Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwalifikacja dostawców API zgodnie z Dyrektywą 2011/62/EU 1 Natalia Kamont Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Grupy Polpharma, Formy Stałe Osoba Wykwalifikowana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwalifikacja dostawców API zgodnie z Dyrektywą 2011/62/EU 1 Natalia Kamont Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Grupy Polpharma, Formy Stałe Osoba Wykwalifikowana."— Zapis prezentacji:

1 Kwalifikacja dostawców API zgodnie z Dyrektywą 2011/62/EU 1 Natalia Kamont Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Grupy Polpharma, Formy Stałe Osoba Wykwalifikowana

2 Plan prezentacji 2 1.Kwalifikacja dostawców – stan obecny 2.Przyczyny zmian w prawie 3.Dyrektywa 2011/62/EU – nowe wymagania dla kwalifikacji dostawców substancji czynnych 4.Pisemne potwierdzenie (Written Confirmation) 5.Deklaracja Osoby Wykwalifikowanej

3 Wymagania dla kwalifikacji dostawców – stan obecny Część I, Rozdział 5 – Produkcja Zakup materiałów wyjściowych jest ważną operacją, w którą powinni być zaangażowani pracownicy posiadający szczegółową wiedzę o dostawcach. Materiały wyjściowe powinny być kupowane wyłącznie od zatwierdzonych dostawców wymienionych w odpowiednich specyfikacjach. Zalecane jest omówienie z dostawcami specyfikacji ustalonych przez wytwórcę dla materiałów wyjściowych. Wskazane jest przedyskutowanie przez wytwórcę i dostawcę wszystkich aspektów dotyczących produkcji i kontroli materiałów wyjściowych. 3 Wymagania EU GMP

4 System kwalifikacji dostawców substancji czynnych 4 Kwalifikacja wytwórcy API, a nie łańcucha dostaw Ocena dokumentacji dostawcy Ocena jakości próbek Audyty Redukcja próbkowania / badań dostaw API Okresowa ocena współpracy z dostawcą / reaudyt

5 Przyczyny zmian w prawie 5 Gwałtowny wzrost liczby produktów leczniczych sfałszowanych pod względem tożsamości, historii lub źródła Leki sfałszowane docierają do pacjentów poprzez nielegalne i legalne łańcuchy dystrybucji Sfałszowane substancje czynne i produkty lecznicze stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego

6 Skala problemu na świecie Sfałszowane produkty lecznicze: Kraje rozwinięte – 1% Kraje rozwijające się – 10% Rozwijające się kraje Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej > 30% Kraje byłego Związku Radzieckiego – ok. 20% Nielegalne witryny internetowe > 50% Źródło: dane WHO 6

7 Liczba przypadków sfałszowań leków w skali światowej Źródło: Pharmaceutical Security Institute 7

8 Dyrektywa 2011/62/EU 8 Dyrektywa 2011/62/EU zmieniająca Dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji Implementacja w UE od 2 stycznia 2013 Implementacja w Polsce – projekt nowelizacji Prawa Farmaceutycznego został złożony w Sejmie

9 Dyrektywa 2011/62/EU 9 Nowe wymagania dla wytwórców produktów gotowych dotyczące weryfikacji dostawców – Artykuł 4b lit. f): Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie może stosować wyłącznie substancje czynne, które zostały wytworzone zgodnie z dobrą praktyką wytwarzania substancji czynnych i są dystrybuowane zgodnie z dobrymi praktykami dystrybucji substancji czynnych Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie sprawdza, czy producent i dystrybutorzy substancji czynnych przestrzegają dobrej praktyki wytwarzania i dobrych praktyk dystrybucji poprzez przeprowadzenie audytów w wytwórniach i miejscach dystrybucji producenta i dystrybutorów substancji czynnych Powyższe działania mogą być wykonane samodzielnie lub zlecone podwykonawcy na podstawie umowy

10 Dyrektywa 2011/62/EU 10 Nowe wymagania dla wytwórców produktów gotowych dotyczące weryfikacji dostawców – Artykuł 4b lit. f): Posiadacz zezwolenia na wytwarzanie sprawdza czy producenci, importerzy lub dystrybutorzy, od których uzyskuje substancje czynne, są zarejestrowani przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym mają swoją siedzibę Sprawdza autentyczność i jakość substancji czynnych

11 Dyrektywa 2011/62/EU 11 Przywóz substancji czynnych do UE – Artykuł 46b Substancje czynne mogą być przywożone pod warunkiem, że zostały wytworzone zgodnie z zasadami GMP co najmniej równoważnymi zasadom ustanowionym przez UE Importowanym substancjom czynnym (każdej dostawie) musi towarzyszyć Pisemne Potwierdzenie (Written Confirmation) od właściwego organu państwa trzeciego, że:  Zasady GMP stosowane w zakładzie wytwarzającym substancję czynną są co najmniej równoważne zasadom ustanowionym przez UE  Wytwórca API podlega regularnym inspekcjom lokalnych organów nadzoru zapewniających skuteczne egzekwowanie zasad GMP W UE obowiązuje od 2 lipca 2013 r.

