Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka."— Zapis prezentacji:

1 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl Konferencja metodyczna dla nauczycieli zajęć komputerowych w kl. I-III i IV-VI szkoły podstawowej SODMiDN w Kielcach 10.09. 2015 r. 1

2 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Program konferencji Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016. Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Darmowy e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja. Wykorzystanie darmowego e-podrecznika „Zajęcia komputerowe klasa 4” w nauczaniu. Wykorzystanie diagnozy wstępnej w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela. Diagnoza wstępna w klasie czwartej szkoły podstawowej - poznanie wiadomości i umiejętności informatycznych uczniów – przykłady dobrych praktyk. Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych (materiały dydaktyczne, konkursy, lekcje otwarte, konsultacje, spotkania metodyczne, badanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego). Informacja o ofercie szkoleniowej SODMiDN w Kielcach. 2

3 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2015/201 6 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno‐wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. 3

4 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 4 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY na rok szkolny 2015/2016

5 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Darmowy e-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Generator kart pracy. https://www.epodreczniki.pl https://www.epodreczniki.pl/reader/c/173251 /v/1/t/student- canon/m/ORE_V4_WIOSNA_1_3_22_111_p1 https://www.epodreczniki.pl/reader/c/173251 /v/1/t/student- canon/m/ORE_V4_WIOSNA_1_3_22_111_p1 http://naszelementarz.men.gov.pl/generator- kart-pracy http://naszelementarz.men.gov.pl/generator- kart-pracy 5

6 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja. 6 http://www.mac.pl

7 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja. 7 http://www.akademia.mac.pl/

8 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Realizacja zajęć komputerowych w kl. I-III szkoły podstawowej – przykłady dobrych praktyk. Materiały edukacyjne Wydawnictwa MAC Edukacja. 8

9 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Wykorzystanie darmowego e-podrecznika „Zajęcia komputerowe klasa 4” w nauczaniu. https://www.epodreczniki.pl/reader/c/163896 /v/latest/t/student-canon https://www.epodreczniki.pl/reader/c/163896 /v/latest/t/student-canon 9

10 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Wykorzystanie diagnozy wstępnej w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela. Diagnoza wstępna w klasie czwartej szkoły podstawowej - poznanie wiadomości i umiejętności informatycznych uczniów – przykłady dobrych praktyk. 10

11 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole Najprostszy model kształcenia zbudowany według wzoru opracowanego przez Beniamina Blooma uzależnia wyniki kształcenia od: 1. wstępnej charakterystyki uczniów (tzw. potencjał ucznia) oraz charakterystycznych dla danego wieku zjawisk rozwojowych; 2. doboru treści i uzyskanej jakości kształcenia; 3. szeroko rozumianego, kontekstowego znaczenia efektów kształcenia. 11

12 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Wśród różnorodnych metod diagnozy wstępnej, mającej na celu określenie potencjału ucznia do najbardziej popularnych należą: 1.obserwacja bezpośrednia, która jest podstawową i najczęściej stosowaną metodą w badaniach pedagogicznych; 2.analiza dokumentów, którą należy potraktować, jako metodę uzupełniającą służącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, a także ilościowych informacji o uczniach czy zjawiskach wychowawczych. Analiza wyników uczniów z egzaminu bądź analiza ocen na świadectwie szkolnym pozwala właściwie zaplanować pracę z uczniem zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań. Jest pomocna w pracy z uczniem mającym trudności w nauce jak również w pracy z uczniem zdolnym. 12

13 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Wśród różnorodnych metod diagnozy wstępnej, mającej na celu określenie potencjału ucznia do najbardziej popularnych należą: 3.metody kwestionariuszowe, wśród których najpopularniejsze a zarazem nadużywane to ankieta i wywiad; 4.pomiar dydaktyczny (sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych) pozwala na interpretację wyniku ucznia, w kategorii wymagań lub na porównanie tego wyniku z wynikami innych badanych. 13

