Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu lipiec - grudzień 2013 Kuratorium Oświaty w Opolu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu lipiec - grudzień 2013 Kuratorium Oświaty w Opolu."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu lipiec - grudzień 2013 Kuratorium Oświaty w Opolu

2 Program 9.00 – 11.30 (12.00-14.30)  Otwarcie spotkania  Zmiany w systemie oświaty (prezentacja MEN)  Rekrutacja do szkół i placówek (prezentacja MEN)  Ewaluacja, kontrola, wspomaganie – wnioski i uwagi z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.  Komunikaty i sprawy różne  Część II (dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych)  Przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich (prezentacja MEN) Kuratorium Oświaty w Opolu

3 Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym. „Ustawa rekrutacyjna” Ustawa tzw. „rekrutacyjna” została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7). Ustawa weszła w życie w dniu 18 stycznia 2014 r. Rozdział 2a określa kryteria przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

4 Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym. „Ustawa przedszkolna” Ustawa „przedszkolna” została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa weszła w życie z dniem 1 września 2013 r. Celem zmian jest systematyczne zwiększanie dostępności wychowania przedszkolnego oraz zapewnienie wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 5 lat miejsca w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Ustawa ogranicza wysokość opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Maksymalna kwota pobierana od rodziców za każdą godzinę ponadwymiarową nie może być wyższa niż 1 złoty. Ustawa „przedszkolna” reguluje również, kwestie dotyczące przyznawania dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, a także zmienia kryteria organizowania przewozu ucznia i zapewnienia mu opieki podczas transportu.

5 Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym. „Ustawa sześciolatkowa” Ustawa „sześciolatkowa” została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265). Ustawa weszła w życie w dniu 14 listopada 2013 r. Zapisy w niej zawarte wprowadzają nowe regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Zapisy ustawy określają również maksymalną ilość uczniów w klasach I-III. Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły nie więcej niż 25 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 zapisy te dotyczyć będą klasy pierwszej i drugiej, zaś w roku szkolnym 2016/2017 klasy I-III. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 - w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej - dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy pierwszej według wieku, począwszy od najmłodszych.

6 Najważniejsze zmiany w prawie oświatowym. „Ustawa sześciolatkowa” Od 1 września 2014 r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców); dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne. Od 1 września 2015 r.: obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

7 Nowa struktura Kuratorium Oświaty w Opolu Kuratorium Oświaty w Opolu

8 Nadzór pedagogiczny Ewaluacja, kontrola, wspomaganie – uwagi i wnioski z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez Opolskiego Kuratora Oświaty w szkołach i placówkach województwa opolskiego w okresie od lipca do grudnia 2013r. Kuratorium Oświaty w Opolu

9 Liczba ewaluacji zrealizowanych w poszczególnych typach szkół i placówek w okresie: VI-VIII 2013 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Okres VI-VIII 2013 Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Poradnie psychologiczno - pedagogiczne BursyRazem Całościowe 11 Obszar EFEKTY 22 Obszar EFEKTY i ZARZĄDZANIE 33 6 Obszar PROCESY I ŚRODOWISKO 13311 18 Razem 35641147

10 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Przedszkola Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 3 Efekty VI-VIII 2013 1.Stosowanie w przedszkolach różnorodnych form zajęć, metod pracy oraz atrakcyjnych środków dydaktycznych wpływa na rozwijanie aktywności ruchowej i twórczej, co sprzyja pełnej realizacji założeń podstawy programowej i przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole. 2.Przedszkolaki z sukcesem adoptują się do grup rówieśniczych i potrafią współdziałać w zespołach. 3.Nauczyciele dokonują systemowej diagnozy i analizy osiągnięć dzieci, wykorzystując w tym celu różne metody i techniki z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i predyspozycji psychofizycznych wychowanków. 4.Poczucie odpowiedzialności wszystkich pracowników oraz wdrażanie systemowych, konsekwentnych działań wychowawczych przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego wychowanków. Brak

11 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Przedszkola Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Procesy VI-VIII 2013 1.W większości przedszkoli stosuje się nowatorskie rozwiązania programowe 2.W przedszkolach systematycznie wzbogaca się ofertę, co wpływa na wszechstronny rozwój wychowanków. 3.Prowadzona systemowo przez nauczycieli diagnoza dzieci wpływa na rozpoznanie indywidualnych potrzeb i predyspozycji psycho- fizycznych przedszkolaków. 1.W części przedszkoli istnieje potrzeba motywowania nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych. 2.Ze względu na czynniki organizacyjne i finansowe nie wszystkie dzieci, na równych prawach, mogą korzystać z zajęć dodatkowych. 3.Gromadzone informacje o losach absolwentów, nie we wszystkich przedszkolach i nie w pełni są wykorzystywane do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego.

12 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Przedszkola Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane obszary Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Środowisko VI-VIII 2013 1.Przedszkola stwarzają warunki rodzicom do uczestnictwa w organizowanych działaniach edukacyjnych. 2.W przedszkolach dobrze wykorzystuje się zasoby środowiska w procesie edukacyjnym, częściej współpracując z uczelniami wyższymi. 3.Placówki mają znaczące oddziaływanie kulturotwórcze na środowisko lokalne 4.Realizacja zadań wychowawczych przy współpracy z rodzicami wzmacnia pozytywne zachowania dzieci. 1.Pomimo, że rodzice chętnie angażują się w działania przedszkola, to nie zawsze mają wpływ na podejmowanie decyzji związanych z organizacją procesu dydaktycznego oraz działaniami przedszkola..