12 Dyrektywa 2011/62/EU 12 Przywóz substancji czynnych do UE – Artykuł 46b Opisany wymóg nie ma zastosowania jeżeli państwo wywozu znajduje się w wykazie krajów uznanych przez UE W wyjątkowych przypadkach oraz gdy jest to niezbędne dla zapewnienia dostępności produktów leczniczych, jeżeli państwo członkowskie przeprowadziło inspekcję zakładu wytwarzającego substancję czynną przeznaczoną do wywozu i okazało się, że przestrzega on zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania, można uchylić wymóg załączania pisemnego potwierdzenia na okres nieprzekraczający ważności certyfikatu dobrej praktyki wytwarzania. Państwa członkowskie korzystające z możliwości takiego uchylenia powiadamiają o tym Komisję Europejską

13 Kwalifikacja dostawców API – co nowego? 13 Identyfikacja i kwalifikacja całego łańcucha dostaw – wytwórcy, dystrybutorzy, importerzy Obowiązek weryfikacji i potwierdzenia zgodności działalności wytwórców i dystrybutorów z odpowiednimi zezwoleniami oraz zasadami GMP i GDP:  Wytwórcy z UE – zezwolenie na wytwarzanie i certyfikat EU- GMP BAZA EudraGMDP http://eudragmdp.ema.europa.eu/inspections/displayWelcome.do  Wytwórcy spoza UE – gotowość do dostarczenia pisemnego potwierdzenia  Wytwórcy z krajów uznanych przez UE – ustalić wewnętrzne wymagania, np. certyfikaty GMP  Importerzy – obecność w rejestrze importerów  Dystrybutorzy – certyfikaty GDP, obecność w rejestrze dystrybutorów (dotyczy UE)

14 Kwalifikacja dostawców API – co nowego? 14 Audyty u wytwórców, w centrach dystrybucji wytwórców i u dystrybutorów API Częstotliwość audytów wytwórców API – co najmniej raz na 3 lata (wymaganie z Pisemnego Potwierdzenia i projektu nowego Rozdziału 5 do EU-GMP) Częstotliwość audytów dystrybutorów – do ustalenia wewnętrznie Powyższe czynności można zlecać:  Umowy techniczne  Kwalifikacja podwykonawcy – potwierdzenie kompetencji (wymaganie z Rozdziału 7 do EU-GMP) Weryfikacja wykazu państw uznanych przez UE: Szwajcaria, Australia, Japonia, USA – państwa uznane Izrael, Singapur, Nowa Zelandia, Brazylia – w trakcie oceny http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/#ias

15 Pisemne Potwierdzenie (Written Confirmation) 15 Pisemne Potwierdzenie jest wystawiane przez kompetentne lokalne organy nadzoru Możliwość weryfikacji Written Confirmation na stronach internetowych agencji: Indie http://www.cdsco.nic.in/forms/list.aspx?lid=1851&Id=1 Chiny (Written Confirmation wydawane wytwórcom posiadającym lokalny certyfikat GMP, w bazie internetowej – wytwórcy API posiadający certyfikat GMP) http://app1.sfda.gov.cn/datasearcheng/face3/base.jsp?tableId=85&table Name=TABLE85&title=Database%20of%20approved%20Active%20Pharm aceutical%20Ingredients%20(APIs)%20and%20API%20manufacturers%2 0in%20China&bcId=136489131226659132460942000667 Pisemne Potwierdzenie musi towarzyszyć każdej dostawie API – obowiązek weryfikacji przez wytwórcę produktu gotowego Link http://ec.europa.eu/health/files/gmp/2013_01_28_template.pdf

16 Deklaracja Osoby Wykwalifikowanej 16 Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu należy dołączyć deklarację, że producent produktu leczniczego skontrolował przestrzeganie przez producenta API zasad i wytycznych dobrej praktyki wytwarzania poprzez przeprowadzenie audytów Deklaracja QP zawiera:  Listę producentów biorących udział w wytwarzaniu API  Datę audytu  Oświadczenie, że wyniki audytu potwierdzają, że wytwarzanie jest zgodne zasadami GMP  Informację o podmiocie przeprowadzającym audyt  Deklarację, że dokumentacja z audytu będzie dostępna na żądanie agencji rejestracyjnej

17 Dziękuję za uwagę 17


Pobierz ppt "Kwalifikacja dostawców API zgodnie z Dyrektywą 2011/62/EU 1 Natalia Kamont Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Grupy Polpharma, Formy Stałe Osoba Wykwalifikowana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google