Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

2 Konstantynopol I, 381 r.  Credo „Wierzymy w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych; i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało;

3 Konstantynopol I, 381 r. który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem, poniósł mękę i został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, i wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca, i znowu przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, którego panowaniu nie będzie końca.

4 Konstantynopol I, 381 r. I w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, którego należy czcić i wielbić wraz z Ojcem i Synem, który przemawiał przez proroków. W jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajemy jeden chrzest dla odpuszczenia grzechów. Oczekujemy zmartwychwstania umarłych i życia w przyszłym wieku. Amen.

5 Konstantynopol I, 381 r.  Kanony Soboru w Konstantynoipolu  Kanon I: „Wyznania wiary świętych Ojców zebranych w Nicei w Bitynii nie wolno zmieniać, lecz należy je zachować z całą jego mocą; należy też wyłączyć każdą herezję, a szczególnie herezję eunomian czyli anomejczyków, arian lub eudoksjan i półarian czyli pneumatomachów, a także herezję sabelian, marcelian, fotynian i apolinarystów”.

6 Konstantynopol I, 381 r.  Kanon II: „Biskupi należący do jednej diecezji nie powinni angażować się i wtrącać w sprawy Kościołów, które są poza granicami ich okręgów kościelnych; zgodnie z kanonami biskup Aleksandrii zajmuje się tylko sprawami Egiptu, biskupi Orientu zajmują się tylko Orientem, zachowane zostają przywileje przyznane kościołowi w Antiochii w kanonach nicejskich. […]. Według tej zasady jest rzeczą jasną, że zgodnie z zaleceniami synodu w Nicei, władza synodu prowincji reguluje wszystkie sprawy tej samej prowincji”.  Kanon III: „Biskup Konstantynopola powinien mieć honorowe pierwszeństwo po biskupie Rzymu, ponieważ to miasto jest Nowym Rzymem”.

7 Apolinary z Laodycei  Studiował w Aleksandrii i Antiochii.  Biskup Laodycei od 360 r. (+390 r.).  Przyjaciel św. Atanazego Wielkiego.  Obrońca Credo Nicejskiego.  W odróżnieniu od Ariusza uważał on, że Logos – Syn Boży jest wieczny i jest tej samej istoty (ousia), co Bóg Ojciec.  Logos (Druga Osoba Boska) jest więc Bogiem prawdziwym.  Ten odwieczny Logos w pewnym momencie historii przyjął ciało.  J 1,14: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

8 Apolinary z Laodycei  Epifaniusz, Ancoratus 77, o poglądach Apolinarego: „Człowiek jest hipostazą dzięki swojemu umysłowi (nous), który jest zasadą życia. Jego dusza ożywiona (psyche) i jego ciało (soma) mają swoją hipostazę „w” i „poprzez” umysł. Jeżeli więc Słowo, jako Boski Umysł i Boski Duch, przyjęło umysł człowieczy, są w Chrystusie dwie hipostazy, co jest niemożliwe. Jeśli zaś, przeciwnie, przyjęło tylko ciało i duszę ożywioną, mają one swoją hipostazę w Nim i Chrystus jest tylko jedną hipostazą ”.

9 Apolinary z Laodycei  Według antropologii Platona człowiek to:  Ciało (soma),  Dusza (psyche),  Rozum (nous).  Według Apolinarego, w Chrystus wcielony to:  Ciało (soma),  Dusza (psyche),  Rozum (nous) = Logos.  Boski Rozum ( Logos ), zajął miejsce ludzkiego rozumu.

10 Apolinary z Laodycei  Apolinary, Syllogion, fr. 113: „Byty pośrednie powstają, kiedy różne właściwości wchodzą w złożenie konstytuując jedną rzecz, jak na przykład cechy osła i konia łączą się w mule i cechy białego i czarnego w szarym, a na niebie właściwości zimy i lata tworzą wiosnę. Nigdy jednak byt pośredni nie zawiera wszystkich ekstremów, ale są one w nim częściowo. Tak więc w Chrystusie jest byt pośredni z Boga i człowieka. Nie jest On cały człowiekiem, ani Bogiem, ale zmieszaniem (mixis) Boga i człowieka”.