13 Ewaluacje zewnętrzne. Rekomendacje z ewaluacji przedszkoli: 1.Motywować nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych opracowywania programów własnych i innowacji pedagogicznych, które będą służyć rozwojowi dzieci oraz poszerzeniu oferty edukacyjnej przedszkoli. 2.W celu zapewnienia wychowankom powszechnego dostępu do zajęć dodatkowych należy brać pod uwagę możliwości finansowe rodziców oraz organizację pracy przedszkoli. 3.W celu uatrakcyjnienia podstawowej oferty programowej przedszkoli, należy motywować nauczycieli do podejmowania doskonalenia własnego i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych. 4.Zapewnić rodzicom możliwość, w szerszym zakresie, współdecydowania o istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkoli oraz organizacji procesu edukacyjnego. 5.W organizacji procesu edukacyjnego należy zwrócić uwagę na szerokie wykorzystanie informacji o losach absolwentów, w celu promowania wartości uczenia się i zwiększenia szans edukacyjnych dzieci na dalszych etapach kształcenia. Kuratorium Oświaty w Opolu

14 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Efekty VI-VIII 2013 1.Dokonywanie analizy wyników sprawdzianu w klasie szóstej z zastosowaniem analizy ilościowe i jakościowej. 2.Prowadzenie systemowej analizy osiągnięć uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. 3.Nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności zapisanych w podstawie programowej, m.in. dzięki wdrażaniu wniosków z analizy ich osiągnięć. 1.Brak analizy kontekstowej. 2.Wnioski z analizy wyników sprawdzianu nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia.

15 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Efekty VI-VIII 2013 1.Brak analizy kontekstowej. 2.Wnioski z analizy wyników sprawdzianu nie zawsze przekładają się na wzrost efektów kształcenia. 4.Podejmowanie różnorodnych działań profilaktycznych oraz wychowawczych, wynikających z potrzeb uczniów. 5.Szkoły bezpieczne dla uczniów. 6.Systemy wychowawcze akceptowane przez uczniów i rodziców.

16 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Procesy VI-VIII 2013 1.Aktywność uczniów w inicjowaniu i organizacji imprez i uroczystości. 2.Szeroka, stale wzbogacana oferta szkół, wynikająca z potrzeb uczniów. 3.Działanie szkół w oparciu o znane i akceptowane przez rodziców, uczniów i pracowników koncepcje pracy. 4. Wdrażanie użytecznych innowacji oraz wprowadzanie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, mających wpływ na rozwój uczniów i zdobywanie umiejętności kluczowych. 5.Planowanie, monitorowanie procesów edukacyjnych oraz wdrażanie wniosków z monitoringu. 6.Wykorzystanie wyników diagnozy możliwości i potrzeb uczniów do modyfikowania pracy nauczycieli.

17 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Współpraca ze środowiskiem VI-VIII 2013 1. Postrzeganie szkół, jako kształtujące pożądane postawy i promujące wartości. 2. Zaspokajanie potrzeb zarówno szkoły, jak i środowiska lokalnego. 3. Wpływ współpracy na wszechstronny rozwój uczniów oraz lepsze funkcjonowanie szkoły. 4. Pozyskiwanie informacji o losach absolwentów. 5. Wspieranie rodziców w procesie wychowania. 6. Stwarzanie rodzicom warunków do uczestniczenia w działaniach organizowanych przez szkołę. 1. Promowanie wartości edukacji rozumiane najczęściej, jako upowszechnianie informacji o ofercie, działaniach i sukcesach uczniów. 2. Brak w szkołach powszechnej współpracy z absolwentami. 3. Brak powszechności udziału rodziców w procesach decyzyjnych dotyczących działalności szkoły.

18 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Zarządzanie VI-VIII 2013 1. Współpraca nauczycieli w planowaniu i organizacji procesów zachodzących w szkole. 2. Skuteczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły. 3. Podejmowanie skutecznych działań w zakresie modernizacji bazy lokalowej szkoły oraz wzbogacaniu jej wyposażenia. 1. Brak analizy efektów (ewaluacji) planowanych i podejmowanych wspólnie działań lub prowadzenie jej w ograniczonym zakresie, np. jako nieformalne rozmowy. 2. Nieuwzględnianie wniosków z ewaluacji wewnętrznej w planowaniu pracy szkoły.

19 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe 1.Stosować zróżnicowane metody analizy wyników sprawdzianu, aby uzyskać pełny obraz przyczyn osiąganych wyników. Analizę przeprowadzać nie tylko w odniesieniu do zespołów klasowych, ale także wyników poszczególnych uczniów. 2.Wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz sprawdzianów zewnętrznych należy formułować i wdrażać w sposób celowy oraz planowy. 3.Stwarzać uczniom warunki do inicjowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej. Umożliwić im wpływ na kształtowanie szkolnej rzeczywistości. 4.Objąć nadzorem dyrektora organizację zajęć szkolnych (lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych) pod kątem ich atrakcyjności dla ucznia (np. dobór metod i form pracy, stosowanie środków dydaktycznych, atmosferę).

20 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Szkoły podstawowe 5.Uwzględnić tematykę oceniania kształtującego w doskonaleniu nauczycieli, propagować ocenianie kształtujące, jako skuteczną strategię nauczania. 6.Promować wartość edukacji rozumianej, jako podejmowanie działań przygotowujących ucznia do uczenia się przez cale życie. 7.Podjąć działania mające na celu włączenie rodziców w proces decydowania o istotnych sprawach klasy oraz szkoły. 8.Inicjować w szkołach działania zmierzające do systematycznej analizy przez zespoły nauczycieli efektów ich pracy, aby móc odpowiednio wcześnie je modyfikować. 9.Działania wynikające z wniosków z ewaluacji wewnętrznej uwzględniać w planowaniu pracy szkoły (np. planach dydaktycznych, wychowawczych, działań profilaktycznych, planie nadzoru).

