Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI."— Zapis prezentacji:

1 Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

2 Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

3 Przedmiot ewaluacji 1. Aktywność uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole obowiązkowych i dodatkowych. 2. Udział uczniów w imprezach, uroczystościach szkolnych i konkursach.

4 Cele ewaluacji 1. Zebranie informacji o aktywności uczniów. 2. Określenie przyczyn zastanego stanu. 3. Wpływ uczęszczania na zajęcia dodatkowe na efekty w nauce. 4. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

5 Pytania kluczowe 1. Jaką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oferuje szkoła? 2. Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole obowiązkowych i pozalekcyjnych. 3. Czy w szkole są realizowane działania zainicjowane przez uczniów? 4. Czy zajęcia dodatkowe przyczyniają się do rozwoju dzieci? 5. Czy zajęcia dodatkowe mają wpływ na udział dzieci w konkursach?

6 Wskaźniki 1. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 2. Ich oferta jest zróżnicowana, wynika z potrzeb uczniów. 3. W szkole realizowane są działania zainicjowane przez uczniów. 4. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i turniejach sportowych. 5. Zajęcia dodatkowe mają wpływ na udział dzieci w konkursach. 6. Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w szkole i promują je w środowisku.

7 Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji Ogólne działania: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie Szczegółowe działania:  Przygotowanie narzędzi – Anna Kwaśnicka  Wykonanie badań – D. Bieława, M. Benysek, B. Kondratowicz M. Mackiewicz, L. Merdas, Bożena Rakowska, E. Żok  Analiza wyników badań – Danuta Drobek i Elżbieta Kiełbasa  Wykonanie raportu i prezentacji – Bożena Rakowska

8 Narzędzia badawcze 1. Ankieta dla uczniów. 2. Ankieta dla nauczycieli. 3. Wywiad z nauczycielami. 4. Wywiad z uczniami. 5. Dokumentacja szkoły.

9 Terminy przeprowadzonych działań Plan ewaluacji – październik 2014 Przygotowanie narzędzi badawczych – grudzień – styczeń 2014/2015 Termin przeprowadzenia badań – luty 2015 Analiza wyników – luty 2015 Opracowanie raportu – marzec 2015 Przygotowanie prezentacji – kwiecień 2015

10 Wyniki badań W badaniu brało udział 16 nauczycieli i 127 uczniów z klas II i III (56 chłopców i 71 dziewcząt).

11 W jaki sposób rozpoznaje Pani potrzeby i zainteresowania uczniów?

12 W jaki sposób wykorzystuje Pani wyniki diagnozy dotyczącej zainteresowań i aktywności uczniów w codziennej pracy? Diagnoza daje mi obraz poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, pozwala zaplanować dodatkowe ćwiczenia, indywidualizować pracę dziecka, planować pracę z uczniem zdolnym, kwalifikować uczniów na zajęcia specjalistyczne, kierować do PPP, oceniać poziom rozwoju dziecka, określać słabe i mocne strony ucznia, dostosowywać sposoby i metody pracy, pomaga w tworzeniu zespołów, ukierunkowuje w procesie tworzenia zadań, rozwijać zainteresowania wychowanków.

13 Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w Pani lekcjach?

14 Czy uczniowie mają możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć?

15 Jakie zajęcia rozwijające aktywność uczniów prowadzi Pani?  Koło Mały Omnibus  Koło przyrodnicze  Koło matematyczne  Koło polonistyczne  Koło plastyczne  Koło sportowe  Gry i zabawy ogólnorozwojowe  Wycieczki  Wyjścia poza teren szkoły – zajęcia w terenie