11 Apolinary z Laodycei  Istnieje więc jedna natura wcielonego Słowa Bożego : mi,a fu,sij tou/ qeou/ lo,gou/ sesarkwme,nh.  W Chrystusie ciało nie jest naturą ( fu,sij ) – bo nie istnieje bez Logosu. Ale i Logos nie jest pełną naturą – bo Logos nie przyszedł bez ciała.  Motywacje Apolinarego:  Obrona Nicei (przeciw Ariuszowi) – chce, aby Druga Osoba Boska pozostała niezmienna jak Bóg. Ludzki umysł jest zmienny więc musi być zastąpiony przez niezmienny Boski Logos.  Soteriologia : Dzieła zbawienia jest w stanie dokonać tylko Bóg (Logos). To Logos więc przebóstwia (zbawia) ciało człowieka.

12 Soteriologia Ojców Kapadockich  Słynna formuła soteriologiczna Ojców Kapadockich: „ To, co nie zostało przyjęte, nie zostało uleczone! ”.  Grzegorz z Nazianzu, Epistula 101, 32.  „Gdyby Chrystus nie był obdarzony rozumnym umysłem, w jaki sposób mógłby być człowiekiem?”.  Grzegorz z Nazianzu, Epistula 101, 34.

13 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Grzegorz z Nyssy, De tridui inter mortem et resurrectionem Domini nostri Iesu Christi spatio.  To pierwsza homilia paschalna, która wyjaśnia teologię Triduum, które dopiero teraz zaczyna się formować.  Gdzie więc był Jezus w ciągu 3 dni? Odpowiedź jest w PŚ:  Mt 12,40: „Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi”.  Łk 23,43: „Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju»”.

14 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Łk 23,46: „Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.  Miejsca pobytu Jezusa podczas Triduum:  Łono ziemi,  Raj,  Ręce Boga.  Ale jak Jezus może przebywać równocześnie w 3 miejscach?  Po śmierci nie istnieją już „miejsca” w sensie fizycznym, to raczej sposoby bytowania.

15 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Ale jak można bytować równocześnie na 3 sposoby?  Teza przeciw apolinarystom: Wszystko to, co zostało przyjęte będzie zbawione i to, co nie zostało przyjęte nie będzie zbawione.  Unia Bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie nie zostaje rozerwana przez śmierć!  Unia ta rozpoczęła się w momencie wcielenia.  W łonie Maryi Boski Logos złączył się z ludzkim ciałem i ludzką duszą. Ta ontologiczna unia pozostaje nienaruszona na zawsze.  Śmierć Jezusa, to jak w przypadku każdego człowieka, odłączenie duszy od ciała.

16 Soteriologia Grzegorza z Nyssy Logos Dusza Ciało śmierć

17 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Struktura bytu Jezusa = Boga-człowieka, to:  Dusza ludzka + Boski Logos  Ciało ludzkie + Boski Logos  Po rozłączeniu duszy od ciała (śmierć) w grobie pozostaje Bóstwo!  Do piekieł Jezus zstępuje w ciele, połączonym z Bóstwem,  Do raju idzie dusza Jezusa, połączona z Bóstwem.  Ręce Boga, gdzie idzie dusza Chrystusa = Raj, gdzie idzie łotr.  Łono ziemi – gdzie schodzi Chrystus w ciele, to Hades = otchłań, w której oczekuje go Adam i patriarchowie ST.

18 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Ciało Adama było nosicielem grzechu i śmierci; ciało Nowego Adama, połączone z Bóstwem jest nosicielem życia i zbawienia.  Szatan myślał, że dorwał swoją własność: tymczasem w ciele Chrystusa nie było nic, co należało do szatana. Lekko się zdziwił …  Ciało Chrystusa nie mogło się rozłożyć z 2 powodów:  Brak grzechu (a rozpad, to konsekwencja grzechu),  Połączenie z Logosem (Boską mocą stwórczą i podtrzymującą).