21 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony 2 Efekty VI-VIII 2013 1. Prowadzenie systemowych analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz osiągnięć uczniów. 2. Stwarzanie uczniom możliwości do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 3. Powszechna akceptacja obowiązujących w szkole zasad oraz realizacja inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo. 1. Zbyt mały wpływ wdrażanych wniosków na wzrost wyników kształcenia. 2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (atrakcyjność zajęć).

22 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje. Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badany obszar Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Zarządzanie VI-VIII 2013 1. Zaangażowanie i aktywna współpraca nauczycieli w różnych zespołach szkolnych. 2. Warunki lokalowe i wyposażenie gabinetów przedmiotowych. 3. Systematyczna modernizacja bazy lokalowej oraz wzbogacanie pomocy dydaktycznych ze środków własnych i pozyskiwanych na zewnątrz. 1. Brak jednolitych narzędzi i procedur do badania efektów pracy nauczycieli. 2. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej nie zawsze wykorzystywane są do planowania pracy szkoły.

23 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Gimnazja 1.Uatrakcyjnić ofertę zajęć pozalekcyjnych w celu motywowania uczniów do udziału i rozwijania swoich zainteresowań. 2.Zadbać o wypracowanie jednolitych kryteriów i narzędzi służących ocenie efektów pracy nauczycieli w danej szkole. Kuratorium Oświaty w Opolu

24 Liczba ewaluacji zrealizowanych w poszczególnych typach szkół i placówek w okresie sprawozdawczym: IX-XII 2013 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Okres IX-XII 2013 Przedszkola Szkoły podstawowe Gimnazja Licea ogólnokształcące Technika Zasadnicze szkoły zawodowe Razem Całościowe 31 4 Wymagania wskazane przez MEN 47614224 Wymagania wskazane przez OKO 22661 35 Razem 6361324263

25 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013. Przedszkola Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez MEN 1. Planowanie procesów wspomagania i edukacji dzieci jest podporządkowane ich indywidualnym potrzebom i możliwościom rozwojowym. 2. Realizacja procesów edukacyjnych jest systematycznie monitorowana a wyciągnięte wnioski są podstawą do planowania i modyfikowania działań. 3. Właściwa organizacja procesów wychowawczo-edukacyjnych zapewnia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz rozwój ich zainteresowań. 4. Przedszkola wyraźnie definiują normy zachowań, skutecznie realizują działania wychowawcze oraz budują właściwe relacje międzyludzkie. 1. Nie wszystkie przedszkola stosują nowatorskie rozwiązania programowe celem wzbogacenia i urozmaicenia swojej oferty.

26 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Przedszkola Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez OKO 1.Przedszkola prowadzą różne badania wewnętrzne dotyczące wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, np. badają losy absolwentów, dokonują ewaluacji wewnętrznej. 2 Do badań nauczyciele wykorzystują gotowe lub opracowane przez siebie narzędzia. 3. Wyniki badań wewnętrznych są wykorzystywane w pracy przedszkoli. 4. Przedszkola rozpoznają możliwości i potrzeby psychofizyczne każdego dziecka. 5. Wsparcie, które otrzymują dzieci w przedszkolach jest adekwatne do ich potrzeb i możliwości oraz odpowiada oczekiwaniom rodziców. 1. Nauczyciele analizują także wybrane badania zewnętrzne, jednak nie wszystkie przedszkola uwzględniają wnioski z tych badań w swojej pracy.

27 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Przedszkola 1.Wyniki zewnętrznych badań i analiz należy wykorzystywać w praktyce przez nauczycieli do doskonalenia pracy własnej oraz planowania i organizacji procesów edukacyjnych zachodzących w przedszkolu. 2.Motywować nauczycieli do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych w celu podnoszenia efektywności procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Kuratorium Oświaty w Opolu

28 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez MEN 1. W badanych szkołach stosowane są nowatorskie metody pracy. 2. W planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych uwzględniane są potrzeby, oczekiwania i możliwości uczniów. 3. Atmosfera panująca w szkole sprzyja uczeniu się. 4. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój oraz uzyskiwane wyniki w nauce. 5. Zasady zachowania i oceniania w szkole są współtworzone przez uczniów, rodziców oraz personel szkoły. 6. Wsparcie udzielane uczniom przez nauczycieli sprzyja wyzwalaniu ich aktywności. 1. Część nauczycieli niechętnie korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, mimo dobrego zaopatrzenia szkoły w tego rodzaju sprzęt. 2. Podejmowane przez nauczycieli działania wynikające z analizy osiągnięć uczniów nie zawsze przekładają się na przyrost efektów uczenia się mierzonych wynikami sprawdzianu przeprowadzanego po szóstej klasie. 3. Uczniowie i rodzice niektórych szkół nie są świadomi przysługujących im praw w zakresie możliwości wpływania na zasady oceniania oraz zachowania.

29 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez OKO 1. Szkoły prowadzą różne badania wewnętrzne w zakresie osiągnięć Uwzględniane są one przy planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych. 2. Badane szkoły zazwyczaj systematycznie prowadzą rozpoznanie możliwości i potrzeby uczniów, wdrażają działania zwiększające ich szanse edukacyjne. 3. Nauczyciele konsekwentnie podejmują działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów oraz ich sytuacji społecznej. 4. W prawie każdej szkole podejmowane są działania mające na celu indywidualizację procesu kształcenia i wychowania. 1. Część szkół nie podejmuje praktyk odwoływania się do badań zewnętrznych lub dostępnych wyników prac naukowych w celu poszerzania kontekstu prowadzonych analiz wewnętrznych i formułowanych wniosków. 2. Niektóre szkoły lub niektórzy nauczyciele w bardzo ograniczonym zakresie stosują praktykę indywidualizowania kształcenia i wychowania. 3. W niektórych przypadkach zaobserwowano, iż zróżnicowane metody dydaktyczne (w tym aktywizujące) w mniejszym stopniu są widoczne podczas zajęć obowiązkowych, a skoncentrowane - głównie na zajęciach pozalekcyjnych.