16 Jak ocenia Pani aktywność uczniów na zajęciach pozalekcyjnych?

17 Jakie sukcesy odnieśli Pani uczniowie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych?

18 Czy szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności?

19 Uczniowie

20 Jak oceniasz swoją aktywność podczas lekcji?

21 Czy bierzesz udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole?

22 W jaki sposób poznałeś ofertę zajęć dodatkowych rozwijających Twoją aktywność?

23 W jakich formach zajęć dodatkowych i działaniach podejmowanych w szkole bierzesz udział?

24 Jakie zmiany w wyposażeniu szkoły pomagają Ci rozwijać aktywność?

25 Czy Twoja aktywność i osiągane sukcesy są dostrzegane i doceniane?

26 Jeśli tak to w jaki sposób?  Nagrody  Pochwały  Medale  Naklejki, znaczki nagradzające  Dyplomy  Spotkania z panem dyrektorem  Gazetka szkolna  Gratulacje od nauczyciela, koleżanek i kolegów  Prezenty i książki od rodziców

27 O jakie zajęcia wzbogaciłbyś ofertę zajęć rozwijających Twoją aktywność?  Koło języka angielskiego  Zajęcia elektroniczne  Koło informatyczne  Koło fotograficzne  Koło taneczne ( taniec towarzyski)  Koło warcabowe, szachowe  Koło modelarskie  Koło muzyczne  Koło tenisowe

28 Podsumowanie wywiadów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe  W wyniku rozmów i wywiadów z nauczycielami wynika, że:  każdy z nauczycieli przeprowadza zajęcia dodatkowe zarówno z uczniem zdolnym i słabym;  oferta zajęć dodatkowych jest wystarczająca co nie znaczy, że nie powinna być poszerzona:  nauczyciele w czasie zajęć objętych siatką godzin jak i zajęć dodatkowych stosują różne metody, formy pracy;  nauczyciele uważają, że zajęcia dodatkowe są dużym wsparciem zarówno dla ucznia zdolnego jak i wymagającego pomocy;  według nauczycieli uczniowie, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych osiągają lepsze wyniki w nauce, zdobywają czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i artystycznych;  uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych zarówno ci zdolni jak i ci słabsi rozwijają swoje zainteresowania;  zabranie godzin na zajęcia dodatkowe doprowadzi do zachwiania procesu wyrównywania szans edukacyjnych;

29 Podsumowanie wywiadów z uczniami  uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę;  uczniowie zdolni samodzielnie wybierają rodzaj zajęć lub kierują się sugestiami rodziców;  uczniowie z opinią i orzeczeniem PPP uczęszczają na zajęcia wybrane przez nauczycieli;

30 Wnioski z badań SŁABE I MOCNE STRONY  MOCNE STRONY  bogata i różnorodna oferta zajęć dodatkowych;  zajęcia pozalekcyjne pozwalają wyrównywać szanse edukacyjne uczniów;  respektowane są zalecenia PPP w stosunku do uczniów mających opinie i orzeczenia;  nauczyciele w miarę możliwości indywidualizują pracę z uczniem i jego potrzeby edukacyjne;  nauczyciele w trakcie zajęć dodatkowych nie tylko powtarzają i utrwalają wiedzę uczniów ale również rozbudzają ciekawość i zainteresowania dzieci;  zajęcia sportowe i rekreacyjne utrwalają w uczniach postawę zdrowego trybu życia;  bardzo dobrze przygotowana i wykształcona kadra pedagogiczna ( wiele uzyskanych dodatkowych kwalifikacji).

31 SŁABE I MOCNE STRONY  SŁABE STRONY  część zajęć odbywa się w tym samym czasie, co sprawia, że uczniowie nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, którymi są zainteresowani;  brak pomieszczeń zmusza nauczycieli do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w pomoce ;  oświatowa polityka samorządu lokalnego;

32 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY  należy dalej utrzymywać dużą ilość zajęć pozalekcyjnych;  zadbać by grupy na zajęciach dodatkowych odbywały zajęcia w gabinetach do tego przygotowanych;  w następnym roku szkolnym uwzględnić w planach pracy szkoły zajęcia wymienione przez uczniów te, które aktualnie nie są realizowane.


Pobierz ppt "Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google