Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALTA S.A. Prezentacja spółki Maj 2015 r.. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALTA S.A. Prezentacja spółki Maj 2015 r.. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na."— Zapis prezentacji:

1 ALTA S.A. Prezentacja spółki Maj 2015 r.

2 Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Alta S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Alta S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Alta S.A.

3 Informacje o Alta S.A.

4 ALTA – SPÓŁKA INWESTYCYJNA ALTA S.A. jest jednostką inwestycyjną w rozumieniu MSSF 10. Zgodnie z zapisami MSSF 10, który wszedł w życie 1 stycznia 2014r., Zarząd jednostki dokonał kwalifikacji ALTA jako jednostki inwestycyjnej, a udziały w spółkach zależnych i stowarzyszonych odpowiednio jako inwestycje. ALTA S.A jako jednostka inwestycyjna pełni rolę inwestora finansowego. Inwestycjami ALTA są obecnie Spółki działające w branży nieruchomościowej, zajmując w niej zdywersyfikowane pozycje jak wynajem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedaż gotowych działek budowlanych wraz z projektem, sprzedaż domów i mieszkań.

5 ALTA – GŁÓWNE INWESTYCJE Chmielowskie Sp. z o.o. - projekt Siewierz Jeziorna Forest Hill Sp. z o.o. -- budownictwo mieszkaniowe Przystań Siewierz Sp. z o.o. – zarządzanie dzielnicą Siewierz Jeziorna i placem budowy oraz usługi rekreacyjne TUP Property S.A. – nieruchomości komercyjne, portfel nieruchomości na wynajem CP Tychy SP. z o.o.

6 WŁADZE I AKCJONARIAT Robert Jacek Moritz – Prezes Zarządu (od 2005 roku) Wykształcenie: 1980-1986 Politechnika Warszawska Wydział Transportu Przebieg pracy zawodowej: Od lutego 2005 roku prezes zarządu ALTA S.A. (d. TUP S.A.) W 1991 r. założył firmę Robert J. Moritz & Co. Forwarding, w 1996 r. sprzedał pakiet udziałów firmy niemieckiemu przedsiębiorstwu Hellmann Worldwide Logistics. W konsekwencji firma zmieniła nazwę na Hellmann Moritz International Forwarders. W latach 1987-91 współtworzył, a następnie kierował firmą Servisco.

7 KAMIENIE MILOWE ALTA S.A. 1999 - Debiut na GPW 2005 - Przejęcie kontroli przez rodzinę Moritz 2005 – sprzedaż części transportowej do Raven 2005 - zmiana profilu działalności na spółkę inwestycyjną i od tego czasu zakup i sprzedaż spółek i nieruchomości 2006 - Utworzenie TUP Property, następnie połącznie z PHC 2007 - Emisja akcji – wartość emisji 110 mln zł, przeznaczona m.in. na zakup pakietu nieruchomości za 93 mln PLN, Zakup nieruchomości w Siewierzu 57 mln zł 2008 - Akwizycja nieruchomości Chmielowskie 2013 - Rozpoczęcie budowy Zrównoważonego Miasteczka Siewierz Jeziorna 2015 – Restrukturyzacja zadłużenia SIEWIERZ JEZIORNA Październik 2007 r. - Warsztaty charrette w Siewierz u - warsztaty urbanistyczne, których efektem była koncepcja inwestycji, wypracowana przy współpracy przedstawicieli władz i mieszkańców Siewierza. Taki sposób projektowania, urbaniści nazywają metodą charrette. Czerwiec 2008 r. – Gotowy kod architektoniczny opracowany przez Duany Plater-Zybert & Company Architects & Town Planners (DPZ Europe) – zbiór zasad architektonicznych i urbanistycznych określający wygląd zewnętrzny Siewierza Jeziornej. Listopad 2008 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla całości terenu Siewierz Jeziorna. Kwiecień 2010 r. - porozumienie z Gminą Siewierz w sprawie budowy Inwestycji - definiujące przyszłe zobowiązania stron związane z realizacją Inwestycji w tym budowę poszczególnych elementów infrastruktury. Czerwiec 2010 r. - Urząd Miasta i Gminy Siewierz uchwalił Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części inwestycji

8 SIEWIERZ JEZIORNA – NAJNOWSZE DZIAŁANIA W 2014 r. i I półroczu 2015 r. Spółka Chmielowskie w zakresie pełnionych zadań w projekcie Siewierz Jeziorna przeprowadziła następujące prace: Pracownia architektoniczna zakończyła projekt zagospodarowania terenu, uzbrojenia i rozwiązań instalacyjnych obejmujących kwartał 2 oraz fragmenty kwartałów 3 i 4, uzyskano pozwolenia na budowę instalacji Wydzielono działki pod ujęcie wody i przepompownię kanalizacji Podpisano umowy na wykonanie sieci światłowodowej, fundamentów oświetlenie zewnętrznego oraz podłączenie budynków do sieci energetycznej dla 2 i 3 kwartału Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze łączącej kwartały 2 i 4. Oddano do użytkowania: pierwsze trzy domy jednorodzinne, część dróg i sieci w pierwszym kwartale oraz kolektor sanitarny i deszczowy Zawarto z Murapol S.A. umowę sprzedaży działek w projekcie Siewierz Jeziorna. Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki gruntowe o powierzchni 0,2187 ha. Na przedmiotowej nieruchomości Nabywca zbuduje dwa wielorodzinne budynki mieszkalne, zawierające co najmniej 2 500 m kw powierzchni użytkowej mieszkalnej Podpisanie listu intencyjnego a następnie umowy sprzedaży z kolejną nie powiązaną firmą deweloperską, dotyczących sprzedaży 5 działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (szeregowe).