30 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły podstawowe Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez OKO 5. W badanych szkołach dzieci czują się bezpiecznie. Nauczyciele prowadzą działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz skutecznie reagują na ewentualne zagrożenia. 6. Realizowana w szkołach oferta edukacyjna ukierunkowana na wyrównywanie szans i rozwijanie zainteresowań w większości odpowiada potrzebom uczniów i jest pozytywnie postrzegana przez rodziców. 7. W większości badane szkoły systematycznie i celowo dokonują analiz wyników edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych badań. 4. W niektórych szkołach prowadzone działania antydyskryminacyjne są wprawdzie odpowiednie do specyfiki placówek i przeciwdziałają zjawiskom nietolerancji, jednakże prowadzone są doraźnie, często w odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia mające znamiona dyskryminacji. 5. Nie w każdym przypadku grupa badanych rodziców ma poczucie, że zajęcia pozalekcyjne organizowane w danej szkole są dostosowane do potrzeb ich dziecka. A w opinii niektórych uczniów szkoła organizuje tak zajęcia, w których nie mogą uczestniczyć pomimo tego, że wyrażają taką chęć. 6. Określanie celów edukacyjnych w niektórych szkołach nie zawsze zakłada kolektywne wdrażanie wniosków pochodzących z analiz efektów kształcenia.

31 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Szkoły podstawowe 1.Dyrektorzy szkół w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinni zwrócić większą uwagę na pełne wykorzystanie sprzętu multimedialnego i bazy dydaktycznej, którą dysponuje dana szkoła, w procesie kształcenia opartego na aktywności poznawczej uczniów. 2.Planowane przez nauczycieli działania, będące efektem analizy osiągnięć uczniów, powinny być tak prowadzone i korygowane, aby znalazły one efekt w postaci lepszych wyników osiąganych na sprawdzianie przeprowadzanym po szóstej klasie. 3.Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni dokładać starań, aby uczniowie i rodzice we wszystkich szkołach byli w pełni świadomi przysługujących im praw oraz mieli możliwość wpływania na działania szkoły. 4.Obserwuje się, że opanowanie pracy metodami grupowymi przez nauczycieli nie jest wystarczające. Warto doskonalić różne formy organizacji pracy grupowej w dydaktyce, aby wykorzystywać pozytywne walory tej metody i jednocześnie niwelować słabe jej strony. Kuratorium Oświaty w Opolu

32 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Szkoły podstawowe 5.Dostrzega się poprawę jakości analiz sprawdzianów, jednak zbyt ogólnikowo sprecyzowane wnioski nie służą operacjonalizacji celów w działaniach podnoszących jakość kształcenia. Rady pedagogiczne powinny formułować wnioski rzeczowo ze wskazaniem adresatów działań naprawczych. 6.Podejmowane działania naprawcze w zakresie efektów kształcenia bywają nieefektywne lub nieadekwatne do wniosków, a przez to mało skuteczne. Szkoły powinny na bieżąco prowadzić ewaluację działań i możliwie szybko korygować błędne decyzje w zakresie podnoszenia jakości kształcenia 7.Zasada indywidualizacji kształcenia bywa w szkołach rozumiana zbyt wąsko i jest kojarzona wyłącznie z potrzebami wyrównywania szans edukacyjnych lub rozwijania potencjału uczniów uzdolnionych. Jednakże szkoły powinny podporządkować indywidualizacji kształcenia organizowanie procesów edukacyjnych już na etapie planowania, aby objąć tym działaniem możliwie wszystkich uczniów w różnych sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych. Kuratorium Oświaty w Opolu

33 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez MEN 1. Procesy edukacyjne zachodzące w szkołach są planowane i monitorowane. 2. Większość szkół uwzględnia w organizacji procesów edukacyjnych potrzeby uczniów. 3. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez stosowanie różnych metod i form pracy. 4. W większości szkół organizacja procesów edukacyjnych umożliwia młodzieży powiązanie wiedzy z różnych dziedzin i jej wykorzystanie. 5. Gimnazjaliści są informowani o postępach i trudnościach w nauce oraz motywowani do podejmowania wysiłku edukacyjnego. 6. W większość szkół życzliwa atmosfera panująca na zajęciach wpływa pozytywnie na proces uczenia się. 1. W niektórych szkołach uczniowie mają niewielki wpływ na przebieg i sposoby realizacji procesu uczenia się, nauczyciele rzadko stwarzają im możliwości pracy zespołowej, uczenia się od siebie nawzajem. 2. Nauczyciele nie zawsze w wystarczającym stopniu udzielają młodzieży wskazówek i wyjaśnień, jak należy się uczyć. 3. Nauczyciele nie zawsze udzielają uczniom wsparcia w pokonywaniu trudności i wierzą w ich możliwości. 4. W przypadku jednej z badanych szkół w realizacji podstawy programowej nie uwzględniono osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

34 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymaga nia Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez MEN 7. Większość badanych gimnazjów wprowadza rozwiązania nowatorskie mające wpływ na wszechstronny rozwój uczniów. 8. Szkoły realizują podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. 9. Szkoły diagnozują i monitorują osiągnięcia uczniów. 10. Szkoły dbają o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów. Zachowania niepożądane uczniów nie są zjawiskiem częstym. 11. Młodzież współpracuje ze sobą w realizacji zadań będących wynikiem działalności samorządu uczniowskiego. Wykazuje się własną inicjatywą i aktywnością głównie w zakresie organizacji imprez szkolnych i klasowych. 12. Szkoły analizują i modyfikują podejmowane działania wychowawcze dostosowując je do aktualnych występujących potrzeb. 5. Wnioski opracowane na podstawie wyników diagnozy i monitorowania osiągnięć uczniów nie zawsze są w szkołach realizowane i nie zawsze przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. 6. W szkołach zdarzają się przypadki agresji słownej (tj. złośliwe dowcipy i przezwiska), a sporadycznie także fizycznej i pozawerbalnej. 7.Nie we wszystkich szkołach w modyfikacjach działań wychowawczych uczestniczą uczniowie i ich rodzice.