19 Soteriologia Grzegorza z Nyssy  Od momentu wcielenia Syna Bożego rozpoczął się proces przebóstwiania ludzkości.  Od momentu śmierci Chrystusa i zwycięstwa nad szatanem, rozpoczął się proces przebóstwiania piekieł.  Dlaczego istnieje zło w świecie skoro Chrystus zwyciężył szatana?  Choć wężowi utnie się głowę, to jeszcze przez pewien czas rusza ogonem.  Żyjemy więc w czasie ostatnich podrygów szatana.  Przebóstwienie ludzkości to proces, który trwa – tak jak odrobina drożdży włożona do ciasta, trzeba czasu, żeby wszystko się zakwasiło.

20 Przyczyny zwołania Sobory w Efezie  Spór między dwoma Patriarchami: Cyrylem i Nestoriuszem  Nestoriusz oskarża Cyryla o apolinaryzm, to znaczy, że twierdzi, że w istnieje „jedna natura wcielonego Słowa”.  Ale zacznijmy od początku. Kim byli?  Cyryl Aleksandryjski (+444 r.)  Od 412 r. Patriarcha Aleksandrii – stolicy intelektualnej ówczesnego świata.  Reprezentuje chrystologię odgórną.  Chrystus to przede wszystkim Logos, który przyjął ciało.

21 Przyczyny zwołania Sobory w Efezie  Jest obrońcą ortodoksji i teologii szkoły aleksandryjskiej  „Faraon chrześcijaństwa”  Nestoriusz, ur. w Persji (+451 r.), studiował w Antiochii, mnich.  W 428 r. zostaje patriarchą Konstantynopola – stolicy Imperium.  To nie podoba się oczywiście biskupowi Aleksandrii.  Reprezentuje chrystologię oddolną.  Chrystus to przede wszystkim człowiek.  Aby zbawić człowieka Chrystus musiał przyjąć wszystko, co ludzkie: ciało i duszę.

22 Przyczyny zwołania Sobory w Efezie  Pretekst sporu: „kazania”, biskupa Konstantynopola na temat Maryi.  Nestoriusz głosił, że Maryi nie powinno się nazywać Theotokos ( qeoto,koj ) = Bożą Rodzicielką.  Maryja nie dała bowiem początku „Bóstwu” Chrystusa.  Maryja była przyczyną człowieczeństwa Chrystusa, nie Bóstwa.  Lepiej więc o niej mówić:  Anthropotokos = Rodzicielka człowieka, a jeszcze lepiej:  Christotokos = Rodzicielka Chrystusa, mając na uwadze, że Chrystus (ziemski) to prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg.

23 Przyczyny zwołania Sobory w Efezie  Nestoriusz prawdopodobnie nie upierałby się przy tym określeniu, gdyby nie zaatakował go Cyryl Aleksandryjski.  Nestoriusz, List do Jana Antiocheńskiego 185: „Jak tylko przybyliśmy tutaj, znaleźliśmy pewnych ludzi Kościoła uwikłanych w zażarte kłótnie; niektórzy nazywali świętą Dziewicę po prostu Theotokos, inni zaś Matką człowieka. Stąd też, by obie partie umiejętnie połączyć nazwaliśmy ją Matką Chrystusa, aby w tym słowie oddać obie rzeczywistości, to jest Boga i człowieka, według słów Ewangelii”.

24 Przyczyny zwołania Sobory w Efezie  Cyryl, postanowił się zająć rażącymi uszy kazaniami Nestoriusza – pisze do niego list z upomnieniem:  Maryję można wg niego nazywać Bożą Rodzicielką:  Nie w sensie, że dała ona początek Bóstwu Chrystusa, gdyż Logos (Druga Osoba Boska) jest wieczny.  Lecz w sensie, że Ten który wyszedł z jej łona był Bogiem i człowiekiem.  W liście, obok braterskiego upomnienia, Cyryl nie omieszkał pouczyć Nestoriusza, o podstawach chrystologii – tej aleksandryjskiej oczywiście.

