Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego. Priorytet III Wysoka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego. Priorytet III Wysoka."— Zapis prezentacji:

1 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Liderem projektu jest samorząd Powiatu Rypińskiego

3 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Partner projektu Gmina Miasta Rypin

4 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Okres realizacji projektu 1 kwietnia 2014 roku - 30 września 2015 roku Wartość 1 485 802 zł

5 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ PROJEKT PILOTAŻOWY

6 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ  Wsparciem obejmujemy szkołę – nie jak dotychczas indywidualne osoby ( nauczycieli, dyrektorów)  Doskonalenie wspomaga szkołę w rozwiązywaniu jej problemów, ale nie wyręcza  Rodzaj wsparcia to wynik indywidualnej diagnozy  Każda szkołą realizuje własny RPW  Sieci współpracy i doskonalenia

7 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ ORGANY PROWADZĄCE Gmina Brzuze Gmina Rogowo Gmina Rypin Gmina Wąpielsk Miasto Rypin Powiat Rypiński

8 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Przedszkola i szkoły w projekcie 3 przedszkola publiczne 29 publicznych szkół dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowe - 19 gimnazja - 5 zasadnicze szkoły zawodowe - 1 technika - 3 licea ogólnokształcące – 1

9 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Cel główny projektu Zmodernizowanie systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie rypińskim

10 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Cele szczegółowe projektu wdrożenie kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dyrektorów i ich wykorzystanie w procesie rozwoju szkół i przedszkoli, zwiększenie efektywności współpracy nauczyciel oraz dyrektorów poprzez organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

11 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Główne zadania projektu Opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania Opracowanie i wdrożenie Szkolnych Rocznych Planów Wspomagania Prowadzenie 8 sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

12 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Kompleksowe wspomaganie szkół - to proces doskonalenia, który obejmował:  diagnozę potrzeb rozwojowych szkoły,  doskonalenie nauczycieli wynikające z potrzeb rozwojowych szkoły,  pomoc we wprowadzeniu zmiany i we wdrożeniu do praktyki nabytych umiejętności,  ewaluację podjętych działań w tym zakresie.

13 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ.  Wybrane oferty wspomagania  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? – 14 szkół ( 13 SP i 1 G)  Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – 7 szkół ( 3 SP, 2 G i 2 PG)  Nauczyciel 45+ - 3 przedszkola  Rodzice są partnerami szkoły – 2 szkoły ( 2 SP)  Wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła – 2 szkoły ( 2 PG)  Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych – 1 szkoła ( 1- SP)  Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1 szkoła ( 1- G)  Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? – 1 szkoła (1- G )  Budowa koncepcji pracy szkoły – 1 szkoła ( 1- PG)

14 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. 8 sieci współpracy i samokształcenia  Problemowa sieć nauczycieli wychowawców  Problemowa sieć dyrektorów szkół i przedszkoli  Przedmiotowa sieć nauczycieli pracujących z uczniem młodszym  Przedmiotowa sieć nauczycieli humanistów  Przedmiotowa sieć nauczycieli języków obcych  Przedmiotowa sieć nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych  Przedmiotowa sieć nauczycieli przedmiotów zawodowych  Problemowa sieć nauczycieli pracujących  z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego

15 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ REZULTATY 1 Powiatowy Program Wspomagania 32 Roczne Plany Wspomagania 5 Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji 22 ekspertów kompleksowego wspomagania 8 koordynatorów sieci 11 ekspertów sieci

16 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ REZULTATY 32 szkoły w projekcie 39 grup szkoleniowych 51 godzin wspomagania dla jednej grupy szkoleniowej w tym: 24 godziny warsztatów, 27 godzin konsultacji, 1989 godzin wspomagania w powiecie w tym: 936 godzin warsztatów, 1053 godziny konsultacji

17 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ 561 nauczycieli objętych wsparciem 32 dyrektorów 561 nauczycieli podniosło swoje kompetencje 503 nauczycieli wykorzystało zdobytą wiedzę i umiejętności dla podnoszenia jakości pracy szkoły 168 nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia

18 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ 1176 pozycji książkowych 39 laptopów 4 komplety ( projektor, laptop) do szkoleń

19 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ WYNIKI EWALUACJI- WYSOKA OCENA SORE, KOORDYNATORÓW SIECI I EKSPERTÓW

20 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ. Co dalej

21 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieliw sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 16. 1. Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez:placówki doskonalenia 1)organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:§ 15 a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania; 2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń; 3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń; 4) udzielanie konsultacji; 5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.. Zapisy w rozporządzeniach………………..

22 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2013 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznychw sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Zapisy w rozporządzeniach……………….. § 1 ust.2 pkt 2 organizowanie i prowadzenie wspomagania: a)szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej, § 1 ust.4. Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na: 1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących: a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji; 2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

23 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznychw sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Zapisy w rozporządzeniach……………….. 10 § ust.2. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje: 1) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 2) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki; 3) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację; 4) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

24 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ.  Sieć współpracy dyrektorów  Doświadczenia samorządu Gminy Miasta Rypin

25 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ To był dobry czas dla kompleksowego wspomagania szkół w Powiecie Rypińskim doskonalenie.powiatrypinski.pl

26 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ „ Ciesz się małymi rzeczami, bo może któregoś dnia obejrzysz się za siebie i zdasz sobie sprawę, że były to rzeczy wielkie” Robert Brault

27 DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ..


Pobierz ppt "DIAGNOZA - DOSKONALENIE - ROZWÓJ Diagnoza – Doskonalenie – Rozwój. Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli powiatu rypińskiego. Priorytet III Wysoka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google