35 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez OKO 1. Szkoły rozpoznają możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe uczniów i podejmują działania służące ich zaspokojeniu. 2. Oferta edukacyjna szkół odpowiada potrzebom i zainteresowaniom młodzieży. 3. Współpraca szkół z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie młodzieży jest adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów. 4. Prowadzone w szkołach działania antydyskryminacyjne wpływają pozytywnie na zachowania młodzieży i ich poczucie bezpieczeństwa. 1. Nie we wszystkich szkołach nauczyciele stosują indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. 2. Nie wszystkie zajęcia pozalekcyjne znajdujące się w ofercie edukacyjnej szkół są dla uczniów interesujące. 3. Nie wszystkie szkoły opracowały jednolitą tematykę z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej 4. Nie we wszystkich szkołach działania podejmowane na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i badań wewnętrznych przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia oraz zmiany metod i form pracy z młodzieżą. 5. Szkoły w małym stopniu wykorzystują informacje o losach absolwentów do planowania procesów edukacyjnych.

36 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Gimnazja Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez OKO 5. Szkoły analizują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz przeprowadzonych badań wewnętrznych. Działania, jakie na tej podstawie realizują są przez nie monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb także modyfikowane. 6. Szkoły uwzględniają w planowaniu i organizacji procesów edukacyjnych wnioski opracowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych i badań wewnętrznych, w tym osiągnięć uczniów.

37 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Gimnazja 1. Podjąć działania, które pomogą uczniom w nauce i podpowiedzą im, jak należy się uczyć. 2. Udzielać młodzieży większego wsparcia w pokonywaniu trudności i okazywać większą wiarę w ich możliwości. 3. Zwiększyć wpływ młodzieży na przebieg i sposoby realizacji procesu uczenia się, m.in. stworzyć im warunki do pracy zespołowej, uczenia się od siebie nawzajem i wykonywania zadań wymyślonych przez nich samych. 4. Organizować procesy edukacyjne w taki sposób aby umożliwić młodzieży powiązanie wiedzy z różnych dziedzin. 5. Kontynuować wdrażanie rozwiązań nowatorskich wpływających na podnoszenie jakości pracy szkół. 6. Na bieżąco monitorować realizację podstawy programowej z uwzględnieniem realizacji wniosków opracowanych na podstawie analizy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. 7. Wdrażać wnioski określone na podstawie diagnozy i monitorowania osiągnięć uczniów służące poprawie efektywności pracy szkoły. Kuratorium Oświaty w Opolu

38 Ewaluacje zewnętrzne – rekomendacje. Gimnazja 8. Kontynuować i modyfikować działania wychowawcze służące eliminowaniu agresji słownej, fizycznej i pozawerbalnej u młodzieży 9. Zachęcać uczniów i rodziców do udziału w modyfikowaniu działań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. 10. Uatrakcyjniać zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne stosując różnorodne metody i formy nauczania oraz uczenia się. 11. Opracować jednolitą tematykę dotyczącą edukacji antydyskryminacyjnej dla wszystkich nauczycieli uczących w danej szkole. 12. Stosować indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. 13. Opracować wnioski i wdrożyć działania na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych, które wpłyną na wzrost efektów kształcenia. 14. W większym stopniu wykorzystywać informacje o losach absolwentów do planowania procesów edukacyjnych z uczniami. Kuratorium Oświaty w Opolu

39 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły ponadgimnazjalne Kuratorium Oświaty w Opolu Lp. Badane wymagania Wyniki ewaluacji Mocne stronySłabe strony Wymagania wskazane przez MEN 1. Podejmowanie działań nowatorskich umożliwiających poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów. 2. Poczucie bezpieczeństwa uczniów wpływa na tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. 3. Organizowane w szkołach procesy edukacyjne uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów. 4. Uczniowie mają możliwości twórczego i odpowiedzialnego działania, co przygotowuje ich do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz do funkcjonowania na rynku pracy 1.Zdarza się, że nauczyciele nie udzielają uczniom wsparcia w trudnych sytuacjach; bądź jest ono nieskuteczne. 2.Stosowanie metod aktywizujących nie zawsze przekłada się na skuteczne motywowanie uczniów do efektywnego uczenia się. 3.Nie zawsze wnioski z analizy osiągnięć uczniów przekładają się na efekty działań. 4.Wpływanie na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się oraz realizowanie pomysłów uczniów nie zawsze ma powszechny charakter.

40 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły ponadgimnazjalne Kuratorium Oświaty w Opolu 1. We wszystkich badanych szkołach realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego i zawodowego. 2. W większości szkół poszukuje się rozwiązań nowatorskich, opracowuje się i wdraża innowacje pedagogiczne oraz wprowadza się niekonwencjonalne formy i metody pracy. 3. We wszystkich szkołach system oddziaływań wychowawczych, atmosfera oparta na wzajemnej życzliwości i poszanowaniu oraz respektowanie norm społecznych zapewniają uczniom wysoki poziom bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 4. Procesy edukacyjne we wszystkich szkołach organizowane są zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i możliwościami uczniów, co sprzyja ich indywidualnemu rozwojowi. 5. W zasadniczych szkołach zawodowych i technikach nauczyciele podejmują działania sprzyjające integracji różnych dziedzin wiedzy oraz wpływające na kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zawodach.

