Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwo w Europie Środkowo - Wschodniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwo w Europie Środkowo - Wschodniej"— Zapis prezentacji:

1 Państwo w Europie Środkowo - Wschodniej
Czechy Państwo w Europie Środkowo - Wschodniej

2 Spis treści (1) Mapa Czech Położenie w Europie Historia Czech (1)
Godło Czech Mapa Czech Położenie w Europie Historia Czech (1) Historia Czech (2) Historia Czech (3) Historia Czech (4) Historia Czech (5) Czasy współczesne (1) Czasy współczesne (2) Stolica Czech – Praga (1) Stolica Czech – Praga (2)

3 Spis treści (2) Praga – Krajobrazy (2) Czechy – Krajobrazy (1)
Niektóre zwroty w języku czeskim (1) Niektóre zwroty w języku czeskim (2) Turystyka Ludność Czech Waluta Autor

4 Godło Czech

5 Mapa Czech

6 Położenie w Europie

7 Historia Czech (1) W II i I wieku przed Chrystusem obszar Czech zamieszkiwali Celtowie. Od jednego z celtyckich plemion, Bojów, pochodzi łacińska nazwa państwa – Bohenia. W V wieku podczas wędrówek ludów tereny te opanowali Słowianie. W wieku VII plemiona słowiańskie zjednoczyły się w państwo Samona, głównie po to, aby wspólnie walczyć z chanatem awarskim. W połowie IX wieku na obszarze Moraw i Słowacji powstało państwo Wielkomorawskie. W centralnych Czechach w tym czasie władzę sprawował ród Przemyślidów. Na przełomie IX i X wieku dokonano chrystianizacji państwa. Przemyślidzi w połowie następnego wieku zjednoczyli plemiona czeskie, tworząc państwo pozostające w zależności lennej od cesarza niemieckiego. Jednakże Przemysł Ottokar I wykorzystał przejściowe osłabienie cesarstwa i w roku 1198 koronował się na króla Czech. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów w roku 1306 na tron czeski wstąpił Jan Luksemburski, którego syn, Karol I został cesarzem niemieckim. Na czas jego panowania, Praga stała się stolicą cesarstwa. Dynastia panująca w Czechach i na Morawach do 1306 roku. Wiadomość na temat początków i powstania dynastii Przemyślidów zawarł w swojej kronice Kosmas. Praojcem Czechów, który rządził w złotym wieku miał być Boemus, dopiero w późniejszych kronikach określany Czechem. Według Kosmasa osiedlił się on ze swoim ludem zaraz po potopie w okolicach góry Rip na południe od Pragi. Wiadomo, że góra ta była związana z obrzędami pogańskimi. Nazwa “Boemus” jest eponimiczna – wprowadzona od nazwy ludu. Późniejsze złe czasy doprowadziły do powołania Kroka lub Kraka, który był prawodawcą i sędzią.

8 Historia Czech (2) Doczekał się on trzech córek, z których najmłodsza Libiusza miała dar przepowiadania przeszłości. Ona to, po śmierci ojca, na żądanie ludu wskazała księcia – sędziego, którym został oracz ze Stadnic o imieniu Przemysł, tzn. roztropny, przewidujący, przemyśliwający. Był on właściwym protoplastą dynastii Przemyślidów. Według tradycji po nim miało sprawować władzę siedmiu książąt: Niezamysł, Manta, Wojen, Unisław, Krzesomysł, Neklan, Gostiwit. Pierwszym znanym ze źródeł księciem czeskim z dynastii Przemyślidów był Borzywój, ożeniony z Ludmiłą, z którą doczekał się dwóch synów: Spitygniewa i Wratysława. W okresie wojen państwa Wielkomorawskiego z Niemcami udało mu się uniezależnić od Moraw. Późniejsze przekazy podają, że przyjął chrzest z rąk Metodego. W tym czasie, do roku 955, rywalami Przemyślidów do władzy był ród Sławnikowiców, z którego pochodził św. Wojciech. Ośrodkiem władzy był Levy Hradec, skąd Borzywoj pod koniec IX wieku przeniósł swoją siedzibę na Hradczany na lewym brzegu Wełtawy (obecnie dzielnica Pragi). W pierwszej połowie X wieku Przemyślidzi przejęli pod swą władzę poza Czechami: Śląsk, Małopolskę, północne Morawy, zachodnią Słowację. W szczytowym okresie powodzenia dynastii za Przemysła Ottokara II, sprawowali władzę w Austrii (1251), Styrii (1260), Karyntii i Krainie (1269), które utracili w 1276 roku.

