Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWODA w systemie bezpieczeństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWODA w systemie bezpieczeństwa"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWODA w systemie bezpieczeństwa
Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2 WOJEWODA Wojewoda reprezentuje administrację rządową w województwie. Jest on przedstawicielem Rady Ministrów, zwierzchnikiem administracji zespolonej i reprezentantem Skarbu Państwa. Ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ma w tej dziedzinie szczególne uprawnienia: 1) zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa oraz innych sił i środków wydzielonych do jego dyspozycji, w tym pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP;

3 2) kieruje ich działalnością w zakresie:
- zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, - bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, - ochrony praw obywatelskich; zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków, w których obowiązane są uczestniczyć: PSP, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki ochrony zdrowia, Straż Graniczna.

4 W sytuacjach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) wojewoda może wydawać rozporządzenia i decyzje, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, Radiu, TVP, informacji dotyczących: 1) ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, 2) ograniczeń w stosunku do osób zatrudnionych u pracodawcy, 3) obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.

5

6

7

8

9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) Art. 14.  1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. 2. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa; 3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;

10 5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie; 6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; 5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wojewoda we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej.

11 7. Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem wojewódzkim”.

12 9. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda, jako przewodniczący, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim, jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród: 1) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 2) osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 3) osób zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

13 Art. 16. 1. Tworzy się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, których obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich.

14 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

15 ZADANIA CENTRUM Do zadań Centrum należy:
1) Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem WCZK do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych; 2) Współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania kryzysowego; 3) Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi; 4) Opracowywanie przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych; 5) Opracowanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnych; 6) Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w województwie, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach;

16 ZADANIA CENTRUM 7) Stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska; 8) Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 9) Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami; 10) W przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; 11) Zapewnienie po godzinach urzędowania, stałej obsługi kancelaryjnej Urzędu; 12) Pełnienie całodobowej służby dyżurnej; 13) Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 14) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności; 15) Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.

17 Stanowisko pracy dyżurnego WCZK

18 Wideoterminal Sieci Łączności Rządowej

19 RAPORTY I MELDUNKI (przykłady)
raporty do RCB i CZK resortów (dobowe, co 12, 6, 2 godz., doraźne) raport zbiorczy służb, straży, inspekcji przewóz materiałów niebezpiecznych wypadki komunikacyjne ( z udziałem dzieci) wolne łóżka szpitalne w tym na oddziałach zakaźnych komunikaty hydrologiczne i meteorologiczne obrót lekami ostrzeżenia zakłócenia porządku publicznego konflikty i akcje społeczne komunikaty do mediów i Regionalnego Systemu Ostrzegania

20

21 EWAKUACJA INTERWENCYJNA
SANDOMIERZ EWAKUACJA INTERWENCYJNA

22 SANDOMIERZ HUTA SZKŁA

23 SZCZYTNIKI - GM. DWIKOZY BUDOWA OPASKI NA RZECE OPATÓWKA

24 CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO w Kielcach

25

26

27 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach zostało uruchomione 18 czerwca 2012 roku, jako piąty ośrodek w kraju obsługujący przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy 112.

28 System Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie świętokrzyskim

29 Na obszarze woj. świętokrzyskiego zadania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wykonuje 45 jednostek systemu, w tym: 17 specjalistycznych ZRM „S” (z lekarzem systemu) oraz 28 podstawowych ZRM „P” (z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami systemu). W skali naszego województwa na jeden zespół ratownictwa medycznego przypada średnio 28 tysięcy osób. ZRM stacjonują w 25 miejscach wyczekiwania. Są one rozlokowane przede wszystkim pod kątem możliwości zapewnienia parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w granicach województwa.

30

31 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

32

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WOJEWODA w systemie bezpieczeństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google