41 Ewaluacje zewnętrzne – wnioski i rekomendacje IX-XII 2013 Szkoły ponadgimnazjalne Kuratorium Oświaty w Opolu Rekomendacja wynikająca z ewaluacji pracy szkół ponadgimnazjalnych: W szkołach należy zwracać uwagę na aktywną samorządność uczniów oraz na współpracę z rodzicami – szczególnie w zakresie podejmowania decyzji dotyczących pracy szkoły.

42 Kontrole planowe – uwagi i wnioski z kontroli zrealizowanych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. W zakresie zgodności kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego Liczba przeprowadzonych kontroli: 10; w tym: - 3 w technikach, - 3 w zasadniczych szkołach zawodowych - 4 w szkołach policealnych Liczba wszystkich wydanych zaleceń: 1 Zalecenie dotyczyło: Zalecenie dotyczyło: Stosowania symboli cyfrowych i nazw zawodów zgodnie z symbolami i nazwami zawodów przyjętymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). Stosowania symboli cyfrowych i nazw zawodów zgodnie z symbolami i nazwami zawodów przyjętymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7). Kuratorium Oświaty w Opolu Przeprowadzono ogółem 95 kontroli w 4 zakresach wyznaczonych przez MEN, dla 5 szkół wydano 6 zaleceń

43 Kontrole planowe – uwagi i wnioski z kontroli zrealizowanych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole. Liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli: 29 w tym: - 20 w szkołach podstawowych, - 9 w gimnazjach. Liczba wszystkich wydanych zaleceń 3 w dwóch szkołach podstawowych. Zalecenia dotyczyły: Zalecenia dotyczyły: 1. Prowadzenia rejestru wypadków zgodnie z § 50 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz, 69, z późn. zm.), 1. Prowadzenia rejestru wypadków zgodnie z § 50 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz, 69, z późn. zm.), 2. Opracowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z § 4 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz, 69, z późn. zm.), 3. Zamieszczenia planu ewakuacji szkoły zgodnie z § 5 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz, 69, z późn. zm.). Kuratorium Oświaty w Opolu

44 Kontrole planowe – uwagi i wnioski z kontroli zrealizowanych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. W zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. Liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli: 49 w tym: - 33 w szkołach podstawowych, - 16 w gimnazjach. Zaleceń nie wydano. Kuratorium Oświaty w Opolu

45 Kontrole planowe – uwagi i wnioski z kontroli zrealizowanych w okresie od lipca do grudnia 2013 r. W zakresie zgodności szkolnych planów nauczania dla technikum z ramowym planem nauczania dla technikum Liczba wszystkich przeprowadzonych kontroli: 5; w tym: - 5 w technikach Liczba wszystkich wydanych zaleceń: 2 w technikach Zalecenia dotyczyły: realizacji przedmiotów w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka zgodnie z ust. 7 załącznika nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) realizacji przedmiotów w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, matematyka zgodnie z ust. 7 załącznika nr 8 do rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) realizacji praktyk zawodowych w wymiarze określonym dla danego zawodu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) realizacji praktyk zawodowych w wymiarze określonym dla danego zawodu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) Kuratorium Oświaty w Opolu

46 Kontrole doraźne realizowane od lipca do grudnia 2013 r. – wnioski i uwagi Przeprowadzono 67 kontroli doraźnych, w tym: 9 w przedszkolach 28 w szkołach podstawowych 13 w gimnazjach 12 w szkołach ponadgimnazjalnych 1 w zespole szkół 4 w innych placówkach: 1 w poradni psychologiczno-pedagogicznej 2 w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 1 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym W przypadku 33 kontroli stwierdzono naruszenie prawa i wydano stosowne zalecenia. Kuratorium Oświaty w Opolu

47 Kontrole doraźne realizowane od lipca do grudnia 2013 r. – wnioski i uwagi Liczba wszystkich wydanych zaleceń wyniosła 115, w tym: 10 w przedszkolach 54 w szkołach podstawowych 28 w gimnazjach 12 w szkołach ponadgimnazjalnych 9 w zespole szkół 12 w placówkach: 4 w młodzieżowym ośrodku wychowawczym 8 w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Najwięcej kontroli doraźnych przeprowadzono w zakresie: zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizacji podstaw programowych i ramowych planów nauczania przestrzegania zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz zasad wyboru przez nauczyciela podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Kuratorium Oświaty w Opolu

48 Skargi skierowane do Opolskiego Kuratora Oświaty od lipca do grudnia 2013 r. Od 1.07.2013 r. do 31.12.2013 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu wpłynęło 14 skarg, z czego 8 skarg to anonimy. Jedna skarga zostanie rozpatrzona do 17.02.2014 r. Pozostałe 5 skarg rozpatrzono w terminie, z których 4 skargi złożyli rodzice, 1 skargę złożył dyrektor szkoły. Wśród 5 rozpatrzonych skarg 4 były bezzasadne, natomiast jedna częściowo zasadna. Skargi dotyczyły między innymi: Niewydania świadectwa na zakończenie roku szkolnego. Niewłaściwego działania dyrektora przedszkola w związku z przeniesieniem dziecka do innej grupy. Braku zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Jedna skarga została złożona przez dyrektora szkoły w związku z niewłaściwie przeprowadzoną kontrolą doraźną w szkole. W toku badania skargi zarzuty dyrektora nie znalazły potwierdzenia. Kuratorium Oświaty w Opolu

49 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Organizacja konferencji i narad.  Realizacja narad inaugurujących nowy rok szkolny 2013/1014. dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących województwa opolskiego.  Konferencja „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki badań osiągnięć uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki oświatowej i oferty wsparcia dla szkół i nauczycieli”.  Narada z przedstawicielami organizacji pozarządowymi, którzy uzyskali wsparcie finansowe OKO na organizację wypoczynku letniego i zimowego.  Konferencja podsumowująca wojewódzki program „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

50 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Organizacja konferencji i narad.  Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako szczególny wymóg cywilizacyjny we współczesnym świecie”.  Konferencja Opolskiego Kuratora Oświaty z prezydentami, burmistrzami i wójtami województwa opolskiego dotycząca przygotowania szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich oraz dostępności wychowania przedszkolnego.  Konferencja „Jak skutecznie i atrakcyjnie uczyć matematyki na każdym etapie edukacyjnym?” w ramach realizacji projektu Comenius Regio „Matematyka nowego wymiaru”.

