Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja metodyczna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja metodyczna"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja metodyczna
SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax Konferencja metodyczna dla nauczycieli zajęć komputerowych w kl. I-III i IV-VI szkoły podstawowej SODMiDN w Kielcach r.

2 Program konferencji Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016. Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Darmowy e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja. Wykorzystanie darmowego e-podrecznika „Zajęcia komputerowe klasa 4” w nauczaniu. Wykorzystanie diagnozy wstępnej w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela. Diagnoza wstępna w klasie czwartej szkoły podstawowej - poznanie wiadomości i umiejętności informatycznych uczniów – przykłady dobrych praktyk. Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych (materiały dydaktyczne, konkursy, lekcje otwarte, konsultacje, spotkania metodyczne, badanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego). Informacja o ofercie szkoleniowej SODMiDN w Kielcach.

3 Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/2016
1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno‐wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY
na rok szkolny 2015/2016

5 Realizacja zajęć komputerowych w kl
Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Darmowy e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Generator kart pracy. https://www.epodreczniki.pl https://www.epodreczniki.pl/reader/c/173251/v/1/t/student-canon/m/ORE_V4_WIOSNA_1_3_22_111_p1

6 Realizacja zajęć komputerowych w kl
Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja.

7 Realizacja zajęć komputerowych w kl
Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja.

8 Realizacja zajęć komputerowych w kl
Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja.

9 Wykorzystanie darmowego e-podrecznika „Zajęcia komputerowe klasa 4” w nauczaniu.
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/163896/v/latest/t/student-canon

10 Wykorzystanie diagnozy wstępnej w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela. Diagnoza wstępna w klasie czwartej szkoły podstawowej - poznanie wiadomości i umiejętności informatycznych uczniów – przykłady dobrych praktyk.

11 Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole
Najprostszy model kształcenia zbudowany według wzoru opracowanego przez Beniamina Blooma uzależnia wyniki kształcenia od: 1. wstępnej charakterystyki uczniów (tzw. potencjał ucznia) oraz charakterystycznych dla danego wieku zjawisk rozwojowych; 2. doboru treści i uzyskanej jakości kształcenia; 3. szeroko rozumianego, kontekstowego znaczenia efektów kształcenia.

12 Wśród różnorodnych metod diagnozy wstępnej, mającej na celu określenie potencjału ucznia do najbardziej popularnych należą: obserwacja bezpośrednia, która jest podstawową i najczęściej stosowaną metodą w badaniach pedagogicznych; analiza dokumentów, którą należy potraktować, jako metodę uzupełniającą służącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, a także ilościowych informacji o uczniach czy zjawiskach wychowawczych. Analiza wyników uczniów z egzaminu bądź analiza ocen na świadectwie szkolnym pozwala właściwie zaplanować pracę z uczniem zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań. Jest pomocna w pracy z uczniem mającym trudności w nauce jak również w pracy z uczniem zdolnym.

13 Wśród różnorodnych metod diagnozy wstępnej, mającej na celu określenie potencjału ucznia do najbardziej popularnych należą: metody kwestionariuszowe, wśród których najpopularniejsze a zarazem nadużywane to ankieta i wywiad; pomiar dydaktyczny (sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych) pozwala na interpretację wyniku ucznia, w kategorii wymagań lub na porównanie tego wyniku z wynikami innych badanych.

14 Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (1)
W celu monitorowania postępów ucznia w szkole warto dokonać diagnozy potencjału uczniów rozpoczynających naukę. Im wcześniej zorientujemy się jakie umiejętności i wiadomości posiadają nasi uczniowie, tym łatwiej będzie nam zaplanować odpowiednie działania stymulacje ich rozwój. Dlatego też, warto skorzystać z wyników egzaminów zewnętrznych, które ułatwią nam analizę potencjału uczniów, z którymi przyjdzie nam pracować.

15 Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (2)
Planując pracę z uczniami słabymi należy przeanalizować, jakich czynności najprawdopodobniej nie opanowali. Możemy to stwierdzić korzystając z takich danych jak wyniki egzaminów zewnętrznych (np. liczba zdobytych punktów, wynik w procentach, rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów z wykorzystaniem skali staninowej) oraz wynik sprawdzianu „na wejściu” badającego wiedzę i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. W podobny sposób postępujemy planując pracę z uczniami zdolnymi, koncentrując się w tym przypadku na tych umiejętnościach, które zostały opanowane w stopniu wysokim (mocne strony ucznia).

16 Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (3)
Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów, których wyniki znajdują się w pierwszym, drugim lub trzecim staninie (obszar wyników niskich). Należy przy tym pamiętać, że wszelkie wartościowanie otrzymanych wyników ma sens tylko z uwzględnieniem tzw. czynników kontekstowych wpływających na takie, a nie inne osiągnięcia ucznia (Czynniki indywidualne - uczniowskie np. stan zdrowia, uzdolnienia, inteligencja, nieobecności na zajęciach. Czynniki środowiskowe np. wykształcenie rodziców , środowisko rówieśnicze, współpraca rodziców ze szkołą. Czynniki pedagogiczne np. przygotowanie nauczycieli do zajęć , nieobecności nauczycieli na zajęciach, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć ).

17 Planowanie pracy z uwzględnieniem diagnozy wstępnej (1)
to prowadzenie działań dydaktycznych służących doskonaleniu procesu kształcenia między innymi poprzez: zweryfikowanie i zmodyfikowanie (według potrzeb) szkolnego zestawu podręczników, programu wychowawczego, programu profilaktyki; zaplanowanie współpracy nauczycieli kształtujących te same lub podobne umiejętności; organizację zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów zdolnych jak i zajęć wyrównawczych dla uczniów z niskimi wynikami ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego; modyfikację wewnątrzszkolnych zasad oceniania;

18 Planowanie pracy z uwzględnieniem diagnozy wstępnej (2)
stosowanie zróżnicowanych form pracy i środków dydaktycznych uwzględniających współczesne osiągnięcia techniki; podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez samodoskonalenie oraz doskonalenie w formach zorganizowanych; nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, ośrodki metodyczne, itp.); wzbogacanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej.

19 Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (4)
Przykład sprawdzianu wiadomości i umiejętności informatycznych ucznia klasy 4 szkoły podstawowej - „na wejściu”.

20 Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych
Planowanie działań. Spotkania metodyczne, warsztaty przedmiotowe; Wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk (lekcje pokazowe, konkursy, warsztaty, ciekawe strony WWW i programy komputerowe, materiały dydaktyczne np: scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany, zadania praktyczne); Przygotowania do V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery ( ); Wykorzystanie strony WWW ośrodka metodycznego; badanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego - ankieta; Ewaluacja działań pod koniec roku szkolnego 2015/2016.

21 Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach.

22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Konferencja metodyczna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google