9 Historia Czech (3) W ostatnim okresie świetności dynastii Wacław II opanował większość ziem polskich, w 1300 został koronowany na króla Polski, a także doprowadził do koronacji swego syna na króla Węgier. Duże znaczenie dla umocnienia pozycji i dodania blasku dynastii miało uznanie za świętego księcia Wacława, zamordowanego w 929 lub 935 roku przez brata Bolesława I Srogiego. Kult ten zaczął się oficjalnie rozwijać wkrótce po śmierci Wacława, a wielkim jego propagatorem był św. Wojciech. Kult św. Wacława dotarł także na ziemie polskie, o czym świadczy wezwanie katedry krakowskiej. Ze związków dynastycznych Przemyślidów podkreślić należy, ważne dla historii Polski, ich powiązania z Piastami, m.in. Dobrawa, córka Bolesława I, została pierwszą chrześcijańską żoną Mieszka I. Przemyślidzi wchodzili poza tym w związki z Arpadami, Wettynami, Babenbergami, rodami Bergów, Wittelsbachów, a także książętami ruskimi i serbskimi. Po śmierci Brzetysława I (1055) na mocy jego testamentu wyodrębnione zostały Czechy i Morawy, co doprowadziło do podziału dynastii na dwie linie: potomków Wratysława II, rządzącego w Czechach, oraz potomków Konrada I i jego brata Ottona I Pięknego na Morawach. Linia morawska wymarła w 1200 roku, ale dopiero w 1222 po śmierci Władysława Henryka, brata Przemysła Ottokara I, doszło do połączenia obu dzielnic. Przemyślidzi w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych w dużym stopniu opierali się na związkach z Niemcami (Bawarią). Próby utrzymania niezależności przez Bolesława I, twórcę wczesnofeudalnego państwa czeskiego, zostały przekreślone narzuceniem przez Niemców stosunków trybutarnych. Mimo podejmowania wysiłków przez kolejnych Przemyślidów (Bolesława II, Brzetysława I), Czechom nie udało się uzyskać samodzielności.

10 Historia Czech (4) Do ważnej zmiany w stosunkach czech z państwem niemieckim doszło po wstąpieniu na tron w Niemczech dynastii salickiej. Przemyślidzi, poprzednio zależni bezpośrednio od Bawarii, stanęli teraz na równych prawach z książętami szczepowymi w Niemczech w stosunku do króla niemieckiego. W 1085/1086 r. książę Wratysław II po raz pierwszy, a później Władysław II w 1158 roku dożywotnio otrzymali koronę od cesarza. W roku 1114 przyznano im tytuł wielkich cześników cesarskich, a od 1169 Przemyślidzi uczestniczyli w elekcji królów niemieckich. Dopiero Przemysłowi Ottokarowi I, który wykorzystał wojnę domową w Niemczech, udało się uzyskać dziedziczny tytuł królewski. Szczyt potęgi dynastii, związany z upadkiem władzy w Niemczech w okresie bezkrólewia, przypadł na okres panowania Przemysła Ottokara II, który został księciem Austrii (1251 – 1276), objął władzę w Styrii (1260 – 1276), Karyntii i Krainie (1269 – 1276). Potęga, jako osiągnęło państwo, dała mu podstawy do ubiegania się o godność królewską w Niemczech. Na przeszkodzie stanęło jednak kilka czynników: utrata bezpośredniego poparcia papieża Grzegorza X, obawy elektorów przed potęgą Ottokara i wysuwany przez nich argument, że był Słowianinem. To zadecydowało o wyborze na króla Rudolfa Habsburga, i konflikcie z nowym królem, który dążył do restauracji władzy królewskiej w Niemczech przez rewindykacje rozgrabionych posiadłości królewskich. Najbardziej dotknęło to Przemysła Ottokara II, który zginął w przegranej bitwie pod Dunkurt (Suche Kruty – 1278) w Austrii. Dynastia Przemyślidów utraciła na rzecz Rudolfa Austrię, Styrię i Karyntię, a Czechy i Morawy dopiero w 1258 roku zostały przekazane synowi Przemysła Ottokara, Wacławowi, jako lenno. Wacław II pod wpływem Rudolfa Habsburga, którego był zięciem, zmienił kierunek ekspansji i zainteresował się rozbitą na dzielnice Polską.

