – zajęcia logopedyczne (opłata pobierana jedynie za pobyt dziecka w placówce czyli 1 zł). Szkoła: Klasy I-III SP rozpoczynają zajęcia od 8.15, pozostałe klasy od Wykaz dzwonków znajduje się na stronie internetowej szkoły. Dowozy w związku z koniecznością wydłużenia przerw śródlekcyjnych (zalecenie Sanepidu i Kuratorium Oświaty) oraz dużą liczbą uczniów dojeżdżających uległy zmianie. Grafik znajduje się na stronie internetowej szkoły.

7 Ad.6. Sprawy różne Przedszkole: Szkoła:
Wszystkie procedury, regulaminy dostępne będą do końca września na stronie internetowej szkoły w zakładce Przedszkole : Pozostałe informacje w tym fotorelacje z imprez i wydarzeń przedszkolnych dostępne będą na blogu: lub na profilu FB https://www.facebook.com/zespoledukacyj ny?fr Szkoła: Do końca września na stronie internetowej zostaną opublikowane wszystkie dokumenty, które obowiązują w naszej placówce. Po konsultacjach z Radą Rodziców przekażemy Państwu wszystkie ustalenia poprzez e-dziennik i stronę internetową. Do końca września na stronie internetowej oraz w e-dzienniku zostanie udostępniony wykaz zajęć dodatkowych.

8 Ad.6. Sprawy różne cd. Przedszkole/przypominamy: Szkoła/przypominamy:
Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.00, w przypadku spóźnienia proszę informować o tym wychowawcę. Proszę o okresowe sprawdzanie dzieciom czystości włosów i natychmiastowe zgłaszanie wychowawcom problemu (wszawica). Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków. Szkoła/przypominamy: Proszę o okresowe sprawdzanie dzieciom czystości włosów i natychmiastowe zgłaszanie wychowawcom problemu (wszawica) . Świetlica –Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole Podstawa prawna: art.67 pkt 3 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

9 Realizowane programy Przedszkole: Szkoła: Góra Grosza.
Cała Polska Czyta Dzieciom. Akademia Aquafresh. Dzieciństwo bez próchnicy. Kubusiowi Przyjaciele Natury. Program „biblijny” i savoir-vivre” Czyste powietrze wokół nas. Szkoła: Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki (klasa IIa i IIb SP). Trzymaj Formę. Nie pal przy mnie proszę. Znajdź właściwe rozwiązanie.


Pobierz ppt "Zebranie z rodzicami r. Porządek zebrania:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google