51 Wspomaganie szkół i placówek oświatowych. Monitoring na zalecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Kontrole w czterech szkołach Opolszczyzny, które znalazły się w opracowaniu Ratuj Maluchy „Szkolna rzeczywistość 2013/14”:  Briefing Opolskiego Kuratora Oświaty z udziałem rodziców, oraz dyrektorów i przedstawicieli organów prowadzących szkoły, a także dziennikarzy.  Kontrole Kuratorium Oświaty w Opolu nie potwierdziły żadnego z anonimowych zarzutów dotyczących przygotowania szkół na przyjęcie 6-latków.  Nie wydano zaleceń w żadnej z kontrolowanych szkół.

52 Monitoring prowadzony przez Opolskiego Kuratora Oświaty Monitoring w zakresie przygotowania szkół podstawowych woj. opolskiego do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym.  Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadza badanie ankietowe związane z priorytetem MEN „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”.  Ankieta ma na celu rozpoznanie przygotowania szkół do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Wyniki posłużą do syntetycznego opracowania stanu realizacji zadań szkół i przygotowania „Raportu o realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie w województwie opolskim w latach 2009/2010 – 2013/2014”. Monitoring w zakresie planowania i realizacji zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w szkołach/placówkach województwa opolskiego w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014  Kuratorium Oświaty w Opolu przeprowadza badanie ankietowe związane z priorytetem MEN oraz założeniami Programu – „Rok Szkoły w Ruchu” w województwie opolskim.  Wyniki posłużą do syntetycznego opracowania stanu realizacji zadań szkół, zapisanych w niżej wymienionych aktach prawnych i złożą się na „Raport o stanie kultury fizycznej w szkołach woj. opolskiego”.

53 1.Monitorowanie stanu przygotowania szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich: Spotkania z burmistrzami, wójtami dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych. Ankieta skierowana do dyrektorów szkół podstawowych pt. „Przygotowanie szkół podstawowych do objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym”. Ankieta skierowana do dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pt. „Doskonalenie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem sześcioletnim, w kontekście roku 2014, kiedy dzieci sześcioletnie w Polsce rozpoczną edukację szkolną”. Ankieta skierowana do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych pt. ”Diagnozowanie dzieci sześcioletnich w poradniach w latach szkolnych 2010/ 2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Analiza opracowania Ratuj Maluchy „Szkolna rzeczywistość 2013/14”. Zbieranie i udzielanie informacji dotyczących zasad nauki sześciolatków w szkole, wyjaśnianie zgłaszanych interwencji będąc administratorem 6 – linii Mam 6 lat, chcę poznać świat! Idę do szkoły! 2. Kontrole doraźne: Ocena stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole (4 szkoły wskazane w opracowaniu Ratuj Maluchy „Szkolna rzeczywistość 2013/14"). Przeprowadzone kontrole nie potwierdziły nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa oświatowego. Działania Opolskiego Kuratora Oświaty na rzecz objęcia dzieci 6-letnich edukacją szkolną

54 3. Realizacja projektów i programów: Realizacja rządowego programu „Radosna Szkoła” na terenie województwa opolskiego, Realizacja III edycji Konkursu MEN Mam 6 lat i jestem aktywny ! - dla uczniów, Rad Rodziców przedszkoli i szkół z terenu woj. opolskiego. 4. Doskonalenie nauczycieli w ramach Grantu Opolskiego Kuratora Oświaty: „ Doskonalenie sprawności psychoruchowych dziecka sześcioletniego z wykorzystaniem edukacji muzycznej i plastycznej„ – 3 edycje. „Rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi sześcioletnimi”. 5. Inne działania: 5 listopada, o godz. 9.30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu odbył się briefing Opolskiego Kuratora Oświaty, na który zaproszono rodziców, dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli. Briefing poświęcony był przygotowaniu szkół do przyjęcia sześciolatków, które znalazły się w opracowaniu Ratuj Maluchy „Szkolna rzeczywistość 2013/14„. Materiały publikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, w działach: „Sześciolatki w szkole”, „Konkurs Mam 6 lat”. Dystrybucja materiałów opracowanych przez MEN dla rodziców sześciolatków.

55 Komunikaty i sprawy różne

56 Priorytety Opolskiego Kuratora Oświaty na rok 2014 (wybrane) 1.Przygotowanie infrastruktury oraz wdrożenie pracowników do realizacji zadań w ramach Projektu realizowanego przez Wojewodę Opolskiego – „Upowszechnienie e-usług w administracji publicznej” 2.Utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego: bazę szkół i placówek oświatowych w województwie, bazę nadzoru pedagogicznego, stronę internetową, stronę wewnętrzną dla pracowników kuratorium, panel dyrektora szkoły/placówki umożliwiający bezpośredni (chroniony hasłem) kontakt z organem nadzoru pedagogicznego i przesyłanie żądanych informacji. 3.Przystąpienie do prac nad Raportem o stanie oświaty w woj. opolskim (II połowa roku). 4.Organizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego w Łambinowicach wzbogaconego o udział nauczycieli i młodzieży z Ukrainy wraz z częścią odbywającą się w Czarnym Lesie na Ukrainie. Kuratorium Oświaty w Opolu