9 WYDARZENIA H1 2015 Finalizacja sprzedaży nieruchomości Forrest Hill i Centrum Handlowe Bażanty - nabywca, zgodnie z projektem opracowanym przez TUP Property i ALTA (przekształcenie i zaprojektowanie terenu) buduje osiedle mieszkaniowe z funkcjami usługowymi Powołanie Spółek SPV - 3 marca 2015r. TUP Property S.A. powołała dwie Spółki SPV Jeziorna 149 Sp. z o.o. i Traktowa 6 Sp. z o.o. Spółki zostały zawiązane do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych oraz optymalizacji struktury inwestycji Spółki TUP Property S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego Jeziorna 149 Sp. z o.o. (obecnie CP Tychy SP. z o.o.) - Spółka TUP Property objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Jeziorna 149 w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dochodowe centrum handlowe). Zakończenie likwidacji Spółki Kino-Centrum Fordon Sp. z o.o. oraz RODA sp. z o.o. Sprzedaż trzech nieruchomości handlowych w lokalizacjach Syców, Ostrzeszów i Zabrze Sprzedaż działki w Siewierzu, którą nabył Murapol Refinansowanie zadłużenia TUP Property

10 RESYTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA Najważniejszym zadaniem ALTA S.A. była w pierwszym półroczu 2015 roku restrukturyzacja zadłużenia spółki portfelowej TUP Property, która zakończyła się sukcesem: Przedterminowa spłata kredytu w DZ Bank Zmniejszenie zobowiązania warunkowego z tytułu poręczeń przez Alta S.A. (o prawie 100 mln zł) Redukcja zadłużenia w BZ WBK, m.in. ze środków ze sprzedaży nieruchomości handlowych (łączne zadłużenie TUP Property spadło w pól roku z 60,4 mln zł do 13,7 mln zł) Zwolnienie części hipotek oraz obniżenie miesięcznego obciążenia kredytowego z ok. 400 tys. zł do ok. 250 tys. zł.

11 Wyniki finansowe

12 WYNIKI FINANSOWE – MODEL BIZNESOWY Wyniki ALTA S.A. jako spółki inwestycyjnej kształtowane są przez wycenę akcji i udziałów spółek portfelowych Spółka wycenia akcje i udziały na dzień bilansowy do wartości godziwej na podstawie wycen aktywów Spółek - inwestycji Na dzień 30.06.2015 r. bilansowa wartość akcji i udziałów z portfela ALTA wyniosła 172 mln zł Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwych (tys. zł) Na dzień 30.06.201531.12.201430.06.2014 Wynik z przeszacowania instrumentów Chmielowskie Sp. z o.o.(943)17 709- TUP Property S.A.592(6 393)(6 368) Forest Hill Sp. z.o.o.(352)(2 951)(2 147) Przystań Siewierz Sp. z o.o.(314)(300) X-press Couriers Sp. z o.o.(180) Powszechna Agencja Informacyjna S.A. (PAGI)212(725) RODA Sp.z o.o. w likwidacji(8) RAZEM WYNIK(703)8 075(725)

13 WYNIKI H1 2015 W I półroczu 2015 roku wynik na działalności operacyjnej był ujemny i wyniósł 1,2 mln zł (wobec straty na poziomie 10,2 mln zł rok wcześniej) Strata netto po I półroczu to 893 tys. zł (wobec 8,5 mln zł w I półroczu 2014 r.) Ujemny wynik to efekt przeszacowania aktywów spółek inwestycyjnych Alta S.A. (-703 tys. zł) oraz kosztów bieżącej działalności samej spółki (tys. PLN)I półrocze 2015 r.I półrocze 2014 r. Zysk/strata netto(893)(8 490) Aktywa razem188 183188 964 Kapitał własny185 314186 207 Wartość księgowa na 1 akcję 12,1812,24 Inwestycje na dzień 30.06.2015 Wartość Inwestycji w cenie nabycia Wartość dokonanych odpisów Nazwa jednostki Chmielowskie Sp. z o.o.54 82646 801 TUP Property S.A.31 56831 926 Forest Hill Sp. z o.o.11 703(6 747) Przystań Siewierz Sp. z o.o.2 880(2 880) Powszechna Agencja Informacyjna PAGI S.A. 8121 183 Duncon Sp. z o.o.257(257) Polkombi S.A.2(2) Razem wartość brutto104 01768 055

14 KONTAKT Kontakt dla inwestorów: Elżbieta Andruszkiewicz ALTA S.A. e-mail: elzbieta.andruszkiewicz@altasa.pl tel.: +48 663 759 728 Alta S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel. +48 22 250 88 20 fax +48 22 721 38 57 http://www.altasa.pl Kontakt dla mediów: Grzegorz Zybert MSLGROUP e-mail: grzegorz.zybert@mslgroup.com tel.: +48 534 780 007

15 Alta S.A. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel. +48 22 250 88 20 fax +48 22 721 38 57 http://www.altasa.pl


Pobierz ppt "ALTA S.A. Prezentacja spółki Maj 2015 r.. Zastrzeżenie prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google