Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2 WOJEWODA Wojewoda reprezentuje administrację rządową w województwie. Jest on przedstawicielem Rady Ministrów, zwierzchnikiem administracji zespolonej i reprezentantem Skarbu Państwa. Ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ma w tej dziedzinie szczególne uprawnienia: 1)zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa oraz innych sił i środków wydzielonych do jego dyspozycji, w tym pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP;

3 2) kieruje ich działalnością w zakresie: -zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, -bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, -ochrony praw obywatelskich; zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, a także zwalczania i usuwania ich skutków, w których obowiązane są uczestniczyć: PSP, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki ochrony zdrowia, Straż Graniczna.

4 W sytuacjach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) wojewoda może wydawać rozporządzenia i decyzje, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, Radiu, TVP, informacji dotyczących: 1)ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, 2)ograniczeń w stosunku do osób zatrudnionych u pracodawcy, 3)obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych.

5

6

7

8

9 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) Art. 14. 1.Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. 2. Do zadań wojewody w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 1)kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa; 3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego; 4) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3;

10 5) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z dokumentów planistycznych wykonywanych w ramach planowania operacyjnego realizowanego w województwie; 6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 6a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 7) organizacja wykonania zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej; 5. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wojewoda we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej.

11 7.Organem pomocniczym wojewody w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, powoływany przez wojewodę, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem wojewódzkim”.

12 9. W skład zespołu wojewódzkiego wchodzą wojewoda, jako przewodniczący, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędzie wojewódzkim, jako zastępca przewodniczącego, a także inne osoby wskazane przez przewodniczącego w zależności od potrzeb spośród: 1)kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 2)osób zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim lub w jednostkach organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich; 3)osób zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

13 Art. 16. 1.Tworzy się wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego, których obsługę zapewniają komórki organizacyjne właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich.

14

15 ZADANIA CENTRUM Do zadań Centrum należy: 1)Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem WCZK do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych; 2)Współdziałanie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego w zakresie reagowania kryzysowego; 3)Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi; 4)Opracowywanie przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych; 5)Opracowanie procedur dotyczących uruchomienia i koordynacji działań w zakresie udzielania i odbioru pomocy humanitarnych; 6)Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków o sytuacji w województwie, a także opracowywanie zbiorczych raportów tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych o sytuacji i prognozowanych zagrożeniach;

16 ZADANIA CENTRUM 7)Stałe utrzymywanie kontaktu z instytucjami realizującymi ciągły monitoring środowiska; 8)Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej; 9)Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami; 10)W przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; 11)Zapewnienie po godzinach urzędowania, stałej obsługi kancelaryjnej Urzędu; 12)Pełnienie całodobowej służby dyżurnej; 13)Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa; 14)Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności; 15)Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum.

17 Stanowisko pracy dyżurnego WCZK

18 Wideoterminal Sieci Łączności Rządowej

19 RAPORTY I MELDUNKI (przykłady) - raporty do RCB i CZK resortów (dobowe, co 12, 6, 2 godz., doraźne) - raport zbiorczy służb, straży, inspekcji - przewóz materiałów niebezpiecznych - wypadki komunikacyjne ( z udziałem dzieci) - wolne łóżka szpitalne w tym na oddziałach zakaźnych - komunikaty hydrologiczne i meteorologiczne - obrót lekami - ostrzeżenia - zakłócenia porządku publicznego - konflikty i akcje społeczne - komunikaty do mediów i Regionalnego Systemu Ostrzegania

20

21

22

23

24

25

26

27 Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach zostało uruchomione 18 czerwca 2012 roku, jako piąty ośrodek w kraju obsługujący przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy 112.

28

29 Na obszarze woj. świętokrzyskiego zadania zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wykonuje 45 jednostek systemu, w tym: 17 specjalistycznych ZRM „S” (z lekarzem systemu) oraz 28 podstawowych ZRM „P” (z ratownikami medycznymi lub pielęgniarkami systemu). W skali naszego województwa na jeden zespół ratownictwa medycznego przypada średnio 28 tysięcy osób. ZRM stacjonują w 25 miejscach wyczekiwania. Są one rozlokowane przede wszystkim pod kątem możliwości zapewnienia parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w granicach województwa.

30

31 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

32

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Andrzej Martoś Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google