11 Historia Czech (5) Zhołdował kilka księstw śląskich, w latach 1291 – 1292 ustanowił swe rządy w Krakowie, w 1300 został koronowany na króla Polski i zaręczył się z Ryksą, córką zamordowanego w 1296 roku króla Polski Przemysła II. Jako wnuk Beli IV Arpada wysunął pretensje do tronu węgierskiego, wyprawiając się zbrojnie do Budy, gdzie w 1301 roku przeprowadził koronację na króla Węgier swego syna Wacława. Fakt ten wywołał konflikt z papieżem, popierającym kandydaturę do tronu węgierskiego Karola Roberta Andegaweńskiego, a także z Albrechtem Habsburgiem, obawiającym się o swą pozycję w Rzeszy. Zmusiło to Wacława do powrotu wraz z synem do Pragi (1304), gdzie musiał się przeciwstawić, zresztą z powodzeniem (klęska wojsk niemieckich pod Kutną Horą), wyprawie Albrechta Habsburga. Czechy za jego panowania doszły do szczytu potęgi, m.in. dzięki bogactwu, jakie przynosiły kopalnie srebra w Kutnej Horze i Igławie. Umożliwiło mu to wprowadzenie od 1300 roku nowej monety – grosza. Wraz z przedwczesną śmiercią Wacława II wygasła polityka Przemyślidów, zapoczątkowana jeszcze przez Wacława I, tworzenia wielkiego państwa o charakterze dynastycznym. Następcą Wacława II, został jego szesnastoletni syn Wacław III, który w roku 1305 jeszcze za życia ojca, utracił prawo do korony węgierskiej. W polityce wewnętrznej Wacław III doprowadził do anarchizacji kraju – wzrostu potęgi możnych, nie potrafił także przeciwstawić się zyskującemu w Polsce coraz większe poparcie i wpływy Władysławowi Łokietkowi, którego naturalnym sprzymierzeńcem stali się Andegawenowie węgierscy. Jedynym sposobem zażegnania temu niebezpieczeństwu było podjęcie wyprawy zbrojnej. W czasie przygotowania pospolitego ruszenia Wacław III został 4 sierpnia 1306 roku zamordowany. Był ostatnim potomkiem rodzimej dynastii Przemyślidów. Jego śmierć stała się tragedią dla państwa czeskiego.