25 Communicatio idiomatum  Drugi List Cyryla do Nestoriusza, 4: „Dlatego mówi się, że chociaż istniał przed wiekami i był zrodzony z Ojca, według ciała narodził się z niewiasty. Nie znaczy to, że Jego natura Boża wzięła początek ze świętej Dziewicy, ani, że były konieczne drugie narodziny za Jej pośrednictwem, po tych, które stały się z Ojca. 5. […] Przeto mówimy, że cierpiał On i zmartwychwstał nie dlatego, że Słowo Boże we własnej naturze cierpiało chłostę, przebicie gwoździami i inne rany (Bóstwo bowiem, jako niecielesne, jest poza cierpieniem), lecz ponieważ cierpiało te rzeczy ciało, które uczyniło swoim własnym. Dlatego mówi się, że On cierpiał za nas, ponieważ w cierpiącym ciele był Ten, który jest poza cierpieniem”.

26 Communicatio idiomatum  Communicatio idiomatum = współorzekanie przymiotów  Koncept teoretyczny, który głosi, iż o Drugiej Osobie Boskiej można używać określeń dotyczących zarówno natury Boskiej jak i ludzkiej.  Można mówić poprawnie:  „Na krzyżu umarł Bóg”,  „Z Maryi narodził się Stworzyciel świata”.  Nie można mówić:  „Na krzyżu umarł Bóg Ojciec”,  „Maryja dała początek Bóstwu Chrystusa”.

27 Chrystologia Cyryla  Drugi List Cyryla do Nestroriusza, 4: „Ponieważ dla nas i dla naszego zbawienia Logos zjednoczył się hipostatycznie z ludzką naturą i wyszedł z niewiasty, mówimy, że narodził się cieleśnie. Albowiem nie urodził się najpierw ze świętej Dziewicy zwykły człowiek, w którego by potem wstąpiło Słowo, lecz twierdzimy, że już w łonie matki Słowo zjednoczyło się z ciałem i poddało się narodzinom cielesnym, przyjmując jako własne narodziny swego ciała”.  Unia hipostatyczna  Pojęcie to oznacza, że w Chrystusie w jednej osobie ( hipostazie ), w momencie wcielenia doszło do ontologicznego zjednoczenia 2 natur ( physis ): Boskiej i ludzkiej.

28 Unia hipostatyczna  Unia : e[nwsij = jedność (od słowa e[n = jeden).  Hipostaza : u`po,stasij = podmiot.  Unia hipostatyczna : e[nwsij kaq vu`po,stasin = jedność co do hipostazy.  Dla Nestoriusza to zbyt mocne wyrażenie, słyszy tu teologię Apolinarego – „powstała jakaś zmixowana nowa hipostaza”.  Nestoriusz woli mówić o: Połączeniu 2 natur w osobie.  Połączenie : suna,feia ; od suna,ptw = zejść się, dołączyć, być blisko z…  Osoba : pro,swpon = postać, ale i maska, wygląd zewnętrzny.  Natura : fu,sij. Obie natury Boska i ludzka są integralne.

29 Teologia Nestoriusza  Nestoriusz nie rozumie communicatio idiomatum  Drugi List Nestoriusza do Cyryla, 5: „Najpierw stwierdziłeś, że Słowo nie podlega cierpieniu i nie potrzebowało drugich narodzin. Dalej zaś – nie wiem w jaki sposób do tego doszedłeś – zaczynasz mówić, że Bóg-Słowo podlega cierpieniu i narodziło się w niedawnych czasach. To tak, jakby właściwości z natury cechujące Boga-Słowo zostały zniszczone w wyniku połączenia ze świątynią ciała”.  Nestroriusz: są terminy wspólne dla Bóstwa i dla człowieczeństwa:  Logos, Syn Boży… | Człowiek, Jezus, dziecię… | Chrystus.