57 „Rok Szkoły w Ruchu” w województwie opolskim. 1.Realizacja priorytetu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014. 2.Promowanie aktywności ruchowej jako elementu codziennego życia. 3.Kształtowanie i promowanie nawyków oraz postaw aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania jako naturalnego sposobu dbałości o własne zdrowie. 4.Zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności ruchowej oraz podnoszenia sprawności fizycznej. 5.Włączanie rodziców w kreowanie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej dzieci. 6.Wsparcie metodyczne nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego. 7.Upowszechnianie innowacyjnych działań w zakresie różnych form ruchu w szkole i poza szkołą. 8.Udział szkół i placówek oświatowych z całego województwa opolskiego w programie „Szkoła w Ruchu". 9.Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowania różnymi formami turystyki. 10.Promowanie alternatywnych, ogólnodostępnych form uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

58 „Rok Szkoły w Ruchu” w województwie opolskim. Harmonogram działań 1.Przystąpienie Opolskiego Kuratora Oświaty do Koalicji na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów. 2.Promocja Akcji „Ćwiczyć każdy może”. 3.Upowszechnianie „dobrych praktyk” w zakresie ciekawych form organizacji zajęć wychowania fizycznego zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. 4.„Zaproś Mistrza na lekcję” – zajęcia wychowania fizycznego prowadzone przez sportowców. 5.Wojewódzkie dni szkoły w ruchu: Wojewódzki dzień ćwiczeń śródlekcyjnych. Wojewódzki dzień prostego kręgosłupa. Wojewódzki dzień lekkiego tornistra. Wojewódzki dzień prawidłowej postawy ciała. Wojewódzki dzień przeciw otyłości. Wojewódzki dzień wiedzy o zdrowiu w aspekcie postawy ciała. Wojewódzki dzień przeciw siedzącemu trybowi życia. Wojewódzki dzień aktywności rodzinnej. 6.Konkursy filmowe i plastyczne dla dzieci i młodzieży. 7.Konferencja „Szkoła w Ruchu” 8.Podsumowanie działań przeprowadzonych w ramach „Roku Szkoły w Ruchu” (czerwiec 2014)

59

60 Opolska Kampania Edukacyjna związana z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym oraz reagowaniem na niewłaściwe zachowania kierujących pojazdami. „Przyhamuj - życie przed tobą” - program profilaktyczny składający się z części teoretycznej wzbogaconej o pokazy i ćwiczenia praktyczne, -skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. opolskiego, - realizowany wspólnie z KWP w Opolu oraz WORD w Opolu, - obejmie swoim zasięgiem wszystkie powiaty woj. opolskiego, - zakończy się podsumowaniem w czerwcu 2014 w Opolu, na terenie WORD, przy ul. Oleskiej.

61 System Informacyjny Kuratorium Oświaty w Opolu Adres Systemu: www.siko.kuratorium.opole.pl

62 System Informacyjny Kuratorium Oświaty w Opolu Założenia: Aktualna baza szkół województwa opolskiego z możliwością filtrowania na podział terytorialny, rodzaj placówki itp. Dostęp do aktualnych zarządzeń Opolskiego Kuratora Oświaty. Możliwość zadawania pytań i kontaktu z pracownikami Kuratorium Oświaty. Zbieranie informacji w postaci ankiet i formularzy.

63 System Informacyjny Kuratorium Oświaty w Opolu Pierwsze logowanie będzie możliwe od 1 marca 2014 roku, przy użyciu loginu i hasła, które Państwo otrzymacie od pracownika Kuratorium Oświaty w Opolu. Podczas pierwszego logowania proszę sprawdzić poprawność danych Państwa placówki. Wszelkie pytania, sugestie oraz problemy proszę kierować za pomocą SIKO, po wypełnieniu formularza kontaktu a w szczególnych przypadkach telefonicznie 77 4524 615 lub poprzez e-mail: lsekula@kuratorium.opole.pl

64 Rocznice ważnych wydarzeń obchodzone w roku 2014  15. rocznica przyjęcia Polski do NATO (12 marca 1999 r.).  10. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.) – Parada Europejska (9 maja 2014r.)  25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce (4 czerwca 1989 r.).  25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce.  100. rocznica wybuchu I wojny światowej (28 lipca 1914 r.) – Quiz historyczny w Filharmonii Opolskiej, połączony z uroczystym koncertem (przy współpracy Instytutu Historii UO, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz CMJW w Łambinowicach).  70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 1944 r.).

65 Informacje 25 lutego 2014r. – spotkanie warsztatowe dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych poświęcone konstruowaniu orzeczeń i opinii – Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu, ul. Powstańców Śl. 19, 11 marca 2014r. – konferencja dla nauczycieli EdB poświęcona bezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym – WORD w Opolu, ul. Oleska 128, 14 marca 2014r. – konferencja dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców poświęcona stanowi wdrażania zmian w szkolnictwie zawodowym – Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul. Wrocławska 158.

66 Informacje Zachęcamy do udziału w IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich – termin składania prac - do 21 marca 2014r. Przypominamy o II edycji Certyfikatu Opolskiego Kuratora Oświaty „Bezpieczna Szkoła” – termin składania wniosków - do 30 marca 2014r. Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w menu BEZPIECZEŃSTWO i zakładce BEZPIECZEŃSTWO PRACY są dostępne materiały dla nauczycieli i uczniów związane z zagadnieniami bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

67 Dziękujemy za uwagę. Kuratorium Oświaty w Opolu. Kuratorium Oświaty w Opolu


Pobierz ppt "Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz pracy Kuratorium Oświaty w Opolu lipiec - grudzień 2013 Kuratorium Oświaty w Opolu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google