12 Czasy współczesne (1) Republika Czechosłowacka zajmowała tereny Czechy, Morawy, Śląsk Opawski, Słowację, Ruś Zakarpacką, a od roku 1920 także część Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy. Najbardziej znanym prezydentem okresu międzywojennego był Edward Beneš ( 1884 – 1948). Prezydent w latach 1935 – 1938, 1945 – 1948, który złożył dymisję po podpisaniu przez mocarstwa zachodnie układu monachijskiego. W czasie drugiej wojny światowej, gdy Czechy włączono do Rzeszy, pełnił funkcję głowy państwa czeskiego na emigracji. Współpracował z rządem polskim w Londynie ( wraz z Władysławem Sikorskim planował utworzenie konfederacji polsko – czechosłowackiej). W roku 1945 został ponownie prezydentem odrodzonej Czechosłowacji. Pomyślny rozwój nowego państwa trwał do drugiej wojny światowej. W marcu 1939 roku Niemcy utworzyli na terenie Czechosłowacji tzw. Protektorat Czech i Moraw, będący pod ich okupacją. Niecałe trzy lata po wojnie, po lutowym zamachu stanu władzę w kraju objęła partia komunistyczna, której rządy skończyły się dopiero w listopadzie w roku 1989 w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji. Zápotocký Antonín ( ), Syn L. Zápotockýego. W latach premier, od 1953 prezydent Czechosłowacji. Działacz czechosłowackiego i międzynarodowego ruchu robotniczego, pisarz. Od 1900 w partii socjaldemokratycznej współtwórca Komunistycznej Partii Czechosłowacji, jej sekretarz generalny, członek Biura Politycznego. Działacz Międzynarodówki Komunistycznej i Czerwonej Międzynarodówki Związków Zawodowych. W1939 aresztowany przez hitlerowców, więziony do 1945 w obozach koncentracyjnych, gdzie uczestniczył w ruchu oporu.

13 Czasy współczesne (2) przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych. Gdy I sekretarzem czechosłowackiej partii komunistycznej został Aleksander Dubček ( 1921 – 1992); I sekretarz 1967 – 1969; przewodniczący Zgromadzenia Federalnego 1989 – 1992; usiłował zreformować ustrój, jednak w sierpniu1968 roku interweniowały wojska Układu Warszawskiego. O polskiej części inwazji   Pod rządami jego następcy na stanowisku pierwszego sekretarza Gustawa Husaka ( 1913 – 1991) nastąpił okres ostrych represji przeciwko społeczeństwu i nielegalnej opozycji. W roku 1989 miała miejsce tzw. “ aksamitna rewolucja “ w wyniku której obalono system komunistyczny i zarządzono wolne wybory, prezydentem został były dysydent, znany dramatopisarz, Václav Havel ur roku. W wyniku rozpadu państwa na Czechy i Słowację ustąpił z urzędu, jednak w roku 1993 wybrano go prezydentem Czech. 1 lutego 1993 roku powstała niezależna Republika Czeska. Vaclav Klaus ur. w roku 1941; premier 1993 – 1997, lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej został pierwszym premierem Republiki Czeskiej – stracił urząd w wyniku afer korupcyjnych. Josefa Tošovsky`ego (premier 1997 – 1998) zastąpił Miloš Zeman (premier od roku 1998) z partii socjaldemokratycznej. Po premierze Vladimirze Špidli funkcję objął Stanislav Gross, prezydent Václav Klaus. Obecnie premierem jest Mirek Topolánek.

14 Stolica Czech – Praga (1)
Nazwa została wyprowadzona od słowa czeskiego "práh" które oznacza próg domu (związane jest to z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona po obu stronach rzeki Wełtawy. Obszar 496 km²; 1 218 644 mieszkańców (2008), główny ośrodek gospodarczy kraju. Przemysł maszynowy, elektrotechniczny, włókienniczy i inne. Uczelnie: m.in. Uniwersytet Karola (data założenia 1348, najstarszy uniwersytet w Europie Środkowej, współpraca naukowa z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie).