30 Teologia Nestoriusza  Nestoriusz podkreśla integralność 2 natur ( fu,sij ) w Chrystusie.  Prawdziwy człowiek to: dusza + ciało.  Logos się „wczłowieczył”, a nie „wcielił”.  Nestoriusz oskarża Cyryla o Apolinaryzm.  Cyryl rzeczywiście używał wyrażenia Apolinarego: Jedna natura wcielonego Słowa Bożego : mi,a fu,sij tou/ qeou/ lo,gou/ sesarkwme,nh,  Sądzi (albo prowokuje), że tak mówił Atanazy. Potępieni apolinaryści bowiem podszywali się pod pisma Atanazego.  Pod pojęciem: fu,sij = natura, rozumie jednak jeden podmiot.

31 Teologia Nestoriusza  Gdy słyszy to Nestoriusz łapie się za głowę i podkreśla z jeszcze większą mocą, że w osobie Chrystusa są 2 natury = fu,sij.  Opis integralnych 2 natur oraz brak ontologicznego ich połączenia, w tekstach Nestoriusza, sprawia, że Cyryl oskarża go o wprowadzanie 2 Synów, czyli 2 osób w Chrystusie.  List Nestoriusza staje się dla Cyryla „dowodem w sprawie”.  To dobry pretekst, aby oskarżyć biskupa Konstantynopola o herezję.  Pisze więc listy do papieża Celestyna, który przyjmuje tę informację z radością.

32 Przyczyny bliższe soboru w Efezie  Celestyn daje Cyrylowi wszelkie pełnomocnictwa, aby ten przekonał Nestroriusza do zejścia ze złej drogi.  Nestoriusz nic o tym nie wie.  W 430 r. Celestyn zwołuje Synod w Rzymie, potępia Nestoriusza.  Było to nielegalne: bez informacji dla zainteresowanego, poza tym potępia patriarchę Stolicy Imperium!  Cyryl Czeka, aż sprawa się nagłośni i pisze długi Trzeci List do Nestoriusza.  Streszcza go w 12 anatematyzmach.

33 12 anatematyzmów I: „Jeśli ktoś nie wyznaje, że Emmanuel jest prawdziwym Bogiem i dlatego święta Dziewica jest Bogarodzicą (zrodziła bowiem cieleśnie Słowo będące z Boga, które stało się ciałem) – niech będzie wyklęty”. II: „Jeśli ktoś nie wyznaje, że Słowo z Boga Ojca zjednoczyło się hipostatycznie z ciałem i jest jeden Chrystus z własnym ciałem, oczywiście ten sam będąc Bogiem i zarazem człowiekiem – niech będzie wyklęty”. III: „Jeśli ktoś rozróżnia w jednym Chrystusie po zjednoczeniu hipostazy, wiążąc je jedynie połączeniem godności, autorytetu czy mocy, a nie raczej więzią zjednoczenia pod względem natur(y) – niech będzie wyklęty”.

34 Przyczyny bliższe soboru w Efezie  12 anatematyzmów – to herezje rzekomo popełnione przez Nestoriusza.  Nestoriusz miał się pod tym podpisać.  Ale nie mógł – było tam zbyt dużo teologii aleksandryjskiej i żadnej mowy o duszy Chrystusa.  Anatematyzmy zaczęły żyć własnym życiem i dotarły do wielu biskupów.  Napięcie rosło. Cesarz Teodozjusz II zwołał sobór na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 431 r. do Efezu.  Spóźnili się Antiocheńczycy i Rzymianie.

35 Efez, 431 r.  Cyryl rozpoczął obrady, jako legat papieski.  Odczytano Credo z Nicei,  Ogłoszono Maryję Theotokos,  Odczytano List Cyryla do Nestoriusza i 12 anatematyzmów.  Potępiono Nestoriusza.