14 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (1) W celu monitorowania postępów ucznia w szkole warto dokonać diagnozy potencjału uczniów rozpoczynających naukę. Im wcześniej zorientujemy się jakie umiejętności i wiadomości posiadają nasi uczniowie, tym łatwiej będzie nam zaplanować odpowiednie działania stymulacje ich rozwój. Dlatego też, warto skorzystać z wyników egzaminów zewnętrznych, które ułatwią nam analizę potencjału uczniów, z którymi przyjdzie nam pracować. 14

15 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (2) Planując pracę z uczniami słabymi należy przeanalizować, jakich czynności najprawdopodobniej nie opanowali. Możemy to stwierdzić korzystając z takich danych jak wyniki egzaminów zewnętrznych (np. liczba zdobytych punktów, wynik w procentach, rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego uczniów z wykorzystaniem skali staninowej) oraz wynik sprawdzianu „na wejściu” badającego wiedzę i umiejętności ucznia z danego przedmiotu. W podobny sposób postępujemy planując pracę z uczniami zdolnymi, koncentrując się w tym przypadku na tych umiejętnościach, które zostały opanowane w stopniu wysokim (mocne strony ucznia). 15

16 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (3) Szczególną uwagę należy zwrócić na uczniów, których wyniki znajdują się w pierwszym, drugim lub trzecim staninie (obszar wyników niskich). Należy przy tym pamiętać, że wszelkie wartościowanie otrzymanych wyników ma sens tylko z uwzględnieniem tzw. czynników kontekstowych wpływających na takie, a nie inne osiągnięcia ucznia (Czynniki indywidualne - uczniowskie np. stan zdrowia, uzdolnienia, inteligencja, nieobecności na zajęciach. Czynniki środowiskowe np. wykształcenie rodziców, środowisko rówieśnicze, współpraca rodziców ze szkołą. Czynniki pedagogiczne np. przygotowanie nauczycieli do zajęć, nieobecności nauczycieli na zajęciach, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć ). 16

17 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Planowanie pracy z uwzględnieniem diagnozy wstępnej (1) to prowadzenie działań dydaktycznych służących doskonaleniu procesu kształcenia między innymi poprzez: 1)zweryfikowanie i zmodyfikowanie (według potrzeb) szkolnego zestawu podręczników, programu wychowawczego, programu profilaktyki; 2)zaplanowanie współpracy nauczycieli kształtujących te same lub podobne umiejętności; 3)organizację zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów zdolnych jak i zajęć wyrównawczych dla uczniów z niskimi wynikami ze sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego; 4)modyfikację wewnątrzszkolnych zasad oceniania; 17

18 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Planowanie pracy z uwzględnieniem diagnozy wstępnej (2) 5)stosowanie zróżnicowanych form pracy i środków dydaktycznych uwzględniających współczesne osiągnięcia techniki; 6)podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez samodoskonalenie oraz doskonalenie w formach zorganizowanych; 7)nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, ośrodki metodyczne, itp.); 8)wzbogacanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej. 18

19 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Diagnoza na wejściu, jako podstawa planowania i organizowania procesu kształcenia w szkole (4) Przykład sprawdzianu wiadomości i umiejętności informatycznych ucznia klasy 4 szkoły podstawowej - „na wejściu”. 19 http://www.profesor.pl/publikacje-top,31,Sprawdziany-i-testy,13,Informatyka,strona-1

20 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Sieć współpracy nauczycieli zajęć komputerowych Planowanie działań. – Spotkania metodyczne, warsztaty przedmiotowe; – Wymiana doświadczeń, przykłady dobrych praktyk (lekcje pokazowe, konkursy, warsztaty, ciekawe strony WWW i programy komputerowe, materiały dydaktyczne np: scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany, zadania praktyczne); – Przygotowania do V Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu oraz Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (20-26.10.2015); – Wykorzystanie strony WWW ośrodka metodycznego; – badanie potrzeb w zakresie doradztwa metodycznego - ankieta; Ewaluacja działań pod koniec roku szkolnego 2015/2016. 20

21 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek Oferta szkoleniowa SODMiDN w Kielcach. 21

22 Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek 22 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Materiały opracowała - Monika Zawadzka-Chłopek SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGOI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google