15 Stolica Czech – Praga (2)
W 1992 r. zabytkowe centrum Pragi zostało zapisane na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Praga jest uważana za jedno z najbardziej atrakcyjnych miast Europy, z tego względu corocznie odwiedzają ją liczne rzesze turystów W mieście znajduje się ponad 20 muzeów i prawie 100 galerii Niektórymi z atrakcji turystycznych są: Hradczany z zamkiem oraz gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha (św. Adalberta); Złota Uliczka w Pradze; Malá Strana – pełna kościołów, pałaców i ogrodów oraz urokliwych uliczek; barokowy kościół św. Mikołaja z XVIII wieku na Malostranské náměstí; Stare Miasto na prawym brzegu Wełtawy; Ratusz Staromiejski (XIV wiek) ze słynnym zegarem astronomicznym Orloj na Staroměstské náměstí; Týnský Chrám – Kościół Marii Panny przed Tynem, kiedyś centrum husytyzmu; Ratusz Nowomiejski (XV wiek); Most Karola; wzgórze Wyszehrad; wieża telewizyjna z platformą widokową, w dzielnicy Žižkov; Galeria Narodowa w Pradze; liczne zabytkowe piwiarnie np. U Fleků, U Kocoura czy U sv. Tomaše; "Tańczący dom" nad Wełtawą;

16 Praga – Krajobrazy (1)

17 Praga – Krajobrazy (2)

18 Czechy – Krajobrazy (1)

19 Czechy – Krajobrazy (2)

20 Niektóre zwroty w języku czeskim (1)
parek w rohliku = hot-dog ripadło = koparka momentalnie niepzitomna = chwilowo nieobecna mandolinka bramborowa = stonka ziemniaczana potapac = nurek divadło = teatr "Bytka abo ne bytka to je zapytka" = Być albo nie być oto jest pytanie "Zahlastana fifułka" = "Zaczarowany flet" trup = kadłub (samolotu) ryhlik = pociąg pospieszny Mnichowo = Monachium (Munchen)

21 Niektóre zwroty w języku czeskim (2)
czerstwe = świeże skleo = piwnica pivnica = piwiarnia obchód = sklep oprava zavady = naprawa uszkodzenia vlak = pociąg osobowy divka = dziewczyna kveten = maj (oprócz 1 maja) koło = rower stan = namiot frajerka = dziewczyna

22 Turystyka Turystyka jest bardzo ważną dziedziną czeskiej gospodarki przynoszącą pokaźne dochody, w 2001 roku, całkowity zysk z turystyki wyniósł 118,13 miliardów czeskich koron, co stanowiło 5,5% PNB i 9,3% ogólnych dochodów z eksportu. Branża turystyczna daje zatrudnienie dla ponad osób - czyli ponad 1% wszystkich mieszkańców Czech.W 2005 roku Republikę Czeską odwiedziło ponad 6,3 mln osób. Natomiast w 2006 ponad 6,4 mln. Czechy są krajem atrakcyjnym turystycznie. Corocznie Republika Czeska jest odwiedzana przez milionów osób, choć wielu z nich przejeżdża przez kraj tranzytem. Najwięcej przyjezdnych pochodzi z Niemiec, Austrii, Polski, Słowacji, Węgier, Włoch i Francji. Magnesem przyciągającym miliony zagranicznych turystów jest przede wszystkim Praga, niegdyś stolica cesarstwa niemieckiego, miasto pełne zabytków najwyższej światowej klasy. Praga, jako ośrodek turystyki międzynarodowej, zdystansowała już pobliskie metropolie - Budapeszt i Wiedeń. Wśród pozostałych miast najczęściej odwiedzane przez turystów są: Brno, Ołomuniec, Pilzno, Liberec, Czeskie Budziejowiece i Ostrawa. Do dziś międzynarodową renomą cieszą się czeskie uzdrowiska - Karlowe Wary (Karlsbad) i Mariańskie Łaźnie (Marienbad). Wielu turystów odpoczywa w czeskich górach - Karkonoszach na granicy z Polską oraz w graniczących z Niemcami Rudawach (m.in. Czeska Szwajcaria) i w Szumawie.

23 Ludność Czech

24 Waluta 1 Korona czeska = 100 halerzy
Jednostką płatniczą w Czechach jest Korona czeska. 1 Korona czeska = 0,15 PLN 1 Korona czeska = 100 halerzy 50 halerzy

25 Autor: Marcin Kowalczyk kl. IIb
Zapraszamy Autor: Marcin Kowalczyk kl. IIb


Pobierz ppt "Państwo w Europie Środkowo - Wschodniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google