Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI."— Zapis prezentacji:

1 Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

2 Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 3 im
Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie

3 Przedmiot ewaluacji Aktywność uczniów na zajęciach prowadzonych w szkole obowiązkowych i dodatkowych. Udział uczniów w imprezach, uroczystościach szkolnych i konkursach.

4 Cele ewaluacji Zebranie informacji o aktywności uczniów.
Określenie przyczyn zastanego stanu. Wpływ uczęszczania na zajęcia dodatkowe na efekty w nauce. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

5 Pytania kluczowe Jaką ofertę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oferuje szkoła? Czy uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole obowiązkowych i pozalekcyjnych. Czy w szkole są realizowane działania zainicjowane przez uczniów? Czy zajęcia dodatkowe przyczyniają się do rozwoju dzieci? Czy zajęcia dodatkowe mają wpływ na udział dzieci w konkursach?

6 Wskaźniki Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ich oferta jest zróżnicowana, wynika z potrzeb uczniów. W szkole realizowane są działania zainicjowane przez uczniów. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i turniejach sportowych. Zajęcia dodatkowe mają wpływ na udział dzieci w konkursach. Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w szkole i promują je w środowisku.

7 Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji
Ogólne działania: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulechowie Szczegółowe działania: Przygotowanie narzędzi – Anna Kwaśnicka Wykonanie badań – D. Bieława, M. Benysek, B. Kondratowicz M. Mackiewicz, L. Merdas, Bożena Rakowska, E. Żok Analiza wyników badań – Danuta Drobek i Elżbieta Kiełbasa Wykonanie raportu i prezentacji – Bożena Rakowska

8 Narzędzia badawcze Ankieta dla uczniów. Ankieta dla nauczycieli.
Wywiad z nauczycielami. Wywiad z uczniami. Dokumentacja szkoły.

9 Terminy przeprowadzonych działań
Plan ewaluacji – październik 2014 Przygotowanie narzędzi badawczych – grudzień – styczeń 2014/2015 Termin przeprowadzenia badań – luty 2015 Analiza wyników – luty 2015 Opracowanie raportu – marzec 2015 Przygotowanie prezentacji – kwiecień 2015

10 Wyniki badań W badaniu brało udział 16 nauczycieli i 127 uczniów z klas II i III (56 chłopców i 71 dziewcząt).

11 W jaki sposób rozpoznaje Pani potrzeby i zainteresowania uczniów?

12 W jaki sposób wykorzystuje Pani wyniki diagnozy dotyczącej zainteresowań i aktywności uczniów w codziennej pracy? Diagnoza daje mi obraz poziomu wiadomości i umiejętności ucznia, pozwala zaplanować dodatkowe ćwiczenia, indywidualizować pracę dziecka, planować pracę z uczniem zdolnym, kwalifikować uczniów na zajęcia specjalistyczne, kierować do PPP, oceniać poziom rozwoju dziecka, określać słabe i mocne strony ucznia, dostosowywać sposoby i metody pracy, pomaga w tworzeniu zespołów, ukierunkowuje w procesie tworzenia zadań, rozwijać zainteresowania wychowanków.

13 Czy uczniowie aktywnie uczestniczą w Pani lekcjach?

14 Czy uczniowie mają możliwość pracy samodzielnej lub zespołowej podczas zajęć?

15 Jakie zajęcia rozwijające aktywność uczniów prowadzi Pani?
Koło Mały Omnibus Koło przyrodnicze Koło matematyczne Koło polonistyczne Koło plastyczne Koło sportowe Gry i zabawy ogólnorozwojowe Wycieczki Wyjścia poza teren szkoły – zajęcia w terenie