36 Efez, 431 r.  Gdy przyjeżdżają spóźnieni biskupi z Antiochii, zwołują kolejną sesję soboru i potępiają Cyryla.  Cesarz zaaprobował oba potępienia.  Co jest więc dokumentami Soboru w Efezie?  To się okaże dopiero w Chalcedonie!  Tam zostanie zaakceptowany jedynie Drugi List Cyryla do Nestoriusza (gdyż był najbardziej ortodoksyjny), ale nie 12 anatematyzmów.  Teraz jednak sobór jest niedokończony. Podziały trwają  A czy był to w ogóle sobór….?

37 Teologia po Efezie  Po Soborze w Efezie, w 431 r., powstaje pewnego typu „schizma”.  Choć Nestoriusz usuwa się z Konstantynopola i zostaje mnichem w Antiochii, Jan z Antiochii (biskup broniący Nestoriusza) nadal polemizuje z teologią Cyryla Aleksandryjskiego.  Cyryl pozostaje patriarchą Aleksandrii, choć uwięzionym, gdyż spóźnieni legaci z Rzymu, anulowali drugą sesję Soboru w Efezie i potępienie Cyryla.  Cesarz ukarał jednych i drugich.  Cyryl wyjaśnia, co znaczy według niego, że po wcieleniu istnieje „jedna natura wcielonego Słowa”.

38 Teologia po Efezie  Cyryl Aleksandryjski, List do Sukcencjusza (List 45): „Biorąc więc pod uwagę – jak powiedziałem – sposób wcielenia, widzimy, że dwie natury zjednoczyły się nawzajem w unię nierozdzielną bez pomieszania i zmiany. W rzeczywistości ciało jest ciałem a nie Bóstwem, chociaż stało się ciałem Boga, i podobnie również Logos jest Bogiem, a nie ciałem, chociaż uczynił własnym ciało w celu ekonomii. Gdy weźmiemy to pod uwagę, nie czynimy zła mówiąc że jedność powstała z dwóch natur; lecz po zjednoczeniu nie dzielimy natury jedną od drugiej, ani też nie dzielimy na dwóch synów jednego i niepodzielnego, ale wyznajemy jednego Syna i – jak powiedzieli Ojcowie – jedną naturę wcielonego Słowa ”.

39 Teologia po Efezie  Cesarz pragnie pokoju w cesarstwie i nalega na pogodzenie się biskupów Aleksandrii i Antiochii.  Ale bp. Jan z Antiochii nie może się zgodzić na stwierdzenie, że istnieje „jedna natura wcielonego Słowa”. Są 2 natury w Chrystusie.  Po dwuletniej wymianie zdań między biskupami dochodzi do porozumienia.  Cyryl rezygnuje ze swoich 12 anatematyzmów,  Jan z Antiochii przychyla się do potępienia nestorianizmu.  W 433 r. Jan z Antiochii i Cyryl Aleksandryjski podpisują następującą formułę, zwaną formułą zjednoczenia :

40 Formuła zjednoczenia „Pragniemy wyłożyć w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o Bogarodzicy Dziewicy i o sposobie, w jaki Jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. Uważamy to za konieczne: nie dla dodania czegoś nowego, ale dla potwierdzenia nauki, którą od początku przyjęliśmy z Bożych Pism oraz z tradycji świętych Ojców. Nie dodajemy niczego do wiary świętych Ojców z Nicei. […]. Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do Bóstwa, a „w ostatnich czasach” dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy co do człowieczeństwa”

41 Formuła zjednoczenia „ współistotny ( homoousios ) Ojcu co do Bóstwa i współistotny ( homoousios ) nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że święta Dziewica jest Bogarodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z Niej wzięło”.

42 Formuła zjednoczenia  Dzięki temu porozumieniu, po raz kolejny zostaje potwierdzone, że Nicea, jest czymś więcej niż lokalnym synodem,  Synod w Efezie z 431 r. zostaje uznany za legalny i również staje się czymś więcej niż synod – sobór?  Nestoriusz zostaje zesłany na wygnanie i wraz ze swoimi zwolennikami zakłada nowe kościoły.


Pobierz ppt "Pierwsze sobory Kościoła O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DOKTRYNY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google