16 Jak ocenia Pani aktywność uczniów na zajęciach pozalekcyjnych?

17 Jakie sukcesy odnieśli Pani uczniowie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych?

18 Czy szkoła stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności?

19 Uczniowie

20 Jak oceniasz swoją aktywność podczas lekcji?

21 Czy bierzesz udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole?

22 W jaki sposób poznałeś ofertę zajęć dodatkowych rozwijających Twoją aktywność?

23 W jakich formach zajęć dodatkowych i działaniach podejmowanych w szkole bierzesz udział?

24 Jakie zmiany w wyposażeniu szkoły pomagają Ci rozwijać aktywność?

25 Czy Twoja aktywność i osiągane sukcesy są dostrzegane i doceniane?

26 Jeśli tak to w jaki sposób?
Nagrody Pochwały Medale Naklejki, znaczki nagradzające Dyplomy Spotkania z panem dyrektorem Gazetka szkolna Gratulacje od nauczyciela, koleżanek i kolegów Prezenty i książki od rodziców

27 O jakie zajęcia wzbogaciłbyś ofertę zajęć rozwijających Twoją aktywność?
Koło języka angielskiego Zajęcia elektroniczne Koło informatyczne Koło fotograficzne Koło taneczne ( taniec towarzyski) Koło warcabowe, szachowe Koło modelarskie Koło muzyczne Koło tenisowe

28 Podsumowanie wywiadów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe
W wyniku rozmów i wywiadów z nauczycielami wynika, że: każdy z nauczycieli przeprowadza zajęcia dodatkowe zarówno z uczniem zdolnym i słabym; oferta zajęć dodatkowych jest wystarczająca co nie znaczy, że nie powinna być poszerzona: nauczyciele w czasie zajęć objętych siatką godzin jak i zajęć dodatkowych stosują różne metody, formy pracy; nauczyciele uważają, że zajęcia dodatkowe są dużym wsparciem zarówno dla ucznia zdolnego jak i wymagającego pomocy; według nauczycieli uczniowie, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych osiągają lepsze wyniki w nauce , zdobywają czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych i artystycznych; uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych zarówno ci zdolni jak i ci słabsi rozwijają swoje zainteresowania; zabranie godzin na zajęcia dodatkowe doprowadzi do zachwiania procesu wyrównywania szans edukacyjnych;

29 Podsumowanie wywiadów z uczniami
uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; uczniowie zdolni samodzielnie wybierają rodzaj zajęć lub kierują się sugestiami rodziców; uczniowie z opinią i orzeczeniem PPP uczęszczają na zajęcia wybrane przez nauczycieli;

30 Wnioski z badań SŁABE I MOCNE STRONY
bogata i różnorodna oferta zajęć dodatkowych; zajęcia pozalekcyjne pozwalają wyrównywać szanse edukacyjne uczniów; respektowane są zalecenia PPP w stosunku do uczniów mających opinie i orzeczenia; nauczyciele w miarę możliwości indywidualizują pracę z uczniem i jego potrzeby edukacyjne; nauczyciele w trakcie zajęć dodatkowych nie tylko powtarzają i utrwalają wiedzę uczniów ale również rozbudzają ciekawość i zainteresowania dzieci; zajęcia sportowe i rekreacyjne utrwalają w uczniach postawę zdrowego trybu życia; bardzo dobrze przygotowana i wykształcona kadra pedagogiczna ( wiele uzyskanych dodatkowych kwalifikacji).

31 SŁABE I MOCNE STRONY SŁABE STRONY
część zajęć odbywa się w tym samym czasie, co sprawia, że uczniowie nie mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, którymi są zainteresowani; brak pomieszczeń zmusza nauczycieli do prowadzenia zajęć w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w pomoce; oświatowa polityka samorządu lokalnego;

32 WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
należy dalej utrzymywać dużą ilość zajęć pozalekcyjnych; zadbać by grupy na zajęciach dodatkowych odbywały zajęcia w gabinetach do tego przygotowanych; w następnym roku szkolnym uwzględnić w planach pracy szkoły zajęcia wymienione przez uczniów te, które aktualnie nie są realizowane.


Pobierz ppt "Raport ewaluacji wewnętrznej EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google